Somogyi Néplap, 1963. július (20. évfolyam, 152-176. szám)

1963-07-02 / 152. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Mai számunk tartalmából Ara 50 FILLÉR Somogy/Héplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xx. Évfolyam 152. SZÁM. Mit tud szövetkezetéről? (3. o.) A vasárnap sportja (4. o.) KEDD, 1963. JÚLIUS 2. Üzletek, kirakatok, eladók (6. o.) Megkezdődtek a nyári népművelési tanfolyamok Tegnap reggel a Kai lay Éva Leánykollégiumban megkez­dődött a népművelők tovább­képzése. A megyei tanács mű­velődésügyi osztályának képvi­selői és a hat szakágazat cso­portvezetői üdvözölték a meg­jelenteket. A tájékoztatás, a csoportbeosztás után azonnal munkához láttak a részvevők. »Somogy megye falusi könyvtáradnak helyzete és fel­adatai« címmel Kellner Bem át, a megyei könyvtár igazgatója tartott előadást a könyvtáro­sok részére. Ezután szakmai tárgyú elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vettek részt a népművelők. Az irodalmi szín­padok vezetői részére a »Cso­dálatos utazás« című össze­állítás a továbbképzési anyag. Ennek feldolgozásával sajátít­ják el az irodalmi színpadi rendezés Aortéiytait. A tanfo­lyam végén szakmai bemuta­tót rendeznek. A népi tánco­sok a tréningrendszer gyakor­lati elsajátításával, táncírás­sal és olvasással foglalkoztak. Kétnapos a moziüzem-vezetők továbbképzése: művelődéspo­litikai, esztétikai, filmforgal­mazási és üzemelési kérdések­ről hallgatnak előadásokat. A bábszakkör-vezetők ré­szére a Latinka Művelődési Házban »A bábjátékmoagalom szerepe a népművelésben« címmel Gáfcs Tibor tartott előadást. Tizennégy kórusve- zető a zeneiskolában hallga­tott zeneelméleti, népzenei és szolfézs előadásokat a kéthe­tes tanfolyam első napján. A klub- és honismereti szakkörvezetők részére a to­vábbképzés július 8-án kez­dődik. Somogyi orvosok kitöntetése Az egészségügyi miniszter a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának 1019/1952. (VI. 22.) számú határozata alapján az egészségügy terü­letén végzett kimagasló mun­kájáért dr. Bér end. Ernőnek, a Somogy megyei Tanács V. B. Egészségügyi Osztálya ve­zető főorvosának a »•Kiváló orvos«, dr. Bozsóki Géza laká­csai körzeti orvosnak és dr. Lemhényi Dezső Istvánnaki, a Somogy megyei Tanács Ren­delőintézete felülvizsgáló fő­orvosának az »Érdemes or­vos « kitüntető címet adomá­nyozta^ 300000 helyett 500000 négyzetméter parketta U Thant, az ENSfőtitkára Budapestre érkezett Másfél hónappal ezelőtt kezdték el a Barcsi Fűrész­üzem vezetői, műszaki dolgo­zói a termelés növelését ter­vező tanulmányterv kidolgozá­sát. A kis csoport csaknem minden nap megbeszéli a ter­vezetet. Űjabb és újabb ötle­tek, javaslatok, elképzelések kerülnek a tervbe. Az üzem vezetői ésszerűsítés révén sze­retnék a pankettaüzem terme­lését emelni. A kézi kiszolgá­lást automatikus adagolással cserélik föl. Jelenleg drágítja a parkettát, hogy nagyon sok kézen megy keresztül az anyag. Ha a gépeket a mun­kafolyamatok sorrendjében ál­lítják egymás után, s egyik­től a másikig szalag viszi a megmunkálandó anyagot, nő a termelékenység, csökken az önköltség. Durva számítások szerint az üzemrész átrendezé­se. korszerűsítése után a je­lenlegi létszámmal a mostani 300 000 helyett 500 000 négy­zetméter parkettát gyárthat majd az üzem. Az átrendezés után a gyalugépek számát a jelenlegi háromról ötre növe­lik. Korszerűtlen a szárítóbe­rendezés. Hetvenkét óra alatt szárad meg benne a léc. Ha a legkorszerűbb magyar alumí­nium szárítógéppel szerelik föl a parkettaüzemet, a szá­radás ideje tizenhat órára csökken. A tanulmányterv a két év­vel ezelőtt épült fűrészcsarnok további gépesítésével is fog­lalkozik. A rönköket most ko­csin tolják. Ez lassú és nehéz munka. A jövőben lánc- transzportőr viszi előre az anyagot. Az új csarnokhoz nem épült gőzölő, a tanul­mányterv ezt is előirányozza. A tervet az Országos Erdé­szeti Főigazgatóság bírálja él. Megvizsgálja, hogy a korsze­rűsítésre fordított pénz meny­nyi idő alatt térül meg, gaz­daságos-e az átszervezés át­építés. A forradalmi munkás-pa­raszt kormány meghívására U Thant, az ENSZ főtitkára hét­főn délután Budapestre érke­zett. A főtitkár kíséretében fővárosunkba érkezett Ramses Nassif sajtótitkár. A repülőgép, amelyen az ENSZ főtitkára utazott, né­hány perccel 2 óra után szállt le az ENSZ és a Magyar Nép- köztársaság zászlóival díszí­tett Ferihegyi repülőtérre. ' ü Thant fogadására megje­lent Kállai Gyula, a minisz­tertanács elnökhelyettese, Ilku Pál művelődésügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese, Bognár József, a Kulturális Kapcsolatok In­tézetének elnöke, Csatorday Károly, a Magyar Népköztár­saság állandó ENSZ-Jkép vise­lő je. Ott volt a fogadtatásnál a budapesti diplomáciai kép­viseletek számos vezetője. A gépből kiszálló főtitkárt, aki barátságosan integetett, Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese köszöntötte, majd úttörők virágcsokrot nyújtották át a főtitkárnak. U Thant üdvözölte a fogadtatá­sára megjelent magyar vezető személyiségieket, majd a dip­lomáciai testület tagjait. Ez­után Kállai Gyula mondott üdvözlő beszédet. Többek kö­zött a következőket mondta: — A Magyar Népköztársa­ság kormánya és népe nevé­ben igaz nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntőm önt, az Egyesült Nemzetek Szerkeze­tének főtitkárát hazánk föld­jén. Őszintén örülünk, hogy elfogadta meghívásunkát és ellátogatott hozzánk. ■— Szilárd meggyőződésünk, hogy a népek békeakarata és a békéért küzdők ereje ma már képes elhárítani a világ­háborút, képes arra, hogy tár­gyalások útján biztosítsa a bé­két. Tudjuk, hogy a béke biz­tosításában az Egyesült Nem­zetek Szervezetére és annak főtitkárára nagy felelősség há­rul. Kormányunk támogatja az Egyesült Nemzetek. Szerveze­tét és önt abban, hogy ez a nagy jelentőségű nemzetközi szervezet eleget tegyen hivatá­sának, a béke biztosításának. Biztosak vagyunk abban, hogy az ön magyarországi látogatá­sa is segíti a -nemzetközi együttműködést ét a béke ügyét. U Thant, az ENSZ főtátkám az üdvözlésre válaszolva töb­bek között a következőket mondotta: — Nagyon, hálás vagyok ön­nek kedves szavaiért, különö­sen azokért, amelyeket az Egyesült Nemzetek, valamint személyemet illetően mondott, s azért a nyilatkozatáén, amelyben az önök étikötele* (Folytatás a 2. oldakmj Kádár János elvtárs hazautazott Berlinből Walter Ulbricht elvtárs a Szovjetunió Hőse Berlin Az MTI tudósítói jelentik: A szocialista országok Ber­linben egybegyűlt vezetőd va­sárnap a késő délelőtti órák­ban hajókirándulásra indultak a Spreen és a Berlin környéki tavakon, majd N. Sz. Hrws■ csov elvtárs adott ebédet tisz­teletükre. A közös eszmecseré­re ez a két esemény adott le­hetőséget. A hajózás és az ebéd annyira elhúzódott, hogy Kádár János elvtársinak — a berlini magyar kolóniái nagy sajnálatára — le kellett mon­lürdőicieny ítezueiere uj. modern vonalú épületbe kijhűzött a balatonföldvári pos­ta. Az új postahivatal csaknem egymilliós költséggel a budapesti Postai Tervező Iro­da tervei alapján épült. A műanyag burkolatú, üvegfalú épületben külön téli és nyári felvételi helyiség áll a közönség rendelkezésére. Képünk a téli helyiséget mu­tatja b*. dania a magyar nagykövetsé­gen tervezett látogatását. Vasárnap este nyolc órakor a Dynamo Sportcsarnokban kezdődött az ünnepi fogadás Walter Ulbricht elvtárs 70. születésnapja tiszteletére. A megjelentek nagy tapsa köze­pette pontban nyolc órakor vonultak be a terembe a Né­met Szocialista Egységpárt Po­litikai Bizottságának és az NDK kormányának tagjai és a Berlinibe érkezett vendégek. Elsőnek Friedrich Ebert elv- táirs, az NSZEP Politikai Bi­zottságának tagja, Nagy-Bér­űn főpolgármestere üdvözölte Walter Ulbricht elvtáirsat, majd Hruscsov eüvtárs mon­dott üdvözlő beszédet. Hrus­csov elvtárs papírról olvasta ugyan beszédének legnagyobb részét, de szokásához híven most is eltért az előre elké­szített szövegtől. A teremben jelenlevő nyugati, különösen pedig a nyugatnémet újság­írókhoz fordult, és széles moz­dulatokkal kísérte nagy szó­noki lendülettel elmondott szavait. Azt ajánlotta a nyu­gatiak figyelmébe, hogy akár tetszik ez némelyeknek, akár nem, Németország jövőjét az NDK-ban kovácsolják, s nem kétséges, hogy előbb-utóbb megvalósul az egységes szo­cialista Németország. Hruscsov hosszasan méltatta Walter Ulbrichtnak a nemzetközi és közelebbről a német munkás- mozgalomban szerzett kima­gasló érdemeit. Beszéde végén felolvasta az SZKP Központi Bizottságának üdvözletét, s átnyújtotta Walter Ulbricht- nak a Szovjetunió Hőse kitün­tetést és az azzal járó Lanrn- rendet Utána sorban üdvözölték az ünnepeltet a külföldi vendé­gek és az NSZEP-nek, a Nem­zeti Front pártjainak, továbbá az NDK Államtanácsának és kormányának szónokai. Kádár elvtárs beszédére kevéssel 22 óra előtt került sor. Kádár elvtárs a következőképpen üd­vözölte az NSZEF első titká­rát. Kádár elvtárs pohárköszöntője — Kedves elvtársak, elvtárs­nők! Tisztelt barátaim! Mindenekelőtt átadom önök­nek, a Német Demokratikus Köztársaság minden dolgozó­jának a szocializmust építő magyar nép testvéri üdvözle­tét és legjobb kívánságait. A szocializmus és a béke hí­va országhatárainkon túl is ismerik közös és igazságos ügyünk kimagasló harcosait, azokat, akiket sorsuk felelős helyre állított, akik híven szol­gálják népük érdekeit. Ezért ismerik és tisztelik világszer­te a német munkásosztály, a német nép hű fiát, a nemzet­közi kommunista mozgalom kimagasló vezető személyisé­gét, Walter Ulbricht elvtársat. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek önök kö­zött. őszinte szívvel, igaz meg­becsüléssel és szeretettel kö­szöntőm 70. születésnapja al­kalmából Walter Ulbricht elv­társat a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa, kormánya és a magam nevében. Szívből gratulálok önnek, kedves Ulbricht elvtárs, a magas ki­tüntetéshez. Erőt, jó egészsé­get kívánunk s azt, hogy még sok-sok éven át munkálkod­jék mai kimagasló őrhelyén a német nép, a nemzetközi mun­kásosztály javára; Ulbricht elvtárs élete és te­vékenysége immár öt évtizede összeforrott és eggyé vált a német munkásosztálynak a társadalmi felszabadulásáért, az igaz emberi életért, a bé­liéért folytatott harcával. Megelégedetten tekinthet visz- sza Ulbricht elvtárs hosszú és küzdelmes életútjára, mert a harc nem volt hiábavaló: rtt, Európa szívében, a német föl­dön, a fasizmus egykori fel­legvárában létrejött, azóta is szilárdan áll a helyén, és napról-napna jobban erősödik a Német Demokratikus Köz­társaság, a szocializmus és a béke hatalmas támasza. A nemzetközi imperializ­mus, a kapitalista világ mo­nopolista urai nehezen akar­ják tudomásul venni a nekik nem tetsző tényeket, a gyöke­resen megváltozott világ való­ságát. A tény azért tény ma­rad. Akár tetszik ez az impe­rialistáknak, akár nem, a Német Demokratikus Köztár­saság megszületett, él, és él­ni fog akkor is, amikor a mo­nopol tőke hatalma már csak a múlt rossz emlékévé válik; Ezen nem változtat semmiféle kommunistaellenes propagan­da sem, mert ez nem az im­perialisták tetszésétől, hanem a népek akaratától függ. Egy­kor Bismarck és II. Vilmos szocialista-ellenes törvények­kel, majd Hitler soha nem lá­tott barbársággal harcolt a fel­törekvő munkásosztály, a dol­gozó nép ellen, hatalmuk, még-: íFolytatás a 2. oldalon4 0101014823020153535300000153020202000101020102010001230202000201020201

Next

/
Thumbnails
Contents