Somogyi Néplap, 1960. november (17. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA, XVII. évfolyam, 258. szám. ÄRA 50 FILLÉR Kedd, 1960. november 1. MAI SZAMUNK T ARI ALMA BÖL: A nevelő is sokat tehet a tananyag csökkentéséért A vasárnap sportja Összeáliítatfák az IBUSZ jövn évi társasutazásainak programját (6. o.) (3. o.j (4. o.) Jelentés az őszi munkákról A kenyérgabona 42,3 százalékát vetették el — A burgonya mintegy 80 százalékát felszedték — 37 500 holdon törték le a kukoricát A múlt hét napsütéses nap­jai alkalmat adtak arra, hogy a huzamosabb rossz idő után erőteljesen meginduljanak, il­letve folytatódjanak az őszi mezőgazdasági munkák. A nagy kiesést azonban nem könnyű pótolni. Megyénkben eddig 55 ezer hold kenyérga­bonát vetettek el, a tervezett mennyiség 42,3 százalékát Az őszi árpa termesztésére elő­irányzott terület 7,6 százaléka veteti en. A vetés nem halad mindenütt a kívánt ütemben. A kaposvári járásban például a kenyérgabonának mindössze 36 százaléka került a földbe. Az első hely a nagyatádi járást illeti meg: a kenyérgabona 55 százalékát elvetették. A betakarításban napjaink legfontosabb tennivalója a burgonyaszedés. A megyében eddig 29 ezer holdon, azaz a terület mintegy 80 százalékán végeztek ezzel a munkával. A legjobb eredménnyel a fonyódi járás dicsekedhet, itt mindösz- sze az elvetett terület 5 száza­lékán van még földben a bur­gonya. A kukoricatörésben és a cukorrépaszedésben is ez a járás halad az élen. A megyében 37 500 holdon törték le a kukoricát, de csak­nem 81 ezer holdon van még hátra ez a munka, nem kis feladatot jelentve nagyüzemi gazdaságainknak. A legszembe­tűnőbb lemaradás a barcsi já­rásban tapasztalható: még a 10 százalékot sem éri el az a terület, ahol végeztek a törés­sel! A cukorrépaszedés, az is­tállótrágyázás folyamatosan halad. A fővetésű silókukorica betakarítása befejezéséhez kö­zeledik, a terület 95,6 százalé­kán túl vannak ezen a mun­kán. A feladatok nagyok. Szüksé­ges,, hogy a jó idő minden per­cét kihasználják megyénk me­zőgazdasági dolgozói. Az MSZBT munkatervéből: „Kuba, veled van az egész világ!“ A szovjet sajtó a kubai eseményekről Moszkva (MTI). A szovjet sajtó rendkívül nagy érdeklő­déssel kíséri a kubai esemé­nyeket. A lapok bő terjede­lemben ismertetik a Havanná­ból érkező jelentéseket, s kom­mentárokat fűznek a különfé­le hírügynökségi tudósítások­hoz. A szovjet sajtó kommentár­jaiban hangoztatja: Kuba el­len mind nyíltabban lépnek fel af amerikai monopóliumok képviselői, s az elűzött diktá­tor, Batista egykori közvetlen munkatársai. A kubai nép azonban éberen őrzi a forrada­lom vívmányait, s a világ min­den becsületes emberével együtt tiltakozik az agresszió ellen. A Pravda havannai tudósítá­sában V. Dorovszkij rámutat: A fiatal köztársaság népe nagy örömmel fogadta N. Sz. Hrus- csovnak, a szovjet miniszter- tanács elnökének nyilatkoza­tát, amelyet a Revolucion cí­mű lapnak adott. Nunez Jimenez a Pravda tu­dósítójának adott nyilatkoza­tában kijelentette: »A szovjet támogatás, valamint Kuba né­pének az ország védelmében kifejtett erőfeszítése biztosítja forradalmunk győzelmét. A szovjet kormányfő ismét fi­gyelmeztette az emberiséget, hogy egy kúbaellenes táma­dás esetében számolni keil a szovjet rakétákkal, amelyek készek megvédeni Kuba né­pét.« »Kuba, veled van az egész világ!« — ezzel a címmel kö­zölte vasárnap cikkét a Szov- jetszkaja Rosszijában V. Gri- gorovics, aki összefoglalót ad azokról a provokációkról, me­lyeket ez év eleje óta amerikai hivatalos körök követtek el a Kubai Köztársaság kormányá­val és népével szemben. Mozgalom Angliában az amerikai tengeralattjárók ellen London (TASZSZ). Az angol nép mind erélyesebben tilta­kozik! azellen, hogy Angliában támaszpontot kapjanak a Po­láris rakétákkal felfegyverzett amerikai tengeralattjárók. . Vasárnap Glasgow legna­gyobb termében nagygyűlésen mondott beszédet John Gollan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára. Clydebankban vasárnap női tüntetés volt. Anyák gyerme­kükkel a karjukon vonultak végig a város utcáin, követel­ve, hogy környékükön ne ál­lomásozzanak amerikai 'ten­geralattjárók. (MTI) Élménybeszámolók, baráti találkozók, kiállítások, hangversenyek, ismeretterjesztő előadások A napokban tartott ülést a Magyar—Szovjet Baráti .Tár­saság megyei elnöksége. Kiss József né megyei titkár beszá­molt a társaság kongresszusa óta eltelt időben végzett mun­káról. — Rendszeresebbé, ala­posabbá vált a magyar—szov­jet barátság elmélyítésére irá­nyuló munka, s nagy ered­mény, hogy a pártszervezetek és a különböző tömegszerveze­tek tevékenységében is megfe­lelő helyet kapott a szovjet ta­pasztalatok, módszerek ismer­tetése. Megértették, hogy ez nem csupán az MSZBT felada­ta — mondotta Kiss József né, majd arról beszélt, hogy a me­gyei tanács művelődésügyi osztályával megjavult kapcso­lat eredményeképpen fejlődött a járási, községi művelődési' házaknak a szovjet nép életét kaposvári üzemben emlékestet rendeznek. Mi szerepel még a munka­tervben? 80 helyen élménybe­számolót tartanak, képeslap­kiállítást rendeznek, üzemek­ben MSZBT-sarkokat készíte­nek, a forgalmasabb helyeken szemléltető eszközöket helyez­nek el. Felhasználják a Szov­jetunió eredményeinek ismer­tetésére az fmsz-ek. évzáró tag­gyűlései^ és a tsz-ek zárszám­adó közgyűléseit. Az évfordu­lókon: november 7-én, az Ok­tóberi Forradalom napján, de­cember 5-én, a szovjet alkot­mány napján, január 18-án, a kölcsönös segélynyújtási szer­ződés mqgkötésének évforduló­jakor és április 4-én ünnepi megemlékezést rendeznek. A tsz-ekben alkalmakként meg­emlékező, előadást tartanak a tsz névadójáról. A zeneiskola vezetője felszó­lalásában bejelentette, hogy az iskola növendékeiből művésá- brigádot alakítanak, s novem­ber 7-én á cukorgyárban zenei estet, négy kaposvári üzemben Csajkovszkij-estet és több hangversenyt rendeznek. Ja­vasolta, hogy az MSZBT he­lyiségében tartsanak mikroba- ráadás hanglemezekkel. zenei esteket. A MÉSZÖV képviselő­je arról szólt, hogy tovább foly- ■ tátják a szellemi öttusát, s azokon nagyrészt a Szovjet­unióról szóló kérdések szere­pelnek. Többen javasolták, hogy december 2-án, Kaposvár felszabadulása évfordulóján tartsanak ünnepi estet. A tervek megvalósításával reszortíelelősöket bíztak meg. Megkezdte a kukorica és a napraforgó felvásárlását a Termény forgalmi Vállalói 42 vagon kukorica, 60 vagon napraforgó van eddig raktáron — Megkezdődtek a jövő évi kenyérgabona szerződéskötések Az első két vagon kukorica a csőtörés kezdetén megérke­zett a Terményfarga.lmi Válla­lat kaposvári kirendeltségének raktárába. A terményt a ka- posmérői Űj Élet Tsz szállítot­ta. Volt olyan nap, hogy a ka­posvári járásban 40 vagon ku­koricát vásároltak fel, a többi között a somogysárdi Békétől 5, az osztopáni Győzelemtől 5, a kazsoki Aranykalász Tsz-től 4 vagonnal. A napraforgószedés az esős időjárás miatt nagyon vonta­tottan halad, pedig minden egyes nap lemaradás termés- kiesést okoz. Sdk termelőszö­vetkezet nem tudta még átadni a leszerződött mennyiséget. Jövőre kétmillió forintot fordítanak Fonyód fejlesztésére (Tudósítónktól.) I hogy a jövőben az üdülőhelyi A Fonyódi Községi Tanács díjakat rendszeresen beszed- Iegutóbbi ülésén az 1961. évi' hess®-k­fejlesztési tervet tárgyalták ■————------------­E ddig csak 60 vagonnal szállí­tottak a raktárakba. Nagyobb mennyiség érkezett: az alsó- hetényi Búzakalászból »360 mázsa, a nagyberki Kaposvöl- gyébőí 160, a hetesi Vikár Bé­la Tsz-böl 180, a somogysárdi Béke Tsz-ből 160 mázsa; Már megkezdődtek a szer­ződéskötések a jövő évi ke- pyérgabonára. A termelőszö­vetkezetek eddig 700 vagon eladását 'vállalták. A szerző­déskötések állandóan folynak, |a tsz-ek ugyanis biztosítani akarják az ezzel járó előnyö­ket: a 10 forintos szerződéses felárat és a 20 forim/tos nagy­üzemi felárat. ismertető munkája. meg. A község fejlesztésére a A' szakszervezet a nyáron negyven üzemben tartott elő­adást a szovjet technika fejlő­déséről. A MÉSZÖV kulturá­lis rendezvényein mindig he­lyet kaptak a szovjet írók, köl­tők, zeneszerzők munkái. A Megyei Könyvtár az orosz­szovjet írók alkotásaiból 4 ezer példányban rövid ismertetőt készített, s azokat könyvjelző­ként adják lei az olvasóknak. Az eredmények közé számít az, hogy Kaposvár felvette a kap­csolatot Kalinyin városával, s mint leendő testvérvárosnak .albumot juttatott el, mely fényképekkel ábrázolja Kapos­vár fejlődését. Az orosz nyelv- oktatást együtt szervezték meg a párt- és a tömegszervezetek­kel. Ennek eredménye, hogy 40 orosz nyelvtanfolyam — a ta­valyinak duplája — indul a megyében 8—900 felnőtt hall­gatóval. Az iskolákban 50 he­lyen kezdődött kiegészítő orosz nyelvoktatás 1600—1800 diák részvételével. A november 1-től április 30-ig szóló munkaterv előírja, hogy a baráti társaság ezután is a párt- és tömegszervezetek­kel együtt végezze a Szovjet­unió eredményeinek ismerteté­sét. A TIT a többi között »A Szovjetunió segítsége az elma­radt országoknak« címmel tart előadásokat. A megyei tanács művelődésügyi osztályával karöltve tíz tsz-ben a szocia­lista munka tartalmáról, a me­llei pártbizottsággal közösen pedig a nagyobb községekben politikai jellegű kérdésekről rendeznek előadást. Nyikolaje- va Útközben című regényéből és a Ballada a katonáról cí­mű filmről ankétokát tartatnak. November 20-án, Tolsztoj halá­lának 50. évfordulóján négy Előadássorozatot indít a népfront­bizottság Zamárdiban A zamárdi népfront-bizottság az idei községfejlesztési tervek végrehajtása során is kivette részét a szervezés munkájából. Ennek is köszönhető, hogy a falu lakói mintegy 150 ezer forint értékű társadalmi mun­kát végeztek. Most újabb feladatok meg­valósításán fáradoznak. Meg­szervezik a dolgozók általános iskolájának esti tagozatán a VII. és VIII. osztályt. Rövide­sen megkezdik a népfront elő­adássorozatát. Az első elő­adást november 3-án tartják meg »Az ifjúság helyzete a szocializmusban« címmel. Hoz­zákezdtek a munikaegységszá- mítási tanfolyam megszervezé­séhez. Eddig ötVen termelő­szövetkezeti tag jelentkezett rá. A téli hónapokban ezüstkalá­szos tanfolyamot indítanak; jövő évben kétmillió forintot fordítanak, ebből 680 ezer fo­rint az állami hozzájárulás összege. 525 ezer forintot a község parkosítására használnak fel. 30 ezer forintot államosított házak tatarozásának költségei­re fordítanak. 10 ezer forintot adnak a szociális juttatásokra. A községfejlesztési alap nö­velése céljából a tanács feltér­képezi a község nyaralóit, GOOOGOOOOGGOOOOGOGGGOCiXIXDOOGOOOOOCXDOGGGOGOOOGGOOOOOOOGOOGOOOOGO 32 holdon termesztettek napraforgót a Balatonkiliti PetőfiTermelőszövetkezetben. Hol­danként 10 mázsás termést értek el. Képünkön: A törés után azonnal elcsépelik a termést, Á fsz-tagok többet járnak moziba, mint az egyéni gazdák A Központi Statisztikai Hi­vatal és a Filmtudoimányi In­tézet munkatársai tanulmányt készítettek a mozi látogatók ré- tegeződéséről. ötezer család mintegy húszezer tagját kér­dezték meg, s az »alanyok« munkások, dolgozó parasztok, ezen belül tsz-tagok és egyéni gazdák, -valamint értelmiségiek voltak. Megvizsgálták: milyen szerepet játszik a film a kü­lönböző társadalmi helyzetű emberek művelődésében, szó­rakozásában. A városok népe lényegesen többet jár moziba, mint a fal­vaké. F,gy hónap alatt átlago­san száz főre százötvenkét lá­togatás jut, a falvakban ez a szám hetvenkilenc. Megállapí­tották, hogy a fjkn csaknem olyan népszerű a munkások körében, mint az értelmiségiek között A munkáscsaládok száz tagja ’ átlagosan 133-szor volt moziban egy hónap alatt, ugyanakkor az • értelmiségiek 139-szer. A legszívesebben a 15—22 éves fiatalok látogatják a filmszínházak előadásait,'s a számók azt bizonyítják, hogy ennek a szórakozásnak egy­formán hódolnak a városokban és a falvakban.. A szakemberek azt is megfi­gyelték, hogy a közös gazdál­kodás útjára lépett dolgozó parasztok életében milyen gyorsan érződik a nagyüzemi gazdálkodás hatása, jelentkezik a több szabad idő. A tsz-tagok gyakrabban * járnak moziba, mint az egyéni gazdák. A sta­tisztika azt bizonyítja, hogy amíg a szövetkezeti parasztok 116 mozijegyet vásároltak, az egyéni gazdák mindössze 64 filmvetítést néztek meg. (MTI) 13 termelőszövetkezeti klub működik a siófoki járásban A siófoki járásban először a ságvári Egyetértés Termelő- szövetkezet tagjai határozták el, hogy klubot létesítenek, majd példájukat mások is kö­vették. A járási tanács és a községi tanácsok segítették a klubok berendezését. Adandón 10 hasz­nált asztalt adtak a klub ré­szére. Az asztalokat társadalmi munkában hozták helyre a tsz tagjai. A járási tenács c_ak- noaa 30 ezer forintot fordított a klubok berendezésére. A községi tanácsok a szövetkeze­tekkel karöltve televíziós ké­szüléket és rádiót vettek a klubokba. A klubok nagy népszerűség­nek örvendenek. Telekiben nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is megtalálhatók es­téről estére a társasjáték vagy a televízió mellett. A téli hó­napokban a klubokban tartják meg a különböző ankétokat és szakmai előadásokat is.

Next

/
Thumbnails
Contents