Somogyi Néplap, 1963. október (20. évfolyam, 229-255. szám)

1963-10-01 / 229. szám

ÄG PROLET ÁJ .1 AI, EGYESÜLJETEK? ÁRA: 50 FILIER SomogyiMéplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSKpA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJ A XX. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ★ KfDD, 1963. OKTÓBER I. Mai számunk tártaim óból: A lángoló kereszt banditái i3. o.) A vasárnap sportja (4. O.) Tájékoztató a bortermés kötelező bejelentéséről fS. o.) Az év végén jár termelhet a tahi zsák- és ponyvaiizem Tabán több mint hárommil- 5 forint költséggel zsák- és onyvaüzemet építenek. Az el- 5 félévben az építkezés a téli zállítási nehézségek miatt Akadozott. A második félévben neg az lassítja a munkát, hogy az üzem váza, az úgynevezett tartók betonozásánál ki kell várni, amíg megköt az anyag. Az építkezést végző Somogy megyei Tatarozó Vállalat veze­tői és dolgozói minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyorsítsák a munkát. Négy betontartó már elkészült. Ezek­ről az ácsok a szokásosnál ha­marabb lebontották a mintegy 100 köbméter deszkaanyagot, és elkészítették a másik három tartó zsaluját. Ezzel lehetővé tették, hogy a betonozás hamar sorra kerüljön. Az időt addig sem hagyják kihasználatlanul, amíg a három tartó anyaga megköt. Előkészítik az építő­anyagot, hogy mihelyt leihet, azonnal hozzáláthassanak a fö­dém készítéséhez, a falak fel­húzásához. Ha a munka olyan ütemben halad, mint most, minden re­mény megvan arra, hogy a bel­ső munkálatokat az év végéig elvégzik, és az üzemben meg­kezdhetik a termelést. A jövő évre marad a külső vakolás, az út és a transzformátor meg­építése. Tárgyalások az ENSZ-főtitkár vacsoráján Polgár Dénes, az MTI tudó­sítója jelenti: Hétfőn újból összeültek a Szovjetunió, az Egyesült Ál­lamok és Nagy-Britannia kül­ügyminiszterei . Ezúttal a va­csora szolgált keretül, ame­lyet U Thcmt, az ENSZ főtit­kára adott. Az érdemleges megbeszéléseken csak nyol­cán voltak jelen: U Thanton és Naraszimhan főtitkárhe­lyettesen kívül Gromiko, Lord Home és Rusk, valamint a három nagyhatalom ENSZ- képviselői, Federenko, Sir Dean Patrick és Stevenson. A szokástól eltérően még a tol­mácsok sem voltak ott. Mind­ez arra enged következtetni, hogy a vacsorát nem társa­dalmi eseménynek szánták, hanem politikai tanácskozási fórumnak. Hétfőn reggel Rusk és Lord Home külön tanácskozást foly­tatott Az amerikai külügymi­niszter Lord Home vendége volt reggelire. A kiadott hiva­talos tájékoztatás szerint a két nyugati politikus »nem érintette« a háromhatalmi megbeszéléseik anyagát, ha-1 nem megbeszélésüket főleg ar­ra korlátozták, hogy egyez­tessék az amerikai és a brit álláspontot az ENSZ-kozgyu- lés tárgysorozatán szereplő Háromezer letartóztatás Dominikában Washington (MTI). Az AFP francia hírügynök­ség legfrissebb jelentése sze­rint Santa Domingóban letar­tóztatták Angel Miolant, a Dominikai Forradalmi Párt elnökét. A párt támogatásá­nak nagy .része volt a most megbuktatott Bosch elnök vá­lasztási győzelmében. Az AP jelentése arról számol be, hogy Bosch volt elnököt eltávolítot­ták az országból. A Puerto Rico-i Sas Jüan­ban Sámuel Moya volt domi­nikai egészségügyi miniszter kijelentette, hogy véleménye szerint a Dominikában, hata­lomra került katonai vezetők szerda óta mintegy háromezer embert tartóztattak le. kérdésekben. Üjságírókörök- bem ezt a tájékoztatást bizo­nyos kétkedéssel fogadták. Rusk egyébként hétfői tár­gyalásai során a többi között Ivan Basev bolgár külügymi­nisztert is fogadta. Ami a há­rom nagyhatalom, megbeszélé­seit illeti, azok még kezdeti stádiumban vannak. A szom­bati ebéden lényegében az álláspontok kifejtése történt. A további tárgyalásokon de­rül ki majd, mennyire törek­szenek a nyugati tárgyalófe­lek a »moszkvai szellemet« konkrét megállapodásokká vál­toztatni, valóban készek-e reálisan közeledni a problé­máikhoz, vagy pedig csupán szavakban kívánják fenntar­tani a kedvező légkört. Az ugyanis mindenki előtt vilá­gos, s a szovjet küldöttség en­nek hangot is adott a szomiba*- ti háromha,talmi találkozón, elérkezett már az idő, hogy a nyugatiak megmutassák sza­vaik és cselekedeteik egysé­gét. Teljesítette háromnegyed éves tervét aföldművessxövetkexeti kiskereskedelem és vendéglátóipar KERTI GARNITÚRÁK és gazdasági kosarak készül­nek a Csebrendeki Háziipari Szövetkezet marcali telepén. Munkáik egy részét külföldre szállítják. A keszthelyi rész­legnek ők készítik el a íüzvesz szőkét és a botanyagot. Munkában a fotelkészítő szalag. (Tiidósnónktól.) •Megyénk földművesszövet- kezeli kiskereskedelme és vendéglátóipara szeptember 14-én teljesítette háromne­gyed éves tervét. A jelzett időpontig 664 millió forintér­tékű árut vásároltak a falvak lakói az fmsz-i boltokban. Ugyanebben az időszakban 152 millió forint értékű ételt és italt adtak el a vendéglátóhe­lyeken. Érdekes, hogy mind a kereskedelem, mind a ven­déglátói p«*r ugyanazon a na­pon teljesítette a tervet. A MESZÖV-nél arra szá­mítanak, hogy október első napjáig mintegy 65 millió fo­rint többletforgalmat ér el a két üzemág. Az év 9 hónapja alatt tehát 93 millióval több forgalmat bonyolítanak le a földművé ss zövetkez e lek, mint az előző év azonos időszaká­ban. A rokkantsági és az özvegyi nyugdíjügyek intézésében is segít a szakszervezet tealMt Ferenc a fotelok felső részét készíti. A nyugdíjazás előtt állók megelégedéssel tapasztalják, hogy nyugdíjügyeik intézésé­ben hatékony segítséget kap­nak üzemükben, s mire nyu- gozókat, (MTI) galomba vonulnak, járandó­ságukat már az első hónaptól kezdve pontosan kézbesíti a postás. Mindez az üzemi nyugdíj-előkészítő bizottsá­goknak köszönhető, amelyek­nek hálózata most mór szinte az egész országra kiterjed. Budapesten és az ország hat nagyobb megyéjének vasipari üzemeiben megvizsgálták a nyugdíj-előkészítő bizottságok tevékenységét, s azt rendkívül hasznosnak találták. E bizott­ságok segítsége immár a nyu­galomba vonulók 80 szózalé- j kára kiterjed, s tevékenysé- ; gük egyre bővül. Különféle adminisztrációs okok miatt 1962-toen még átlagosan 31 napig kellett várakozni az el­ső nyugdíjra, ez a várakozási idő a társadalmi bizottságok közreműködésével Budapesten 119, Nógród megyében 15, Fe- , jér megyében 12 napra csük- : kent. Mintegy százötven vasipari : üzemben a társadalombiztosí- j tási kifizetőhelyek munkáját ! is ellenőrzik a szakszervezeti ! aktivisták, hogy elejét vegyék különféle törvénytelenségek­nek. Ügyelnek arra, hogy a dolgozók az utolsó fillérig megbánják táppénzüket, csa­ládi pótlékukat vagy a gyógy­ír ezelésre utazók az útiköltsé­get. A jövőben, még szélesebb körű segítséget akarnak nvúj- *anR az arra rászorul "’mnk a táirpodrlmií l'—vr.í't/tV A Tva- ó'voiyo ry*-, o cr örprfcpfli rt VT1 CÍ fi ií' Tr 'tn V >~j il rO’k'kQin^­sági, az özvegyi vagy a szülői jogon járó nyugdíjak és az árvák ellátásának ügyében is hatékonyan támogatják a dol­Konferenciáí tartottak a termelőszövetkezetek jogtanácsosai Tegnap délelőtt jogvédelmi konferencián találkoztak a megye termelőszövetkezeteinek jogtanácsosai. Részt vett és felszólalt a tanácskozáson dr. Iharos Imre, a Megyei Bíróság elnökhelyettese is. Antal László, a Termelőszö­vetkezeti Tanács megyei meg­bízottja elmondotta, hogy ter­melőszövetkezeteink 75 száza­lékának van jogtanácsosa, akik időnként a helyszínen segíte­nek a szövetkezetek jogvitás dolgainak elintézésében. Dr. Dárdai Árpád, a Terme­lőszövetkezeti Tanács megyei jogügyi főelőadója szakmai be­számolójában hangsúlyozta, hogy a fejlődés függvénye a jogszabályok alkalmazása, mert a termelőszövetkezetek fejlődé­sében nagy szerepe van a tör­vényesség megtartásának. Ez­után a főbb termelőszövetke­zeti jogszabályokat ismertette, majd a jogtanácsosok tevékeny­ségéről szólva elmondotta, hogy az eredményes munka ■feltétele az állami szervekkel és vállalatokkal való jó kap­csolat kiépítése. Reményét fe­jezte ki, hogy a közlekedési vi­szonyok fejlődésével párhuza­mosan javul a termelőszövet­kezetekben e. jogi munka is. A jogtanácsosok gyakrabban el­juthatnak' a közös gazdaságok­ba, és idejében intézkedhetnek a vitás ügyekben. El kell érni •— hangsúlyozta —, hogy a ter­melőszövetkezeti tagok pana­szaikkal elsősorban hozzájuk forduljanak. Dr. Sülé Imre, a MÉK jog­tanácsosa a felvásárlás és ér­tékesítés jogi vonatkozású problémáiról tájékoztatta a konferenciát. Arra kérte a ter­melőszövetkezetek jogászait, hogy jó együttműködéssel se­gítsék elő a felvásárlás zavar­talan lebonyolítását. Tanácskozáson vettek részt a földművesszövetkezeti szocialista brigádok vezetői Tegnap tartották meg a szak- szervezetek székházában a földművesszövetkezeti szocia­lista brigádok vezetőinek má­sodik megyei tanácskozását. A tanácskozáson jelen volt vala­mennyi fmsz szocialista brigád­jának vezetője, kereskedelmi osztályvezetője és szb-titkára. A szocialista brígádniozgalom helyzetéről és a további fel­adatokról Papp Sándortié, a ICPVDSZ megyei bizottságának titkára tartott beszámolót. A beszámolót vita követte. A ta­nácskozásra lapunk holnap szá­mában visszatérünk. Kiegyenlíti adósságát a Baromfifeldolgozó Vállalat A Kaposvári Baromfiféldol- gozó Vállalatnál nagy lemara­dást okozott a kemény tél. Az első félévben ■ mintegy 2 millió forinttal maradtak adósai . a népgazdaságnak. A vállalat vezetői és dolgo­zói nem nyugodtak bele ebbe. Elhatározták, hogy az év vé­géig pótolják a kiesést. Mivel ai*fa nincs remény, hogy a to­jástartósítási térvet túlteljesít­sék a második félévben, úgy határoztak, hogy több baromfit dolgoznak fél az előirányzott­nál. Kiszámították, hogy a kétmillió forintos lemaradás megszüntetésére a tervezett 102 vagon helyett 160 vagon szárnyast kell. feldolgozniuk. A munka meggyorsítására in­tézkedési tervet készítettek. Rögzítették, milyen rejtett tar­talékok feltárásával érhetnek el nagyobb eredményeket. Pon­tosan megszabták, kinek mi a feladata. A munka az intézke­dési tervben megszabott ütem­ben halad­II moszkvai szellem érvényesül a károm külügyminiszter tárgyalásain Angol lapok a New York-i tanácskozásokról London (MTI). Az angol közvélemény biza­kodással- figyeli Gromiko, Ho­me és Rusk New York-i meg­beszéléseit, hangoztatva mind­három fél komoly megegyezési szándékát és a megbeszélések barátságos, szívélyes légkörét. A sajtójelentések párt'kü- lömbség nélkül hangoztatják, hogy »továbbra is cél a moszkvai szellem«, értve ezen az atómcsemdszerződés által teremtett további megegyezé­si lehetőségeiket. Biztató jel­nek tartják azt is, hogy Gro­miko javasolta, a sajtót csak a feltétlenül szükséges mini­mumról tájékoztassák. Ebből arra következtetnek, hogy a Szovjetunió el akarja kerülni a meddő nyilvános vitákat, és alkotó célú, komoly tárgyalá­sokat kíván bizalmas meg­egyezések riyugodt, tárgyila­gos légkörében. Figyelemre­méltó az is, hogy Gromiko sem­mi olyat nem javasolt, amit a Nyugat korábban ellenzett. A Daily Mirror külügyi szerkesztője jelenti New Yorkból: Gromiko maga a ba­rátságos. nyájas modor meg­testesítője. Remélik Londoniban, hogy a Bonnban, küszöbönálló »őr­ségváltás« rugalmassá teszi majd a nyugatnémet állás­pontot a kelet—nyugati tár­gyalások tekintetében, és hogy Adenauer hőn óhajtott távo­zása gyengíti De Gaulle aka­dékoskodásának erejét. Azt várják Londonban, hogy rö­videsen szovjet—amerikai megbeszélések kezdődnek a két ország közti kereske- lemről, és felül fog kerekedni a gazdasági józan ész a poli­tikai ellentétek fölött. A szélsőjobboldali Daily Mail New York-i tudósítója szerint Hruscsov, Kennedy és Macmillan titkos megegye­zést kötött, amely szerint ke­rülni fog mindent, ami za­varhatná a légkör nyugodtsá­gát a kelet—nyugati feszült­ség enyhítésére irányuló je­lenlegi erőfeszítések során. New Yorkban erőteljesen hangoztatják, hogy Harriman és Hailsham moszkvai külde­tésének gyümölcsei most kez­denek megérni. Lord Home hangulata feltűnően bizakodó. A Guardian ENSZ-tudósító- ja szerint általában feltétele­zik, hogy a hárem hatalom állandó bizottságot ál’ít fel amely további egyezményeket dolgoz ki, s hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió megegyezik a kétoldalú tár­gyalások új raíe l vételében a világűr katonai célokra tör­ténő felhasználásának meg­akadályozására, továbbá a ke­reskedelmi tárgyalások indítá­sában. A Daily Telegraph diplomá­ciai tudósítójának New York-i jelentése csaknem bizonyosra veszi, hogy a meglepetés szerű támadások elleni biztosítékok problémáját a genfi leszerelé­si értekezlet elé terjesztik, to­vábbá, hogy az Egyesült Ál­lamok és a Szovjetunió rövi­desen egyezményt - köt, amely megtiltja az atomfegyverek felhasználásét a világűrben. A Daily Express New York-i jelentése kidomborítja: rövi­desen megindul a találkozók raevszerű sorozata a három külügyminiszter között, hogy továbbvigyék az enyhülést a kelete-myugati viszonyban. A pillanatnyi eredmény egyelőre az. hogy a Szovjetunió. Ang­it a és az Egyesült Államok megegyezett, hogy kerüli a né­zeteltéréseket. Ez határozot­tan pozitív gesztus nemzetkö­zi viszonylatban.

Next

/
Thumbnails
Contents