Somogyi Néplap, 1963. augusztus (20. évfolyam, 177-202. szám)

1963-08-01 / 177. szám

*TIAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKJ Ar4. 5Q fillér AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 177. SZÁM ★ CSÜTÖRTÖK, 1963. AUGUSZTUS 1. Mai számunk tartalmábőf: Hozzászólás cikkeinkhez (3. 0.1 Korszerű, érdekes, izgalmas színházat! (5. o.) Repülős Gizi „lezuha n“ (6 o.t Elkészülnek-e idejében a lakások, az iskolák és az üzemek? Körúton a nagyatádi fő-építésvezetőség munkahelyein Vajon az építők megtesz- mek-e mindent, hogy pótolják a tél okozta kiesést? Ezt vizs­gáltuk Varga Györggyel, az építők szakszervezete területi bizottságának titkárával és Molnár Ferenccel, az ÉM So­mogy megyei Építőipari Válla­lat KISZ-titkáiávaiL Mindenki összefog Marcaliban a lakásépítés a vállalat íő feladata. Azt ta­pasztaltuk, hogy serényen dől goznak a munkások Csupán egy emiber hiányzott, az is be­tegség miatt. Szeptember 30-ra — ez a 72 lakás elkészítésének módosított határideje — be- költözhetővé akarják tenni a három hatalmas épületet Pél­damutatóan dolgoznak azok a katonák, akik a segédmunká­sokat pótolják. Szívesen segí­tenek — mondták —■, mert tudják, milyen sok függ at­tól, hogy az építőipar teljesí­ti-e a tervét. Az építés vezető­ség — helyesen — a segéd­munkások egy részével olyan szakmunkát végeztet amilyet a kívánt minőségben el tud­nak látni. A huszonkét lakás építésé­vel is igyekeznek. Papp Imre munkavezető megígérte, hogy ha'. ' dőre átadják az épületet. Anyag mindkét építkezésnél van, ám előfordul — mint ottjártunkkor a 22 lakásnál —, hoigy pillanatnyilag hiány­zik valami. Papp Imre azon­ban nem nyugodott bele, hogy a Marcali Téglagyár nem kül­dött téglát; máshonnan szer­zett építőanyagot. A szorgalom, az idő kihasz­nálása másokra is jellemző. A 22 lakásnál vesztegelt egy te­herautó, nem tudták elindíta­ni. A gépkocsivezető nem várt a szervizre, leállította az úton az Észak-somogyi Erdőgazda­ság Zetorját, és megkérte ve­zetőjét, hogy húzássá meg a kocsit. A teherautó néhány perc múlva üzemképes volt. Az ÉPFU dicséretére válik, hogy hamar megérkezett a szerviz is. Mindkét építkezésen vasár­nap is dolgoznak. Vita a vasárnapi műszakról Nagyatádon» noha itt is sok a pótolnivaló, néhányan igye­keztek hangulatot kelteni a vasárnapi műszak ellen. A fő­építésvezetőség udvarán tör­tént az ebédszünetben: Egy fiatal, jó szakmunkás. Varga László kikötött amellett, hogy nem dolgozik vasárnap, mert — úgymond — negyvennyolc óra a heti munkaidő. Amikor megmondták neki, hogy to­vábbra is ez a törvény van ér­vényben, s csupán átmenetileg (a szabad szombatot követő nyolc vasárnap) szerveznek va­sárnapi műszakot, azzal ér­velt, hogy azért nem dolgo­zik, mert nem térítik meg ezt a munkát. Akkor sem tágí­tott, amikor közölték vele, hogy igenis megfizetik a va­sárnapi műszakot — mégpedig duplán. — Azért nem jönnek szíve­sen némelyek vasárnap — mondta valaki —, mert ott­hon, ismerősöknek dolgoznak jó pénzért. Miért engedi meg ezt a szabálytalanságot a já­rási tanács? A munkások — főként az igen szorgalmas negyventagú brigád vezetője, Simon Ferenc — szép szóval igyekeztek meg­győzni Varga Lászlót. — Ott leszünk, Laci, mind­nyájan. S éljössz te is — mondta neki Sírnom Érv érvet követett. A gim­názium, amelyet szeptemberre át kell adni, a mi gyerme­keinknek épül, ők sínylik meg, ha nem készül el. Ezt nem szabad szem elől téveszteni. Aki csak azért is húzódozik, az nem látja be, hogy rend­kívüli állapot van most az építőiparban. A fő-építésvezető szerint három héttel megrövidül az építési idő, ha vasárnap is dolgoznak. Varga László el gondolkozóit az elhangzottakon. — Hát ha én vasárnap is eljövök, biztos, hogy nem öl­be tett kézzel töltöm él a na­pot — mondotta. Amikor el­indult. valaki utánaszólt; — Itt leszel vasárnap, igaz? Mér nem mondta, hogy nem. Szakiparosok kellenek Barcson, noha már a keríté­sét építik a gimnáziumnak, mégis félő, hogy szeptember­ben nem kezdhetik meg a ta­nítást, mert a belső szakipari munkát nem tudják elvégezni. Pedig Halász István építésve­zető szerint már két hónappal ezelőtt dolgozhattak volna a szakiparosak. S még most sincs semmi jele annak, hogy Kaposvárról vagy máshonnan küldenének festőket, szerelő­ket. Az építésvezető a falu hatá­rában épülő lakatosüzemhez csoportosította át fő erőit. Au­gusztus 15-re kell elkészíte­niük az egyik nagy szerelőcsar­nokot. Noha a volt malom te­teje a télen megrokkant (ugyanis egy régi épületet ala­kítanak át), és emiatt át kel­lett dolgozni a terveket, jól haladnak. Már csak a belső si­mítás, a burkolás van hátra. Ez nagyrészt annak köszönhe­tő, hogy jól szervezték meg a munkát. Az építésvezető, mi­vel kezdetben igen kevés volt a segédmunkás, toborzó körút­ra indult. Eredménnyel, Az újonnan fölvettek remekül helytállnak. Orsós György bri­gádja, Bogdán Imre és a töb­biek igen derekasan dolgoz­nak. A régiek sem maradnák él mögöttük. Lukács József, Baka Barna, Horváth Ferenc, Tomsa Ferenc, Hódos József még a vasárnapi műszak be­vezetése előtt is számtalanszor jelentkezett szombati, vasár­napi munkára. Augusztus 15-e után még na­gyobb feladat vár rájuk: a má­sodik ütemben be kell fejez­niük a lakatosüzem építését. Ez nagy gondot okoz a fő-épí- tésvezetőségnék, de mindent megtesznek, hogy határidőre átadják az épületet. Az akarat, a törekvés, a leleményesség — ezt kőrútunkon a nagyatádi fő­építésvezetőség legtöbb mun­kahelyén tapasztaltuk — bi­zonyára meghozza a várt ered­ményt. Szegedi Nándor U Thant is Moszkvába utazik Újabb helyeslő nyilatkozatok az atomcsend-megállapodásról New York (MTI). ü Thant, az ENSZ főtitkára azt tervezi, hogy augusztus 5-én Moszkvában részt vesz a részleges atomosé ndegyez. meny aláírásán — jelentették be New Yorkban. A közle­mény szerint az ENSZ-főtit- kár elfogadta a három érde­kelt kormány meghívását, s szombaton útiul a szovjet fő­városba. HELSINKI A finn kormány megvitatta a légkörben, a világűrben és a tenger alatt végrehajtott atomrabbamtási kísérletek el­tiltásáról szóló részleges egyezményt, és közölni fogja az érdekelt kormányokkal: csatlakozni kíván a megálla­podáshoz. MOSZKVA Nehru indiai miniszterelnök táviratot intézett Nyikita Hruscsov szovjet miniszterel­nökhöz abból az alkalomból, hogy Moszkvában parafáitok a részleges atcmcsendről szóló megállapodást. A Moszkvában született megállapodás — hangoztatja a távirat — fon­tos mérföldkő a nemzetközi együttműködés és kölcsönös megértés történetében. Az in­diai kormány hajlandó aláírni a szerződést, »mihelyt erre le­hetőség nyílik« — írja Nehru. Jorge Alessandri chilei el­nök hangoztatja, ho<gy a szer­ződés megfelel a népek béke­óhajának. Mohammed Juszvf afgán miniszterelnök azt a vélemé­nyét fejezi ki, hogy a szerző­dés előkészítésével Hruscsov nagymértékben járult hozzá az emberiség óhajának valóra váltásához. Nyerere tanganyikai elnök és Ben Bella, az algériai mi­nisztertanács elnöke közös táviratot intézett Hruscsov- hoz. A távirat hangsúlyozza, hogy a szerződés megfelel a népek érdekeinek, majd Ben Bella és Nyerere elismerését fejezi ki mindazoknak, akik »szilárdságukkal, bátorságuk­kal és emberiességükkel lehe­tővé tették ezt a megállapo­dást«. DELHI A Century Weekly Review című indiai hetilap a Moszk­vában parafáit atomcsend- megállapodást kommentálva a következőket írja: Hruscsov világosan értésre adta, hogy mindenképpen meg akarja in­dítani az előrehaladást mind a nukleáris kísérletek eltiltá­sában, miind pedig a Kelet és Nyugat közötti viszonyban le­vő feszültség, vagyis a hideg­háború enyhítésében. Javasol­ta, hogy a NATO és a Varsói Szerződés országai kössenek megnemtámadási egyezményt, de nem tette függővé e javas­lata teljesítésétől a részleges atomcsend-megállapodást. Hangoztatta, hogy ő az együtt­élés kérdésének megközelíté­sére, az együttélésire való kész­ségre, rgem pedig a megnem­támadási paktum formájára és cikkelyeire helyezi a fő súlyt; A hetilap a továbbiakban így ír: Ugyanakkor a Nyugat vagy más részéről hiba lenne Hruscsov rugalmasságát a meghátrálás jeléül értékelni. Ellenkezőleg, ez az erő jele, a béke »megkockáztatására« va­ló hajlandóság jele, mivel tö­kéletesen tudatában van egy esetleges háború nyilvánvaló veszélyének és következmé­nyeinek. Ügy látszik, hogy a moszkvai találkozó eredmé­nyeként a józan ész kereke­dik felül, és valóban megin­dul a feszültség enyhülése — fejezi be cikkét az indiai he­tilap. Az fj-Kína hlriigynökség hiábavaló próbálkozása A TASZSZ szemleírója a moszkvai megállapodás ellenzőiről Moszkva (TASZSZ). Igor Orlov, a TASZSZ hír­magyarázója írja: — Elsősorban két körül­ményre kell rámutatni a rész­leges atomcsendről szóló moszkvai megállapodás nem­zetközi visszhangjának össze­gezése közben. Először: A Szovjetunió, az Egyesült Ál­lamok és Anglia között létre­jött megállapodás általános és őszinte megelégedést keltett a békeszerető emberek körében. Iskola - nyáron A siófoki gimnázium tan­termeiből a nagy nyári vaká­ció sem űzte él a tudomány szellemét. Hetenként kétszer öregdiákok gyülekeznek az is­kola előtt, s küszködnek a nagy nyári meleggel, amit alighanem nehezebb elviselni, mint a matematikát. Előkészí­tő tanfolyamon vesznek részt. A Körmendi Felsőfokú Mező- gazdasági Gépipari Techni­kum kihelyezett osztályaiban kezdik meg majd a tanulást Siófok és környékének mun­kásai. A tanfolyam június 1-én in­dult, s decemberben tesznek fölvételi vizsgát a hallgatók. Az előkészítő tanfolyamra so­kan jelentkeztek a Kőolajve­zeték Vállalattól, a termelő- szövetkezetekből, az állami gazdaságból, és járnak ide fel­nőttek a taibi járásból is. A helybeliek hetenként kétszer, a vidékiek egyszer járnak be, s matematikát, fizikát, ma­gyar irodalmat tanulnak. Négy gimnáziumi tanár ve­zeti a foglalkozásokat, s bár a hallgatók előképzettsége kü­lönböző, megállapították, hogy a nyolcvan ember szinte ki­vétel nélkül odaadóan, lelki- ismeretesen készül a felvételi vizsgára. Másodszor: A moszkvai tár­gyalások sikeres kimenetele reményeket keltett, hogy ha­ladást lehet elérni más fontos és halaszthatatlan problémák megoldásában is. Kétségtelen, hogy a nemzet­közi közvélemény óriási több­sége igen pozitív módon érté­keli a Moszkvában létrejött megállapodást. Annál különösebb az Új- Kína hírügynökségnek, a Kí­nai Népköztársaság központi tájékoztatási szervének az a próbálkozása, hogy árnyékot vessen mindazokra, akik nagy erőfeszítéseket tettek a nuk­leáris robbantásokat beszünte­tő megállapodás létrejöttéért, s hogy befeketítse a parafáit szerződést, és hamis színben tüntesse fel a közvélemény ál­lásfoglalását. Az Űj-Kína kommentátora figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az Egyesült Álla­mok legagresszívabb körei hosszú évek során határozot­(Falytatás a 2. oldalon) r A TÓTŰJFALUI HATÁRŐR TSZ KERTÉSZETÉBEN Rusk és kísérete pénteken indul Moszkvába Washington (Reuter, AP). A Fehér Ház hivatalosan bejelentette, hogy Rusk ame­rikai külügyminiszter pénte­ken indul Moszkvába, hogy aláírja az atomfegyver-kísér­letek részleges beszüntetésére vonatkozó egyezményt. Az aláírásra valószínűleg hétfőn, augusztus 5-én kerül sor. A külügyminisztert tíztagú küldöttség kíséri Moszkvába. A küldöttség tagjai között van: Fulbright szenátor, a sze­nátus külügyi bizottságának elnöke, Passtore szenátor, az egyesített atomerő bizottság elnöke, Aiken szenátor, a sze­nátus külügyi bizottságának egyik vezető tagja, Humphrey szenátor, a leszerelési albizott­ság elnöke, Stevenson, az Egyesült Államok ENSZ-kép- viselője, Arthur Dean, aki hosszú éveken át vezette az amerikai küldöttséget a lesze­relési tárgyalásokon. fc> asszony és IS leány kapálja az öl hold késői káposzta palánta­szedik á paprikát. A U bőidről busz vagon termésre Hát holdon termelnek káposztát. Eddig több mint iOO mázsa ká­posztát szállítottak a Al£K-nek,

Next

/
Thumbnails
Contents