Somogyi Néplap, 1960. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-02 / 27. szám

flLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap MSZMP MEGYÉJ-BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP JA XVII. évfolyam, 27. szám. ÁRA 50 FILLÉR Kedd, i960, február 2. MA! SZAMUNK TARTALMÁBÓL; Minden kommunista kap pártmunkát a Patyolat Vállalatnál 13. '/Idatoni Amire a leginkább szükség van... (3. oldalon) A vasárnap sportja (4. oldalon) TUDÓ MÁN Y- TECHNIKA (5. oldalon) Megalapozták a közös gazdálkodást a kaposvári járás tavaly alakult termelőszövetkezetei (Tudósítónktól.) A Kaposvári Járási 12,7 millió forinttal több, mint csak 45 millió forintos állami Tanács amennyit kötelezően előírtak. ülésén Suri Sándor v. b.-elnök számolt be a termelőszövetke­zetek elmúlt évi munkájáról. Az eredmények biztatóak. Szövetkezeti parasztságunk túlnyomó többsége becsülettel dolgozott, párt- és állami funkcionáriusaink pedig állan­dóan segítették a tsz-eket^ a nagyüzemi gazdálkodás kiala­kításában. Az 1959 tavaszán alakult 35 termelőszövetkezei általában eredményesen zárta az elmúlt gazdasági esztendőt, és lerakta a nagyüzemi gazdálkodás alap­jait. A növénytermelésben a következő eredményeket érték el: búzából 10.35, rozsból 7,9, őszi árpából 13,7, zabból 9,2 mázsát kát. holdanként. így f 11 906 mázsával termeltek a gyónt tervezettnél több kenyérgabo­nát a tsz-ek. Tavaly 25,8 millió forint ér­tékű beruházást valósítottak meg. Ennek során létesítettek egyebek között 52 tehénistállót 2719 férőhellyel, 32 növendék- marha-istállót 1600 férőhellyel, 18 sertésflaztatót 592 férőhely- lyel, 16 juhhodályt 4800 fé­rőhellyel és 15 górét 132 vagon befogadó képességgel. A saját erőből történt beruházás ér­téke 7,5 millió forint, vagyis Kialakult a tsz-ek állatállo­mánya is. Növelni kell azon­ban az előhasi üszők számát és az anyakoca-állományt. Bár a zárszámadások nem fe­jeződtek be még mindenütt, a többség adataiból máris von­hatunk le következtetéseket. A tsz-ek 9208 családnak 68,5 mil­lió forintot osztottak ki. Ehhez jött a bevitt jószág árából 22,8 millió forint. Egy 2 tagú csa­lád átlagos jövedelme — ház­tájival együtt — 7 hónapra számítva kb. havi 1500 forint. A tavasszal alakult tsz-ek mintegy 200 milliós közös va- teremtettek meg. Ezt hitel terheli. A kaposvári já­rás tsz-be tömörült parasztsá­ga -tehát 155 millió forint új értéket termelt, és ebből 68,5 millió forint jutott részese­désre. A számok azonban nem tehetnek senkit sem önelégült­té. A munkaegység átlagértéke 21,77 forintnál több lehetne mintegy 10..forinttal. Ezt a ter­vet szilárdabb munkafegye­lemmel és jobb szervező mun­kával valóra lehetett volna váltani. Suri elvtárs meghatározta az 1960. évi feladatokat is. A be­számoló és több hozzászólás után vitatták meg a határozati javaslatokat, s azokat a ta­nácsülés egyhangúan elfogadta. 6,5 millió forint értékű vagyona van a zamárdi Balaton Tsz-nek (Tudósítónktól.) Első zárszámadó közgyűlését tartotta meg a minap a za­márdi Balaton Termelőszövet­kezet. Olasz Ferenc elnök, Ka- marell Károly mezőgazdász és Zárszámadás Zimányban (Tudósítónktól.) Zimány község dolgozó pa­rasztsága az elmúlt év már­ciusában választotta a közös gazdálkodás útját. A Béke Tsz megalakulása után azonnal hozzáfogtak a munkához. A Szántóföldeken serény munka folyt a tavasztól a betakarí­tásig. Napraforgóból 10, búzá­ból 12, őszi árpából 15 mázsás átlagtermést adott egy-egy hold föld. Gondjuk volt a zimányiak- nak az állattenyésztés meg­alapozására is. A paraszti is­tállók nem elegendők a közös szarvasmarhák elhelyezésére. Ezért áz elmúlt év nyarán hozzáfogtak egy 102 férőhelyes szarvasmarha-istálló építésé­hez, melyhez 60 ezer forint hozzájárulást saját erőből ad­tak. A munkaegységenEenti ré­szesedés értéke 35 forint 33 fil­lér. Sok olyan tagja van a tsz- nek, mint Kovács Balázs, Ka­posi János, Kult Antal, özv. Kovács Viktorné, Törzsök Vendelné, akik szorgalmasan kiveszik részüket a közös munkából, és példamutatásuk­kal igyekeznek előbbre vinni a közös gazdálkodás ügyét. Megbeszélték az idei terveket a vállalatok vezetői ték ki azokat. Több olyan' ornhlámára hívták fel a tn— Kajdi József főkönyvelő be­számolója hű képet adott a közös gazdaság kezdő évének eredményeiről, fogyatékossá­gairól, és az idei tervekről. A beszámolóból kitűnt: a nehézségek ellenére 6,5 millió forintos közös vagyonra tett szert_ a szövetkezet. A munka­egységenként! részesedés ér­téke 27 forint. Most olyan ter­veket készítettek az 1960-as évre, hogy 47 forintos munka­egység részesedést biztosítsa­nak. Ennek elérésére tettek javaslatot a felszólalók is, Nagy Károly indítványozta, hogy olyan ipari növényeket termeljen a szövetkezet, ame­lyekből magas jövedelemre számíthatnak. Takács Vince a munkafegyelem megszilárdítá­sát sürgette. Palfag András, a Siófoki Járási Tanács VB el­nökhelyettese arról szólt, hogy a vezetőség mindenkor szerez­zen érvényt határozatainak. Beszélt az öregekről való gon­doskodásról is. Sebestyén La­jos, a községi tanács elnöke határozati javaslatot terjesz­tett a közgyűlés elé a munkák megszervezésével és a közös vagyon védelmével kapcsolat­ban. Fellőtték a második szovjet többlépcsős ballisztikus rakétát Moszkva (MTI). A TASZSZ jelenti: Annak a tervnek megfelelően, amely szerint ki­dolgoznak az eddiginél na­gyobb teljesítőképességű több­lépcsős ballisztikus rakétát, hogy segítségével nehéz szput- nyikokat lőhessenek fel és űr­repüléseket végezhessenek a naprendszer bolygóira, ez év január 31-én este felbocsátot­ták a második ilyen rakétát. A rakéta utolsó előtti lép­csője az utolsó lépcső modell­jével együtt ez év január 31- én moszkvai idő szerint 19 óra 58 perckor elérte a Csen­des-óceán megadott térségét. Az utolsó fokozat modelljét a légkörben való repüléskor megfigyelték, és vízbeesését a hajókon felállított rádióloká­ciós, optikai és lehallgató ál­lomások segítségével észlelték. A mérések adatai ismét megerősítették a rakéta irá­nyításának rendkívüli pontos­ságát. Az idén január 31-én végzett fellövéssel sikeresen befejeződött a fent említett ra­kétatípus kidolgozásának adott szakasza. Ezzel kapcsolatban a TASZSZ-t felhatalmazták an­nak kijelentésére, hogy a TASZSZ 1980. január 8-i köz­leményében pontos adatokkal meghatározott térség a kitű­zött határidő előtt, február 1-én szabaddá vált a tengeri hajózás és a repülés számára,. Moszkvába érkezett az MSZMP küldöttsége Moszkva (MTI). Az európai szocialista országok ■ kommu­nista és munkáspártjainak me­zőgazdasági kérdésekkel fog­lalkozó tapasztalatcsere ta­nácskozására hétfőn délelőtt Moszkvába érkezett a Magyar Szocialista Munkáspárt kül­döttsége Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével. A küldöttség tagjai: dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács el­nöke és Fehér Lajos, a Köz­ponti Bizottsága titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai. A küldöttség fogadására a szovjet főváros Kijevi-pálya­udvarán megjelent Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára, to­vábbá a Központi Bizottság és a Szovjetunió külügyminiszté­riuma több felelős munkatár­sa. Jelen volt a küldöttség fo­gadásánál Boldoczki János, a Magyar Népköztársaság rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követe, továbbá a nagykövet­ség több felelős munkatársa. Magyar tanácsi küldöttség utazott Ungiiába Az angol kormány meghívá­sára hétfőn a Ferihegyi repü­lőtérről magyar tanácsi dele­gáció utazott Angliába. A küldöttség vezetője Veres Jó­zsef, a Fővárosi Tanács Végre­hajtó Bizottságának elnöke. Tagjai: Biczó György, a Sze­gedi Városi Tanács, Csernitszki Gyula, a Győri Városi Tanács VB-elnöke és Gál István, a Debreceni Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottságának elnökhe­lyettese. Búcsúztatásukra megjelent Varga András, a Miniszterta­nács tanácsszervek osztályá­nak vezetője, továbbá a fő­városi, a szegedi, a győri és a debreceni tanács több vezető­je. Ott voltak a Külügyminisz­térium munkatársai, valamint John Edmund Dudley Street, a budapesti angol követség el­ső titkára. A küldöttség utazásának cél­ja az, hogy megismerkedjék az angliai városok, köztük Lon­don életével, és tanulmányoz­zák az angol közigazgatást, az angliai városok fejlesztésének időszerű problémáit és külön­böző várospolitikai kérdése­ket. (MTI) KITÜNTETÉSEK a magyar sajtó napja alkalmából Az országház Munkácsy ter­mében hétfőn a magyar sajtó napja alkalmából kitüntetése­ket nyújtottak át. A kitünte­tések átadásánál jelen volt Nemes Dezső, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, Szirmod István, az MSZMP A megyei tanács nagytermé­ben dr. László István, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának elnöke a napokban tartott beszámolót a vállalat- vezetőknek az idei tervvel kapcsolatban. Rámutatott a múlt év eredményeire és hi­báira, majd ismertette azokat a tó célkitűzéseket, amelyeket 1980-ban kell megvalósítani a gazdálkodásban. A könnyűipari, helyiipari ' vállalatoknak Somogybán 14 J százalékkal kell többet tér- * melni, mint tavaly — mon- _ dotta. — Az életszínvonalat # nemcsak a termelékenység fo- ' kozásával, hanem az áruk elő- > állítási költségének csökkenté- ' sével együtt kell a tervezet J szerint emelni. Döntő fontos- ' ságú lesz a termelékenységre J nézve, hogyan gazdálkodnak ' vállalataink a bérrel, a lét- | számmal. E téren nem szabad t megismétlődniük a tavalyi hi- ’ baknak. Ezt szigorúan bírálják « el. 1960 a 3 éves terv utolsó J éve. és a második ötéves terv t megalapozásának esztendeje.; Tehát a terv minden mutató­ját kell teljesíteni, ha eredmé- t nyesen akarjuk zárni ezt az t évet — mondotta a többi kö- t zött. J Szó esett a felszabadulási < munkaversenyről, majd _ a ' vállalatvezetők hozzászólá-, saikban megvitatták a megka- ' pott terveket, és javaslataik- J kai, észrevételeikkel egészítet- ' problémára MvtaK fel a ta-> nács figyelmét, amelynek meg-' oldásával elő lehet segíteni aj tervek teljesítését. < A sokoldalú megbeszélés be-* fejezéseként Hornyák Mihály,J a megyei tanács v. b. elnökhe-* lyettese válaszolt az elhang-J zott kérdésekre és javaslatok-# ra. * áprilisban paradicsomot és zöldpaprikát szállítanak a piacra A Kompozíció-, Illóolaj- és Gyógy növény termelő Vállalat daránvpusztai telepének üveg­házában most palántázzák a levendulát és a mentát, dug- ványozzák a szegfűt, tűzdelik Árpád, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnö­ke, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, Namév.yi Géza, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának vezető­' A kormánykitüntetéseket < »Kristóf István, a Népköztársa- <ság Elnöki Tanácsának titkára Jnyújtotta át. J Munka Érdemrenddel tün- a primőr növények palántáit, 'tették Iá Bognár Károlyt, a Zöldhagymát már két hét múl- J , ... , . ... . va küldenek a kaposvári zöld- jNepszabadsag szerkesztobizott­ségboltokba, paradicsomot és 'ságának helyettes vezetőjét, zöldpaprikát kb. április köze- > Darvast Istvánt, az MSZMP pén szállítanak. ' Politikai Bizottságának pót- Központi Bizottsága Agitációs tagja, az MSZMP Központi Bi- és Propaganda Osztályának zottságának titkára, Szakosíts t helyettes vezetőjét, dr. Garam Rácz Sándorné kétnaponként öntözi a paradicsomot. Marcsik Anna tűzdeld a paprikapalántákat. Józsefet, a Figyelő című heti­lap főszerkesztőjét, Paál Fe­rencet, a Magyar Nemzet szer­kesztő bizottságának tagját, Várnai Vilmost, a Magyar Rá­dió és Televízió Agitációs és Propaganda Főosztályának ve­zetőjét. Több újságíró Szocia­lista Munkáért Érdemérem, il­letve Munka Érdemérem ki­tüntetésben részesült. Ez utób­bi kitüntetést kapta Jávori Béla, a Somogyi Néplap felelős szerkesztőhelyettese is. Benke Valéria művelődés- ügyi miniszter elsőízben nyúj­totta át a Rózsa Ferenc-díj ok­levelét, emlékérmét és a vele­járó pénzjutalmat Rózsa Ferenc-díj kitüntetés­ben részesültek: 1. fokozat: Rényi Péter, a Népszabadság szerkesztő bi­zottságának helyettes vezetője^ Baktai Ferenc, a Népszava fő- munkatársa. 2. fokozat: Árkus István, a Népszabadság rovatvezetője^ Ruffy Péter, a Magyar Nem­zet főmunkatársa. 3. fokozat: Dutka Mária, a Magyar Nemzet munkatársa, Grandpierre Lajos, a Hajdú- Bihari Napló felelős szerkesz- tőhelyettese. Kristóf István beszédet rrxwH dott a kitüntetések alkalmá­ból. A kitüntetettek nevében Árkus István, a Népszabadság rovatvezetője mondott köszö­netét. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents