Somogyi Néplap, 1963. szeptember (20. évfolyam, 203-228. szám)

1963-09-01 / 203. szám

*TLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK1 ÁRA: 60 FILLER BOLDOGSÁG XX. évfolyam, 203. szám. 1963. szeptember 1., vasárnap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYÉI TANÁCS LAPJ A fl béke a szocializmus leghőbb szövetségese Hruscsov elvtárs beszéde a velenjei nagygyűlésen Belgrad (MTI). Pénteken délután a szlové­niai bányavárosban, Velenjé- ben nagygyűlés zajlott le. Ezen Nyikzla Szergejevics Hruscsov és Joszip Bros Tito beszédet tartott. Hruscsov elv­társ a többi között a követke­zőket mondotta: — Az önök országában min­denütt dolgoznak, az élet forr. A nép gondolatai a jövő felé irányulnak. A jugoszláv nép joggal lehet büszke arra, amit országában a néphatalom éveiben teremtett A munkás- osztály és a műszaki értelmi­ség kezével a gyárak egész so­ra épült fel. Nagy érdeklődés­sel kísérem mezőgazdaságuk fejlődését is. Hruscsov ezután ismertette a szovjet mezőgazdaság ered­ményeit és problémáit, majd így folytatta: — A nép vagyonának és Jó­létének növeléséről gondoskod­va gondolunk más dolgokra is, nevezetesen arra, hogyan mentsük meg azt amit terem­tettünk, a háború tűzvészétől, hogyan őrizzük és szilárdítsuk meg a békét A termonukleáris világ­háború megakadályozá­sáért a békéért és a szo­cializmusért vívott harc napjaink alapvető és ne­mes feladata. Újból és újból láthatjuk, milyen kincs a béke, s milyen messze vannak az élettől, a népektől azok, akik a háborúra vonatkozó szavakkal zsonglőr­ködnek, és a háborúban vala­miféle eszközt látnak a meg­oldatlan nemzetközi kérdések rendezésére. Ezeknek az em­bereknek egyszer s mindenkor­ra meg kell érteniük: a népek Átadták rendeltetésének megyénk új egészségügyi intézményét Tegnap délelőtt Lengyeltóti­ban átadták rendeltetésének a megye új egészségügyi intéz­ményét, a helyi tbc-kórház te­rületén létesített tbc-bakté- rium tenyésztő alközpontot. Az ünnepélyes avatáson jelen vol­tak az intézmény dolgozói, a Korányi TBC Intézet kiküldöt­te, a megyei és a járási tanács, valamint a járási pártbizottság több vezetője és főelőadója. A megjelenteket dr. Balázs Iván, a lengyeltóti tbc-kórház vezető főorvosa köszöntötte, majd dr. Szundy Aladár; a megyei kórház osztályvezető főorvosa ismertette az új labo­ratórium jelentőségét. Ezután dr. Szabó István, a Korányi TBC Intézet főorvosa tartott előadást a tenyésztési alköz­pont feladatairól. Dr. Bagó Gyula tanácselnök a járási ta­nács nevében köszöntötte a vendégeket és az intézmény munkatársait. Az új tbc-baktériumtenyész- tési alközpont nagymértékben tehermentesíti a kaposvári la­boratórium munkáját. A napközi otthoni ellátás megjavításáról tárgyaltak a Fonyődi Járási Tanács V. 8. ülésén Pénteken délelőtt a Fonyó- di Járási Tanács V. B. ülésén megvitatták a járás általános iskolai napközi otthonainak helyzetét. A járás nyolc kör­zeti iskolájában, tizenöt tanu­lócsoportban 576 kisdiák ré­szesült napközi otthoni ellá­tásban. Szeptember 2-től Öreglakom, és Balatonkere szt­áron egy-egy új tanulócsoport kezdi meg működését. A végrehajtó bizottság hiá­nyolta, hogy a legtöbb helyen nincs külön tanulószobájuk a gyermekeknek. Ellátásukban, foglalkoztatásukban is akadt kifogásolnivaló. Ezért a vb utasította a községi tanácsok vezetőit, hogy törekedjenek külön foglalkoztatótermek lé­tesítésére; gondoskodjanak ar­ról, hogy a gyermekek vita­min- és fehérjedús ételeket kapjanak, és szüntessék meg a tízóraik, uzsonnák egyhan­gúságát. A végrehajtó bizottság le­vélben kérte a szülői mun­kaközösségeket, hogy tegyék otthonosabbá a napköziket. nem engedik meg, hogy hamu­vá váljék az, amit évszázado­kon át kitartó munkával lét­rehoztak a boldogabb életért. A béke megőrzése létfontossá­gú probléma a Balkán-félsziget népei számára is, hisz ezek a népek történelmük során so­kat szenvedtek. A balkáni szocialista álla­mok létrejöttével a helyzet lé­nyegesen megváltozott Csök­kent az imperialista provoká­ciók hatásának tere. A szovjet emberek nagy örömmel álla­pítják meg, hogy a béke meg­szilárdításáért vívott harcban a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság együtt küzd a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal, minden békeszerető erőveL Rendkívül nagyra becsüljük a jugoszláv kormány és az egész jugoszláv nép erőfeszítéseit a termonuk­leáris világháború veszélyének kiküszöbölésére. El kell mondanunk, hogy so­kat elértünk ebben a harc­ban. Emlékezzenek csak visz- sza a tavaly októberben leját­szódott karib-térségi esemé­nyekre! Minden jóakaraté ember örömmel fogadta a részleges atamtilalmi egyezmény meg­kötését. Ebben lényeges hoz­zájárulást láttak a békeharc­hoz, a termonukleáris háború megakadályozásához, s ezzel az eseménnyel valóra vált a népek egy lényeges követelése. Hruscsov- ezután méltatta a moszkvai egyezmény jelentő­ségét, s elismeréssel adózott az Egyesült Államok és Nagy-Bri- tannia kormányénak hangsú­lyozva: az atomcseoidegyezmény új reményt kelt arra, hogy a jövőben megoldást találnak a többi vitás kérdésre is. Hruscsov így folytatta: Persze mi nem hisszük azt, hogy a részleges atomtilalmi egyezmény végei vet a fegy­verkezési versenynek, felszá­molja a felhalmozott fegyver- készleteket. Mi realisták va­gyunk. A politikában elsősor­ban a konkrét helyzet elemzé­séből, a jelenlegi nemzetközi helyzet irányzataiból indulunk ki. Volt idő, amikor a szocia­lista országok előtt felvetődött a kérdés: Élhetünk-e még leg­alább öt évet atomháború nél­kül? Ez a kérdés felvetődött az egész nemzetközi munkásmoz­galom. és minden haladó moz- 1 galom előtt, mert az amerikai imperialisták az atomfegyve­rek terén elért monopóliumu­kat felhasználva nyíltan azzal fenyegetőztek, hogy megbont­ják a világbékét. Azóta csak­nem húsz békés esztendő mú­lott eL Ma már egészen más­ként közelítjük meg az atom­háború kérdését. A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom arra a jelentős elméleti és gyakorlati következtetésre jutott, hogy napjainkban minden lehetőség megvan a világháború meg­akadályozására, a békés egy­más mellett élés elvének meg­valósítására. Itt van az atomkísérletek betiltásának kérdése: a Moszk­vában megkötött egyezményhez már az országok hatalmas többsége csatlakozott. Amikor a legkülönbözőbb országok kormányának megbízottjai Moszkvában, Washingtonban és Londonban aláírták az egyezményt, ezzel a világköz­vélemény előtt kifejezték po­zitív álláspontjukat az emlí­tett egyezmény iránt Ezzel el­ismerték, hogy a világban megnöveked­tek a békés egymás mel­leit élés erői, megnőtt a békés egymás melett élés eszméjének befolyása. Emlékezzenek csak vissza, mennyire zavarba jöttek az amerikai imperialisták táborá­nak »veszettjei« és. a , nyugati militaristák; milyen ravaszsá­gokhoz folyamodtak, hogy be­feketítsék az egyezményt. Bonn-nak például több mint egy hétre volt szüksége ah­hoz, hogy végre felfogja: ha a Német Szövetségi Köztársaság kormánya neon hajlandó csat­lakozni az egyezményhez, ak­kor az egész világ előtt végle­gesen lelepleződik mint a ter­monukleáris háború híve. A bonni kormány azonban csat­lakozását mindenféle lehetsé­ges és lehetetlen feltételekhez kötötte. A reakciós körök az amerikai kongresszusban az időnyerés és a halogatás tak­tikáját választották az egyez­mény becikkelyezésénél arra számítva, időt nyernek soraik tömörítésére, hogy szembehe- ezked jenek a nemzetközi :lyzet normalizálásával; Az atompolitikusok lelep­lezték magukat a népek előtt mint a termonukleá­ris háború nyílt védnö­kei. A dolgozók 90 százaléka szakszervezeti tag — Hég 389 dolgozó nem végezte el az általános iskolát — Négy üzemi konyha működik a Balatonnagybereki Állami Gazdaságban A gépesítésnek és a terme­lési színvonal emelkedésének eredményeképpen a Balatcn- nagybereki Állami Gazdaság­ban évről évre csökken az időszaki dolgozók száma. Ez­zel egy időben valamelyest nőtt az állandó dolgozók lét­száma. Két évvel ezelőtt pél­dául még 781 időszaki és 817 állandó dolgozója volt a gaz­daságnak, ma 505, illetve 844 ez az arány. Az állandó dolgozók között sok a törzsgárdajelvény-tuiaj- donos, s az emberek zöme már nem is akar elmenni in­nen. Ez nagymértékben annak köszönhető, hogy a gazdaság megalakulása óta 300 család­nak teremtettek lakást. Már csaknem minden lakásba« van vízvezeték és villany. Kezdetben 800 ember számá­ra rendeztek be munkásszál­lást, mivel azonban már nincs ennyire szükség, a munkás- szállások egy részét lakásnak, konyháinak, laboratóriumnak alakították át. Három közfür­dő, négy üzemi konyha van a gazdaságban, most épül a megvédik fürdő. Orvosi ren­delőt létesítettek, így a körze­ti orvos helyben vizsgálja meg a betegeket. A szakszervezeti bizottság nagy figyelmet fordít a dol­gozók élet- és munkakörül­ményeinek javítására. A dol­gozóknak csaknem 90 százalé­ka szakszervezeti tag, s ki-' lencvenen viselnek tisztséget a szakszervezetben. Nemcsak érdekvédelmi feladatot lát el a szakszervezet, nagy figyel­met szentel a kulturális ne­velésnek is. Tanfolyamokat, országjáró kirándulásokat, klubesteket szerveznek, köz­reműködnek az olvasómozga­lom fejlesztésében, a szakkö­rök megalakításában és mű­ködtetésében, segítik a szak­munkásképzést. Nemrég meg­állapították, hogy a 18—45 éves korú állandó dolgozók kö­zül 339 mégnem végezte el az általános iskolát. Arra ösz­tönzik ezeket az embereket, hogy iratkozzanak be a he­tedik-nyolcadik osztályba, amelynek szervezésében a szakszervezeti bizottság is részt vesz. Elmondhatjuk, hogy ezek az emberek nemcsak országaik határán kívül nem élveznek támogatást, hanem elvesztik híveiket saját országaikban is. Nem értik meg az idők sza­vát, semmibe veszik a népek követeléseit. Semmi furcsa sincs abban, hogy az atom­fegyverkezés hívei kisebbség­ben maradnak. Elsősorban a néptömegek, a dolgozó embe­rek vannak érdekelve a nem­zetközi feszültség enyhítésé­ben, a hidegháború felszámo­lásában. Számukra a háború szenvedésen és pusztításon kí­vül semmit sem hoz. Más a helyzet a monopolista körök­kel, amelyek szorosan egybe­fonódtak a tömbpolitikával és a fegyverkezési versennyel. Ezekben a körökben is mind többen fogják fel, milyen jel­leget öltene egy világháború a technika fejlődésének mai fo­kán. Mindinkább tudatára éb­rednek annak, hogy ha kirob­bantják a háborút, maguk is (Folytatás a 2. oláalonj Gömböc Klárika olyan boldog hetek óta, hogy madarat lehetne vele fogatni. Holnap lépi át először a Sávolyt Általános Iskola kapuját. Mindenkinek elújságolta a. szomszédban, hogy elsős lesz, s megtanul írni, olvasni. Amióta beíratták, mindig iskolást játszik. A képen épp a táskába rakja holmiját. Jó tanulást, Klárika! Csökkent az önköltség, javult a minőség a Tahi Téglagyárban Az idén rendezik a bányát A Tahi Téglagyárban — amely kizárólag magasított téglát készít — már pótolták a tél okozta kiesés egy részét. Ha az időjárás engedi, októ­ber 15-ig dolgozhatnak, s tel­jesítik az éves tervet. Augusz­tus végére elkészítették az er­re az évre tervezett égetett téglát. Mind Váczi Károly nyersgyártó, mind pedig Za- commer Virgil kemencebri­gádja igen derekasan, egy­más munkáját segítve dolgo­zik. Az utóbbi, amely a nyá­ron 60—65 fokos melegben is helytállt, valószínűleg elnyeri a szocialista brigád címet. Gondosan vigyáznak arra, hogy minél gazdaságosabban termeljenek, és jó minőségű áru kerüljön ki kezükből. Eri­nek köszönhető, hogy az ége­tők az előirányzott 35 forint helyett 27 forint 23 fillérért állítanak elő minden ezer darab téglát. A selejtet 3J. százalékkal csökkentették. Igen nagy gondot okoz ne­kik, hogy a bányában sok a . meddő föld. Ez ugyanis . meg­nehezíti a hasznos föld ' kiter­melését. Még ebben az évben rendezik a bányát, s mint­egy 12 000 köbméter »szennye­zett« földet távolítanak el, hogy hozzájuthassanak a hasznos rétegekhez. Az őszi hónapokban a gyár berende­zését is korszerűsítik némileg; Egy a föld jobb megkeverésé­re alkalmas szekrényes ada­golót helyeznek üzembe. Ettől a vízkeveröig szalagon fog­ják szállítani az anyagot. 530 tanuló a gépipari technikum közép- és felsőfokú tagozatán Lesz-e előadóterem az összevont foglalkozásokra? Szeptember 2-án délelőtt az iskola nappali tagozatának, 9-én délután pedig az esti ta­gozat hallgatóinak tanévnyi­tóját rendezik meg a Kapos­vári Gépipari Technikumban. A középfokú oktatásban több mint 450-en, a felsőfokú ok­tatásban pedig 74-en vesznek részt az idén. Hosszú ideig nagy gondot okozott, hogy hol helyezzék el ezt a sok tanulót. Most meg­oldódott a kérdés: a nappali tagozat növendékei a Bajcsy- Zteilinszky utcai volt leány­gimnázium második emeletéin kaptak négy tantermet, az es­ti tagozatosok pedig a Kos­suth Lajos utcai új leánygim­náziumban lehet. Azt viszont még nem tudják, hogy a fel­sőfokú technikum növendékei­nek hol tartják meg az össze­vont foglalkozásokat, hiszen nyolcvan személy részére sehol sincs megfelelő előadóterem. Most tanácskoznak az illeté­kesek, hogy a tanévnyitóra már semmi akadálya se le­gyen a hallgatók elhelyezésé­nek Nem fordult elő újabb himiőgyanus megbetegedés Illetékes helyről kapott tá­jékoztatás szerint sem Buda­pesten, sem vidéken újabb himlőgyanús megbetegedés nem fordult elő. Budapesten a körzeti gyer­mekgyógyászati rendelőkben megkezdték azoknak a védő­oltását, akik érre önként je­lentkeztek. (MTI) Vasárnapra javuló időjárás ígérkezik A Meteorológiai Intézet köz­ponti előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint a hét kö­zepén az Atlanti-óceánról ér­kezett legutóbbi zivatarfront megrekedt a Kárpát-medencé­ben, s ez okozta az augusztus­ban szokatlanul tartós hűvös­séget és az esőzést. A veszteglő front teljesen »felemésztette« a hét elején újból bontakozó kánikula ma­radványait A meteorológusok szerint vasárnapra nálunk is javulási­ra számíthatunk: a veszteglő front lassan keletre, a Kárpá­tokon túlra húzódik, az ország nyugati és középső vidékein a felhőzet felszakadozik, több lesz a napsütés.

Next

/
Thumbnails
Contents