Somogyi Néplap, 1963. március (20. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! IRV. 50 FILLÉR Mai számunk tartafmíbáf: AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM 50. SZÁM. A tsz-ek egyre tökéletesebb ellátása a cfl a Mernyei Gépjavító Állomáson li. o.) PflTR, 1963. MÁRCIUS I. Otthonunk (5. o.) Ismerősök (6. o.) FONTOS TANULSÁGOK As országgyűlési képviselő­éi tanácstagválasztás vala­mennyi politikai tapasztalatát éa tanulságát egy rövid cikk keretében lehetettem elemezni. Ezért csak arra szorítkozha- tamk, hogy megkíséreljük a választás lényegesebb tanulsá­gait körvonalazni. A választás fő célja az volt, hogy megerősítsük népi de­mokratikus rendszerünket, még hatékonyabbá tegyük po­litikánkat; hogy olyan új or­szággyűlésit, olyan új tanácso­kat válasszanak a dolgozok, amelyek alkalmasak annak a megtisztelő, de nehéz és nagy feladatnak ellátására, amely legfőbb törvényhozó szervünk­re és helyi néphatalmi szer­veink tagjaira vár. A válasz­tás eme célját elértük. A választás legnagyobb si­kere az, hogy a munkásosz­tály, a dolgozó parasztság, az értelmiség, az egész dolgozó nép tudatosam, állást foglalt szocialista építésünk, nemzeti függetlenségünk és a béke mel­lett. Február 24-én nem egy­szerűen szavazási aktus zajlott le. Népünk megmutatta, hogy helyesli a párt és a kormány eddigi politikájáé, bízik abban, hogy ez a tevékenység a jö­vőben is eredményes lesz. S ez a pozitív döntés pótolha­tatlan előfeltétele munkánk­nak, minthogy a választások eredményeképpen tovább erő­södött népi demokratikus ál­lamhatalmunk, növekedett a párt, az országgyűlés, a kor­mány és a tanácsok tekintélye, népszerűsége, még szorosabbá, bensőségesebbé vált a párt és a tömegek kapcsolata. A képviselő- és tanácsvá­lasztások politikai tartalmát az MSZMP VIII. kongresszu­sának határozatai képezték. Ez a kongresszus, amely né­hány hónappal megelőzte a vá­lasztásokat, számvetés is volt, mert lezárta társadalmi fej­lődésünk eddigi szakaszát. S hazánk a szocializmus teljes fölépítésének korszakába lé­pett. Azzal, hogy népünk a párt, a Hazafias Népfront po­litikájára szavazott, kifejezte: egyetért a VIII. pártkongresz- szus értékelésével, és minden tudásával, lelkesedésével a szocializmus teljes fölépítésén munkálkodik. Az átfogó, általánosítható ta­pasztalatok merett a választá­soknak van néhány olyan ta­nulsága, amelyet mindennapi munkánkban sohasem szabad szem elől téveszteni. Ezek kö­zül különösen fontos fö’figyel- ni arra a nagy politikai moz­gásra, kezdeményezésre, amely az egész választási kampány ideién megnyilatkozott. De beszé' tenek a számok. A ielö- lőgvű léseken nv'nteey három és fél millió ember vett részt, s közülük 450 ezren fel is szó­lallak. S miről beszé’tek? Va- lamennvien he’vés piték a p-rt. a kormány pomik*iát. P"rem a távoli szemlélőik médiára. ÉP ^kezűleg, ezrével tettek ia- vps’atot a gazdasági, közímz- gatási te°re’Ak jobb mego’dá- sára. s bírálták azokat, akik rcsszul. léVi’-tpipnül intézik a nén üavét. Vagvis pzvre in­kább a razdn szemével nézik niind többért nz. országot, osto­rozzák a hibákat. S okos taná­csaikkal sez’Hk a közüs ti evet. •golf.?» Vir-.crv V*'0''<toV.<>1Z vmiW?- Jr&pires T’&rd ~oeiJc. ■ A 7 tJTTV* pr*a,írrn iktatta. b'Vty tv*7^­lofln**?* Pl fi«’7lÍT>­f a A vánacTt.á<n Ir^rrrn^TV S7/i­ba lrprfilt +*K>v*k ko7*t* a* ^j^ferÉ-nvo^al fí «ve is. E»*vrk- ■tíeüt községben, flgmben némelyek vagy megkerülték e kérdést, vagy ígérgettek fűt- fát a párt, a kormány számlá­jára. Az emberek többségének ez nem tetszett. Bármilyen furcsán hangzik, szívesebben vették az igazságot. Még ak­kor is, ha nem volt teletűzdel­ve nagy ígéretekkel, hanem az volt a lényege, hogy további sikereinkért, az életszínvonal emeléséért meg kell küzdeni; hogy nem az oka jók szabják meg a nép jólét emelésének mértékét, hanem a jobb mun­ka. Ez a pozitív reagálás ko­moly politikai érettségről ta- núsloodik. Hasonló jó tapasztalatok vannak a választás demokra­tizmusát érintő kérdésekben is. A választási kampány ide­jén Nyugaton »fájlalták« a többpártrendszer hiányát, di­csérték a nem létező kapita­lista »tiszta« demokráciát. Né­pünk — és ez politikai érett­ségre vall — világosan fölis­merte: nem azon múlik a de­mokrácia a nép számára, hogy hány párt indul a választáso­kon, hanem hogy milyen rend­szerben él. Vagyis mire sza­vazhat: a szocializmusra vagy a kapitalizmusra. Nem isme­retlen a magyar nép előtt, hogy pl. az Amerikai Egyesült Államokban két nagy párt in­dul a választásokon, s azt is tudják, hogy mindkettő a bur­zsoázia pártja. Az sem isme­retlen a magyar nők milliói előtt, hogy a »tiszta demokrá­cia« egyik országában, Svájc­ban a nőknek jelenleg nincs szavazati joguk. Ezzel szem­ben nálunk a nők ezreit vá­lasztották meg február 24-én. A választásoknak nemcsak belpolitikai jelentőségük volt. Barátaink világszerte figye­lemmel kísérték, s jóleső ér­zéssel konstatálták, hogy a magyar nép helyesül, támogat­ja a oárt. a Hazaras Nénfront Dolitikáiát. A választások si- '"pre két^^kimV erősíti a szó­rnál írfa vilárrrevdszert, a szo­cialista eszmét, bizomrít*a a szocialista demokratizmus fel- sőhhrevdSsénét a bnrzson, de­mokráciával szemben. Ám a választásokat nemcsak bará- *amk fievel+ők. h’rimi ellen- sávomk is. V 7 utóbb* ak keserű *■75*177(3*1 Frvő7ődt*et*(*v meg ar­cói. ho°v a maevar róo szava­latával igent mondott a párt ás a kormány általános nnb'­bkáiíra s poor, belül kfilpoli­t'káiára. Nénünk támogat in Hiinoptiifán ket, mert alapelve változatlanul az ország füg­getlenségének. szocial’sta vív­mányainak és békés építőm un­kánknak védelme; mert a Magyar Népköztársaság külpol­itikája a Szovjetunióval, a szocialista országokkal való barátságra épül. Miért támogatják nálunk milliók fenntartás nélkül kül­politikánkat? Azért, mert bé­kepolitika, hiszen a szocializ­mus és a béke elválaszthatat­lanok egymástól. Ezért vall­juk őszintén — az egész nép támogatásával — a különböző társadalmi rendszerek békés egymás mellett élésének elvét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a bél-ke legyőzi a háborút. Lehetnek — s népünk ezt tud­ja —, és nyilván lesznek még megpróbáltatások, nehézségek a béke hívei előtt De bízunk abban, hogy erőnk és igazsá-, gunk tudatában egyszer — nem is a nagyon távoli jövő­ben — feltétlenül eljön az a nap, amikor a háború veszélye őrökre elmúlik, és nyugodt boldog élete lesz az emberi­ségnek. Vttfc Um* „A békés együttélés az egyetlen ésszerű politika64 Hruscsov választási beszédének külföldi visszhangjából SZÓFIA A csütörtöki bolgár lapok többsége teljes terjedelemben közölte Hruscsovnak Moszkva Kalinyin kerületében elmon­dott választási beszédét A Zemedelszko Známe ve­zércikkében rámutat: Hrus­csov újra világosan és konkré­tan megerősítette a szovjet kormánynak azt a szándékát hogy továbbra is fáradhatatlan erőfeszítéseket tesz a béke ügyének és a népek kölcsönös jobb megértésének győzelmé­re. Hruscsov megmutatta az egyetlen utat, amely a nemzet­közi feszültség csökkenéséhez vezethet . VARSÓ A Try buna Ludu rámutat arra, hogy a szovjet kormány nem engedi kémkedés céljaira felhasználni az atotnkísérletak betiltásának ellenőrzését Fel. hívja a figyelmet Hruscsov ama szavaira, amelyek szerint a francia uralkodó körök a nyugatnémet militaristákkal egyezkedve nagyon veszélyes politikai játékot folytatnak. Nyomatékosan aláhúzza azt a kijelentést, hogy a Szovjetunió haladéktalanul Kuba segítségé­re siet, ha a hős népet táma­dás érné. Végül pedig kiemeli N. Sz. Hruscsovnak azt a meg­jegyzését hogy a kapitalisták hiú reményeket kergetnek, amikor a nemzetközi munkás- mozgalom megbomlására szá­mítanak. PÁRIZS Hruscsov szerdai beszédét első oldalaikon ismertetik a csütörtöki francia lapok. De nemcsak a sajtó, hanem a pá­rizsi rádió és televízió is je­lentőségéhez mérten foglalko­zik a szovjet kormányfő beszé­dével. A L’Humanité megállapítja, hogy »Hruscsov erélyesen fi­gyelmeztette az Egyesült Álla­mokat: ha Kuba egy agresszió áldozatává válnék, a Szovjet­unió azonnal segítségére siet. Az egyetlen ésszerű politika ma a békés együttélés politi­kája«. OTTAWA A kanadai lapok a szovjet kormányfő beszédéből azt eme­Varsó (MTI). Ezekben a napokban Varsó­ban tartózkodik A. Grecslto marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek fparancsnoka; Czine- ge Lajos vezérezredes, magyar honvédelmi miniszter; Dobri Dzsurov vezérezredes, bolgár nemzetvédelmi miniszter; Karl-Heinz Hoffmann hadse­regtábomok, az NDK nemzet­védelmi minisztere; Bohumir Lomsky hadseregtábomok, csehszlovák honvédelmi mi­niszter és Ion Tutoveanu ve­zérezredes, a román fegyveres erők vezérkari főnöke. A katonai vezetek szerdán megjelentek azon a fogadáson, amelyet Erich Kalysch ezredes, Mintegy háromszáz jól dol­gozó termelőszövetkezeti pa­rasztasszony részvételével a MÉSZÖV tegnap Kaposváron, az Ifjúsági Házban nőgyűlést rendezett. Részt vett a tanács­kozáson Németh Ferenc, a lik ki, hegy a rakéta-nukleáris fegyverek korában a békés együttélés az egyetlen ésszerű politika. Ha az imperialisták atomháborút robbantanak ki, maguk égnek él annak füzé­ben. A kanadai sajtó és rádió fel­hívja a figyelmet arra, hogy a Szovjetunió bármikor kész alá­írni az általános és teljes le­szerelésről szóló egyezményt. ja rendezett az NDK nemzeti néphadserege megalakulásának 7. évfordulója alkalmából. A fogadáson jelen volt Marian Spychalski hadseregtábomok, lengyel nemzetvédelmi minisz­ter is. • • • Varsóban 1963. február 28-án a Varsói Szerződés tag­államainak honvédelmi minisz­terei értekezletet tartottak. Az értekezlet megvizsgálta a tagállamok . hadseregeinek helyzetével és az 1963. évi harc- kiképzési tervekkel kapcsola­tos időszerű kérdéseket. A tárgyalások a teljes egyet­értés szellemében folytak. (MTI) megyei pártbizottság első tit­kára, Panák László, a SZÖVOSZ elnökhelyettese, La- pusnyik Andrásné, a SZÖVOSZ nőbizottságának vezetője, az Országos Nőtanács képviseleté­ben Sárái Antalné, valamint Horváth Sándomé, a megyei nőtanács titkára. Horváth Já­nos, a MÉSZÖV elnöke köszön­tötte a megjelenteket, vitaindí­tó előadást Küher János, a MÉK igazgatóságának elnöke mondott. Bevezetőben ismertette, hegy a tanácskozás célja néhány áruféleség, a zöldség, a tojás, a bab termelésének és a ba­romfitenyésztésnek emelése. Azért az asszonyokkal vitatják meg ezeket a problémákat, mert ők tehetik a legtöbbet e feladatok megoldásáért. Küher elvtárs példákat sorolt fel ar­ra vonatkozóan, mennyire jö- vedelmezőek ezek az üzem­ágak. Elmondotta, hogy pél­dául az öreglaki Kertészeti Tsz 10 holdon 27 000 forint ér­tékű paradicsomot termelt, a kisgyaláni Petőfi 180 hold kö­zös kukoricától 436 mázsa ba­bot értékesített, s hogy a zicSi Bakai Györgyné 1961 szeptem­berétől 1962 áprilisáig 27 000 tojást adott eL — Nem jó dolog az — hang­súlyozta az előadó —, hogy sok helyen még annyi zöldség­félét sem termelnek, hogy a község ellátását biztosítsák. Nagy lehetőségeket rejt ma­gában a háztáji gazdaság, s csak az asszonyokon áll, hogy ezt kellően kihasználják. A tor jás, a hízott kacsa és liba zö­mét még mindig a háztájiból várja a népgazdaság. Hiba, hogy az otthonkörüli barom­iaknak alacsony a tojáshoza­muk. Ez évtől viszont van le­hetőség arra, hogy nagyüzemi gazdaságok ellenőrzött törzs­állományától szerezzék be a ijfrf'frfrtfHfrjrirt. Új nagyköveteket nevezett ki az Elnöki Tanács Az Elnöki Tanács Révész Géza rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet — érde­meinek és eredményes munkás­ságának elismerése mellett, egészségi állapota miatt, saját kérésére — felmentette a Ma­gyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségének vezetésére kapott megbízatása alól. Az elnöki Tanács Szipka Jó­zsef rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet felmentet­te Magyarország helsinki nagy- követségének vezetésére ka­pott megbízatása alól, s egy­idejűleg megbízta hazánk moszkvai nagykövetségének vezetésevei. Az Elnöki Tanács Kurtán Sándort renkívüli és meghatal­mazott nagykövetté kinevezte; és egyidejűleg megbízta a Ma­gyar Népköztársaság helsinki nagykövetségének vezetésével. (MTI) Tüntetés Dominikában Santo Domingo (Reuter). A dominikai főváros hazafias érzelmű elemei szerdán nagy­szabású tüntetésen tiltakoztak Betancourt venezuelai elnök Santo Domingo-i látogatása el. len. Bean court Johnson ameri­kai aleínök és más személyek társaságában szerdán részt vett Juan Bosch új dominikai el­nök beiktatási ünnepségein. A neves külföldi vendegeket a tüntetők haragjától a rendőr­ségnek kellett megvédenie (MTI) A babot — már bebizonyí­tott tény — a legcélszerűbb köztesen termeim. Jó néhány helyen példát mutattak már arra, hogy viszonylag kevés többletmunkával milyen te­kintélyes bevételhez jutottak. Ez a gondolat nemcsak a Vita­indítóban jutott kifejezésre, szinte valamennyi felszólaló külön-külön elmondotta észre­vételeit, tapasztalatait. A göl- lei Szabó Jánosné a háztáji bábtermelésre szólította föl asszonytársait, s valamennyien elfogadták javaslatát, hogy e téren kezdjen versenyt min­den szövetkezet. Németh elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára fel­szólalásában méltatta a szövet­kezeti asszonyok áldozatos, szorgalmas munkáját, és kérte őket, hogy még fokozottabb mértékben segítsék elő kivált a szóbanforgó áruféleségek több­termelését. A sok hasznos javaslatot adó és bátor bírálatban gazdag ta­nácskozás végén a jelenlevők felhívást fogadtak el. Ebben a szövetkezetek élenjáró asszo­nyai kéréssel fordultak min­den parasztasszonyhoz, hogy a zöldség-, a bab-, a tojásterme­lés és a baromfitenyésztés minden adottságát használják ki. A MÉK értékes jutalmakat, (egy nagy képernyős televíziót, egy világvevő rádiót és egy mosógépet) tűzött ki azoknak a tsz-eknek, amelyek a köztes bab termelésében a legjobb eredményeket érik el. A ver­seny feltétele, hogy a terme­lési tervben szereplő összes ku­koricaterület (közös, háztáji) minden holdjáról legalább 50 kiló étkezési babot értékesít­sen a szövetkezet. A verseny- kihívást az asszonyok elfogad­ták, és megállapodtak abban, hogy otthon a helyi nótaná- csoickal közösen megszervezik BUZSÁKON LÁTTUK A szokásos havi állatmérlegelést végzik a buzsáki Munkaharcosa Termelőszövetkezetben. Az átlagos havi súlygyarapodás 28—35 kg. a tsz ebben az évben 84 hízómarhát ad eL Szép a tsz sertésállománya. Az idén már százhúsz sertést érléke- -fTTlf** • még hatszázat fognak leadni. A sertések 1-4 héniym 4 , fcenüua elérik A Ué—i2§ kg-«« súlyt. á Varsói Szerződés tagállamai honvédelmi minisztereinek értekezlete az NDK Varsód katonai attasé­Legyenek az asszonyok a többlermelés szószólói Élenjáró termelőszövetkezeti asszonyok találkozója Kaposváron

Next

/
Thumbnails
Contents