Zempléni Népujság, 1947 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1947-01-05 / 1. szám

( ZEMPLÉNI NEPU JSAG _________________________8> II ti O K H A T I 14 C S \ M, A P________________________ Üdvözöljük U. F. O. Sz. zemplénmegyei kongresszusát Hl. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. Ára : 40 fillér 7.../ SÁTORALJAÚJHELY, 1947 JANUÁ^ 5 Rákosi Mátyás elvtárs újévi nyilatkozata Rákosi elvtárs a Szabad Nép számára adott újévi nyi­latkozatában a politikai hely­zetről a következőket mon dotta: A gazdasági kilátások el- sőrendüek a magyar demo krácia számára. Minden fel­tétele megvan annak, hogy gazdasági téren a háború rombolásai után soha nem látott felvirágzásnak induljon hazánk. A nehézségek nem gazdasági, hanem politikai téren vannak. A régi úri vi­lág híveim k, a magyar reak dónak nem kell olyan virágzó ország és boldog nemzet, amely eg} úttal demokratikus és népi erökön nyugszik, ős nagyon jól lud]ák, hogy mi­nél gyorsabban ver gyökeret az ujgazda és minél hama­rabb alakítja át földjét vi­rágzó, bo'doguló gazdasággá, annál nagyobb hive lesz a demokráciának, amely a nincstelenségböl kiemelte. A reakció nem akar jómódú, a demokráciával megelégedett kisiparosságot és még ke- vésbbé öntudatban, szerve­zettségben és főleg gazdasági erőben megnőtt munkássá­got. A magyar reakció sem­mitől nem fél annyira, mint a demokrácia nyugodt, bé­kés, virágzó fejlődésétől Ez az oka ;annak. hogy ma a nyugalom és a béke hívei a demokraták, elsősorban a kommunisták. Ez az oka annak, hogy a reakció az, amely a nyugalmat zavarja, álhirtket terjeszt, a főid alatt szervezkedik, amely uj hábo- juban reménykedik, amely­nek tervei csak úgy sikerül­hetnek,ha a békés, nyugcdt fejlődést meg tudja zavarni. A magyar reakció az, amely szakadatlanul újabb válsá gokat okoz, amely fondorko dik, ágál, nem akar belenyu­godni abba, hogy elvesztette a csatát és hajlandó újra minden szerencsétlenséget rázuditani hazánkra, ha ezzel elvesztett uralmának egy tö­redékét is visszaszerezhetné. A reakció legveszedelme­sebb része az, amely első­sorban a Kisgazdapártba be furakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatji harcát a demokrácia ellen. Hogy ez a reakció milyen befolyásos és milyen mélyen bele van ágyazva a Kisgaz­dapártba, azt a V rtessy- Vidovics botránynál láttuk. Ezt a két hétpróbás reakcióst a Kisgazdapárt jórésze szinte az utolsó lehetőségig védte. A magyar demokrácia válsá­gának elhúzódását elsősor­ban az okozza, hogy a Kis­gazdapárt nem akar szakítani a soraiban garázdálkodó reakciósokkal. Enélkül pedig minden koalíciós megegye­zés csak papíron marad. Hiába határozzuk el a leg­szebb gazdasági terveket, ha a koalíción belül is tevékeny­kedő reakciósok meg tudják fúrni a közös megállapodá­sokat. A gazdasági meg­egyezések értéktelenek, ha hiányzik hozzájuk politikai végrehajtásuk biztosítéka. Ez a biztosíték következetes, szi vds harc, elvi és szervezeti síkon a koalícióba befurako dott reakció ellen. A Kisgaz dapárt hajlandó ugyan e té­ren elvi nyilatkozatokra, de nem hajlandó levonni belőlük az elkerülhetetlenül szűkté ges rendszabályokat. Ezek nélkül pedig a legradikáli sabb nyilatkozat is csak írott malaszt marad és a reakciót inkább felbátorítja, mim visszaveti. Ez az oka annak, hogy a pártközi értekezletek a döntö politikai kérdésben, a reakció elleni harc kérdé sében nem vezettek ered ményre. És ez az oka annak, hogy a jó gazdasági kilátás-ok ellenére megoldatlan po’itikai válsággal lépjük át az uj esztendő küszöbét, emiatt nincs biztosítva népünk n>u godt fejlődése. Az utolsó két hónapban szállóigévé vált nálunk, hogy „Európa balra tori“. Kétség­kívül Európaszerte erősödtek a népi demokrácia alapjai. Az is bizonyos, hogy a f j lődésnek hazánkra is meg lesznek a hatásai. Előttünk van a békekötés. Minden hir azt bizonyítja, hogy a nagyhatalmak — hála a Szovjetunió békeakaratának — legtöbb kérdésben meg találják az együttműködésen alapuló közös megoldást. Ezen a téren is jók a magyar demokrácia kilátásai. Gazdaságilag az ország újjáépítése és a hároméves terv végrehajtásár ak meg kezdése pártunk munkájának legfontosabbika. Ezenfelül a dolgozók életszinvona'ának gyors emelésére fordi juk a főgondot. Ehhez az is hoz­zátartozik, hogy az államo si*ott üzemek vezetőségébe végre bekerüljenek azok a munkások, akik az újjáépí­tés nehéz hónapjaiban meg­mutatták rátermettségüket. A dolgozó parasztság igazi képviselői is bizonyosan jobb munkát tudnak felelős helyen a demokrácia talpraállitására kifejteni, mint a fanyalgó, Megválasztotta a taggyűlés a sátoraljaújhelyi pártszervezet uj választmányát A nagy hidegben is meg­telt a Vigadó nagy helysége a pénteki taggyűlésen. A tag­gyűlés legfőbb napirendi pontja az uj választmány megválasztása volt. A z e! r, ö í' ő dr Orosz György elvtárs megnyitója után Gön dör György elvtárs tartott politikai beszámolót. A bel­politikai helyzet felvázolása után kijelentette: Ma Ma­gyarországon a kommunisták azok, akik fejlődést akarnak. 1947 a béke éve ég a béke a mi javunkra fog eldőlni — fejezte be. Utána Csathó József elv társ tartotta meg szervezeti Ne zaklassák 270 napon át napi másfél . és két liter tejet ke'! oJSZül- gáüatni a tehéntartó gazdák­nak. A közellátási miniszter rendelete nem veszi figye lembe, hogy nagy a takar­mány ínség és a felére fogyat­kozott szarvasmarhaállomány miatt a megengedettnél is erősebben igázzák a tehene­ket, a jármos tehén pedig nem sok tejet ad. Lehetetlent követel a rendelet és igy a rendeletek hitelét és fontos­ságát lejáratják. A tejbeszolgáltatásnál kü­lönbséget kell tenni a ha­szon- és az igázott tehenek között. A rosszul táplált és egész nap munkára fogott tehenek után kevesebb tejet kelljen beszolgáltatni! A földhözjuttatott szegénypa­rasztság igavonó tehene után csak 250 napon és napi 1 liter tejet szolgáltasson be. Ez is nagy áldozat, mert a két-három liter tejre család­jának van szüksége. Aki az előírásoknak nem tesz eleget, azt súlyos pénz- büntetésre ítélik. A bírósági tárgyalásokra sűrűn szólit- gatják a tehéntartó parasz­tokat, a feketézőket és ár­Horthytól örökölt reakciós „szakértők“. A nagy orszá­gos feladatok megvalósítá­sára elengedhetetlenül szűk séges a mindennapi terv­szerű aprómunka, a fa­lujárás, a téli kulturesték vidéken, a dolgozók élet­színvonalat javító, gondos és szívós harc a városokban. Politikai téren minden erőnket arra fordítjuk, hogy kíméletlenül visszaverjük ha zánk gazdasági fellendülését beszámolóját. Felvázolta azt az óriási méretű fejlődést, amit pártszervezetünk az utolsó választmány megvá­lasztása óta végigjárt. A tag­létszámban 130 százalékos emelkedés állott be, a tag díjfizetők száma 20 százalék­ról 65-re emelkedett, az aktiv tagok száma a tagság 18 százalékát teszi ki és állan­dóan fejlődik. Uj üzemi párt­szervezeteket alakítottunk, résztvettűnk a kongresszusi versenyben, szabadegyetemet szerveztünk, stb. A pártszervezet legfőbb hibájaként kiemelte, hogy még mindig befele él és nem---­drágitőkat a bíróságok nem zaklatják annyit, mint a föld míveseket, holott ők nem tehetnek arról, ha a tehenük nem ad tejet. Meg kell til­tani, hogy a parasztokat ok nélkül zavarják és büntessék. A paraszt olcsó áron szol­gáltatja be a tejet, de mégis mire a fogyasztó asztalára ér mint tej, tejföl, vaj, vagy sajt, az ára megduplázódik. A Szociáldemokrata A Szociáldemokrata Párt sátoraljaújhelyi szervezete január 5 én, vasárnap dél­előtt 11 órai kezdettel a Városi Színházban népgyü- lést rendez, amelynek szó­noka dr. Ries István elvtárs igazságügyminiszter, a köz­ponti pirtvezetőség tagja lesz. Szerdán, január 8 án délu'án 6 órakor pedig a Vármegyeháza nagytermében Szeder Ferenc elvtárs nem­zetgyűlési képviselő, főtitkár­aláásó reakciós kísérleteket. A magyar politikai élet vál­ságaiban és hullámzásában mint sziklánál! a Kommunista Párt. És helyes az uí, ame­lyen eddig jártunk: helyes a munkaegység a szociál­demokrata testvérpárttal, he­lyes a Baloldali Blokk útja, helyes a munkások, parasz­tok é3 haladó értelmiség szövetsége, helyes az a tö rekvésünk, hogy a nemzet minden tagját abba a frontba ismerte fel a tömegszerveze- tek jelentőségét. Bejelentette, hogy a jövő héttői megnyílik az olvasó­kör és ezenkívül rendszeres lapszemlét szeikesztenek. Néhány hozzászólás után sor került a 33 tagú választ­mány megválasztására. A vá­lasztásra titkos szavazást rendeltek el. A szavazatok összeszámlálása után kihir­dették az eredményt: a hi­vatalos lista abszolút többsé­get kapott. A választmány tagjai vasár­nap délelőtt ülnek össze a végrehajióbizottság megvá­lasztására, gazdákat Pedig a szállítás, feldolgo­zás aúg kerül 2—3 forintba. Ugylátszik, valahol valakik bűnös haszonra tesznek szert a parasztok és mun­kások kifosztása révén. A tejszövetkezeti központok, a tejszáliitó egykezek, a tej­szövetkezeti igazgatók és a központi részvényesek kalku­lációját szigorúan felül kell vizsgálni. vasárnapi nagygyűlésén-helyettes tartja meg a párt­napot. A Magyar Kommunista Párt sátoraljaújhelyi szerve­zete szeretettel üdvözli vá­rosunkban dr. Ries István és Szeder Ferenc elvtársakat, a munkásmozgalom régi harcosait és felhívja tagjait, hogy a nagygyűlésen és a pártnspon minél számosab­ban jelenjenek meg és ezzel is fűzzék szorosabbra a munkásegység ± állítsuk be, amely hazánk felemelkedéséért küzd. A jövő nyitva áll előttünk. A jövő békés, újjászülető, vi­rágzó és szabad Magyaror­szágot igér. Ezért a jövőért harcol az ujesztendőben minden eszközzel egysége­sen, öntudatosan, fegyelme­zetten, áldozatkészen és a győzelem biztos tudatában a Magyar Kommunista Párt I a tejbeszolgáltató dr. Hies István ipsígügpiniszfer, szerdai pártnapján Szeder Ferenc Mtitíiárhelyetíes beszél

Next

/
Thumbnails
Contents