Somogyi Néplap, 1963. november (20. évfolyam, 256-279. szám)

1963-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI ÁRA: 50 FILLER Somogyi Néplap MSZMP MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJ A XX. ÉVFOLYAM 256. SZÁM ★ PÉNTEK, 1963. NOVEMBERI. Tégla, tégla, tégla (3. o.) Otthonunk (5. o.) Séta a pénz körül (6. O.) Mai számunk tartalmából: FOLYTATJÁK A VERSENYT A MARCALI JÁRÁSBAN Tanácskozás az időszerű munkák meggyorsításáról Tegnap Marcaliban értekez­letet tartottak a termelőszö- vetkeBeti elnökök, párttitká­rok, agronómusok és községi tanácselnökök részvételével. Ezen Kula József, a járási ta­nács vb-elnökbélyettese érté­kelte a vetés tapasztalatait, és ismertette a többi időszerű tennivalót. Ä beszámoló után élénk eszmecsere alakult ki. A vitában felszólalt Mohar László, a megyei tanács me­zőgazdasági osztályvezetői e és Petrekanics Andor, a járási pártbizottság első titkára is. A dicséret hangján szóltak a vezetők a termelőszövetkezeti elnökök, agronómusok, párt- titkárok és községi tanácsel­nökök szervező és irányító tevékenységéről. Elismeréssel nyugtázták mindazoknak a munkáját, akik traktorosként, gépkezelőként vagy fogatos- ként a földbe tették a jövő évi kenyérnek való magját. Ugyancsak elismeréssel mél­tatták a termelőszövetkezeti tagok munkáját is, akik a be­takarításban való részvéte­lükkel elősegítették a vetés sikerét. Egyedülálló teljesít­mény, ilyenre példa eddig még nem volt, hogy október vége előtt elvetette volna a járás a kenyérgabonát az elő­irányzott területen. Most a jó munka elismeré­sével egyidejűleg a további feladatokra irányította a fi­gyelmet az értekezlet. A be­takarításról és a mélyszán­tásról szólva hangsúlyozták: a vetésnél nem kisebb ten­nivalók ezek, hiätsen elvégzé­sükhöz most már csak körül­belül egy hónap áll rendel­kezésre. A kedvező idő teljes kihasználására van szükség ahhoz, hogy a kukorica, a burgonya idejében góréba, il­letve prizmába kerüljön, és hogy ne maradjon szántani- való a jövő tavaszra. Gondos munkaszervezési feladat ez. Sikere a tsz-tagoktól a trak­torosoktól változatlanul nagy erőfeszítést követeL Mint a felszólalók rámutat­tak, a betakarítás és a mély­szántás elvégzéséhez fel lehet, fel kell használni a vetés ide­jén szerzett gyakorlati tapasz­talatokat Illés József vései ag- ronómus például arról beszélt, hogy a pontos ütemterv, a munkák összehangolása elen­gedhetetlen követelmény. Nagy tanulság, hogy minden nehéz feladatot sikerül meg­oldani, ha a vezetők meg­győzték a szövetkezeti tago­kat a nagyobb erőfeszítés szükségességéről. Szabó Kál­mán böhönyei tsz-elnök mpnd- ta el, hogy vasárnaponként azért tudtak vetni, mert min­denkivel szót értettek ebben a dologban. Most a betaka­rítás és a mélyszántás meg­gyorsítása végett is az kell, hogy a szövetkezeti vezetők is­mertessék a tagsággal a ten­nivalókat, és kérjék őket szi­lárd helytállásra. Jó módszerről tájékoztatta az értekezletet Frankó László, a boronkai Zöldmező Tsz el­nöke. Elmondta, hogy a szállí­tás náluk is nagy gondot okoz. Ügy segítenek magukon, hogy a takarmányrépát, a kuko­ricaszárat éjszakánként is hordják. Bódis József szenyéri tsz-elnök ugyancsak annak a véleményének adott hangot, hogy nagy erőfeszítés kell ah­hoz, hogy november 30-ig vagy lehetőleg még előbb elvégezze, nek minden időszerű munkát. Gál József, a sávolyi Új Élet elnöke a mezőgazdasági dolgozók kötelességéről szólva ezeket mondotta: »Sikerült idejében és jó minőségben elvetni. Ezért megkaptuk a dicséretet, s ami a fontos, bíz­hatunk abban, hogy jövőre nagyobb gabonatermést takarí­tunk be. A vetés azonban csak egyik része az őszi munkának. Akkor dolgozunk jól, ha no­vemberben — mi például szá­mításaink szerint 24-ig — a betakarítást is meg a mély­szántást is elvégezzük.« A tanácskozáson az a véle­mény. kapott hangot, hogy a vetés befejezésének ellenére sem érkezett még el a pihe­nés ideje. Az ütem, a munka­lendület nem csökkenhet, mert sok még a tennivaló. A ver­seny ebben az időszakban is nagyobb erőfeszítésre, jobb munkára serkenti a marcali járás termelőszövetkezeteit. Ezért a csurgói járás által kez­deményezett párosversenyt folytatják az összes munka be- fejeztéig. K. J. A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Apró Antal, a Minisztertanács eLnökhe- lyettese beszámolt a KGST végrehajtó bizottságának Moszkvában tartott üléséről. A kormány a beszámolót jó­váhagyólag tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a földmű­velésügyi miniszter tájékozta­tóját az őszi mezőgazdasági munkák menetéről. A ke­nyérgabona vetését október végére a tervnek megfelelően országosan befejezték, a ko­rábbi esztendőkhöz képest jobb minőségben. A kormány szorgos és ered­ményes munkájukért elisme­rését fejezte ki a mezőgazda­sági üzemek, valamint a me­zőgazdasági munkát segítő vállalatok és irányító szervek dolgozóinak. A kormány meg­állapította: a mezőgazdaság­ban további nagyon fontos és sürgető feladatok vannak. 'Felhívja a mezőgazdaság dol­gozóit, hogy a kedvező időjá­rás kihasználásával is gyor­sítsák meg, és gondos munká­val mielőbb fejezzék be a be­takarítást, sjz istáüótrágya kihordását és az őszi mély­szántást. Az Országos Tervhivatal el­nökének előterejsztése alap­ján a kormány megvitatta, hogyan valósultak meg a me zőgazdaságban a második öt­éves terv termelési előirány­zatai és a további tennivaló­ra határozatokat hozott. A pénzügyminiszternek, az Országos Tervhivatal elnöké­nek és a Minisztertanács ta­nácsszervek osztálya vezető­jének előterjesztése alapján a kormány határozatot hozott a tanácsok községfejlesztési te­vékenységének továbbfejlesz­tésére. A Tudományos és Felsőok­tatási Tanács elnöke jelentést tett a szakemberek külföldi képzéséről és továbbképzésé­ről. A kormány a jelentést megvitatta és tudomásul vet­te. A Minisztertanács ezután napi ügyeket tárgyalt. (MTI) Megnyitották a takarékossági napokat Tegnap este a Latinka Sán­dor Művelődési Ház színház- termében, ünnepélyes keretek között nyitották meg a Haza­fias Népfront megyei bizott­sága, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsa és az Országos Takarékpénztár megyei fiókja által szervezett takarékossági hónapot A megnyitás alkal­mából dr. Halász János, a népfront megyei bizottságá­nak titkára tartott előadást. Ismertette az immár hagyo­mányos takarékossági hóna­pok eredményeit. — Az a célunk — mondot­ta —, hogy egyre több le­gyen megyénkben a takaré­kos ember. A mostani helyzet reális értékelése szerint fel­tétlenül számíthatunk betét­A MERNYEI TRAKTOROSOK HELYTÁLLÁSA Hatezer forint jutalom a vetésért, nyolcezer a mélyszántásért Csak egy megkönnyebbült sóhajtásra futotta az időből, mikor a vetőgép kifordult az utolsó tábláról, s a traktorok tovább zúgtak, berregtek, az ekék hasították a földet. A munka egyik része készült el a vetéssel, a nagy erőpróba első feléből vizsgáztak jelesre a mernyei traktorosok. Sok még a szántanivaló — több mint 1300 hold —, menni kell a gépeknek, nincs még idő a beszélgetésre, a hosszabb pi­henésre. De azért az élmények, a gondolatok ott forognak mindegyikük fejében, míg ül­nek a gépen, hátra-hátranéz- nek, hogy rendesen forgat-e az eke, s a kívánalomnak meg­felelően növekszik-e a felszán­tott’ terület... Igen, a folya­matos, de most a fő feladatot jelentő szántás idején gyakran emlékeznek vissza arra, ami történt — mert érdemes visszagondolni... Hant hantra fordul sorra- rendre éppúgy, mint amilyen természetes törvényszerűséggel követték egymást itt Mernyén az események. Néhány hónapja, mikor egy­szer ott jártam a községben, panaszt hallottam a traktoro­sokra. Akkor még ipari bizto­sítottak voltak, készpénzt, órá- béres fizetést kaptak. Ha nem traktoron' dolgoztak, akkor 4,50-et, ha traktoron, akkor 7 forintot. Valahogy baj volt a teljesítményekkel, sok volt a kimaradozás. Érvelni, vitatkoz­ni, magyarázni kellett: legye­nek tsz-tagok, dolgozzanak ők is munkaegységre. A szó nem ugarba, hanem termékeny ta­lajra hullott. Kivel könnyeb­ben, kivel nehezebben szót ér­tett a vezetés. Ezek voltak az •Jőzmények. Október elején tértek át a munkaegységes rendszerre, s úgy állapodtak meg, hogy ez egységre járó jövedelem felét minden hó­napban készpénzben felvehe­tik. Talán ha akkor értesü­lök erről a változásról, felve­tődik bennem: ésszerű-e ez a bérezési átállás a vetés köze­pén. Ma már tiszta, világos a felelet: nem volt ok az aggo­dalomra. , A mernyei traktoro­sok úgy dolgoztak, hogy októ­ber 15-re az összes őszi kalá­szos a földbe került. Aztán mentek segíteni Zimányba, Kaposhomokra — ilyen sem fordult még elő. Keresem a magyarázatot, hallgatom az ő szavaikat. Egyik se mondja ki, de min­den mondatukban bent van, ami talán a legfontosabb: őszinte és személyes felelőssé­get éreztek a munka elvégzé­se iránt. Felelősség és egyéni érdek — ezt a kettőt sikerült harmonikusan összekapcsolni, s a traktorosok munkájában bekövetkezett nagy változás, a siker minden titka itt keres­hető. — Mikor kihirdette a veze­tőség — emlékeznek —vissza —, hogy hatezer forint jutal­mat kapunk, ha október 5-ig az összes vetnivaló 70 száza­lékával elkészülünk, mondtuk: na, fiúk, akkor most igazán gyürkőzzünk neki. A gép csak addig állt, míg lekezelték. Palancsa János és Markota Jenő önként társul­tak, hogy éjjel is, nappal is menjen a DUTRA. Nem kis feladatra vállalkozott Márton József, Kovács József, Bíró Károly és Kopácsi Ferenc sem. Leginkább éjjel mentek, mert nappal a tanulók — Szalai Zoltán, Danes Károly, Horváth Lajos, Cziráki Dezső és Jakabfi Lajos — dolgoz­tak a gépekkel, A gyakorlott traktorosok .rendszerint nap­közben is ott voltak a tábla szélén, hogy ha valami hiba adódna, rögjön segíthessenek. — Az volt a nagy szeren­cse — mondják —, hogy na­gyon gondos, pontos volt az irányítás. A brigádvezetőnk, Vörös Sándor mindig jóelőre tájékoztatott, melyik tábla kö­vetkezik a másik után, tudtuk előre, hol fogunk dolgozni. Emberi dolog, érdemes meg­említeni, hiszen ők is beszél­tek róla: kedvvel fáradoztak, mert jóleső érzés volt, ahogy törődtek velük. Érezték, nin­csenek egyedül, nemcsak nap­pal, éjjel is gyakran megláto­gatták őket a szövetkezet, a járás, a megye vezetői. És ez lelkesített. Ezek a tényezők így együt­tesen hozták magukkal azt, hogy október 5-ig, mikor vala­mennyien izgatottan várták a kiértékelést, az összes őszi ve­tés mintegy 80 százaléka föld­be került. Aztán átvették a megérdemelt jutalmat. Akik addig a vetésnél, a magágy­készítésnél dolgoztak — Vati József, Vati János, Gasparics Pál, Ősi Jenő meg társaik és a két faros: Farkas Gyula meg Csendes Ferenc — valameny- nyien részesültek a hatezer forintból. Nem volt nagy ösz- szeg, hiszen tizenkét felé osz­lott meg a célprémium, mégis hihetetlenül jólesett a megbe­csülés, serkentőleg hatott. A gondokkal, bajokkal küsz­ködő mernyei traktorosbrigáö jelesre vizsgázott. Ilyen előz­mények után csupán csak egy megkönnyebbült sóhaj tásnyi szünetet tartva láttak hozzá a másik nagy munkához, az őszi mélyszántáshoz. A lendítő *rő itt is megvan: nyolcezer forint jutalmat kapnak, ha határidő­re végeznek. Az assonyok alig győzik a gépek előtt letakarí­tani a terményt, szedni a ku­koricát. Nincs szükség fegyel­mire, nincs szükség feddésre. A feladat most is nagy, s a munka egyharmada, mintegy 480 hold készült el eddig. De amit bebizonyítottak a vetés­kor a traktorosok, az ígéret arra, hogy nem marad tavasz­ra mélyszántás, hanem mint októberben, épp olyan felelős­séggel, épp olyan szervezett­séggel végzik el hátralevő őszi nagy feladatukat is. Vörös Márta növekedésre. Az emberek ki­egyensúlyozott körülmények között élnek, bíznak a jövő­ben. Egyre többen vagyunk, akik belátjuk, hogy érdemes takarékoskodni, mert ez biz­tosítja számunkra a kulturált otthont, a jól berendezett la­kását, a jólét megteremtését és nem utolsósorban a ma­gabiztosságot. — Jelenleg 70 000 betét­könyvtulaj do.nos van a me­gyében. Tizenötezer tagja van a Kölcsönös Segítő Takarék- pénztárnak. ötvenezer diák vásárol rendszeresen iskolai takarékbélyeget. A takarékos­ság az egyén érdekein túl a népgazdaság számára is ha­szonnal jár. Az otthon elhe­verő pénz összegyűjtésével olyan anyagi eszközök állnak az állam rendelkezésére, ame­lyeket hasznosítani tudunk népgazdaságunk fejlődése, jó­létünk növelése érdekében. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a takarékossági felhívás az lísszerű takarékosságra szólít. Arra gondolunk, hogy min­denki azt az összeget tegye betétbe, amely egy-egy na­gyobb cél megvalósításához szükséges. Becslésünk szerint H'.inden remény megvan arra, rjagy a betétállomány eléri a 3|;0 millió forintot — mon- cjotta befejezésül a Hazafias Népfront megyei titkára. Az előadás után neves fő- viírosi művészek szórakoztat­ták az ünnepélyes megnyitón részt vevő közönséget N. S. Hazaérkezett a Finnországban járt magyar népfront- küldöttség A Finn Népi Demokratikus Unió (SKDL) meghívására Finnországban járt magyar népfrontküldöttség csütörtö­kön hazaérkezett. A delegáció, amely Szatmári Nagy Imré­nek, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa titkárának ve­zetésével két hétig tartózko­dott Finnországban, behatóan tanulmányozta a Finn Népi Demokratikus Unió tevékeny­ségét, szervezeteinek munká­ját, megbeszéléseket folytatott az SKDL vezetőségével és J. Virolainen miniszterelnök-he­lyettes, földművelésügyi mi- niszterreL A magyar delegáció a láto­gatás befejeztével sajtókon­ferencián számolt be a finn újságíróknak a Hazafias Nép­front tevékenységéről és Ma­gyarország helyzetéről. (MTI) A KISZ küldöttsége befejezte romániai látogatását Bukarest (MTI). A bukaresti magyar nagy- követségen csütörtökön este baráti találkozó zajlott le ab­ból az alkalomból, hogy a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség küldöttsége befejez­te romániai látogatását A KISZ öttagú küldöttsége* amelyet Várnai Ferenc, a köz­ponti bizottság titkára vezet, 12 napos romániai látogatása alatt Bukaresten kívül többek között Brassóban és Constan­tában járt A küldöttség pénteken reg­gel repülőgépen tér vissza Budapestre. Budapesten a Keleti pályaudvarral szemben bővítik a Szabadság Szállót, mely a vá­ros legnagyobb szállodája lesz. A kőművesek már a magasban dolgoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents