Somogyi Néplap, 1959. április (16. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

v í- ett.°0r^^ fypQSMP.? YlLAG PROLETARIAT, EGYESÜLJETEK! Somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP3A XVI. évfolyam, 76. szám. ARA 50 FILLÉR Szerda, 1959. április 1. Mai számunk tartalmából B Magyar Népköztársaság kormányának nyilatkozata TUDOMÁNY—TECHNIKA Vikár Béla ól kezdték az évet term előszó vetkezeteink Tóka Lajos megyei ísz-csoportvezető nyilatkozata dést a gépállomásokkal, ugyanennyi szövetkezetben megtörtént az állatok számba­vétele. 22 új tsz-ben a szarvas- marhákat, 29-ben a lovakat már közös istállóba szállásol­ták el a tagok. A cél az, hogy minden na­gyobb gazdaságban legyen ag­rártudománnyal felvértezett szakember. Ezt jórészben si­került is megvalósítani. 151 agronómus dolgozik a szövet­kezetekben. Állami gazdasá­goktól, tan- és kísérleti gaz­daságoktól, a Kaposvári Me­Megyénkben 204 mezőgazda­sági termelőszövetkezet műkö­dik. A birtokukban levő terü­let 320 ezer katasztrális hold. A nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés nagyobb mérete­ket az utóbbi két hónapban öltött: tsz-eink száma majd­nem megkétszereződött Nagy területtel rendelkező közös gazdaságok alakultak, s több mint 140 falu végén hirdeti a tábla: Termelőszövetkezeti község. Megkérdeztük Tóka hajós megyei tsz-csoportvezetőh ho­gyan fogtak munkához a kö­zös gazdaságokban, s főleg az újonnan létrejött szövetkeze­tekben sikerült-e az első lé­pés? — Valamennyi termelőszö­vetkezetünk jól kezdte az | évet. Az új tsz-ek a tagság; A batéi tanácsházára be- számbavétele után elkészítet-« kopogtatókat legtöbb esetben ték a föld- és mezei leltárt,! Gél Mihály titkár fogadja. brigádokat szerveztek, s a ked- ; Kovács Ferenc tanácselnök vező időjárást kihasználva I ideje nagy részét a határban hozzáfogtak az időszerű tava-1 tölti, ugyanis a Zöldmező Tsz szí munkák elvégzéséhez. He-|alakulásakor 186 család bizal- lyenként már a régebb óta ♦ mából elnöknek választották. működő szövetkezeteket is le-»Huri Béla mezőgazdasági fel­hagyták: egyes munkafolyama- ; ügyelői beosztása megszűnt. tokkal előbb végeztek, mint az | Nem lót-fut ötfelé (öt község­idősebb, nagyobb tapasztala-1 ben látta el e foglalkozással tokkal rendelkező gazdaságok.! járó teendőket), csak a falu 105 tsz készítette el a bévé-! 1200 holdas szövetkezete fel- tel-kiadási, költségvetési tér-tvirágoztatásáért fáradozik, ö vét. Természetesen a termelési t lett a Zöldmező agronómusa. tervek szinte kivétel nélkül el-í Kovács Ferenc elmondja: A készültek. 59 szövetkezetben | szövetkezet tagjai, amikör az befejezték a földrendezést, ki- j idő engedte, azonnal munká- alakították az elgondolásnak l hoz fogtak. Azt tartják, ha megfelelő táblákat. %már szövetkeztek, ha már ezt A korán és napfénnyel be-»az utat választották, akkor le- köszöntött tavasz nem hagyott igyen látszata is a munkának. időt a tétovázásra. Pontos és! A pénz nem hull az égből, igen meggondolt cselekedete- ♦ mindig meg kellett dolgozni két kívánó volt az elmúlt idő-férte. S csak úgy lesz több fo- szak. Műtrágyát, vetőmagot | rint, ha szorgalommal és a beszerezni, a gépállomásokkal! legésszerűbben gazdálkodnak. megkötni a szerződést, közben | A formát, a módot megválasz- irányítani a tagokat, mikor és * tották, s ehhez az igyekezet, hova menjen a brigád, honnét! az akarat sem hiányzik. lesz tető a közös állatállomány! — Öröm nézni az eső utáni fölé, vagy ha éppen van üres»mezőt — mondja az elnök. — istálló, milyen állatokkal né- j Időjárásból jobbat rendelni pesítsék azt be. lsem lehetett volna. Szinte lát­Termelőszöveikezeteinknek%ni, hogy nyúlad a növény. Ha sikerült az első akció, az első S továbbra is így kedvez ... közös megmozdulás. A kora ta-l — Lesz bőven termés —vág vaszi növényeket elvetették, f az elnök szavába a titkár. A Ezek ápolására egyre-másra I község élére kétszeresei, meg­alakulnak a munkacsapatok, s j választott Fercsi (így szólítják mikorra kapát kell fogni, elég; Kovács Ferencet a faluban) lesz egy üzenet és benépesül; sokat forgolódik az emberek a mező. 191 tsz kötött szerző- • között. A tagok elvárják, hogy zőgazdasági Technikumtól, a MÉSZÖV mezőgazdasági osz­tályától nem egy szakember vált meg, hogy tudásukat, gaz­dasági ismeretüket a jövőben a termelőszövetkezetekben gyümölcsöztessék. Elmondhatjuk,, hogy terme­lőszövetkezeteink. — még az újak is — az időszerű munká­kat illetően előbbre állnak, mint az egyénileg gazdálkodó parasztok, s általában az alap­szabály szellemében dolgoznak — mondotta befejezésül Tóka elvtárs. Szovjet jegyzék az Egyesült Államokhoz, Angliához és Franciaországhoz Moszkva (TASZSZ). Gro- miko külügyminiszter hétfőn fogadta az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország moszkvai nagykövetét, és át­nyújtotta a szovjet kormány jegyzékét a külügyminiszteri értekezlet és a csúcsértekezlet kérdésére vonatkozóan. A három jegyzék válasz az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kormányának március 26-i jegyzékére. A szovjet kormány a jegy­zékeiben egyetértését fejezi ki azzal a javaslattal, hogy má­jus. 11-re Genf be hívják össze a külügyminiszteri értekezle­tet a Németországgal kapcso­latos kérdések megtárgyalásá­ra, beleértve a német béke- szerződést és a berlini kérdést is. A szovjet kormány sajnál­kozását fejezi ki amiatt, hogy még nem létesült teljes meg­egyezés a lengyel és a cseh­szlovák külügyminiszter rész­vételének kérdésében, de te­kintettel a nyugati hatalmak álláspontjára, lehetségesnek tartja, hogy Lengyelország és Csehszlovákia részvételének kérdését magán az értekezle­ten döntsék ,el. A szovjet jegyzék szerint a két német államnak a külügy­miniszteri értekezleten való képviselete olyan kérdésnek tekinthető, amelyben meg­egyezés történt Egy ember két tisztségben ! A hétfői szovjet jegyzék első nyugati visszhangja csak munka közben felkeresse őket. Ha valamelyik brigádhoz nem jut el, másnap már felhangzik a kérdés: »Hol voltál tegnap, akarnak. Fercsi?« Bíznak benne. Igaz, Washington Az AP washingtoni tudósító- . ja szerint a hétfőn Moszkvában nak, szarvasmarhából szintén ♦ átadott szovjet jegyzéket úgy annyit és olyant állíta- • tekintik, hogy biztosítja a kül­nak be, amennyit és- amilyent r ügyminiszterek találkozóját. 7/» T _° A Kaposvári Állami Gazda-Z hogy az élete delén járó ener- ság két istállót (150 férőhely)i gikus ember gazdálkodó korá- ad át a Zöldmező Tsz-nek; :ez ban is jó hírnek örvendett a faluban. S nem azért fogad­nak szót neki, mert ö az el­nök, hanem mert rendelkezé- _______ ____ s ei találkoznak a tagság aka- ha ‘az állatokat egy istállóban! jegyzi, hogy több illetékes rat ál. Ő szerényen csak szállásolják el. Könnyebb a! zető nem sok kilátást kec ennyit mond: »ügy akarom takarmányozásuk, és nem köt ♦ tetőnek melléképülettel együtt. A sző-» vetkezet alig várja ezt a pil-t lanatot. Közös gazdaságban) mégiscsak úgy van rendjén, | a találkozó kezdeti lépés a Németország jövőjére vo­natkozó tárgyalások elő­mozdítására a veszélyes holtpontról. A tudósító azonban meg­ve­sok kilátást kecseg- tekinti a külügymi­takarmányozásuk, és nem köti végezni a munkámat, hogy az le minden pár ló egy-egy em- » niszteri értekezletet. jó legyen«. Nem a parancsol- bért. Már csak ezért is jobbt * ' * * gató szól belőle, hanem, a 186 így. ♦ Az angol külügyminiszté­családmtli az eddiginél jobb 'a tennivalók kínálták ma-1 riurn egy szóvivője hétfőn este sorsot akaró ember. Nemcsak gukat, óráról órára 'újabbak! kijelentette, a maga érdekéért poros vagy bukkannak fel. Hogy milyen! az angol kormány öröm­legyen elintézésük sorrendje,| mel látja, hogy a Szovjet­éit kell előbb eldönteni. Azon- ; unió elfogadta a külügymi­ban aggódásra nincs ok, Baté \ ------------ m szövetkezeti községben is tud­ják, mit és hogyan. Gőbölös is lua- j Sándort A szovjet kormány nyilatkozata harmatos a bakancsa Amint mondja, a jövő iránt van hit, bizalom az emberek­ben. Bár ez az esztendő nem hoz, nem is hozhat csúcsered­ményt, de már az első gazda­sági évben is kiütközik a kü­lönbség a két gazdálkodási for- j - ... . , ♦ Moszkva (TASZSZ). A szov ma között, mégpedig a szövet- ApniíS **-l*45 KCSZlZlöCK; kormány megújította azt a kezet javára. ”--------* ‘E-----­A tavaszi növények magja — a kukorica és a burgonya kivételével ■— máj földbe ke­rült. A tavaszi vetésnél a kö­zös szempontnak megfelelően intézkedhettek. A vetésterü­leti arányokat teljes mérték­ben azpnban csak a gazdasági év végén alakíthatják ki ked­vük szerint. Az. állattenyésztési ágazat­ban már sokkal nagyobb a le­hetőség. Csak a területnek megfeleli lóállományt tarta­niszteri értekezlet helyére és időpontjára vonatkozó nyugati javaslatokat. Hozzátette: »Különösen meg­elégedésünkre szolgál, hogy a Szovjetunió elfogadta az érte­kezlet napirenejére tett angol javaslatokat«, Párizs A keddi francia lapok diplo­máciai kommentárai a kelet—< nyugati tárgyalások biztató je­leként üdvözölték azt a tényt, hegy a Szovjetunió ilyen gyors választ adott a külügyminisz­teri értekezletet javasoló nyu­gati jegyzékekre. Edouard Dobrowski, a Figaro moszkvai tudósítója a többi között hang­súly uzza, úgy tekintjük, hogy »békülékeny légkörben« feje­ződött be á kelet—nyugati tár­gyalásokat megelőző jegyzék- váltás. Marcaliban í javaslatát, hogy a NATO és a i varsói szerződés szervezete Felszabadulásunk 14, évforduló- ; kössön megnemtámadási janak megünneplésére Marcaliban { , | is lelkesen készülnek. Az ünnep J egyezményt. j műsora délelőtt 10 órakor a szov-; a szovjet kormány nyilatko- iet hősi emlékműnél kezdődik,? ^ teU abból az alkalomból, ahol az üzemek, intézmények kül-., " , , , .. döttei megkoszorúzzák a Marcali- • hogy Washingtoniban április ban és környékén elesett szovjet« 2-től 4-ig megtartják az Észak­katonák síremlékét, majd diszszá-. ., ti Tanársárak zad vonul el az emlékmű előtt.;atla™ bzoveteeg lanacsanaK Ezután a járási pártbizottság kép- * rendes ülésszakát. A szovjet viselője ünnepélyesen átadja a • kormány nyilatkozatában 11 -|| aaE^^. K ra­S“c“Sr SZamára ké1 mutat, hogy egy ilyen szer- Az emlékműsor megrendezését a;ződés megkötése gyökeres for- marcali helyőrségi tiszti klub vál-; culatot jelentene a jelenlegi lalta" "nemzetközi helyzet fejlődésé­• ben az államok baráti viszo- é nyának megerősítése és a bi- fzalom légkörének megteremté­: < Szépül városunk 'se javara. I — Úgy­nakkor mutat rá ■-WÉk. f w,rfIS ■ " : ■ »•> A Kaposvári Városi Kertészet dolgozói minden igyekezetük­kel azon vannak, hogy utcáink, parkjaink szépek legyenek. Tost tavasszal 29 mázsa fűmagot vetnek el, s hat utcával többet ültetnek be virággal, mint tavaly Az üvegházban már szépek a rózsatövek, muskátlik, szegfűk. Németh Istvánné a cserepes primulával dicsekszik. Mint mondja, az idén 300 ezer növényt nevelnek, lesz tehát mivel virágosítani a város utcáit, parkjait. ^^lány-nyilatkozat — a f megTK.nt;-'unadási szerződés 1 H^rtötése komoly fékező ténye- i , i lenne minden agresszor szá­mára, minthogy háború ki- [ robbantása esetén az agresszor r nemzetközileg elszigetelődne, ’ és rá hárulna a felelősség az ' agresszió minden kövefckezmé- ; nyéért. — A szovjet kormány úgy [véli — hangzik a nyilatkozat —, hogy a jelenlegi viszonyok [ között teljes mértékben megfe­lelne az európai béke meg­szilárdítása érdekeinek, ha a NATO és a varsói szer­ződős tagállamai megegye­zésre jutnának, hogy nem nyújtanak segítséget az agresszomak. A szovjet kormány nyilatko­ztában felhívja a NATO-tag- [ államok kormányait, álla- kpodjanak meg a közép-európai ■ atom-, hidrogén- és rakéta- ^ fegyvermentes övezet meg- I teremtéséről szóló lengyel kor- ) mányjavaslat megvalósításá- ) ban. Mint a szovjet kormány j rámutat, egy ilyen övezet | megteremtése komoly mértók- (ben enyhítené az európai kon- (tinensen kialakult feszültséget. A szovjet kormány nyilat­kozatában megerősítette azt a javaslatát, hogy csökkentsék a külföldi cpá­pátok létszámát az európai államok területén. A szovjet kormány, an,iker javasolja: csökkentsék a kül­földi csapatok létszámát Né­metország területén és a többi európai állam határain belül, kész részt venni olyan kú (le­sek megvitatásában, mint a NATO-hoz és a varsói :er- ződéshez tartozó tagállamok fegyveres erőinek kölcsönös visszavonása, vagy annak az övezetnek kérdése, ahol kor- lótömák a csapatokat és a .•feí^íárzetet, valamint a fel- problémáját. rri. kormány nyila tko­ügyelet A szo\ zatában ism ét ramutatatt: __ getoen hogy meg­oldjak az atomjet/yv^ teljés, eltiltásának és az államok fegyverzetéből való kiiktatásá­nak kérdését, valamint a ha­gyományos fegyverzet és az államok fegyveres erőinek lé­nyeges csökkentését. Mint a szovjet kormány rá­mutat, az európai kontinens béké­jét njindaddig nem lehet biztosítani, amíg meg nem oldják Európa központi kérdését: a német béke­szerződés megkötésének és a nyugat-berlini helyzet normalizálásának kérdéséi. A szovjet kormány nyíl kozatában hangsúlyozza, ’\u az volna a legelőnyösebb; a megérett nemzetközi kt déseket kormányfői értekezle­ten vitatják meg. Ha azonban a nyugati hatalmak kormányai még nem készek részt venni a kormányfői értekezleten, a szovjet kormány úgy véli, hogy a német békeszerződés és a nyugat-berlini kérdés megvita­tása céljából össze lehetne hívni a megfelelő államok kül- ügyminÁsztegeinek értekezletét.

Next

/
Thumbnails
Contents