Somogyi Néplap, 1960. október (17. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-01 / 232. szám

, c- \ u * VTT.Art PDnrPT/PT4T TVTVF.c/tr rtrTEK! £«m9 Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉSA MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 232. -zám. ÁRA 50 FILLÉR Szombat, 1960. október 1. MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: iiÜil A táblásitott földek jóval nagyobb termést adtak, mint a kisparcellák (3. o.) |I Jövő heti rádióműsor (5. o.) [i'ij'ij Itt a 175 köbcentis robogó (6.0.) Miért nem halad jobban a silózás és a burgonyaszedés? Ellenőrzés kilenc gépállomás körzetében A napokban a Gépállomások Megyei Igazgatósága ellenőr­zést tartott kilenc gépállomás körzetében. Elsősorban az idő­szerű őszi munkák, a silózás, a burgonyaszedés végzését, va­lamint a nyújtott és kétműsza- kos gépek tevékenységét vizs­gálták meg. A gépállomásokon és a kör­zetükbe tartozó 53 termelőszö­vetkezetben végzett ellenőrzés azt a tapasztalatot adta, hogy általában nem mennek kívánt ütem­ben a gépek, vontatottan haladnak az őszi munkák. A hiba okozója elsősorban a sok műszaki kiesés. A Lengyel­tóti Gépállomáson a silókom­bájnok kiesése összesen egy hónapra rúg. Nemcsak a sok hiba akadályozza a munkát, hanem a teljesítmény is ala­csony szinten mozog. Egy-egy gép naponta két—két és fél hold silókukoricát vág le. Hi­ba, hogy a műszaki emberek a speciális gépeket ritkán láto­gatják, ezért Az ellenőrzés fényt derített arra is, hogy még mindig nem tökéletes a gépek elosztása A Kaposvári Gépállomáson üzemképesen áll egy siló- kombájn, mert nem tud­nak neki munkát adni, ugyanakkor Mikén még lábon áll a 100 hold silótakarmány, mert a Nagyatádi Gépállomás nem tudott gépet biztosítani. Taszáron és Kaposkeresztúron is géphiányból adódik a le­maradás. A gépállomások mellett a termelőszövetkezeteket is fele­lősség terheli az őszi munkák nem megfelelő üteméért. Nem lehet egyetérteni az inkei Rá­kóczi Tsz elnökéinek magatar­tásával. A brigádvezetőkkel nem beszéli meg előre a ten­nivalókat, s leggyakrabban már kora délután le kell állni a traktorosnak, mert nincs munkaerő. Csak felelőtlenségnek lehet minősíteni a következő esetet: Az Iharosberényi Gépállomás a munka menetének megjaví­tása céljából küldött egy gé­pet a szövetkezethez, s mivel az elnök nem volt otthon, a mezőgazdász meg nem tudta, mit kellene a gépnek dolgoz­ni, potyautat téve a traktoros kénytelen volt visszamenni a gépállomásra. Az ellenőrzés során feltárt mulasztásokat sürgősen pótol­ni kell. A gépállomások meg­kapták az utasítást, a tsz-ek is tegyék meg, ami rájuk vár. A megye második ötéves terv- javaslatát tárgyalta meg a megyei tanácsülés a javításokkal a traktoro­sok bajlódnak műszaki se­gítség híján. A felelősség a gépállomások főmérnökeit terheli. Mind a silózást, mind a bur­gonyaszedést késlelteti az is, hogy egyes termelőszövetkeze­tek nem biztosítottak munka­erőt ahhoz, hogy nyújtott vagy pedig két műszakban dolgoz­hassanak a gépek. Hátráltatja a munkát az is, hogy sok helyen még nem ásták meg a silógödröket, s a gödrök messze esnek a te­rülettől. Kőröshegyen, Nagy- csepelyen, Szentgáloskéren azért tudnak naponta csak két és fél hold silókukoricát le­vágni, mert messze kell hor­dani a takarmányt. A burgonyaszedésnél általá­nos jelenség, hogy törnek a gé­pek, mivel nagy a gaz. Feltét­lenül el lehet és el is kell ke­rülni az ilyen természetű hi­bát: a gépállomások kaszái vágják le előre a gazt, s ezután könnyen és gyorsan mehet a burgonyaszedés. A megyei tanács tegnap ülést tartott. Az ülésen részt vett és felszólalt dr. Nezvál Ferenc igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő és Szirmai Jenő, a megyei pártbi­zottság első titkára. Dr. László István, a megyei tanács végrehajtó bizottságá­A boronkai Zöldmező Ter­melőszövetkezet — habár egész éven át súlyos munka­erőhiánnyal küzd — jó ütem­ben végzi az időszerű munká­kat. Ebben igen nagy része van annak, hogy a szövetkezet az év eleje óta minden hónap­ban rendszeresen fizet előle­get. A tagok az előző hónap­ban teljesített minden munka­egységük után készpénzben 15 forintot kapnak. A fogatosok általában 600—100, az állatgondozók nak elnöke ismertette: hogyan, milyen módszerrel készítették el az 1961—65-ös időszakra szóló megyefejlesztési progra­mot. Ezt követően a tanács­ülés megvitatta az előterjesz­tést: a megye második ötéves tervjavaslatát. pedig 8—900 forintot vesz­nek fel havonta előlegkép­pen. Szépen keresnek a szorgalmas növénytermesz­tők is. A jó munkán kívül mind­ezt elsősorban a forintosított terv teszi lehetővé. A forinto­sított részesedés révén a szö­vetkezet az idén mintegy 50 ezer forintot takarít meg jö­vedelemadóban, mert az adó­kulcs 5 százalék a természetbe­ni részesedés 10 százalékos adókulcsával szemben. Forintosították a részesedést Boronkán Havonta 15 forint előleget fizetnek munkaegységenként (Tudósítónktól.) Gomuíkaelvtárs az ENSZ közgyűlés pénteki ülésén Öt kormányfő nagyjelentőségű javaslata újabb Hruscsov—Eisenhower találkozóra New York (MTI). Pénteken délelőtt — magyar idő sze­rint 15.56 órakor — összeült az ENSZ-közgyűlés plenáris ülése, hogy folytassa a nem­zetközi helyzet általános vitá­ját A délelőtti ülésen a válasz jogán elsőnek W. Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a lengyel ENSZ-kül- döttség vezetője kért szót Macmillan angol miniszter- elnök csütörtöki közgyűlési be­szédére válaszolva Gomulka bevezetőül rámutatott, hogy Macmillan egyetlen tényt sem cáfolt meg, amelyet ő (Gomul­ka) Nyugat-Németországgal kapcsolatban, mindenekelőtt pedig a nyugatnémet revans- követelésekről a közgyűlés elé tár. A lengyel küldöttség ve­zetője Macmillan magatartá­sát a néhai Chamberlain poli­tikájához hasonlította, majd rámutatott: amikor a bonni ál­lam vezetői »egyenjogúságot« követelnek a fegyverkezés te­rén és Nyugat-Németország mai szövetségesei lépésről lé­pésre meghátrálnak az ilyen követelések előtt, azzal pró­bálnak érvelni, hogy nem le­het egy nagy nemzetet mások­kal szemben hátrányos feltéte­lek közé kényszeríteni. ^iGo- mulka ezzel kapcsolatban 'errf- lékeztetett Churchillnek egy 1933-ban elhangzott kijelenté­sére, amely szerint, ha Német­ország katonailag ugyanolyan erős, mint szomszédai, akkor ezek a szomszédok nyomban a háború küszöbén találják ma­gukat. Ma éllenben az ilyen figyelmeztetést kommunista propagandának minősítik — hangoztatta Gomulka. A lengyel küldöttség vezető­je a továbbiakban hangsúlyoz­ta, hogy mind a lengyel kor­Tegnap este ünnepélyes ke­retek között nyitotta meg ka­puit a Kaposvári Csiky Ger­gely Színház Strauss: Bécsi diákok c. operettjével. A főbb mány, mind pedig Lengyelor­szág szövetségesei ismételten megállapították, a jelenlegi lengyel határok véglegesek és azokról nem lehet vitatkozni. Egyértelmű a háborús propa­gandával az, ha valaki terü­leti követeléseket hangoztat Lengyelországgal szemben. Gomulka rámutatott, hogy a lengyel küldöttség alig három nappal ezelőtt a közgyűlésben javasolta, kössenek közép-eu­rópai megnemtámadási szerző­dést — Németországot is bele­értve. Ez a javaslat nagyfokú jóindulatról tanúskodik. Amíg azonban a Nyugat védelmébe veszi a nyugatnémet militariz- must, addig nehéz lesz csök­kenteni a nemzetközi feszült­séget. Ügy látszik — folytatta ez­után a lengyel küldöttség ve­zetője —, hogy amikor Mac­millan Nyugat-Németország te­rületkövetelő politikáját támo­gatja, ezzel akarja »meghálál­ni« Adenauer együttműködé­sét. Lengyelország és a len­gyel határok biztonsága azon­ban nem függhet a NATO-ha- talmak egymás közti mester­kedéseitől. E lengyel határokat nemcsak az egész lengyel nép védelmezi, hanem a Varsói Szerződés valamennyi tagálla­ma is — hangsúlyozta Gomul­ka. A lengyel küldöttség vezető­je ezután arról beszélt, hogy a lengyel kormányt és a len­gyel népet nem. vezeti rossz szándék a német nép irányá­ban. , Távol áll tőle a kollektív felelősség elve. Lengyelország reméli, és ezt több ízben ki­fejezésre is juttatta, hogy el­érkezik az idő, amikor Len­gyelország békében és barát­ságban él az egész német nép­pel, úgy, mint ezt teszi jelen­leg a sovinizmustól mentes szerepeket Pálfy Aliz, Fülár István, Zilahy Katalin, Somo­gyi Géza, Makai Sándor és Csorba István játszották. Német Demokratikus Köztár­sasággal. Macmillan úgy beszélt — folytatta Gomulka —, mintha nem lenne tudomása Ade­nauer, Erhard és a nyugatné­met kormány más vezetőinek területkövetelő kijelentéseiről. Tény azonban, hogy ezek a ki­jelentések erélyes tiltakozásra találtak az európai közvéle­ménynél, beleértve Nagy-Bri- tanniát is — mutatott rá Go­mulka * • * Mint az ADN jelenti, az ENSZ-kczgyűlés 15. ülésszakán részvevő öt magasrangú ál­lamférfi — Nkrumah ghanai elnök, Nehru indiai miniszter- elnök, Sukarno indonéz elnök, Nasszer az EÁK elnöke és Tito jugoszláv elnök — hatá­rozati javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, amelyben java­solja Hruscsov szovjet minisz­terelnök és Eisenhower ameri­kai elnök találkozóját. A határozati javaslat első ré­ssé sürgős lépésként követeli, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének miniszterelnöke állítsa helyre nemrégen megszakadt szemé­lyes kapcsolatait, hogy ezzel végül is kedvezően megvalósul­hasson az a kinyilvánított készségük, hogy tárgyalások útján keresik a megoldatlan problémák rendezését. A határozati javaslat be­nyújtói — mint a Reuter je­lenti — felkérték Boland köz­gyűlési elnököt, hogy juttassa el a javaslat szövegét az ENSZ valamennyi tagállamához. Megfigyelők rámutatnak, szinte egyedülálló a diplomácia tör­ténetében az ilyen magasszíntű együttes kezdeményezés. Dip­lomáciai körökben rámutatnak: Tekintettel az el nem kötele­zett országok jelentős befolyá­sára, gyakorlatilag lehetetlen, hogy bármely küldöttség a határozati javaslat ellen sza­vazzon, sőt még a tartózkodás is kérdéses. Lehetségesnek tartják, hogy a határozati ja­vaslat beterjesztői, vagy leg­alábbis ketten közülük a köz­gyűlés szószékéről, támogatják majd javaslatukat, ha sor ke­Évadnyitó előadás a Csiky Gergely Színházban A vetés sem megy a kívántAAÁÁÁAAÁAAÁAÁAAAAÁAAAÁÁAAÁÁAÁÁAÁÁAAAÁAÁÁMMOWtÁAAAÁAAAÁA'ÁAÁAÁAA^rül annak vitájára, ütemben. Nem vették figye-^ ^ Tájékozott körökben lehetsé­silózáshoz sok olyan gép kell,5 R S Z Á G S Z E R T E IS NI ERIK Ni U INKÁJUKAT )^kérni fogja a közgyűlést, biz­ami kellene a veteshez is.^y Stosítson 1 "bbs' T h ri^^s^m^^gyorsit^sa^eimeny KTs^SS^Ító I 24 d°lgOZÓja nemcsak | szag egyéb vidékeire is ^^gy, | ^ts^Évente ^J^J^zati javaslat vitáWk. AAÄAAAÄAAAAAAAX/egyedülálló íz országban. a|3 Dunántúlra, hanem az or-(hogy a meghibásodott gépeket)^ rintce forgalmat bonyolítanak) XXXXAXXAXAAAAAA Boros Károly és Varsa Gyulla a Kaposvári Kórház hűtő- szekrényét javítja. A presszógépjavító részleg dolgozói: Vanya László és Szabó István^ — Hol a hiba? — Kompresszort javít Lázár János és Dá­vid László.

Next

/
Thumbnails
Contents