Somogyi Néplap, 1960. július (17. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap AZ MSZMP MEGY 1 U BIZOTTSÁGA ÉS / V MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfo'yam, 154. szám. ARA 50 FILLÉR Péntek, 1960. július 1. MAI SZiMUNK TARTALMÁBÓL: V ándorméhészek OTTHONUNK Gyorslisfa a III. és IV. békekölcsön sorsolásáról (3. o.) (5. o.) Iliül :::::: (6. O.) Elkészült a KISZ-alapsservesetek erősítésének egyéves és távlati terve nálkozik rá, megrendezik a megye ifjú újítóinak kiállítá­sát is. A parasztfiatalok körében elsősorban a termelőszövetke­zeti élet megszerettetése a fontos. Folytatják az ifjúsági brigádok versenyét. Nagy gon­dot fordítanak a parasztfiata­lok szakmai fejlődésére. A munkaterv szerint évente mintegy ötven fiatalt kell ja­vasolni a különböző szakisko­lákba. A tanulóifjúságról a végre­hajtó bizottság a következőket állapította meg: Jelentős az előrehaladás mind az általá­nos, mind a középiskolai po­litechnikai oktatásban. El kell érni — mivel az egyetemek be­fogadó képessége korlátozott —, hogy a középiskolát vég­zett fiatalok nagy része a ter­melőmunkában helyezkedjék el. Jövőre szélesítik a nyári if­júsági építőtáborokban való részvétel lehetőségét, s mint­egy 1100 fiatal elhelyezését biztosítják. A lányok részére új tábort szerveznek. A munkaterv szerint ren­dezni kell a leánytanácsok működését. Az lenne a helyes, ha a KISZ alapszervezetek ve­zetőségében dolgoznék az alap­szervi leányfelelős és nem mint külön leánykör-vezető. Politikai munka, kulturális és sporttevékenység Mintegy nyolcezer fiatal részvételére számítanak az alapszervezetek politikai okta­tásán. Minden évben megren­dezik az ifjúvá avató ünnep­ségeket. Az ifjúság nevelésének kö­zéppontjává a művelődési ott­honok kell váljanak. Űjból megrendezik a kulturális szem­lét, de nem tévesztik szem elől a József Attila olvasómoz­galom továbbfejlesztését sem. A megyei KISZ VB helyesnek tartaná, ha az alapszervezetek felelevenítenék a jól bevált teadélutánokat, ifjúsági napo­kat, a járásokban pedig egyre több körzeti, járási ifjúsági ta­lálkozót rendeznének. A sportban a hangsúly a spartakiádokon van, ezenkí­vül bővíteni kell a sportkap­csolatokat a szomszédos me­gyékkel. A munkaterv végül a külön­böző ünnepségek megtartásá­val foglalkozik, és kéri a párt- és állami szerveket, hogy ha­tékonyan segítsék az ifjúsági szövetség munkáját. Hruscsov elvtárs Bécsibe érkezett Ünnepélyes fogadtatás a schwechati repülőtéren Becs (ADN). Hruscsov miniszterelnök az aszták kormány meghívására csütörtökön délelőtt Becsbe érkezett. Az ünnepi díszt öltött schwechati repülőtéren Hruscsov és kíséretének fogadására megjelent Scharf köztársasági el­nök, Raab kancellár, Pittermann alkancellár, Kreisky kül­ügyminiszter és az osztrák kormány több más tagja. Jelen voltak a fogadáson a diplomáciai testület képviselői és szá­mos közéleti személyiség. Amikor az II—18-as gép pontosan 10 óra 30 perckor le­szállt a repülőtér kifutópá­lyáján. harsonák jelezték Hrus­csov megérkezését. A repülő­gép ajtajában megjelenő Hrus- csovot a kivezényelt üteg 21 díszsortüze köszöntötte. A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov és kí­sérete elvonult a díszszázad sorfala előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Scharf köz- társasági elnök üdvözölte. Üdvözlő beszédében hangoz­tatta, hogy a világbóke megőr­zésének, valamint Ausztria szabadsága és önállósága biz­tosításának egyik legfontosabb feltétele az osztrák államszer­ződés megkötése volt. Az osztrák köztársasági el­nök meleg szavakkal emléke­zett meg nemrégen Moszkvá­ban tett látogatásáról, és rá­mutatott: E látogatás alkalmá­ból Hruscsov miniszterelnök Ausztria őszinte barátjának bi­zonyult. Hruscsovnak az oszt rák nép iránt tanúsított maga­tartása — hangsúlyozta Scharf — döntően hozzájárult ahhoz, hogy Ausztria megszabadult az idegen megszállástól. Scharf végül meggyőződését fejezte ki, hogy Hruscsov ausztriai látogatása előmozdítja a két ország jó kapcsolatainak további elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében köszönetét mondott a szívélyes fogadtatásért, és meggyőződé­sét fejezte ki, hogy ausztriai látogatása, találkozása az oszt­rák emberekkel, előmozdítja a kölcsönös, jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria baráti kapcsolatainak fejlődése — mondotta Hruscsov — nagy­szerű példája a békés együtt­élésnek. A Szovjetunió tovább­ra is támogatja Ausztria sem­legességét. amely nem jelen­téktelen a béke megőrzése szempontjából, Meggyőződé­sünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei diadalmaskod­nak — hangsúlyozta a szovjet miniszterelnök. Hruscsov ezután arról be­szélt, hegy meggyőződése sze­rint egyeznek a két ország cél­kitűzései a béke megőrzése és a békés együttélés kérdésében, s ez — mondotta — jó alapjául szolgál a nemzetközi feszültség enyhítését célzó szoros együtt­működésnek. A szovjet miniszterelnök re­ményét fejezte ki, hogy az osztrák államférfiakkal, a köz­élet és az üzleti körök képvi­selőivel küszöbönálló tárgyalá­sai a két ország baráti kapcso­latainak jelentős elmélyítésé­hez és a világ békéjének meg­szilárdításához vezetnek. A hivatalos üdvözlés után Hruscsov és Scharf gépkocsiba szállt, és elindult Bécs felé. A szovjet miniszterelnök és kísérete a Hotel Imperialban szállt meg. Hruscsov a nap fo­lyamán látogatást tett Scharf köztársasági elnöknél, Raab kancellárnál és Pittermann al- kancellárnál. Raab kancellár villásreggelit adott a szovjet miniszteretljnök tiszteletére (MTI) Egy hónap múlva termel a THANSZVILL új öntödéje Becsben nagy lelkesedéssel fogadták a szovjet miniszterelnököt A KISZ Somogy megyei Végrehajtó Bizottsága a kö­zelmúltban megvitatta az alap­szervezetek erősítésének egy­éves és távlati tervét. A vitá­ban rámutattak a KISZ zász­lóbontása óta elért jelentős eredményekre, főleg arra, hogy a fiatalok az élet minden te­rületén becsülettel megállják helyüket. A második ötéves terv meg­valósítása, az ifjúság szocialis­ta szellemű nevelése nagy fel­adatot ró az ifjúsági szövetsé­gen kívül mindazokra, akik a fiatalok nevelésével, oktatásá­val foglalkoznak. Ezért a KISZ VB a munkatervben nemcsak a KISZ, hanem az egyéb szer­vek feladatait is meghatároz­ta. Szervezeti élet, vezetőképzés A még KISZ-en kívüli fia­talok közül igen sokat be kell vonni az ifjúsági szövetség munkájába. A KISZ járási végrehajtó bizottságainak, az üzemi és falusi alapszerveze­teknek az'eddiginél sokkal ha­tékonyabban kell foglalkoz­niuk a fiatalok nevelésével, s mindenütt meg kell állapítani, kik szeretnének az ifjúsági szövetség tagjai lenni. A tag­felvételekből adódik, hogy ese­tenként alapszervezetek ösz- szevonása, illetve új alapszer­vezetek létrehozása válik szűk- ségessé. A munkatervban a megyei KISZ VB felhívja a figyelmet a vezetőségválasztó taggyűlé­sek megtartására, valamint a járási és megyei aktívaértekez­letek lebonyolítása munkater­vének kidolgozására. A jövő évben első ízben ren­dezik meg az ifjúgárdisták me­gyei szemléjét, a középiskolák­ban pedig megkezdik a KISZ vezetőképző tanfolyamokat. Ettől függetlenül a nyári veze­tőképző táborban mintegy 450 fiatal képzését biztosítják, té­len pedig körülbelül 200 kiszes vesz részt egyhónapos tanfo­lyamon. . A KISZ tartalmi munkája A terv külön csoportban foglalkozik a munkás-, a pa­raszt- és a tanulóifjúság, külön a lányok körében végzendő munka helyzetével. A mun­kásifjúságról szólva megálla­pítja, hogy a közeljövőben fe­lülvizsgálják az építőipari KISZ alapszervezetek helyze­tét, az ipari tanulók foglalkoz­tatását, bérezését és szociális ellátottságát. Jövőre szélesítik az ifjúsági brigádok hálózatát. Folytatódik a takarékossági mozgalom, s ha lehetőség kí­Nem először esik szó a TRANSZVILL öntödéjéről. Kü­lönösen az elmúlt években be­széltek róla sokat a szakem­berek. Vitatták ugyanis, hogy szükség van-e Kaposvárott szürke öntödére. Végül is az illetékesek úgy döntöttek, hogy nagyobb beruházássad szürke öntvények elkészítésére alkalmas öntödét létesítenek a városban, ugyanis a szürke­öntvények iránti kereslet or­szágosan megnőtt. E nagyszabású terv első ré­sze meg is valósult azzal, hogy a Somogy megyei Építőipari Vállalat elkészítette az öntöde új nagy csarnokát. Ügy határoz­tak, hogy addig, amíg a kor­szerű öntödei felszerelés a tervben előirányzott időre (egy­két év múlva) meg nem érke­zik, a csarnokot raktárnak használják. Mivel egyre több öntvényre van szükség Kaposvárott is, időközben elhatározták, hogy nem várnak az új öntöde bein­dításával addig, amíg az igen drága berendezést megkapják, hanem a régi öntödei felszere­lést áttelepítve mielőbb meg­kezdik a nagyobb arányú ön­tést. Tudniillik a régi, kor­szerűtlen, szűk, egészségtelen öntödében a meglevő felszere­lést sem tudták hely hiányá­ban kihasználni; A korszerű csarnokban már az első két hónapban 100 tonnával több öntvényt tudnak elkészíteni a korábbinál. Már hozzá is kezdtek az át­telepítéshez. Elkészítették az egyik kúpoló helyét az új csar­nokban, s mihelyt beindítják, átviszik a másikat a többi fel­szereléssel együtt. Az öntöde 36 munkása vállalta, hogy Végh József vezetésével társa­dalmi munkával elősegíti, hogy az öntöde egy hónap múlva üzemelhessen. Az öntöde tala­ját solymári erős homokkal alkalmassá teszik arra, hogy selej famentesen önthessen. Szí­vesen vállalták a többletmun­kát annál is inkább, hiszen számukra, — mint mondják — eseményszámba megy, hogy a több évtizedes, valamikor kis­ipari termelés célját szolgáló szűk, egészségtelen öntödéből most korszerű, egészséges épü. letbe kerülnek. Az 50 méter hosszú öntödé­nek a berendezésében az oroszlánrész természetesen a TMK dolgozóira hárul. Kiss János és Kovács Endre mér­nök vezetésével mindent meg­tesznek azért, hogy az öntöde minél hamarabb termelhessen. Bécs (MTI). Hruscsov a Schwarzenbergplatzon, vala­mint a Kartnerring sarkán emelkedő Imperial Szálló előtt találkozott először a bécsiekkel, akik már órákkal megérkezése előtt gyülekeztek vörös sarló­kalapácsos szovjet lobogókat és piros-fehér-piros papír­zászlócskákat szorongattak ke­zükben a várakozók. Amikor végighullámzott a tömegen a hír: jön Hruscsov, magasan a fejek fölé emelkedtek a széles transzparansek, amelyeken ilyen feliratok voltak olvasha­tók: »Béke és barátság! Üdvö­zöljük Nyikitát!« Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor 11 óra 25 perckor bekanyarodott a Kart- nerringre a fehérsisakos és fe­hérkesztyűs motoros rend­őrök osztaga. »Éljen Hruscsov!« kiáltották a bécsiek, amikor a motorosok után feltűnt a szovjet miniszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendég- szeretettel fogadta Bécs a szovjet vendégeket. A lelkes hangulatban nyo­mát sem lehetett felfedezni annak a »hűvös tartózkodás, nak« amelyre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynökök durva uszítása, a klérus szem­forgató intelme akarta rábírni az osztrák lakosságot. Az éljenzés még erősebb lett. Hruscsov Scharf osztrák köz- társasági elnök kíséretében ki­szállt a szálloda elé kanyarodó autóból. A következő autóból Nyina Hruscsova lépett ki, őt dr. Kyrlené, Scharf köztársasági elnök leánya kísérte a schwe­chati repülőtérről a szállodáig. Koszigin, a szovjet miniszter- tanács első elnökhelyettese Raab kancellár kíséretében ér­kezett. Furcevát Pittermann kísért«. A következő autóban utazott Gromiko szovjet külügymi­niszter Kreisky osztrák külügy­miniszter és Walter Wodak nagykövet, az osztrák külügy­minisztérium keleti főosztályá­nak vezetője. A hatodik autóból a szovjet kormányfő leánya, Jelenő. Hruscsova lépett ki. Ö Heimer- le moszkvai osztrák nagykövet és Eiselsberg, a moszkvai szov­jet nagykövetség tanácsosa fe­leségének társaságában érke­zett. A vendégek a téren összegyűlt bécsiek éljenzése közben rövid időre megálltak a szálloda ka­pujában és barátságosan inte­gettek az őket üdvözlő bécsi la. kosságnak. A téren közben szünet nél­kül harsogott az éljenzés, »bé­ke!« »Barátság!« »Nyikita« —■ hangzottak a kiáltások. Az üdvözlés még inkább erősödött, amikor Hruscsov feleségével együtt kilépett a szálloda első- emeleti erkélyére és barátságo. san mosolyogva perceken át integetett, megköszönte az él­jenző és zászlókat lengető bé­csiek baráti üdvözlését. Másodszor csütörtökön a déli órákban találkozott Hruscsov a bécsiekkel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Ballhaus- platzon, amelynek egyik olda­lán az elnöki palota, szemben vele a kancellári hivatal emel­kedik. Hruscsov, miután meg. látogatta Scharf köztársasági elnököt, a napfényben fürdő téren át gyalog tette meg az utat a kancellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pitter­mann alkancellárt látogatta meg. A bécsiek itt is melegen, barátságosan köszöntötték a vendégeket, az éljenzés betöl­tötte a teret és sokat integet­tek Hruscsovnak. GYARAPSZIK A KÖZÖS A kötcsei Jóreménység Tsz-ben 214 ezer forintos költség- Szállítják a fejes és kelkáposztát a tsz kertészetéből a gél 110 férőhelyes kocaszállás készült el, MÉH siófoki kirendeliségének,

Next

/
Thumbnails
Contents