Somogyi Néplap, 1959. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

TTLÁG PROLETÁRJÁT, EGYESÜLJETEK! somogyi Néplap MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA XVI. évfolyam, 1. szám. ARA 60 FILLÉR Csütörtök, 1959. január 1. Dobi István kitüntetése ' Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány javasla­tára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elvtárs­nak, az Elnöki Tanács elnöké­nek 60. születésnapja alkal­mából az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elismeré­séül a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetést Kiss Károly, az Elnöki Tanács elnökhelyet­tese, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja szerdán dél­ben 12 órakor az Országház Munkácsy-termében nyújtotta át A kitüntetés átadásánál je­len voltak: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, államminisz­ter, dr. Münnich Ferenc, a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Apró Antal, a kormány első elnökhelyettese, Kállai Gyula és Marosán György államminiszterek, Biszku Béla belügyminiszter, Fock Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, Somogyi Miklós, a SZOT elnöke, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Kris­tóf István, az Elnöki Tanács titkára, az Elnöki Tanács több tagja, a forradalmi munkás­paraszt kormány tagjai, Vass Istvánná és Dinnyés Lajos, az országgyűlés alelnökei és más párt- és állami vezetők. Dobi István elvtárs tisztele­tére 60. születésnapja alkal­mából a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsá­ga szűkkörű baráti ebédet adott. Az ebéden Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára kö­szöntötte Dobi Istvánt, majd Dobi István elvtárs válaszolt a pohárköszöntőre. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormányának üdvözlete Dobi István elvtárshoz 60. születésnapja alkalmából Kedves Dobi Elvtárs! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik Ont 50. születésnapján, mint a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnökét, a dolgozó parasztság hű fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommunisták hűséges har­costársát. Az ön életének dolgos és harcos évtizedeire a megbe­csülés és tisztelet érzésével te­kint népünk minden igaz fia. Ez a harcos élet szocialista építőmunkánk egyik legfonto­sabb alapjának igazát példáz­za■ a harcot vezető munkás- osztály és a vele szövetséges dolgozó parasztság összefor- rottságát. A magyar dolgozók a nép felszabadulásának és felemel­kedésének ügyéért tántoritha- tatlanul küzdő igaz embert ismertek meg önben, aki éle­tét kora ifjúságától kezdve a nép szolgálatának szentelte. Nemcsak szegényparaszti szár­mazása, nemcsak a nehéz munkában töltött élete, ha­nem tudatos politikai tevé­kenysége is elszakíthatatlanul a dolgozó parasztsághoz fűzi. Már 21 éves korában a Ma­gyar Vörös Hadsereg soraiban harcolt, amelynek diadalra juttatása a dolgozó milliók szá­mára a szabadságot, az em­berhez méltó életet, a boldog­ságot biztosítja. A Horthy-rendszer brutali­tásai ellenére, fenyegetés és ül­döztetés közepette tanította a szegényparasztságot, szervezte a szegényparasztok háború­ellenes fellépését. A fasizmus embertélen évtizedeiben ke­reste és megtalálta a jó utat, a kapcsolatot a munkásosz­tályhoz és forradalmi pártjá­hoz. A felszabadulás után vál­tozatlan odaadással folytatta azt a munkát, amelyet élete céljául választott. Egyre ma­gasabb — s ezzel egyre na­gyobb felelősséggel járó — posztokon vette ki részét a közügyek intézéséből, munkál­kodott a nép javán. Korunk nagy és győzelmes eszméjének, a szocialista épí­tésnek fáradságot nem ismerő szolgálata vívta ki az ön számára népünk megbecsülé­sét, amely a legmagasabb köz­jogi méltóságba, az Elnöki Tanács elnöki tisztjébe emelte. Amikor 1956 őszén veszély­ben volt a néphatalom, az imperialis.ták által szított és a belső reakció által kirobban- i tott ellenforradalom dúlása idején ön, kedves Dobi elv­társ, nagyszerű és példamutató magatartást tanúsított: megin­gathatatlanul őrt állt a mun­kás-paraszt hatalom, a kiví­vott népszabadság és népjögok, a szocialista építés védelmé­ben. Hivatali elfoglaltsága elle­nére ön ma is gyakori ven­dég a falvakban, a termelő- szövetkezetekben, parasztem­berek megbeszélésein és ott­honában. Meggyőződéssel hir­deti a felismert és a magyar falvakban egyre szélesebb kör­ben terjedő igazságot: dolgozó parasztságunk felemelkedésé­nek, gazdag és kulturált éle­te megteremtésének egyedüli célhoz vezető útja a szövetke­zés, a nagyüzemi közös gaz­dálkodás. Ma, 60. születésnapján meg­érdemelten irányul ön felé az egész dolgozó nép szeretete és ragaszkodása, a kommunisták teljes testvéri bizalma és mély megbecsülése. Engedje meg, kedves barátunk és harcos­társunk, hogy születésnapján a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság for­radalmi munkás-paraszt kor­mánya nevében szívből kö­szöntjük önt. Kívánjuk, hogy sok-sok éven át jó egészségben, változatlanul töretlen lelkese­déssel végezze egész népünk javát szolgáló munkáját. Budapest, 1958. december 31. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya. N. Hruscsov, K. Vorosilov és Mao Ce-tung táv­irata Dobi Istvánhoz Dobi István Elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa elnökének! Kedves Dobi Elvtárs! Hatva­nadik születésnapja alkalmá­ból fogadja a Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsának El­nöksége, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa és az egész szovjet nép forró üdvözletét. A szovjet emberek úgy isme­rik Ont. mint a dolgozó ma­gyar nép hű fiát, aki minden erejét a Magyar Népköztársa­ságban a szocializmus építésé­nek szenteli. Nagyra értékel­jük az ön tevékenységét, amely az államaink és népeink közötti testvéri barátság fej­lesztésére és erősítésére irá­nyul. Teljes szívünkből kívá­nunk önnek jó egészséget, hosszú életet és további sike­reket a magyar nép és az egész szocialista tábor javára. N. Hruscsov, K. Vorosilov. * * * Dobi István Elvtársnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének! Hatvanadik születésnapja alkalmából a kínai nép, a kí­nai kormány, s a mágam ne­vében forró üdvözletemet kül­döm önnek, kívánok önnek jó egészséget, hosszú életet. Kí­vánom, hogy újabb sikereket érjen el Magyarország szocia­lista éoítésének nagyszerű ügyében. Mao Ce-tung. Ha7eérke7el! a Kínában járt maqysr katonai küidüttség Révész Géza vezérezredes, hon­védelmi miniszter megérkezése után nyilatkozott a Magyar Táv­irati Iroda munkatársának: — Nagyon érdekes, hasznos, ta­nulságos és kellemes volt utunk a Kínai Népköztársaságban. Renge­teg tapasztalatot szereztünk. Lát­tuk a kínai nép hatalmas erőfe­szítéseit, s tapasztaltuk, hogy mi­lyen lendülettel, szívóssággal építi a szocializmust. Ebben a munká­ban tevékenyen részt vesz a kínai népi íelszábadító hadsereg is — mondotta Révész Géza honvédel­mi miniszter. Bartal Ferenc (Budapest) ^Fiókák c. munkája a II. Pécs- Kaposvári Országos Művészi Fényképkiállításon. Ma lépnek életbe az új termelői árak Néhány kiskereskedelmi ár korrekciója évi 320 millió forint megtakarítást biztosít a lakosságnak A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A párt és a kormány hatá­rozata alapján 1959. január 1-től új ipari termelői árak, új építőipari egységárak, új áruszállítási díjtételek és ke­reskedelmi haszonkulcsok lép­nek életbe. Az árrendezés révén meg­változnak a vállalatok egy­más közötti forgalmában ér­vényesülő árak. A cél az, hogy az alapanyagtermelő iparágak — a bányászat, a kohászat, az építőipar — együttesen több milliárd fo­rintos állami támogatására ne legyen többé szükség, s hogy a termelői árak jobban tük­rözzék a termékek önköltsé­gét. Azok az iparágak, amelye­ket eddig az államnak támo­gatnia kellett, a tényleges ön­költségen aluli árakon adták el termékeiket a feldolgozó iparágaknak. Az állami ártá­mogatásnak az volt a követ­kezménye, hogy a feldolgozó iparágak önköltségében az alapanyagok alacsony összeg­gel szerepeltek, ezért az eze­ken alapuló termelői árak a feldolgozó iparágakban sem tükrözték a tényleges önkölt­séget. Egyes gyártmányok ter­melői ára tehát jelentékenyen eltért az előállítás tényleges költségeitől, az új árrendszer a gazdaságosabb termelést szolgálja, mert megszünteti ezeket a visszásságokat. A termelői árrendezés foly­tán szükségessé vált egyes fogyasztói árak emelése, ez azonban a kiskereskedelmi áruforgalomnak rendkívül szűk körét, mindössze fél szá­zalékát érinti, és az áreme­lést bőségesen ellensúlyozza az egyes fogyasztási cikkeknél végrehajtott kiskereskedelmi árleszállítás. Az áremelések ugyanis olyan cikkeket érin­tenek, amelyeket a lakosság általában nem rendszeresen és nem nagy mennyiségben vá­sárol, s az áremelések összege országos viszonylatban körül­belül évi 330 millió forint, az árcsökkentések viszont nagyrészt a lakosság ellá­tását szempontjából je­lentős cikkekre vonat­koznak, s évi összegük mintegy 650 millió fo­rint, vagyis az áremelések összegének csaknem két­szerese. Az áremelés a következő fontosabb cikkekre terjed ki: különböző vas-, műszaki áruk (alkatrészek, szerszámok, sze­relési anyagok), egyes vegy­szerek, mozaik- és cementla­pok, vasbetongerendák, nád- és gyékénylemezek, torontáli és perzsaszőnyegek, kötelek, vatta, egyes hangszerek, va­dásztöltény, bognár- és ká­dáripari termékek, zsákszöve­tek. Az árcsökkentés a követke­ző fontosabb cikkekre terjed ki: A zsír ára kilogrammon­ként 28 forintról 25 fo­rintra, a zsírszalonna és háj fogyasztói ára 27 fo­rintról 24 forintra, a só­zott kenyérszalonna ára 32 forintról 27 forintra, a füstölt paprikái* csemege­szalonna fogyasztói ára 46 forintról 40 forintra, az egyéb szalonnaféleségek ára 4—7 forinttal, a rétes­liszt ára 2,40 forinttal, a (Folytatás a 2. oldalon.) Kérdés és kérés Telefontudósítás a Babócsai Kőolajkutatótól Dobi István rádióbeszéde — Kedves Hallgatóim! — Elhangzott a Himnusz, összecsendül­nek a poharak; szeretetet, barátságot és bi­zakodást fejeznek ki a szavak, amelyeket egymáshoz intézünk, amikor 1959 megér­kezését ünnepeljük. Az éjfélnek ezekben a perceiben — amelyek az én, sóik fáradsággal és megpróbáltatással teljes egyéni emberi életemben is évfordulót jelentenek — me­leg testvéri köszöntéssel üdvözlöm Magyar- ország népét, s azokat is, akiknek a határo­kon túl magyar érzések élnek a szívükben, de valami óikból nem lehetnek közöttünk. — Köszöntőm népünknek az elmúlt év­ben végzett sóik jó munkáját, és — ami eb­ből következett —, hogy ezt az évfordulót fejlődésünkkel és eredményeinkkel elége­detten ünnepelhetjük. A sok baj után, amely bennünket ért, igen megnyugtató és felemelő tudat volt, hogy megint erősnek, egészségesnek, politikai értelemben, emberi érzésekben és bizalomban összeforrottnak éreztük, és érezhetjük a nemzetek Ennek hatása életünk minden területén megmu­tatkozott, újalbb és újabb, bátor kezdemé­nyezésekre ösztönzött mindannyiunkat, összefogtunk a népi hatalom megszilárdí­tásában, a termelésben, az építkezésben és a jövő öntudatos mun«*álásában. Szép si­kerek jártak erőfeszítéseink nyomában, ki- nek-kineik az egyéni életéiben és az ország általános helyzetéiben. — Mikor az óra éjfélt ütött, virágzó éle­tünk kalendáriumában új lapot nyitottunk, törekedjünk, hogy ez a lap tartalmában még szebb és gazdagabb legyen, mint amit most lezártunk. Tőlünk függ, hogy ebből az elhatározásból nagy tettek szülessenek. Szorgalmunk, népünk tehetsége, országunk gazdag adottságai, belső tetvéri, emberi együttérzésünk vezesse tovább felemelke­dése útján a nemzetet, a szocializmus csil­laga felé, amely miár szinte kézzelfogható közelségiben ragyog előttünk. Ehhez kívá­nunk mindannyiunknak: jó munkát, friss egészséget, örömteljes, boldog új esztendőt — fejezte be ráddószózatát Dobi István. A babócsai üzemegység je­lentkezik. — Milyen változásokat ho­zott az olaj- és gázkutatók munkájában a tél? — ez az el­ső, ami után érdeklődünk. — Semmit! — hangzik a rö­vid válasz. — Változatlanul to­vább dolgozunk. Ha változás­nak lehet nevezni, akikor talán az, hogy nagy sarat kaptunk a téltől... Hogy változásnak számít-e a sár? Minden bizonnyal.. Hi­szen sokkal több munkát, erő­feszítést kíván a sártenger le­gyűrése nemcsak a nehezeb­ben kapaszkodó lánctalpasok­tól, hanem a munkásoktól is. Késlelteti az előrehaladást... A következő kérdésünkre adott válaszból kitűnik, hogy a sártengert jól legyűrték az olajosok: a Dunántúli Kőolaj- fúrásd Üzem a fúrási tervét ugyanis teljesítette. A babócsai üzemegység hatalmas fúró­szárai is megfúrták a somogyi lóid gyomrában azt, amit eb­ben az esztendőben el kellett végezniük. Arra a kérdésre, hogyan ün­nepeltek karácsonykor a babó­csai bányászok, megint csak rövid válasz hangzik a telefon­drót másik végéről: — Dolgoztaik! Sőt, akikre | most szilveszterkor éppen rá­kerül a műszak, azok az 59-es év első perceit ás a fúrószár körül, a tornyok árnyékában töltik. — Mit hoz az új esztendő a babócsai bányászoknak? — Több fúróbarendezést, te­hát több munkát, nagyobbará- nyú kutatást. Ezt a termelés­ben. A róluk való gondos,ko­dásban is lesz azonban válto­zás: elsősorban a babócsai bá­nyászok lakásviszonyait javít­ják. Jövőre rhár megkezdik hét és félmillió forintos beru­házással az új bányász lakó­negyed építését. Helyet kap itt a korszerű munkásszállás is. Ha megengedik, most mi kérdeznénk — halljuk Baibó- csáról. — Kérésnek is lehetne tekin­teni: a Somogyi Néplap már írt arról, hogy a babócsai kes- kenyfilmszínház helyett nor­málmozi kellene, hogy az olaj- munkások, akik nemigen tud­nak a városokba bejutni, itt­hon is megfelelően szórakoz­hassanak. Kérésüket még nem teljesítették. A keskenyfilm most is élvezhetetlen, zavaros, rossz és.;. — Egy pillanat! Tárcsázzuk a Moziüzemi Vállalatot. Halló, Moziüzem?... —... Azt mondják, akár már a tavasszal működhet nonmálmozi Babócsán, ha a község másik helyiséget ad, vagv a jelenlegit bővíti. De addig is, míg ez megva­lósul ,a filmfőigazgatóság — tekintettel Babócsa hirtelen fejlődésére — engedélyezhetné ennek a munkásvidéknek 180 férőhelyes nézőtérre is a nor­málfilmet. Ebben a reményiben búcsú­zunk és kívánunk az új évben sok sikert a babócsai olajbá­nyászoknak. Sz. N. Eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kivonunk minden olvasónknak 1

Next

/
Thumbnails
Contents