Somogyi Néplap, 1963. június (20. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

+TLÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEKJ ÁR 4 50 FILLÉR Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 126. SZÁM. SZOMBAT, 1963. JÚNIUSI. Mai számunk tartalmából: Sértődöttség nélkül, tárgyilagosan (3. o.) Jövő heti rádió- és televízióműsor (5. o.) Nem lehetne gyorsabban ? (6. o.) Széncsere Csehszlovákia és Magyarország között Kitűnő példája volt az év elején a baráti országok ru­galmas, gyors és eredményes együttműködésének az a meg­állapodás, amelynek értelmé­ben a magyar villamosenergia­ipar 50 megawatt erőművi tel­jesítmény átengedésével se­gítette Csehszlovákiát, a szom­szédos ország pedig ennek megfelelő értékű háztartási da­rabos szenet adott cserébe a magyar lakosság ellátására. Most újabb hasonló, kölcsö­nösen hasznos együttműködés­re kerül sor a két ország bá­nyászata és energiagazdálkodá­si szervei között, a KGST együttműködési elveinek szel­lemében. A csehszlovák tüzelőanyag- ügyi minisztérium nemrég széncserét javasolt, hogy Cseh­szlovákia és Magyarország egyes vidékein kölcsönösen gyorsíthassák, gazdaságosabbá tehessék a szénszállítást, és ez­zel javíthassák a lakosság el­látását. Csehszlovákia kelet- szlovákiai részét ugyanis a tá­voli Most vidékéről kell ellátni háztartási tüzelővel, ez azon­ban gyakran nehézségekbe üt­közik, mert az Ostrava—Kassa közötti nagy forgalmú vasút­vonal nem győzi a szénszállít­mányok átbocsátását. A két or­szág illetékes minisztériumai elvi megállapodást kötöttek, hogy Kelet-Szlovákiát a jövő­ben Magyarországról, a szom­szédjog borsodi szénmedencé­ből látják el háztartási szénnel Hidasnémetin keresztül, mi pe­dig a mosta bányavidékről ka­punk háztartási darabos sze­net Budapest lakossága részére a pozsonyi vonalon, Komáro­mon és Szobon át. A megálla­podás mindkét félnék előnyös, mivel tetemes szállítási költsé­get takarít meg, és zavartalan, biztonságos tüzelőellátást tesz lehetővé. Havonta 8000—10 000 tonna háztartási darabos szén cseréjét tervezik ilyen módon. (MTI) Úttörővezető pedagógusok kitüntetése Pénteken délután az Ifjúsági Házban nyújtották át a KISZ- és úttörő-kitüntetéseket azok­nak az úttörővezetőknek, akik az idei tanévben kiváló ifjúsá­gi munkát végeztek. A megje­lent pedagógusokat Tanai Im­re elvtárs, a megyei KISZ-bi- zottság szervező titkára kö­szöntötte, majd átnyújtotta Körösi János elvtársnak, a megyei tanács művelődésügyi osztálya munkatársának, a megyei úttörőelnökség tagjá­nak a legmagasabb KlSZ-ki- tüntetést, a KISZ Érdemérmet. Aranykoszorús KlSZ-jelvény- nyei és dicsérő oklevéllel tün­tették ki Varga József eivtár- sat, kiváló úttörővezető jel­vényt kapott Schneider Antai, Lombár Jánosné, Zákány Ti- bómé, Timperger József, Ha­lász Pál, Tóth István, Ihász Ti­bor, Papp János, Csik Anna és Czigóth Dezső. A kitüntetették nevében Kö­rösi János elvtárs mondott kö­szönetét, majd dr. Varga Ist­ván elvtárs, a megyei pártbi­zottság munkatársa üdvözölte a megjelent pedagógusokat A jelenlevőkön kívül nyolc pedagógust külföldi, nyolc ta­nárt és tanítót pedig belföldi társasutazással jutalmaztak. Rendkívül súlyos a pápa állapota Vatvkánváros (MTI). A vatikáni rádió jelentése szerint a nap során XXtíl. Já­nos pápa állapota tovább sú­lyosbodott. Az orvosok lénye­gében már feladtak minden re­ményt. A vatikáni rádió sze­rint már csak az imádság se­gíthet. A római Szent Péter téren, <4, pápa betegszobájának ablaka alatt nagy sokaság várja a Va­tikánból érkező híreket. A nap során a világ minden lés zérói érkeztek üzenetek a pápa betegágyához. Hruscsov szovjet miniszterelnök ugyan­csak táviratban kívánt javu­lást. A pápa betegségének rosszabbodásáról szóló hír »ko­molyan aggaszt bennünket'“ — hangsúlyozza a távirat. Hrus­csov gyógyulást kíván XXIII. János pápának, hogy a jövőben is sikeresen folytathassa »gyü­mölcsöző tevékenységét a bé­ke megszilárdításáért és a né­pek közötti együttműködésért“. (AFP, AP, TASZSZ) 600 000 üveg sör havonta Kétműszakos termelés a kaposvári sörpalackozóban Hat gépkocsi szállítja az italt (Tudósítónktól.) Havonta 7140 hektoliter sört juttatnak él a Söripari Válla­lat kaposvári kirendeltségéről a megye vendéglátóhelyeire palackozva vagy hordóban. Az idén több lesz a palackozott sör, mint tavaly, hiszen a vál­lalat áttért a kétműszakos ter­melésre, és így nap'onta 12— 13 000 üveggel több kerül ki a gépek alól. A kaposvári üzem tékáit 600 000 üveg sört ad a nyári hónapokban a kereskede­lemnek. A palackos sör mellett rövidesen topható lesz az ital­boltokban és a vendéglőkben a 12 fokos pilseni is. A palackozott sört könnyeb­ben tudják tárolni az idén: új hűtőkompresszort kapott az üzem. A szállítás is jobb lesz: hat gépkocsi viszi majd a sört az üzletekbe. Több bányagépet, kohászati és őntőipari gépet szállít Lengyelország Magyar—lengyel árucsereforgalmi jegyzőkönyvet írtak alá Pénteken Budapesten aláír­ták a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság kormánya között 1961—1965. évekre szóló árucsereforgalmi egyezmény bővítő jegyzőköny­vét A kiegészítő jegyzőkönyv az 1964—1965. években mint­egy 32 százalékos bővítést irá­nyoz elő a hosszúlejáratú egyezmény eredeti előirányza­taihoz képest. Lengyelország több bányagépet, kohásza­ti és öntőipari gépet elektro­technikai és híradástechnikai felszerelést, vasúti tehervago­nokat, ipari és központi fűtési kazánokat, orvosi műszereket, giépjármű alkatrészt, vasúti járműalkatrészt, mezőgazdasá­gi gépet és egyéb termékeket szállít Magyarországnak. Ezen felül növekszik a vegyszerek, anilmfestékek, gyógyszerek, valamint a bútorok behozata­la is. Az említett árucikkek el­lenében Magyarország növeli a gőzturbina, turbógenerátor, a Diesel-mozdonyok, csőihúzó­és csőegyengető berendezések, ipari szerelvények, gépjármű, motorkocsi és Diesel-mozdony alkatrészek, valamint a gyógy­szerek szállítását. Megállapo. dás történt hengerelt áruk cse­réjére is. A megbeszélések a kölcsönös megértés és hagyo­mányos barátság légkörében folytak. (MTI) Országos konferencia az ifjúság kulturális neveléséről A KISZ központi bizottsá­gának kulturális osztálya csü­törtökön és pénteken országos konferenciát rendezett az ifjú­ság kulturális neveléséről, a kulturális szemle 1963—64. évi irányelvedről. Nádasdi József­nek, a KISZ KB titkárának megnyitó beszéde után Szabó János, a KISZ KB kulturális osztályának vezetője »tartott bevezető előadást. A vitában •észt vettek a megyei tanácsok lépművelési csoportvezetői, a izakszervezetek megyei taná­cs a MESZÖV-ök kulturális idősei, a TIT megyei titká- a Fővárosi Tanács, a Szak- szervezetek Budapesti Taná­csa és a TIT fővárosi képvise­lői. A zárszót Bíró Vera, a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési főosztályának vezetője tartotta. (MTI) A Perczel Mór Gimnázium munkájáról tanácskozott a Siófoki Járási Párt-végrehajtóbizottság Pénteken délelőtt a siófoki járási párt-vb ülésén megvitat­ták a Siófoki Perczel Mór Gimnázium oktató-nevelő munkáját. Bállá Zoltán igaz­gató számolt be az Iskolai munka tárgyi és személyi fel­tételeiről, a tanulmányi hely­zetről, a nevelés kérdéseiről és a politechnikai oktatásról. A gimnázium nyolc tanter­me eredetileg 320 tanuló ré­szére épült. Jelenleg 14 osz­tályközösségben 670 a tanulók száma; itt kap'ott helyet a me­zőgazdasági technikum és a 210 fős levelező tagozat. Jövőre to­vább gyarapszik a tanulólét­szám, és kettő helyett már négy osztályban kényszerülnek délutáni oktatásra. A tanárok legtöbbje heti 30—40 órában tanít. Szükséges tehát az elhe­lyezési és személyi feltételek javítása már az 1963—64. tan­évben. Az előadó ismertette, hogy félévkor a bukások szá­ma emelkedett: 13,4 százalékos volt. Év végére javulás vór­ü Ha rmincnyolcezer forintos költséggel kombájnszérűt építenek a «aökölyi kongresszus Tsz­VII. Párt­ható; a negyedik osztályokban minden tanuló sikerrel fejezte be a tanévet. Közülük tizen­öten mezőgazdasági, harmin­cán pedagógiai felsőoktatásra jelentkeztek. Fejlődött a tanulók közösség szemlélete, iskolán kívüli ma­gatartása — állapította meg több felszólaló. Azonban még sok kívánnivaló van a vidéki tanulók otthoni KlSZ-munká- jában. A 435 bejáró diák közül mindössze 120-an kapcsolódtak bele a falusi KISZ-életbe. Igaz, hogy több helyütt a kulturális munkát a középiskolásoktól várják a falusi KISZ -szerveze­tek, ez szintén helytelen. Má­sutt, mint például Kilitiben, Ságváron, a gimnazista fiata­lok nem törekszenek a község­beli fiatalsággal való jó kap­csolatok és a helyes légkör ki­alakítására. Ruttkai Ferenc, a megyei pártbiz'ottság képvise­lője a többi között megállapí­totta, hogy a gimnázium, a község, a járás kulturális éle­tét sokkal jobban segíthetné. A vitát Bíró Gyula, a járási pártbizottság első titkára fog­lalta össze. A végrehajtó bi­zottság megállapította, hogy az iskolai munka színvonala emel­kedett. Az iskola vezetőségé­nek, tantestületének jobban kell támaszkodnia a jövőben a pártbiz'ottság segítségére. Fel­hívta a figyelmet a munkás­paraszt tanulók segítésére. A vb ezután a tsz-ek 1963. évi beruházásának helyzetéről tanácskozott. Átadták Kennedy és Macmillan válaszát Mpszkva (MTI). Nyugati hírügynökségek egy­behangzó jelentése szerint teg­nap délután Moszkvában a szovjet külügyminisztériumban átadták Kennedy amerikai el­nök és Macmillan brit miniszr- terelnök válaszát Hruscsov szovjet miniszterelnöknek az atomfegyver.kísérletek betiltá­sát sürgető legutóbbi levelére. A nyugati államférfiak vála­szának szövegét ez idő szerint még nem hozták nyilvánosság­ra. A Magyar Szolidaritási Bizottság üdvözlő távirata Jomo Kenyattához A függetlenségükért küzdő népek megsegítésére alakult Magyar Szolidaritási Bizottság táviratban üdvözölte Jomo Ke- nyattát, a Kenyai Afrikai Nemzeti Unió elnökét abból az alkalomból, hogy pártja győzelmet aratott a választáso­kon, s jókívánságait fejezte ki Kenyattának miniszterelnöki tisztségében folytatandó mun­kájához. (MTI) Beruházásokról, a sütőipar tevékenységéről tanácskozott a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tegnap ülést tartott. Meghallgatta a KNEB elnöké­nek beszámolóját a legutóbbi ülés óta tett intézkedésekről, s azokat jóváhagyólag tudomá­sul vette. A KNEB megtárgyal­ta és elfogadta a »Hogyan se­gítik az anyagi ösztönzők a be­ruházások korszerű, gyors és olcsó megvalósítását« című vizsgálat összefoglaló jelenté­sét, majd a sütőipar tevékeny­ségének, a minőség alakulásá­nak és az egészségügyi rend­szabályok megtartásának vizs­gálatáról készült előterjesztést. A bizottság elfogadta a har­madik negyedévi munkatervét. Eszerint a népi ellenőrzés jú­liusban kezdi vizsgálni az újí­tások gazdasági hatékonyságát az élelmiszeripar egyes ágaza­taiban. Ugyancsak júliusban kezdődik a fővárosban a lakos­ság érdekvédelmének vizsgála­ta az élelmiszerkereskedelem területén. Augusztusban vizsgálja a KNEB a tökésországokkal foly­tatott kereskedelem mérlegé­nek kedvező alakulása érdeké­ben tett intézkedéseket, vala­mint egyes kiemelt beruházá­sok előkészítésiének, lebonyolí­tásának és hatékonyságának helyzetét. Augusztusban és szeptemberben kerül sorra a főváros lakossága részére vég. zett javító-szol gáltató tevé­kenység vizsgálata. (MTI) Keresetlek a Balafon-parti turistaszállók — Csöndesek a sátortáborok — Teljes üzemben a SüOT-üdülök Egyre népesebb a Balaton­part. Az Idegenforgalmi Hiva­tal irodája a délelőtti órákban már a csúcsforgalmú időszak­ra emlékeztet: hosszú sorok vá­rakoznak menetjegyre, felvilá­gosításra. A déli part négy tu­ristaszállójának máris nagy a forgalma. Májusban mintegy hetven iskolai, szakszervezeti, vállalati turistacsoportnak ad­tak szállást. Szerdán délelőtt bonyolították le a szárszói hat, vanszemélyes új turistaszállás műszaki átadását, és június 1- től már ez is rendelkezésére áll az érkező csoportoknak. A hónap közepén két I. osztályú sátortábor, a földvári és a bog­lárt is megnyitotta a kapuit, azonban még csöndesek, mind­eddig csak szórványosan ke­reste fel őket pár napra né­hány külföldi turista. Annál népesebbek Siótokon az ele­gáns tóparti szállodák. Csak­nem négyszáz lengyel, NDK- belí, francia, angol és nyugat­német átutazó turista, illetve csoportutazásban részt vevő üdülővendég pihen a lebilincse­lő szépségű Vénusz és Balaton szállókban meg a motelban. A SZOT üdülői is teljes üzemmel működnek. Csak a siófoki tizennyolc üdülőből több mint ezernyolcszazam, mondtak búcsút a héten az el­ső üdülési időszak befejeztével. A lelled reprezentatív üdülőbe pénteken érkezett meg az első 200 tagú külföldi vendégcso- p*ort a népi demokratikus or­szágokból. ^

Next

/
Thumbnails
Contents