Zempléni Népujság, 1948 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1948-01-04 / 1. szám

ZEMPLÉNI / 0 Boldog úje kívánunk minden zempléni dolgozónak! IV. ÉVFOLYAM I. SZÁM. Árat 40 fillér SÁTORALJAÚJHELY, 1947 JANUÁR 4. BBHBi nnti i !■>■■■! ii in mai ii—ii mm mnni—m A bőség kosara teljes egészében a dolgozó népé legyen Aczél György elvtárs újévi nyilatkozata Ujesztendő másnapján fel­kerestük Aczél György elv­társ országgyűlési képviselőt, hogy megkérdezzük tőle: mit tart az elmúlt esztendő leg­nagyobb eredményének és mit várhat népünk az ul ünnepi esztendőtől ? Aczél elvtárs a bereckl Bodrog híg épít­kezéseihez indult éppen ét sietve válaszolt néhány kér­désünkre : — Minden józan ember látja, hogy 1047-ben fiiig' viszonylatban a demokrácia erői előretörtek, kicsavarták az atombombával zsaroló imperialisták kezéből s fegy­vert és a béke Összefogásával biztosították a szabadság­szerető népek túlsúlyát. A belpolitikában — és ez Zemplén megyében is igy van — a ’legdöntőbb ered mény, hogy az 57 százalékos Kisgazdapártból, amilyet a reakció fedőszerül használt, elkergettük a nép ellenségeit. A demokratikus erők győztek az elmúlt választáson, élen a Kommunista Párttal. KQlön büszkék vagyunk, mi zemp­léni kommunisták, hogy az ország utolsó megyéi közül az elsőkké emelkedtünk és nemcsak az ország, de a vármegye legnagyobb párt­jává lettünk. Azt hiszem ennek hatása érezhető megyénk életében. Gondolok itt a kommunisták vezetésével kiharcolt berecki- hid építésétől, a szaporábban csörgő több mint félmiliiő forint közmunkasegélyen ke­resztül Uihely villanyellátá­sán át számtalan kisebb na­gyobb köanyitésre, ami egye­nes hatása a Kommunista Párt választási előretörésének. Ennek politikai szempont­ból is meg van a látható jele. Hogy egyebet ne em­lítsek, ma Zemplén vármegye főispánja egy olyan kitűnő kommunista parasztember, mint Úszta Gyula elvtársunk. — Két döntő feladat áll előttünk országos és megyei viszonylatban is. Egyik, hogy kosarunkat bőségesebbé te­gyük, emeljük a termelést, még többet és mégjobban dolgozzunk. Meg kell mon­danom, hogy büszkék ^va­gyunk a zempléni parasztság hősies erőfeszítéseire «U,mun­kájára, amit az elmúlt esz­tendőben is végeztek. Reméljük, hogy ebben az esztendőben bőséges termé­sünk lesz, de arra kell vi­gyáznunk, hogy a bőség kosarából ne a párezer he­nyélő markolja ki a javát, hanem a dolgozó népi legyen a nemzeti vagyon, a nemzeti jövedelem teljes egészében. Különös jelentősége van a megbékélésnek, a dolgozó nép összefogásának, amely fokozódni fog, bizton remél­hetjük. Itt fordulunk intó és kérő szóval az értelmiség elsősorban a pedagógusok felé, akiken eddig is és a jövőben is fogunk segíteni — dolgozzanak velünk, áll­janak a parasztság és mun­kásság, a demokrácia erői mellé. Erre kötelez bennün­ket, minden becsületes ma­gyar embert Kossuth, Petőfi szelleme 1848 századik év­fordulóján. Mit üzen képviselő elvtdrs a zempléni kommunistáknak az aj esztendőre? Továbbra is folytassa és fokozza minden elvtárs addigi áldozatkész jó munkáját a hazáért. A kommunisták le­gyenek büszkék arra, hogy Kossuth és Petőfi szellemé­nek örököse a Kommunista Párt, amelyben hsreolnak, legyenek büszkék arra, hogy a legjobb hazafiak pártjának tagjai. Forróit szeressék ha­zánkat és népünket és bár nem vagyok jós, de előre megmondom, hogy ebben az évben nem csak nagyobb darab kenyerünk, több ci­pőnk, ruhánk lesz, nemcsak utakat, házakat építünk, vil­lanyt huzunk a falvakban, de rémhírekkel is találkozunk majd bőségesen. Mutessák meg a zempléni kommunis­ták, ezeknek a nápünkös élősködő rágcsálóknak, hogy az ő idejük lejirt. Tanítva a népet hatalmas lépésekkel visszük előre dol­gozó népünk, megyénk pa­rasztságának ügyét. A Horthy idosiak alatt a boldog újév kívánságában mindig volt valtml félelem is, mert minden ujesztendő rosszabb és keserűbb lett, mint az előző. Most még az eiienségaiaknek is be keli ismtrai, hogy 45 jobb volt mint 44 és 47 jobb mint a 46-os esztendő. Nsm frázis hát, ha boldog ujesztendőt, bőséges termést kívánok minden zempléni kommunis­tának, minden dolgozó zemp­léni parasztnak, munkásnak és haladó értelmiséginek! Uózla Gyula főlapén; Parasztságunk szorgalmas munkája biztosítja a kenyerünket Úszta Oyula elvtársat, Zemplén vármegye kommu nlsta főispánját hivatalában kerestük fel és megkértük, nyilatkozzék mit várhatunk az uj esztendőtől ? — Megyéik mezőgazda* ságiiag a 3 áv#s aszály kö­vetkeztében nehéz helyzetben van. Jelenleg 50 ezer zemp­léni dolgozó szorul közellá­tásra és ez a szám előrelát­hatólag az uj termésig nőni fog, annak ellenére, hogy parasst vármegye vagyunk. A kormány ezért a jobb gaz­dasági helyzetben lévő or­szágrészekben összegyűjtőit kenyérgabonával pótolja ná­lunk a hiányt. Reméljük, hogy parasztságunk szorgal­ma* munkájának ez évben meg lesz az eredménye és jó közepes terméssel bizto- sithafjuk megyénk Összes dolgozói számara 1948 ban a kenymt. Az uj termés döntő változást hoz majd gazdasági életünkben és biz­tos vagyok abban is, hogy a 3 éves tervünket közös erővel, összefogással sikerül előre vinni ebben az eszten­dőben. Építő munkára!, Rá­kóczi, Koisuih hagyományai­hoz híren fogjuk megünne­pelni megyénkben 1848 cen­tenáriumi évét. A jobb jö­vőbe vetett hittel és bizako­dással nézek az 1848<as aj esztendő felé és kívánok minden zempléni dolgozó családnak boldog ujesxten- dőtl —- fejezte be Úszta Gyula elvtárs, főispán nyi­latkozatát. Bondor József clrtáf a; Nem lesz kompromisszma jobb és baloldal között Fölkerestük Bondor József ilvlársat u Szociáldemokrata A magyar demokrácia bliszkén halad előre Kossuth, Peíőfl útján Újóv napján harangzúgás (előzte aa ünnepi óv kezdetét 1948 január l én este 6 órakor a lakások ablakában ünnepi gyertyák égtek és minden templomban 10 per­ces hzrangzugás jelezte az ünnepi esztendő kezdetét, a szabadságharc 100-ik évfor­dulóját. A Nemzeti Bizottság diszülé8én Dr Orosz György, szavai után a dohánygyári zenekar szabadságharcos dalokat ját­szott, majd Aczél György képviselő nagy beszédenyitot- ta meg az ünnepi esztendőt. A harmadik magyar köz­társaság ünnepli egyedül jo­gosan 1948 szabadságharcát, — mondotta, majd magasan szárnyaló beszédében visza- szapillantást nyújtott a 100 év előtti Magyarországra, Kossuth, Petőfi és a szegény­paraszt Táncsics közös célért harcoltak, mert tudták, hogy gyarmati sorban nincs szabad ország is szabad élst. Azt is tudták, hogy a magyar sza­badság ügyének Össze kell forrnia a nagybirtokosok, a feudalizmus elleni küzdelem mel és a parasztság felsza­badításával. — A mi utunk, magyar demokraták útja Petőfi útja és büszkén mondjuk, hogy tet­tünk már lépéseket ezen az utón, amikor 48 tanításának szellemében megvalósítjuk a dunavöigyi népek testvéri együttélését. — Most, az ünnepi esz­tendőben továbbra is előre kell haladnunk hazánk füg­getlenségének utján, szoros barátságban a szomszéd né­pekkel. Biztosítani keli bé­kénket, kisebbségeink sorsát, dolgozó magyar népünk felemelkedését. Mi Petőfi útját komolyan vesszük s tovább megyünk egészen addig, mig valóra nem vál­nak a költő szavai; a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet. Azt akarjuk, hogy a dolgozók vegyék el a javát a kosár tsrtaimának. — N künk zemplénieknek kell mutatnunk az irányt, hogy 1848 szabadságharcá­nak emléke ne cifra ünnepi szavakká váljon, hanem szor­galmas munkává, hogy ha­zánkat a béke, a bőség, a jólét orazágává változtassak. Ha ezt megtettük, elmond­hatjuk : jó mulatság, férfi munka volt! Párt megyei titkárit is kér­dést intéztünk hozzá: Mit kell au UJezziendőben megvalósítanunk, hogy még eredményesebben dolgoztunk a magyar népért ? Az Ujcsztendőben még szorosabban kell egylttml- ködnl a két munkáspártiak mint eddig. Az cgylttmlkt- dés szempontjábéi fontos, hogy a kát munkáspárt kö­zött eloszlassunk miede« olyan tényt, mely bizalmat­lanságra ad okot. Ebből a szempontból nagy lépést fog jelenteni az év elején meg­tartandó XXXVI. kongresszu­sunk, aho! nem lehet ós nem is leaz kompromies- ssum u jobb és baloldal között. jA világesemásysk ast bizonyítják, hogy s ma­gyarországi szociáldemokrata párt baloldali politikusai jé utón jártak akkor, amikor a harmadik ut keresése helyett a munkásegység politikáját követták. A Szociáldemokrata Párt zsmplénvárm^gyel vég­rehajtó bizottsága elitélte a francia szocialista párt maga­tartásit a rabszolgatörvény megszavazásánál. Meggyőző­désem, hogy a Szociálde­mokrata párt számára harmadik ut nincs. A Sae- ciáldemokrata Párt célja ás hivatása az egyetemes mas- kásosztály szolgálata, maty munkásosztálynak célja egy és oszthatatlan. Ezért he­lyünk a másik munkás­párttal együtt a népi de­mokráciák oldalán vau, ahel a Szovjetunióval az éles ki keli harcolnunk a világ dolgozóinak győzelmét a nemzetközi reakció és kapi­talizmus felett. Eséri Zemp­lén vármegyében is az elkö­vetkezendő esztendőben még kOzelebb kell hozzak egy­máshoz a két munkáspárt tömegeit, az együttműködés utjából el keli távolitanunk minden akadályt. Szemelött tartva ast, hogy az 1848 as szabadságharcnak 100 éves évfordulója mellett a szoci­alizmus is cestenáriumot ls- nepel, mert a mtart ml alap­jait 100 évvel ezelőtt rakta le Marx Károly Kommunista Kiáltványában. Meggyőaődé- sem, hogy centenárium évét népünket felemelő |cseleke- dettöí fogjuk mtglnnepelai és ezáltal biztosítani fogjuk a népi damokráciánk fejlő­dését és maradéktalan győ­zelmét.

Next

/
Thumbnails
Contents