Zemplén, 1937. január-június (68. évfolyam, 1-26. szám)

1937-01-03 / 1. szám

Sátoraljaújhely, 1937. január 3. $ LXVIII. évf. 1. szám Egyes szám ára 10 fillér Zemplén Egyes szám ára 10 POLITIKAI LAP fillér Szerkesztőség, kiadóhivatal: B FELELŐS SZERKESZTŐ I Megjelenik szombaton délben Vármegyeháza II. udvar I B Előfizetési ár: Telefon: 109. Postafiók: 69. B Dr. BOGYAT KÄLMAK fl Negyedévre P20 P, félévre 2-40 P, egész évre[4'80 P Frigyes főherceg A régi osztrák—magyar monar- j cl'ia egyik legismertebb, kiváló férfia, a Habsburg királyi család­nak nagy munkásságu, érdemes tagja, Frigyes főherceg elköltözött az élők sorából. Hosszú élet ada­tott neki, hiszen nyolcvanegyedik esztendejében járt már, amikor a kifürkészhetetlen sors akaratából életpályáját befejezte. Magyar föl­dön érte utói a halál, Csonka- Magyarország földjén, ahol a for­radalmi zavarok után végleg le­telepedett, mert a magyar légkör vonzóereje őt is idekötötte, ma­gyarrá tette. Katona volt, nemcsak szárma zásából eredő kötelességként, ha­nem hivatásból. Mint a Habsburg- család úgynevezett hadvezéri ágá­nak leszármazottja, a Napóleonnal szemben is helytálló Károly főher­ceg unokája, az örökségképpen átszármaztatott tehetséget önkép zéssel oly mértékben fejlesztette, hogyha fiem lett volna a királyi család tagja, akkor is elérte volna a legmagasabb katonai rendfoko­zatokat. Már békében a jVÍonarchia hadseregének főfelügyelője volt s a háború kitörésekor ráhárult a feladat, hogy átvegye a főparancs­nokságot, több mint két esztendőn át töltötte be ezt a nehéz tisztet és működése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Monarchia hadse­rege nemcsak, hogy ellent tudott állni a három világtáj felől rázu dúló milliós seregeknek, hanem a győzelmek szép sorozatát is arat­ták. S nem csupán, mint hadvezér volt nagy, hanem mint ember is. Féltő gonddal ügyelt mindig arra, hogy az elk -ülhetetlen veszteségek és szenvedések minél kisebbek legyenek, s ahol csak lehetett, jó- szivvel, megértéssel intézett el minder jogos, vagy méltányos kérést. Akik érintkezésbe kerültek vele, megismerhették a fővezérben az igazságos, melegen érző embert, aki nemcsak követelt, hanem adott is. Élete legnagyobb részét közöt­tünk töltötte, hiszen már 1882-ben Pozsonyba került, s azóta csak rövid idíközök szakították meg magyarországi tartózkodását. A háborúig Pozsony volt állandó lakhelye, ott élt feleségével, Iza­bella főhecegasszonnyal, aki az Ardád-ház:al oldalsági rokonság­ban lévő Croy Dülem hercegi csa Iádból száimazott. Házasságukból kilenc gyermek származott, s kö­zülük hetet neveltek fel, hat leányt és egyetlen fiút, Albrecht főher- kerceget. A egszebb egyetértésben lévő család gyorsan magyarrá ala­kult. Frigyes főherceg példájára felesége, Izabella hercegasszony is megtanult nugyarui, magyar lett a család társilgási nyelve és gyer­mekeiket is teljesen magyar szel­lemben nevelék. S igy lett József főherceg családja után második magyar ága a Habsburg-háznak. Pozsony a háború után ideig­lenesen elveszett, s elveszett a fő­hercegi család egykor hatalmas birtokainak nagy része is. Igazi úri gondolkozása azonban ilyen körülmények között sem hagyta el. Sohasem hivatkozott anyagi helyzetének nagyfokú romlására, hanem tovább teljesítette régi al­kalmazottaival szemben önként vállalt kötelezettségeit, olyanokkal szemben is, akikről a kisajátító utóállamoknak kellett volna gon­doskodni, de azt nem tették. S eleget tett ennek a kötelezettségé­A naptári évvel egyidejűleg végződő 1936. adóévet Sátoralja­újhely város meglepően szép eredménnyel zárta le A gazdasági helyzet lassú, de biztos javulásá­nak jele, hogy az 1936. évre ki­vetett adóknak csaknem 100«/» a folyt be. Még december utolsó napjaiban is tömegesen járultak az adó­fizetők a városi pénztárhoz, hogy fizetési kötelezettségeiknek eleget tegyenek. A szép eredmény elsősorban a polgárság adófizetési készségének Ismeretes, hogy a kormány egyrészt a háztulajdonosok terhein csökkenteni, másrészt pedig a különböző építő iparágaknak munkát biztosítani kívánva, nagy­mérvű tatarozási és átalakítási adókedvezményeket nyújt a há­zaikat tatarozó tulajdonosoknak. Ujhelyben az 1936. év folyamán közel 100 háztulajdonos élt a jelentős kedvezménnyel s 220.000 pengőt meghaladó összegű át­alakítási és tatarozási munkálata kát végeztetett. Ujhely városké­pének is előnyére vált a házak nek megmaradt birtokainak meg­terhelése árán is, mert igazi em­berbarát volta erre késztette. Életében uj, hatalmas magyart nyertünk benne és halálával ki­dőlt egy oszlop: a régi nagyok közül. Ravatalánál kegyelettel adózott emlékének a magyar nem­zet, amely egyik nagy fiát veszí­tette el Frigyes főhercegben, aki mindig hűségesen végezte köte­lességét és elérkezett az örök pi­henés honába. Zemplénvármegye közönsége, mely a legmelegebb és legőszin­tébb tisztelettel és szeretettel szi­vébe zárta Frigyes kir. főherceg leányának, dr. báró Waldbott Fri- gyesné Mária Alice kir. főhercegnő közöttünk élő nemes példát su­gárzó alakját, igaz részvéttel áll a fájdalmas csapásban a fenséges asszony és családja mögött. tanujele, de egyben a pénzügyi hatóságok és a városi adóhivatal tisztikarának eredményes munkáját is dicséri, mert azt az adófizetők felesleges zaklatása és a végre­hajtási eljárás legszigorúbb for­mája — az árverések megtartásá­nak — elkerülésével tudták biz­tosítani. így Ujhely adóhátráléka, mely a nehezebb években szaporodott fel, nem emelkedett s remény van rá, hogy az elkövetkező évek­ben az adózók folyó előírásaikkal együtt törleszteni fogják. tömeges tatarozása, mert a házak egész sora került ki megfiatalított szépségben a végzett munkálatok után. A kormányrendelet leg­nagyobb jelentősége azonban ^az ipari munkások és munkavállalok foglalkoztatásában van, mert Uj­helyben az elmúlt évben a csekély közmunkán és inségmunkán kívül ez adott lehetőséget a lakóság százainak a kenyér keresetre. A kedvezményt a kormány ez évre is engedélyezte s a tavasszal meginduló közmunkák mellett bi­zonyára 1937. évben is szép munkaalkalmat fog jelenteni az adókedvezményt biztosító ta­tarozás. Jtivatalíőnöki változás az államépitészeti hivatalban Ivány Béla kir. műszaki ta­nácsost, az újhelyi államépitészeti hivatal kiváló főnökét Miskolcra, az ottani államépitészeti hivatal főnökévé helyezték át. Előléptetés számba menő áthelyezésével egy rendkívül értékes, páratlanul elő­zékeny és a köz szolgálatában mintaszerűen eljáró főtisztviselőt vészit Ujhely. A távozó Ivány Béla utóda Goszleth Lajos kir. műszaki ta­nácsos, kit Gyuláról helyeztek át az újhelyi államépitészeti hivatal élére. Közel lOOyban tett eleget Ujhely adófizetési hötelezettségéneh 9 tatarozási heduezmény ZZ0.000 pengős munhaalhalmat biztosított A bodrogkereszturi Nagy­asszony Karácsonykor meg­vendégelte a népkonyha szegényeit Bá'r a népkonyha a múlt év december 1-től a város kezelésébe ment át, az újhelyi szegények meleg szivü istápolója Karácsony­kor megint szeretetteljes gondos­kodással biztosított védenceinek boldogabb ünnepnapokat. A bodrogkereszturi Nagyasszony 88 kg. húst, 400 zsemlye és a szükséges burgonya árát adomá­nyozta a karácsonyi ebéd céljára s igy a karácsonyi ebédeken megint a nemes grófnő vendégelte meg Ujhely szegényeit. fi .Kazinczy parkban állítják fel a széphalmi Hősök Emlékművét Széphalom község ez évben ál­lítja fel a világháborúban elesett hősei emlékét megörökíteni hivatott emlékművet. Az emlékművet a tervek szerint a Kazinczy parkban, a mauzóleum közelében akarják felállítani és ennek engedélyezéséért felírtak a park tulajdonosához, a Magyar T udományos Akadémiához. Az akadémia válaszában készsé­gesen hozzájárult a tervhez, s anyagi támogatását is kilátásba helyezte. Február 1-én lesz a Szociális Missió bálja Az idei rövid farsang egyik leg­kiemelkedőbb eseményének Ígér­kezik a Szociális Missió sátoral- aljaujhelyi szervezetének bálja. A bál február elsején a Városi Vi­gadó termeiben lesz megtartva.

Next

/
Thumbnails
Contents