Somogyi Néplap, 1963. április (20. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK? Alt A: 50 FILLÉR SomogyiNéplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 77. SZÁM. ♦ IE0D, 1963. ÁPRILIS 2 Emberséges, lelkiismeretes ügyintézést! (3. o.) A vasárnap sportja (4. o.) Egyedül... (6 o.) Mai számunk tartalmából: Több traktor szántson kettős és nyújtott műszakban A megyei főmezőgazdász tájékoztatója a tavaszi munkákról Megyeszerte megkezdődtek a tavasza talaj munkák. Meg­kértük Molnár Imre elvtársait, a megyei tanács főimezőgazdá­szait, tájékoztassa lapunk ol­vasóit, hogyan haladnak a ter­melőszövetkezetek az időszerű munkáikkal, milyen feladato­kat kell sürgősen megoldani­uk, hogy a hosszú tél okozta lemaradást behozhassák. — Mintegy 160 000 holdnyi szántás vár a tsz-ekre, s több mint 200 000 holdon kerül föld­be tavaszi vetőmag. Megyénk­ben a múlt héten, de főképp a hét utolsó napjaiban kezdő­dött meg igazában a m unka a határban. A járási jelentések tanúsága szerint eddig mint­egy hétezer holdat szántottak föl gépállomása és saját trak­torok a termelőszövetkezetek­ben. A felszántott terület azt mutatja, hogy ss a csaknem 1400 trak­tor, amelynek szántani kell, nincs kihasználva. Ezek közül az erőgépek közül alig több mint háromszáz dol­gozik két műszakban — mon­dotta Molnár elvtárs. A múlt héten már a kötöt- tebb talajon is szántottak a traktorok. A következő hetek­ben a föld szikkadása követ­keztében mind nagyobb terü­leten, dx/l^uzhab.iaíki a- gépek, következésképp heti teljesít­ményük is növekszik majd. De még több munkát végez- , hetinek, ha a kettős és a nyújtott műszakot azok­nál a gépeknél is beveze­tik, amelyek eddig csak nappali műszakban dol­goztak. A télen sok termelőszövetke­zeti tag és gépállomási dolgo­zó végzett traktorvezetői tan­folyamat, tehát a tavaszi ta­lajmunkáknál foglalkoztatni lehet őket. A szántással egy időben a megye egész területén vetet­tek a gépek és a fogatok. Ed­dig több mint 5000 holdon ke­rült földbe a mag. A közös gazdaságok 1700 hold vöröshe­rét, 1100 hold borsót, s mint­egy 1000 hold tavaszi árpát ve­tettek eL Szántóterületéhez viszonyít­va a siófoki járás igyekszik a legjobban: 450 hold tavaszi ár­pát, 300 hold borsót, ezenkí­vül még más tavaszi növénye­ket vetettek a járás tsz-ei a múlt héten. A lehetőségieket legjobban a fej trágyázásra használták M: előbb kézzel, később pedig már géppel is szórták a mű­trágyát a termelőszövetkeze­tekben. Ezzel a munkával ko­rán indultak a tsz-ek, s ed­dig több mint 60 000 hold őszi vetést fejtrágyáztak. A múlt őszre igényelt műtrágyát ide­jében megkapták a tsz-ek, s így lehetőség nyílt arra, hogy az intenzív búzákra 100—150 kiló műtrágya jusson holdan­ként. Molnár elvtárs javasolta, hogy a szórványosan megindult hungazinozást gyorsítani kell, ugyanis ha késnek vele a kö­zös gazdaságok, akkor a ka­pások és a gabonák vegysze­res gyomirtása egy időpontra esik, s ez késlelteti mindket­tőnek idejében való elvégzé­sét. Mateos mexikói elnök Varsóba érkezett Adolfo Lopez Mateos mexi­kói elnök Aleksander Zawad- zki lengyel államelnök meghí­vásán hétfőn Varsóba érke­zett. Az elnök kíséretében van félesége és leánya, valamint Telia külügyminiszter, továb­bá a mexikói gazdasági és tu­dományos élet számos vezető­je, a sajtó több munkatársa. A vendéget a varsói repülő­téren Aleksander Zawadzíkii, az államtanács elnöke, Jozej Cyrankiewicz miniszterelnök és a lengyel kormány több tagja fogadta. A mexikói elnököt A. Za- wadzki üdvözölte, majd sza­vaira Adolfo Lopez Mateos vá­laszolt. Mateos elnök és kísérete hétfőn délután udvariassági lá­togatást tett a lengyel állam vezetőinél, megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, is­merkedett Varsóval, majd megkezdődtek a kiét ország gazdasági szakem/bereinek ta­nácskozásai. Este a küldöttség részt vett Zawadzíkinak, az ál­lamtanács elnökének fogadá­si guatemalai junta újabb közleménye: Száműzték Ydigoras volt elnököt Fuentes Guatemala City (MTI). Hírügynökségi jelentések közük, hogy a vasárnapra vir­radó éjszaka puccs segítségé­vel hatalomra jutott guatema­lai katonai junta a nap folya­main újabb közleményt adott ki, és ismertette politikai prog­ramját. Mint a közleményből kitű­nik, a politikai program kö­zéppontjában a kommunistael- lenesség áll. A szélsőségesen jobboldali katohatisztek ugyan­akkor bizonyos »lépcsőzetes intézkedéseket« helyeznek ki­látásba a leginkább rászoru­lók — különösen a mezőgaz­dasági és a ipari munkások — helyzetének megjavítására. A közlemény »valóban de­mokratikus légkör« kialakítá­sát ígéri, és kilátásba helye­zi, hogy »mihelyt a hadsereg teljesítette feladatát, átadja a Felháborodás Nigériában Mobutu látogatása miatt Párizs (TASZSZ). Az AFP jelentése szerint va­sárnap Lagosban több száz ni­gériai diák tüntetett Mobutu tábornok nigériai látogatása ellen, aki a nigériai kormány meghívására tartózkodik az or­szágban. A tüntető diákok táb­lákat vittek, amelyeken ' a kö­vetkező feliratok voltak ol­vashatók: »A gyilkos Mobutu takarodjék haza!«; »Szabadsá­gé* C-izengának!« (MTI) ... Hát már mikor? Igen, végre mikor? Nem­csak türelmetlenül, hanem el­keseredve is kérdezgettem ezt magamtól vasárnap, S mivel azt hiszem, nem egyedül va­gyok, aki ilyeténképpen sű­rűn sóhajtozik, talán nem szükséges különösebben ma­gyaráznom, Ijogy az időjárás­ra gondoltam, a napsütésre, az igazi tavaszra. Riasztott ugyan a rádió holmi esőígér­getéssel, de oly ragyogó napsütés ébresztett föl vasár­nap, hogy előre nevettem a meteorológia tévedésem s bi­zalommal tele indultam vi­dékre: biztosan kihasználják falvaink ezt a ragyogó időt arra, hogy a hosszú tél okoz­ta lemaradást pótolják. Egy­szóval tavaszi munkát keres­tem ezen a verőfényesnek in­duló vasárnapon, és csupán vészteljes károgásnak rém­lett az a megjegyzés: »Csak aztán nehogy összeakaszkod­janak ezek a szelídnek, látszó felhpk...« Figyeltem a határt. A ka- posvár—leilei út mellett fris­sen szántott földeket láttam zöldellő őszi vetéseket, de nem ritka a szemnek az ék­telenkedő kukoricaszár sem. Ezt már igazán le lehetne vágni. De ember sehol és egyetlen gép se ... Az első harminc l-ilométer után meg bíztam, aztán fokozatosan el­keseredtem. Két óra múlva a nap bujkálni kezdett, s a szelídnek látszó felhők mind­inkább gomolygó szörnyete­gekig váltak. A határ min­denfelé üres ér. csöndes. Pe­dig láttam területeket, ahol a fáid kérte az ekét. Sokszor hallottam már azt a kifeje­zést: »Ha megjön a jó idő, saját érdekünkben ki kell használnunk minden órát...« De -ezen a március végi va­sárnapon nem tapasztaltam ilyen igyekezetei. S talán az időjárás is ezért mérgesedett meg, ezért fogadott szót a meteorológiának. Mert colt ragyogó napsütés, borongás, csöndes eső, zápor, sőt Kő­röshegy és Pusztaszemes kö­zött havas eső is. Hömpöly­gőit a sáros víz mindenütt a tabi járásban, s nem is gon­doltam már arra, hogy reg­gel még szorgos, tavaszi munkát keresni indultam eL 4759 takarékbetétkönyv-tulajdonos van a tabi járásban A múlt év vegén 13 852 000 ben. Ez az összeg március 25-ig forint volt a takarékpénztár I 3 178 000 forinttal emelkedett, betétállománya a tabi járás- I Jelenleg a járásban 3342 kama­I toz», 1246 nyeremény, és 171 .......... .............. gépkocsi -nyereménybetétkönyv v an. Egyre népszerűbb a KST is. Az idén eddig 342 dolgiozó 101 000 forintot fizetett be a munkahelyeken működő hat fiókba. A tanulók körében el­terjedt az iskolai takarékbetét­könyv. A diákok az idén mint­egy 166 000 forintot gyűjtöttek ilyen módon. Három takarék- szövetkezet — Zicsen, Gamá- son és Karádon — is van a járásban. Itt 1 859 000 forint gyűlt össze a kamatozó betét­könyvekben. Az OTP tabi járási fiókja ez évben eddig 152 igénylőnek adott összesen 445 000 forint kölcsönt bútor, rádió, televízió, sportfelszerelés, hűtőszekrény, sátorfelszerelés. motorkerék­pár és fényképezőgép vásárlá­sára. Végleg akkor hökkentem meg, és hangosan is kitört belőlem a kérdés: hát már végre mikor lesz tavasz?, mi­kor Tab előtt jó két kilomé­teres szakaszon csak úgy fe­hérlett a jég az országúton. A földeket, a környező erdő­ket mindenfelé legalább egy centi vastagon borsó nagysá­gú jég borította. Láttam An- docson egy bácsikét, a ház eresze alatt állva elégedetle­nül csóválta a fejét. Szeret­tem volna odakiáltani neki: csak semmi kedvetlenség! Ami ma nem sikerült, az si­kerül holnap! ▼. M. hatalmat a nép által megvá­lasztandó elnöknek«. Arról azonban nem tesz említést a közlemény, hogy mikor tarta­nának elnökválasztásokat. A közlemény külpolitikai ré­sze hangoztatja, hogy a junta »a legszívélyesebb kapcsola­tokra« törekszik a demokrati­kus országokkal. Kitűhik azonban, hogy ez elsősorban azokra az országokra vonatko­zik, amelyek »szolidárisak az amerikai kontinens szabad or­szágaival« — értsd Kuba-elle- nesek. Enrique Peralta Azurdia ez­redes, a puccs révén hata­lomra került ideiglenes elnök vasárnap délután újságíróknak kijelentette, hogy az éjszaka folyamán letartóztatták Ydigoras Fuentes elnököt és felesé­gét. Az ezredes elmondotta to­vábbá, hogy az elnöki palota őrsége ellenállást tanúsított, erre csapatok vették körül a palotát, és egy harckocsi le­döntötte a kertbe vezető ka­put. A volt elnököt a legújabb jelentések szerint Nicaraguá­ba száműzték. A puccsisták letartóztatták Roberto Alajost, Ydigoras Fuentes pártjának elnökjelölt­jét, valamint a megdöntött kormány több kommunistabe- rátsággal vádolt miniszterét A hadsereg elfoglalta * kongresszus épületét, és meg­szállta az Ydigoras Fuentestés Arevalót támogató pártok székházait. Gépesített sséukirakodás Ydigoras Nicaraguába érkezett — és elégedett Ciudad Guatemala (AP, Reuter, AFP). Egy New York-i rádióállo­más jelentése szerint Ydigoras Fuentes, a volt guatemalai köztársijsági elnök vasárnap este Managuálba. Nicaragua fővárosába érkezett. Ydigoras meglepetésre azzal a nyilatko­zattal szolgált, hogy a kormá­nyát megdöntő katonai hata­lomátvétel »országa és Közép- Amerika többi részének javát szolgálja«. Guatemala fővárosában va­sárnap sajtóértekezlet kereté­ben -mutatkozott be az újság­íróknak Enrique Peralta Azur­dia, az állam új feje, az 54 éves egykori hadügyminiszter. Nyilatkozatában megismételte korábbi kijeiemtéseit arra vo­natkozólag, hogy a hadsereg jobboldali tisztjei »gyökerestül ki akarják irtani a kommu­nizmust Guatemaláiban«. Kérte az újságírókat, hogy ne tekint­sék katonai junjának az »új kormányt«. Azt is jobban sze­retné — tette hoeaá —, ha inkább a fegyveres erők . ál­lamfőjének. mint ideiglenes köztársasági etnökneí:. nevez­nék. Azt mondta, hogy ha­marosan nyilvánosságra hozza az új kormány névsorát, amely ben nem katonai szemé­lyek is szerepet kapnak. Guatemala fővárosában a vasárnapra virradóra végrehajtott államcsíny két halálos áldozatot kö­vetelt, s a rövid tűzharc­ban két katona sebesült meg. Az új vezetőség váJtozatianul érvényben tartja a kijárási ti­lalmat, amely este 8 órától reggel 6 óráig tart. ÍMTI) Felhívás Amerika népeihez A latin amerikai küldöttek kubai szolidaritási kongresszusának dokumentuma Rio de Janeiro (TASZSZ). A latin-amerikai küldöttek kubai szolidaritási kongresszu­sának záróüLésén egyhangúlag elfogadták az Amerika népei­hez szóló felhívást. A doku­mentum felszólítja Amerika népeit, egyesítsék erőfeszítései­ket, hogy megvédjék Kuba jo­gát a függetlenségre, és meg­hiúsítsák az imperialistáknak a szabadság szigete ellen irá­nyuló agresszív terveit. i— Mi, a latin-amerikai or­szágok népeinek képviselői hangzik a felhívás — azért gyűltünk össze, hogy kifejez­zük azt a véleményünket: va­lamennyi országban meg kell erősíteni Kubával vállalt tevé­keny és konkrét szolidaritá­sunkat, segítsük megvédeni Kuba önrendelkezési jogát és megakadályozni a szigetország belügyeibe való külföldi be­avatkozást ..: — Felhívjuk a népeket, a tevékenység minden formáját használják fel arra, hogy meg­akadályozzák Kuba megtáma­dását, blokád alá vételét és az elszigetelésére irányuló min­denfajta egyéb kísérietet. A niterói kongresszuson el­fogadott határozat a Kubával való szolidaritási mozgalom fo­kozásáról és összehangol:: ,áról szólva javasolja, hogy létesít­senek egy latin-amerikai szo­lidaritási bizottságot. Április 19—26 és július 15—30-a kö­zött tartsanak Amerika és az egész viliág országaiban tünte­téseket, amelyek a Kuhávai való szolidaritást domborítják ki; LONDON A Sunday Express vaSamapj számának vezércikkében két­ségbe vonja azt az állítást, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze a kubai ellenfor­radalmárok akcióihoz. A lap természetesnek tartja, hogy az Egyesült Államok kor­mánya végeredményben a Ku­ba határain kívül élő kubaiak céljaival rokonszenvez. Mégis — hangsúlyozza a lap — e ro- konszenv nem lehet erősebb a világ békéjéről való gondosko­dásnál. LAGOS ' / A nigériai Sunday Express írja: — Senki előtt sem titok, hogy Washington sok millió dollárt fordít Castro é? kor­mánya megbuktatásár Nem­csak menedéket nyújt Castro ellenfeleinek, hanem egyvé­rekkel is ellátja őke' " Kuba elleni támadásokhoz. 1 . dá­sok közvetlen agressziót jelen­tenek.

Next

/
Thumbnails
Contents