Somogyi Néplap, 1963. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

. ff.ÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! JlK A: 50 FILLÉR Somogyi XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM CSÜMX, 1963. JSSUSR 3 Mai számunk tartalmába?: T o v áb bl... (3. o.) Olvasóink írják (5. o.) TWIST (6. o.) MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA S' Növekvő elvasétáberiikat K ifi mi 0 a II I kiszutjik ar új esztendőben megjelenő első lappéldányunkkal. A visszapillantás most is. mint az utóbbi években min­dig, jó érzéssel tölti el szerkesztőségünket. Jó érzéssel, mert fejlődik kapcsolatunk a megye dolgozóival, min­dig több és több ember veszi kezébe a Somogyi Nép­lapot, a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapját. Az érdeklődés fokozódása értékmérő is egyben, jól­lehet mi magunk sohasem lehetünk elégedettek a lap színvonalával. Olvasótáborunk növekedése fokozza fele­lősségünket, feladatainkat is. Az utóbbi néhány év alatt 9000-ről 35 000-re nőtt a Somogyi Néplap olvasóinak száma. A legkisebb falu­ba, a legfélreesőbb tanyára is eljut ma már a megyei lap, s ez azt bizonyítja, hogy az emberek érdeklődése fokozódik, igénylik ma már, hogy naponta kapjanak friss híreket, tudósításokat a megye, az ország, a világ eseményeiről. Az adott lehetőségek keretein belül igyek­szünk minél jobban, tartalmasabban kielégíteni ezeket az igényeket, s hozzájárulni ahhoz, hogy az olvasókkal való kapcsolatunk töretlen és állandó legyen. Újságunk akkor lesz igazán jó, ha szerkesztésében olvasóink is részt vesznek, ha megírják tapasztalatai­kat, észrevételeiket, s tanácsukkal segítik a szerkesztés bonyolult, nehéz feladatát. Az új esztendőben szeretet­tel köszöntjük régi olvasóinkat, akik hosszú évek alatt megszerették, magukénak énik lapunkat, s köszöntjük azokat a százakat és százak», akik ma veszik először kezükbe a Somogyi Népiapa, s mint új előfizetők csat­lakoznak az újság népes olvasótáborához. Valamennyi olvasónknak erőt és egészségit, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk. Megalakult a megyei választási elnökség A kormányrendelet; ’ alapján tegnap délelőtt megalakult a megyei választási elnökség. Feladata lesz, hogy őrködjék a választások- törvényessége fö­lött; közzéteszi a tanácsi vá­lasztókerületek jelöltjeinek ne­vét; megállapítja, illetve ösz- szesáti a választások eredmé­nyét, és szükség esetén pót- választást tűz ki. A megyei választási elnök­ség elnöke Dombóvári László, a magyei pártbizottság párt­ós tömegszervezetek osztályá­nak vezetője; tagjai: dr, Tallós Emil, a megyei bíróság elnöke, Visnyei Károly, a kaposvári Latinika Tsz taigádvezetője, Nagy Előd iskolaigazgató, So­mogyi Pál nyugdíjas, a mun­kásmozgalom régi harcosa, Kaszás József, a megyei ta­nács igazgatási osztályának vezetője és Tóth Lajos, a Ka­posvári Cukorgyár igazgatója. A választási elnökség tagjai dr. László István, a megyei tanács vb-elnöke előtt esküt tettek. A járási székhelyeken és a községeikben választási elnök­ségek, a tanácsi választókerü­letekben pedig választókerületi bizottságok alakultak a ta­nácstagok választásának leve­zetésére. Csou En-Laj fogadást adott Subandrio tiszteletére Az Áílami Biztosító ajándéka az év első ^szülötteinek Az új év első újszülöttei kö- zu! — -a tavalyihoz hasonlóan — most is a vidéki volt a »frissebb«. 19tí3. január 1-én 9 óra 2 másodperckor a kis­kunhalasi kórházban jött a vi­lágra ördög Ildikó. Az első budapesti kisbaba fiú; az 51 centiméteres, 3,20 kilogram mos Kiss Csaba Antalka az 1. számú női klinikán született az új év első percében Peking (TASZSZ). Csou En-laj, a Kínai Nép- köztársaság Államtanácsának elnöke és Csen Ji külügymi­niszter kedden, a kínai kül­ügyminisztériumban fogadta Subandrio indonéz külügymi­nisztert és szívélyes, baráti megbeszélést folytatott vele. Később Csou En-laj foga­dást adott Subandrio tisztele­tére. A fogadáson mondott beszédében Csou En-laj kije­lentette; — A kínai kormány követ­kezetesen azt a nézetet vall­ja, hogy a kínai—indiai Iratán kedves ünnepséget, rendezett a Baross utcai idinikán. Dr. Kesztyűs János osztályvezető, a tískunhalasi kórházban pe-. dig ó. Héra Ferenc osztály veze­tő Virágcsokor és csemegekosá r kíséetében adta át a boldog: manóknak az Állami Biztosi-^ tó iándékát, a 20 000 forintos: élebiztositásd kötvényt. A sze­remé® gyerekek 18 éves ko-f§ata’a csap a jókedv. Durran- rukran vehetik föl a biztosi- #nak a pezsgősüvegek, folyik a kérdését csak békés tárgyalá­sok útján fceE és lehet ész­szerűen megoldani. A kínai kormány maradék­talanul támogatja az indonéz kormány erőfeszítéseit, ame­lyeknek célja az ázsiai és af­rikai országok második érte­kezletének összehívása — je­lentette ki a továbbiakban Csou En-laj. Subandrio válaszában kifej­tette: Indonézia népe reméli, hogy a kínai—indiai konflik­tust a bandungi elvek alap­ján, békés úton oldják meg. (MTI) Hruscsov és Brezsnyev újévi üzenetváltása Kenned/vei Moszkva (TASZSZ). Az Izvesztyija kedd esti szá­mában közli azokat az újévi üzeneteket, amelyeket Hrus­csov szovjet kormánjdő és Brezsnyev, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének el­nöke váltott Kennedy ameri­kai elnökkel. A szovjet vezető államférfiak távirata kifejti, hogy »1962-ben olyan eseményekre került sor, amelyeknek végzetes fejlemé­nyeit azért sikerült elkerülni, mert a felek józanul kezelték a kérdéseket, és a kompro­misszumok útjára léptek«. — Most a világ népei ener­gikus erőfeszítéseket várnak tőlünk annak érdekében, hogy megoldódjanak azok a halaszt­hatatlan problémák, amelyek új válságok kirobbanásával fe­nyegetnek, továbbá annak ér­dekében, hogy tartósan bizto­sítva legyenek a békés élet & az alkotó munka feltételed — írja a továbbiakban. Hruscsov és Brezsnyev. A szovjet vezető államfér­fiak annak az óhajuknak ad­nak kifejezést, hogy az új év során »javuljanak meg orszá­gaink kapcsolatai és történje­nek együttes erőfeszítések a nemzetközi helyzet határozott megjavítására az egész embe­riség érdekében«. Kennedy amerikai elnök Hruscsovhoz és Brezsnyevthez intézett újévi üzenetében a kö­vetkezőket írja: »Az amerikai nép attól a hő óhajtól eltelve néz a most be­köszöntő új év elébe, hogy ha­ladás történjék a béke ügyé­ben. Részünkről biztosíthatom önöket, hogy nem fogunk el­szalasztani egyetlen lehetősé­get sem az egyetemes béke és a« összes népek kölcsönös meg­értésének előmozdítására.« * * */ Az Izvesztyija kedd esti szá­ma közli Hruscsov szo-vjet és Macmillan angol kormányfő újévi üzenetváltásának szöve­gét is. Hruscsov üzenetében kifeje­zi azt a reményét, hogy az új év során »tovább fejlődnek az angol—szovjet kapcsolatok or­szágaink néped, a világ békéje javára«. — A Karifo-tanger térségé­ben nemrég lezajlott válság leküzdése igazolja — mutat rá Hruscsov —, hogy még a leg­élesebb problémát is meg le­het oldani békésen, ha az ér­dekelt felek jóakaratot tanú­sítanak. »Szeretném remélni, hogy Nagy-Britannia kormá­nya a szovjet kormányhoz ha­sonlóan erőfeszítéseket fog tenni, hogy megtaláljuk a meg­oldást az általános és teljes le­szerelés, valamint a német bé­kerendezés égető problémáira« — írja Hruscsov. Macmillan válaszában hang­súlyozza, Nagy-Britannia kor­mánya »minden erejével arra törekszik, hogy megtaláljuk a megoldást tárgyalások útján azokra a nehéz problémákra, amelyeknek tisztázásától a vi­lág békéje függ«. Az üzenet rámutat arra, hogy Nagy-Britannia kormá­nya továbbra is törekedni fog a genfi leszerelési tárgyalások eredményes ’kimenetelére és a nukleáris fegyverkísérletek megszüntetésére vonatkozó hathatos egyezmény megköté­sére. Továbbra äs 1 jeresni fog­ja a német kérdés békés ren­dezését. (MTI) &zLLo£$jztez áfszakáfán Szilveszterestén mindig ma­Az Állami Biztosító szerdán I tási összeget. (M.TI) bor. Vajon mit, mondanak azok, (I akik a Volánnál, a telefonköz­pontban, a szülőszobában, a tűzoltóságon vagy a portán töl­tötték: a búcsúzó év utolsó és az új esztendő első éjszakáját? Egy év alatt föbi mint ezer fiatal mezőgazdasági mérnök és technikus ment gyakornoknak az álami gazdaságokba^ gyógyszerész gazdasá­Az állami gazdaságok 195S óta évről évre kellő gyakorlattal ren­delkező szakembereket küldenek a termelőszövetkezetekbe, emellett saját munkaterületeiken is egyre több jól képzett vezetőt alkalmaz­nak. 1962-ben több mint ezer végzett mezőgazdasági mérnököt, illetve teeniknst vettek fői goi A állami gazdaságok saját kez-< deiényezésein túl a Földművelés- < úg; Minisztérium f962-ben tizen-, Ily ió forintot fordított gytomokok lakás- és ellátási vi- ( szoyainak megjavítására. (MTI) — Az esti órákban még nagy volt a forgalom. Jöttek az em­berek, és Koffütát, Karillt meg kombinált port kértek. Kilenc óra óta már ritkábban nyílik az ajtó — mondja Boldizsár Átadták Szésfehérváti Könnyűfémmé új iwésmnvét. Lászlóné, a Kossuth téri gyógy­szertár ügyeletes gyógyszeré­sze. — És hogyan ünnepel a szol­gálatban? — Ö, nagyon jól. Együtt a férjemmel. Hallgatjuk a rá­dióműsort, és éppen ízletes disznótoros vacsorát eszünk. Számadást készítettünk az el­múlt évről, és összeállítottuk az új év terveit. — Mit várnak az új évdől? A válasz határozott: — Egy nagyszery fiúgyere­ket. A portás Sötét éjszaka van. A portás­fülke sarkán egy villanyégő birkózik a sötétséggel. Az ap­ró szobában Gál Gyula, a Ba­romfifeldolgozó Vállalat portá­sa rádiót hallgat. — Nagyszerű volt a műsor, most kezdődik a tánczene, ilyenkor ráér az ember olvas­gatni és töprengeni. Most akadt a kezembe a Szovjet Kultúra legutóbbi száma. Forgatom az újságot, és higgye el, nagyon örülök. Megkezdték a Szovjet­unióban egy újfajta robogó gyártását. És én robogót sze­retnék venni. Eddig nem tud­tam, hogy milyet vegyek, de reggel már a családnak is el- újságolom: ilyet akarok venni. Én ezt várom az új évtől... A telefonközpontos — Hogyan telik az éjszaka? Visnyei Lászlóné, a 01 köz­pontosa nevetve válaszol. — Őszintén szólva egy kicsit tartottam ettől az éjkai szol­gálattól, de most. nyugodtan mondhatom, kellemesen, csa­lódtam. Még rádióhali gatásra is jutott idő. Aránylag kevés volt a hívás. Persze most újra kezdődik a forgalom, hazai és .kúliöicfi számokat kérnek majd. Az emberek boldog új évet kí­vánnak egymásnak. — Lesz pótolnivaló? — Természetesen. A közpon­tos sem maradhat ki az ünnep­lésből. Ma este színházba me­gyek, és a körülményekhez mérten igyekszem jól szórakoz­ni az új év első eitéjén. A tűzoltó tiszt Csönd van a nagy épület; ud­varán. Odabent a klubterem­ben az ügyeletes tűzoltók a te­levízió műsorát nézik. — Volt valami? — A bevezetés rosszul sike­rült — mondja Völgyi György százados. — Este fél hatkor Balatonfenyvesen ’kigyulladt egy mezőgazdasági lakókocsi. — És mit tart még érdekes­nek? A tűzoltó tiszt mosolyog. — Azt, hdgy most vagyok ti­zedszer szolgálatban szilvesz­ter éjszakáján. — Akkor bizonyára azt vár­ja az új évtől, hogy a ’követ­kező szilveszteren szerencséje legyep. — Nem. Itt a kollektíva na­gyon rendes. Ügy elszalad az éjszaka, hegy észre sem veszi az ember. Én azt várom, hogy kevesebb lesz a tűz, és azt, hogy mindenhova idejében tudjunk segítséget adni. A pincér — Egy üveg pezsgőt kérünk. Á vendégnek szilaj jókedve tárpad. És Gyula bácsi, a Park Vendéglő pincére viszi a pezs­gőt. A zongorista énekel, kon­fetti röpköd, táncosok lejtenek a terem közepén. — Én azt szeretem, ha jőked- vűek az emberein ilyenkor a pincér is elnéző. Huszonhárom éve vagyok a szakmában, ez idő alatt majd mindig itt szil­vesztereztem. — És Id köszöntötte először Gyula bácsit, régi vagy új ven­dég? — Itt a zongora mellett iíl egy ismeretlen fiatalember, ma volt először a vendégem, oda­jött hoznám, és boldog új évet kívánt. A madóm — Éjfél előtt néhány perccel még bizakodtunk, Hogy talán nálunk lesz az év első újszü­löttje, de késett a csöppség. Persze én ezt már megszoktam — meséli nevetve Rózsi ma­dam. — Ez már a tizedik mun­kában töltött szilveszteréjsza­kám. Hogy mi volt a legna­gyobb öröm számomra? Ez a születés. Ágoston Gyuláné csurgói óvónő egészséges, 3 kiló 60 dekás kislánynak adott életet. Kisfiút várt az anyuka, de így is ott csillogott a sze­mében az igazi öröm. Hát ez a legszebb. Látni azt, hogy má­sak Örülnek. Látni a boldogsá­got. A taxisofőr S2Í1­— És a taxisofőr hogy veszterezett? — Kitűnően. . Jóim Lajos határozott választ. adott. Reggel hat óra van, még egy fuvar és vége a szolgálat­nak. Előveszi a föl jegyzéseiig és máris mondja; — Forgalmas volt ez az éj­szaka, pontosan hetvenöt fu­varom volt. — És melyik volt a legérde­kesebb? — A Kossuth térről Taszár- ra vittem két házaspárt. Vi­dám, nagyszerű embei’ek vol­tak. Ilyenkor mi, taxisok an­nak örülünk, ha mindenki jól érzi magát. A jókedv ezen a szilveszteren nem volt hiány­cikk. Németh Sattthw

Next

/
Thumbnails
Contents