Somogyi Néplap, 1960. szeptember (17. évfolyam, 206-231. szám)

1960-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJÁT. EGYESÜLJETEKt Somogyi Néplap AZ MSZMP MEG> {El BIZOTTSÁGA ÉS A ME GYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 206. szám. ÄRA 50 FILLÉR Csütörtök, 1960. szeptember L MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL: liiiu Öttusázóink két olimpiai ifiül bajnokságot nyertek Erőltetett kitüntetés (2. o.) ffjjfj (3. o.) Ijjjjl Mi újság Somogyiamécán? !|j (5. O.) ff:::: Űj munkagéppel gyarapodott a Lengyeltóti Gépállomás, A szervestrágyarakó gépet a látrányi Alkotmány Tsz-ben próbálták ki először, s nagy sikert aratott. A Zetorral hajtott gép hat markolással rak meg egy szervestrágyaszóró kocsit. Heizer János da- rukezelő, Bertalan László és Vörös Ferenc traktorosok a rakógéppel és a két szóró­kocsival naponta öt hold területre juttatnak el kellő mennyiségű istállótrágyát. 57 millió forintot költenek építkezésre jövőre megyénk termelőszövetkezetei Megyésük szövetkezeteiben az év elején nagyarányú építkezé­sek kezdődtek a közös állatál­lomány elhelyezésére. Állami támogatásból, valamint saját erőből az év végéig több mint 53 ezer férőhelyet létesítenek, köztük 62 magtárpadlásos tehénistállót csaknem négy­ezer férőhellyel. Ezek jelentős része már elké­szült, az állatokat a közös gaz­daságok már be is kötötték. 96 növeindékmarha-istállót, amely­ben több mint 5300 állatot tud­vőne termelőszövetkezeteink. Ebből az összegből a többi kö­zött tehén- és növemdékistállóí 1250, süldőszállást 1700, sertés- fiaztatót 2040 férőhellyel épí­tenek. Ezenkívül csibenevelőket létesítenek összesen 30 ezer férőhely- lyel, 300 vagon befogadó­képességű kukoricagórét is építenek, húsz új kutat ás­nak. Átalakításokra és bővítésekre több mint 3 millió forintot használnak fel, és az állami gazdaságoktól 15 millió forint értékben vesznek át gazda­sági épületeket. Két hónap óta folynak az őszi műtrágyaszállítások nak elhelyezni, az esős idő be­álltáig ugyancsak átadnak rendeltetésének. Ezenkívül 11 620 férőhelyes süldőszál­lás, 35 sertéshizlalda épül, továbbá a termények elhelye­zésére 855 vagon befogadó­képességű kukorioagóré. Az építkezések a jövő eszten­dőben tovább folytatódnak. A megye már megkapta a rendel­kezésre álló keretszámot, s mintegy 57 millió forintos be­ruházásból építkezhetnek jö­(Tudósítónktál.) Megyénk termelőszövetkeze­tei beküldték megrendelésü­ket a Műtrágya- és Növény­védőszer Értékesítő Vállalat megyei kirendeltségéhez. A szállításokat — hogy torlódás he legyen — már júliusban megkezdték. Klausz Róbert, a kirendelt­ség vezetője elmondta, hogy eddig 210 vagon nitrogén, 330 vagon foszfor és 50 vagon ká­li műtrágyát kaptak meg a Ülést tartott a Somogy megyei Nép Tegnap ülést tartott a So­mogy megyei Népi Ellenőrzé­si Bizottság Kodó Kálmán, a NEB megyei elnöke jutalmat adott át a több éve jól dolgo­zó megyei és járási bizottsá­gi tagoknak, illetve népi ellen­őröknek. Huszonnyolcán kap­tak mintegy 6000 forint értékű tárgyjutalmat. Megjutalmaz­ták többek között Köttő Jó­[ Ellenőrzési Bizottság zsef, Száméi Róbert, Rada Er­nő népi ellenőröket, Műdig Ist­ván megyei és Grósz József járási bizottsági tagot. Ezután az állami támogatás­nak a SZOT-üdültetésben való felhasználását, a tsz-ek hitel- ellátása vizsgálatainak ered­ményét, majd különböző folyó­ügyeket tárgyalt meg a megyei népi ellenőrzési bizottság. termelőszövetkezetek őszi fel- használásra. A műtrágyát az idén több szempont figyelembevételével osztják el. Rendelkezésre áll 238 vagon nitrogén-, 629 va­gon foszfor- és 75 vagon káli­műtrágya. Ebből a termelő- szövetkezetek a megrendelések alapján kapnak. Ezenkívül bi­zonyos szerződések megkötése esetén a tsz-ek újabb műtrá- gyamennyiségekhez jutnak. Így például, ha kukoricára kötnek értékesítési szerződést, 150 kg .májusi morzsolt kukorica után 100 kg vegyes műtrágyát kap­nak. E célra 285 vagon műtrá­gya áll rendelkezésre. A bur­gonyatermelési szerződésre holdanként három mázsa több­let-műtrágya jár. Ilyen címen 142 vagon foszfor-, 113 vagon káli-műtrágya áll még rendel­kezésre. Szovjet és olasz búzára való termelési szerződéskötés ese­tén ugyancsak 3 mázsa vegyes műtrágyát kapnak a termelő­szövetkezetek. A vetőmagcsávázáshoz szük­séges szerek korlátlan mennyi­ségben kaphatók. A szöllősgyöröki Kossuth Tsz dinnyével megrakott kocsi­ja állandóan járja a környező falvakat. Képünkön: Az Öreglaki útjavító munkások görögdinnyét vásárolnak az országúton, Húsz szarvasbikát lőhetnek a nyugatnémet vadászok a somogyi erdőkben Megyénk nagyvadas rezer­vátumaiban a hajnali és késő esti órákban párjukat féltő szarvasbikák hangjától zeng­nek az erdők. A kaszópusztai rezervátumban, a 300 holdas Baláta-ió környékén és a me­gye erdeiben összesen húsz szép bikát vehetnek puskacső­re a nyugatnémet vadászven­dégek. Az elejtendő zsákmá­nyok között van egy, amelynek trófeája 10—12 kilós. A zsitfa- pusztai erdészetben is feltűnt egy 16-os agancsos bika. Erdőgazdaságaink e napok­ban várják a nyugatnémet vadászvendégek érkezését. A napokban megkezdődik a kongói hadsereg akciója Katanga ellen Elkészült a független afrikai államok értekezletének határozattervezete Leopoldville (MTI). A füg­getlen afrikai államok értekez­letén kidolgozott határozatter­vezet — amely kedden készült el — rendkívül fontosnak és sürgősnek minősíti az afrikai csúcsértekezlet összehívását. Mint a tervezet megállapítja, az afrikai államok teljes szo­lidaritásukról biztosítják a Kongói Köztársaságot és kor­mányát A küldöttek követelik a , kongói területein lévő vala­mennyi belga támaszpont kiürítését, és hangsúlyoz­zák, hogy Katanga tarto­mány a Kongói Köztársa­ság elszakíthatatlan része, A tervezet hangsúlyozza vala­mennyi afrikai állam Kongó­val való politikai, gazdasági és katonai együttműködésének szükségességét, és végül fi­gyelmébe ajánlja a kongói kormánynak az ENSZ-szel va­ló együttműködést * * * A kormánycsapatok foly­tatták előnyomulásukat Kaszai tartományon át Ka­tanga irányába. A csapa­tok egy része megérkezett Luputáha, amely Katan- gától húsz mérföldnyire északra fekszik. Egy másik egység elérte a Ka­tanga tartománybeli Kongolo közelében fekvő Senteryt. A belga gyarmatosítók igye­keznek bevonni az ENSZ-erő- ket a kongói csapatok akciójá­nak megakadályozásába. Egy ENSZ-szóvivő Elisabethville- ben bejelentette, hogy a Ka- tangában és Kaszaiban tartóz­kodó ENSZ-erők egy része megszállt bizonyos katonai ál­lásokat a két tartomány közti határvidéken. A kongói kormány csapatai elől Katangába menekült Ka- londzsi szeparatista vezető a NATO-órszágoktől, például Kanadától kért katonai segít­séget. Ezenkívül »üzenetet« in­tézett De Gaulle francia elnök­höz is kérve, hogy támogassa követeléseit, és utalt rá, hogy a nyugati hatalmaknak »na­gyon fontos érdekeik« fűződ­nek Afrikához. Nyugati hírügynökségek ked­den azt közölték, hogy az utol­só belga egység is elhagyta Kongó területét. Politikai meg­figyelők azonban rámutatnak, hogy ez a »kivonulás« csak ko­média. A belgák mindenféle mes­terkedéssel igyekeznek Kongóban maradni. Ezt bizonyítja Bunche volt kongói ENSZ-megbízott keddi sajtónyilatkozata is. Bunche kijelentette, hogy »az ENSZ- karszalagokat feketepiacon árulják«, nyüváin azért, mert a belgák ezt a karszalagot álcázásul hasz­nálhatják fel; másrészt vi­szont maga Gheysen, a kongói belga csapatok főparancsnoka közölte néhány nappal ezelőtt, hogy az ENSZ hozzájárulásá­val több száz belga marad Ka- tangában »technikai szakértő­ként«. Ezek a polgári ruhába öltözött belga katonák képezik ki Csőmbe csapatait a kongói hadsereg ellen való harcra. Csombénak azonban úgy lát­szik, nem elegendő a belgák­nak és az ENSZ-nek eddigi tá­mogatása, ugyanis követeli, hogy a kaminai támaszpontot engedjék át a katangai hadse­regnek. Bejelentette, hogy a katangai kormány szükség ese­tén »akción kívül« helyezi a támaszpontot. * * * A stanieyville-i repülőtéri incidenssel kapcsolatban — amikor összetűzésre került sor az igazoltató kongói katonák és a repülőgépen érkező ame­rikaiak között — az Egyesült Államok leopoldville-i nagy­követe tiltakozó jegyzéket jut­tatott el a kongói kormányhoz. A kongói kormány hivatalos szóvivője sajtónyilatkozatban kijelentette, hogy az amerikaiak provokálták az összetűzést, és ezért verték meg őket. Egyébként is az incidens je­lentőségét nagymértékben el­túlozták — tette hozzá. Hír szerint Kaszavubu elnök saj­nálkozását fejezte ki a történ­tek felett Timberlake amerikai nagykövetnek és Bunche ENSZ megbízottnak. (AP, AFP, DP A) A tényleges függetlenségért küzdő fiatal Kongói Köztársa­ságot szemérmetlenül azzal rágalmazták, hogy Kongóból »megcsonkított kezű fehér gye­rekeket szállítottak repülőgé­pen Belgiumba«. Ezt a híresz­telést Frear amerikai demok­rata párti szenátor felkapta, és javasolta, hogy az amerikai külügyminisztérium vagy az ENSZ vizsgálja ki az esetet. Az állítólagos kongói ke-, gyetlenkedések kivizsgálására alakított »belga királyi bizott­ság« szóvivője maga cáfolta meg ezt a hazugságot. Kijelen­tette, alapos vizsgálat lefolyta­tása után sem jutott tudomá­sára egyetlen olyan eset sem, hogy Kongóban belga gyerme­keiket bántalmaztak volna. (Reuter, UPI) Minden adottságunk megvan arra, hogy időben és jó minőségben elvégezzük az őszi munkákat Tegnap Kaposvárott egész napos értekezletet tartottak a járási mezőgazdasági osztály- vezetők részére. Délelőtt a résztvevők sorra beszámoltak a betakarítási, cséplési munkák helyzetéről, a silózás beindításáról, az őszi munkák előkészületeiről. Ber­kes István, a csurgói járás me­zőgazdasági osztályvezetője többek között elmondotta, hogy a cséplést szeptember nyolca- dikáig befejezik annak a négy szövetkezetnek a kivételével, melyek munkaerőhiánnyal küz­denek. Pogányszentpéteren pél­dául hiába állnak ez okból a cséplőgépek a tsz rendelkezé­sére. A fonyódi járás osztályveze­tője, Balassa Béla szerint a já­rás 11550 hold tárlóhántási tervéből 10 500 holddal már el­készültek. Kemenesi Géza, a siófoki járás főmezőgazdásza büszkén jelenthette ki, hogy a tarlóhántásra nincs már a já­rásának gondja, a vetőszántást pedig már 12 000 holdon elvé­gezték, és csak 300 hold van még hátra. A marcali járásban 3036 köbméter silózást és 291 hold trágyázást elvégeztek. Délután Deák János, a me­gyei tanács mezőgazdasági osz­tályvezetője összefoglalta a be­takarítási és cséplési munkák tapasztalatait, és az őszi mező- gazdasági feladatok helyes végrehajtására adott útmuta­tást. Többek között a nagy ér­tékű aprómagvak betakarítá­sáról és cséplésének helyes megszervezéséről beszélt. A gé­peket elsőnek oda kell irányí­tani, ahol ezt a munka üteme megkívánja. Ahol van elegen­dő munkaerő, ott egyszerre | több gép dolgozzon. Meg kell győzni a szövetkezeteket az aprómagvak tisztításáról. Az aranka-fertőzés elleni küzdel­met már most kell elkezdeni. A sarjú — a téli takarmá­nyozás egyik bázisának — be­takarításával kapcsolatban ja­vasolta, hogy a tsz-ek még lá­bon adják ki, amit munkaegy­ségre szántak, mert ezzel el­érik azt, hegy jó minőségben és kellő időben lekaszálják a tagok. A betakarítási munkák sor­rendjét a vetések szerint kell megállapítani. A gabonaveté­sekkel kapcsolatban felhívta az osztályvezetők figyelmét arra, hogy a vetésterületet alaposan beszéljék meg az új szövetke­zetekkel. Megyénkben 10 000 holdon vetünk bő termő szov­jet és olasz búzát. Fokozottan kísérjék figyelemmel a veze­tők ezen területek talaj előké­szítési munkáit. Felhívta a je­lenlévők figyelmét arra, tart­sák szemmel az őszi vetéster­veket, melyek a legkisebb le­maradást is hűen kimutatják. A talajelőkészítés terén a me­gyében kisebb lemaradás ta­pasztalható — mondotta Deák elvtárs —, meg kell gyorsítani e munkákat. Ezután a szerző­déses növényekről, a vetőmag­csere hasznosságáról, a burgo- nyaszedő-gépek jó kihasználá­sáról, a kukoricatörésről, a premizálásról, a cukorrépa ütemterv szerinti szedéséről szólott. Majd kijelentette: — Minden adottságunk megvan srra, hogy jó minőségben és kellő időben elvégezzük az őszi mezőgazdasági munkákat. Rendelet a tsz-ek üzemi balesetelhárításáról A Magyar Közlöny augusztus 30-i száma közli a földművelésügyi miniszter rendeletét a termelőszö­vetkezetek üzemi balesetelhárítá- sáról. A rendelet szerint a mező­gazdaságra vonatkozó balesetelhá­rítási és egészségvédelmi óvó­rendszabályokat a tsz-ek sajátos­ságainak és az anyagi lehetőségek­nek figyelembevételével kell al­kalmazni. Hasonlóan kell alkal­mazni a szakmai óvórendszabályo­kat is az egyes tsz-ekben folyó ipari tevékenységre vonatkozóan. Az üzemi balesetek elhárításával kapcsolatos legfontosabb tenniva­lók a következők: folyamatosan, az anyagi lehetőségek növekedésével arányosan gondoskodjanak a tsz hrtataáUfcában lévő erő- és mun­kagépek, munkaeszközök, vala­mint a munkahelyek biz tor . ági felszereléseiről. A biztonsági fel­szerelések állapotát szükség sze­rint ellenőrizzék. A rendelet fel­hívja a tsz-ek figyelmét, hogy azo­kat a tagodat és családtagokat* akik baleseti veszélynek kitett munkahelyen dolgoznak, részesít­sék balesetelhárítási oktatásban. Az aratás-cséplés munkáiban részt­vevőket közvetlenül a munkák megkezdése előtt minden évben külön oktassák ki. A rendelet részletesen foglalko­zik a balesetelhárítás megszerve­zésével, a balesetek nyilvántartá­sával, bejelentésével. Megállapítja* hogy kik felelősek a balesetelhá­rítási szabályok megtartásáért.

Next

/
Thumbnails
Contents