Népújság - Zempléni Népújság, 1945 (1. évfolyam, 15-66. szám), 1945 (1. évfolyam, 15-66. szám)

1945-04-14 / 15. szám

1. évfolyam. 15. szám Y i -4/y? C(Asi* Ara 60 fillér / f­/ 4/ /3. Sáturalfaúihely, 1945. ápr. 14. Megjelenik szombaton délben Előfizetési dijak: Egy hóra.....................2 P. Negyedévre . . . . 6 P. NÉPÚJSÁG POLITIKAI HETILAP öséjt: UJHELY 8. szám atal: :TÉR 9 ám: 10. yA Szovjet Unió a Világbékéért Molotov külügyi népbiztos a követkézé indokolással mondta fel az Orosz—Japán megnemtá­madási szerződést. Amikor Moszkva és Tokió 1941 április 13-án megkötötték a szer­ződést, akkor még Moszkva és Berlin nem állottak egymással harcban. Sőt Japán sem viselt há­borút Anglia és az Egyesült Álla­mok ellen. Közben Németország megtámadta a Szovjet uniót és Japán, mint Németország szövet­ségese, segítségére volt a Szovjet- Unió elleni háborúban. Időközben Japán Angliával és az Egyesült államokkal is háborúba keveredett, akik pedig a Szovjet-Unió szövet­ségesei. Ezenkívül a szerződés 3 pontja megengedi mindkét félnek, hogy azt a lejárta előtt egy évvel fölmondhassa. A szerződés fölmondásának óri­ási jelentősége van. Különös te kintettel arra, hogy ez a san fran- ciskói értekezlet előtt történt és a Szovjet-Unió élt a 3. pontban fog­lalt jogával. Anglia és Amerika számtalanszor kinyilatkoztatták, hogy aki a Szovjet-Unió ellensége az a szövetségesek ellensége is. Ugyanezt tette most a Szovjet- Unió is, amikor a Dicsőséges Sztálin külpolitikáját követve tiszta helyzetet akart teremteni a Szovjet- Unió és szövetségesei között. Ez­zel a lépéssel bizonyságát adta annak, hogy hűségesen kitart szö­vetségesei mellett és minden kér­désben egységesek, annak a ma gasabb célnak érdekében, mely a világbékét akarja biztosítani. Ezzel pedig füstbe száll minden fasiszta reménykedés, mely a Szovjet-Unió és a Szövetségesek közötti ellen­tétekre számított, Jól tudjuk, hogy az európai háború befejezéshez közeledik. Hatalmas erők szabadulnak fel, úgy a Szovjet-Unió, mint a Szö­vetségesek részéről. Azt is tudjuk, hogy a Szövetséges csapatok már óriási csapásokat mértek Japánra. Mindezek alapján pedig azt hisz- szük. hogy egy uj ázsiai lerohanás előestéjén állunk. Ez egyrészt meg­adja a végső kegyelemdöfést az ázsiai Germániának, Japánnak és ezzel végleg lemondásra kénysze­rítik imperialista és hóditó törek­véseikről. Másrészt pedig fölsza­badul Kina 500 milliós népe mely állandóan harcban áll a Japán hó­dító bandákkal. Meghalt Roosevelt Amerika elnöke Roosevelt elnök csütörtök délután agyvérzés következtében 63 éves korában meghalt. Egy barátja éppen arcképvázlatot készí­tett róla, amikor rosszul lett és két óra múlva már halott volt. Roosevelt 31-ik elnöke volt Amerikának és 4-szer volt meg­választva az elnöki székben. Temetése szombaton 14-én lesz Washingtonban a Fehér Ház­ban. Utódja az eddigi helyettes elnűk Trumann, aki azonnal letette j az esküt a legfelsőbb bíróság elnökének a kezébe. A Vörös Hadsereg és a Szövetséges csapatok e kell eredményei: Königsberg, Bées, Trencsénteplic, Ho-! lies, Hannover, Erfurt, Bréma, Weimar, Baden-baden és rengeteg kisebb hely- j ségek elfoglalása Az általános fronthelyzetet úgy lehetne jelle- j mezni, hogy minden egyes frontszakaszon a német csapatok teljes felbomlás előtt állanak és olyan tö­megben adják meg magukat, amelyre a háborúk történetében még példa nem volt. Teljes hadosztá­lyok minden felszerelésükkel adják meg magukat. A foglyok száma felbecsülhetetlen. A hadizsákmány pedig olyan eridöi, hogy felbecsülni megközelítőleg sem lehet. Az orosz csapatok 100 km-re nyomultak Ausztria belseje felé Grác irányában. Tolbuchin csapatai elvágták a Brünn felé vezető útat Bécsben a német csapatok utolsó maradványai­tól tisztítják meg az oroszok a várost. A moszkvai rádió felszólitotta Ausztria lakos­ságát, hogy szálljon szemben a náci bandákkal és hangoztatja, hogy nem mint ellenség jöttek osztrák földre, hanem felszabadítóként. Az osztrák lakosság mindenütt kitörő örömmel fogadta a Vörös Had­sereg katonáit és valóban felszabaditóként üdvö­zölte őket. A 9. amerikai hadsereg csapatai átkeltek az Elbán és 88 km-re közelítették meg Berlint. A 2. amerikai hadsereg 30 km-re közelítette meg Lipcsét. ( Magdeburgban uccai harcok folynak. 2500 gép támadta Berlint és Münchent. Az olasz fronton küzdő szövetséges csapatok főparancsnoka azt az üzenetet küldte a meg nem szállt Olaszországban működő szabadcsapatokhoz; Még nem érkezett el az az idő a cselekvésre, de Olaszország teljes felszabadításáért indítandó hadműveletek a a legközelebbi napokban megindulnak. A 8. és 5. hadsereg a liguri országút mindkét oldalán nagy támadásokat indítottak. Az amerikai csapatok elfoglalták az utolsó Japán kézen levő Bohol szigetét. Mindezek a hatalmas Szovjet és Szövetséges sikerek tudatá­ban Himmler kiadta az utasítást az ellenállásra a végsőkig. Minden jogos reményünk meg­van arra, hogy úgy az európai mint az ázsiai háború közeli befe­jezése, továbbá a san-franciskói értekezlet tárgyalásai megfogják hozni a Világ Demokratikus Né­peinek azt a boldog békés életet, melyért a Dicsőséges Vörös Had sereg hős katonái oly sokat har­colnak a Szabad Nemzetek élén. Budapestre költözött az Ideiglenes Nemzeti Kormány Mint tudjuk az Ideiglenes Nem­zeti Kormány Debrecenben ala­kult meg és ott is végezte mun­káját. Reméljük, azzal a ténnyel, hogy a I. N. K. Budapestre köl­tözött a belpolitikai élet döntően meg fog változni. Ezzel a ténnyel az is valószí­nűvé vált hogy az ideiglenes Nemzetgyűlés Budapesten tartja első ülését. A nő a Szovjet-Unióban A Moszkvában élő magyar szár­mazású Abelovszkiné előadást tar­tott Budapesten a „Szovjet Nő“ ről, ahol a következőket mondotta : Lenin kiadta a jelszót: „Min dtn szakácsnőnek értenie kell az orc7^a \?P7Ptps<5he7 “ F<í ma már o nincs az ország életének egyetlen területe sem, ahol ne töltenének be felelős áilásokat. Moszkva leg jobban vezetett kerületének élér egy nő a Lenin renddel kítünte tett Picsugina asszony áll. A Turk men-köztársaság igazságügyi nép biztosa szintén egy nő. A Szovjet Unióban 176.000 mérnöknő dől gozik. A tudományos intézetekber 33.000 nő dolgozik. Minden jo£ egyformán illeti úgy a nőket min a férfiakat. A oktatás ingyenes Az egyetemeken mindenki „fize tést“ vagyis ösztöndíjat kap, amelj 250 500 rubel között mozog, d< nagyobb tehetségek „Sztálin“ ősz töndijat kapnak. A Szovjet Unióban szabad sze relem van, mely annyit jelent hogy mindenki anyagi érdek nél kül választhat magának élettársat A terhes nő 6—8 héttel a szü lés előtt szabadságot kap, a s " lés után pedig ugyancsak 6- hét szabadságot élvez A dolgoz, nők bölcsödébe adják csecsemői két, de a munkahelyen háron óránkint engedélyt kapnak, hog; elmehessenek szoptatni. Este bölcsödéből hazaviszik a gyerme keket, de ott is lehet hagyni őkel Végül pedig arról szólott a előadónő : A Szovjet nőnek őri ási érdeme van a hátországban é a fronton elért sikerekben. Nerc csak a katonák nyerték meg a hí borút, hanem' az egész szovji nép és vele együtt a szovjet nő i:

Next

/
Thumbnails
Contents