Zemplén, 1934. július-december (65. évfolyam, 26-52. szám)

1934-07-01 / 26. szám

1934. julius 1. ZEMPLÉN 3. oldal. A lceletszlorenszkúi Magyar Nemzeti Pari országos megmozűnlása oz elnyomott magyar gazdatársadalom, az eladósodott hereshedöli s Itisiparosoó érdekében „Magyar testvéreim ! Itt a 12-ik óra, cselekednünk kell, mert különben elpusztulunk 1 Jöjjetek e zászló aló, mert ez pártravaló hivatkozás nélkül az igazságért küzd és ne engedjetek a csábitó rábeszéléseknek“ — mondotta a kiküldött kerületi elnök (Kiküldött tudósítónk jelentése) a csarnahói gyűlésen Mozgalmas napjai voltak az elmúlt vasárnak és 24-én pénteken Kelet- szlovenszkónak. A Magyar Nemzeti Párt törvényjavaslatot nyújtott be és mozgalmat indított a gazdaadóságok, valamint a kisiparosok és kiskeres­kedők tartozásainak sürgős rendezése ügyében. A párt a fenti napokon népgyüléseket rendezett ebben az ügyben és minden félelem nélkül a legnagyobb nyomatékossággal, igazi magyar gesztussal követelte a ma­gas cseh kormány ezirányu sürgős intézkedését. Ha nem láttuk és nem hallottuk volna azt, amit a jelzett két napon elszakított magyar véreink bebizo­nyítottak, azt kellene hinnünk, hogy csak álmodtuk az egészet. Szlo- venszkói véreink nem lázadoznak. A törvény keretein belül a magyarsá­gukért és az igazságért küzdenek. Mint egy reménysugár szaladt vé­gig Keletszlovenszkó egén e na- napokon a Magyar Nemzeti Párt hírvivő harcosainak hatalmas visz- hangot keltő szava. Az ellentábor minden lehetőt elkövetett, nem riadva vissza a legaljasabb eszközöktől sem, hogy a szenvedő testvéreink táborá­nak ezt a nagyarányú térhódítását megakadályozza, de mindhiába. Elnyomott véreink igazságért ki­áltó szava behatolt mindenüvé, pa­lotába és kunyhóba egyaránt. Így jutott el a csonka végvárunktól nem messze fekvő Csarnahó községbe is, ahol Kis és Nagybári szomszédos, riumos legények fogják fogadni a központ kiküldötteit. Ez azonban elmaradt, mert a hatóság az ellen­tábor agitátorának közönséges mó­don (leírni nem akarjuk) elkövetett cselekedete alapján a gyűlés meg­tartását megelőzőleg két nappal azt az álhirt terjesztette, hogy a járás- főnökség a gyűlés megtartását nem engedélyezte. lése mellett a gyűlést megnyitotta. Dr. Virkman emelkedik szólásra. Üd vözletét tolmácsolja Szentiványi orszá­gos elnöknek és az újonnan megvá­lasztott szenátornak, Varga József református lelkésznek. Háromnegyed­óráig tartó hatalmas és magas szár- nyalásu beszédét az ellenzék piszkos közbekiabálásokkal igyekszik zavarni. ő azonban nyugodt és uralkodik ^Takarékosság* tagja ingek! | Kalapok! SZENESNÉL . Nyakkendők! Harisnyák! A csarnahói gyűlés ennek dacára nagy érdeklődés mellett az elmúlt vasárnap volt megtartva. Már a kora délelőtti órákban nagy számmal gyü­lekeznek a magyarok a szomszédos községekből a templom előtti térre. A falu bejárata előtt, közvetlenül a templom mellett, — diadalkapu hir­deti hatalmas nagy kövér betűkkel a magyar „Isten hozott“-at. 11 óra után pár perccel érkezik autón dr. magán, tudja azt, hogy egy elhibá­zott kiejtés mit jelenthet számára. Beszédét a következőkkel kezdi: — Magyar testvéreim! Körutaim alkalmával állandóan azt tapasztalom, hogy az ellenzék szüntelenül dolgo­zik, hogy szűk, de felette erős tábo runkban a bomlást előidézze. Kérdem, hogy van-e ennek valami értelme? Nincs mert ezt az egységet meg nem bonthatja semmi féle hatalom. Ne feledje el, hogy húsüzemünk gyártmányai kiválóan Ízletesek Állandóan friss hideg felvágottak ás frissen főtt tormás virslik Csemege dessert és csokoládé áruk ízléses kivitelben rendkívül olcsó árban kaphatók: Köztisztviselők pavilonjában és árudájában. 26 fi hegyaljai Két vendé­geinek találkozó helye a Magyar Király Szálló fővárosi nívón álló Étterme Elsőrendű magyar konyha. Gazdag menü P 1.40 — Márkás tokaji borok üvege már tiO fillértől. Különlegességek: Száraz szamorodni, szamorodni édes és csemegeédes. E hirdetésem felmutatása mellett a borok áraiból 10% kedvezményt nyújtok. A szálló pompásan berendezett szobái jutányos áron állanak t. vendégeim rendelkezésére. 26 Teljes tisztelettel A Magyar Király Szálló és Étterem bérlője tehát e három község egy kerületet alkotó maroknyi, de még mindig színtiszta magyar gazdatársadalma gyűlt össze, hogy minden érzést visszafojtva, kezet ökölbe szorítva hallgassa a vezér kiküldött munká­sait. Mielőtt a gyűlés lefolyásával fog­lalkoznánk, nem tudjuk elhallgatni, hogy a soviniszta ellentábor aljas dol ­gokat müveit. Eredetileg tervbe volt véve, hogy feldíszített ruhás leányok és bandé­Virkman Andor közponli kiküldött kerületi elnök és Kalla Vilmos kör­zeti titkár, akiket Bekényi József el­nök fogad és vezet a gyűlés helyére. A fogadtatás után közvetlenül a cseh hatóságok igazoltatják a központi kiküldöttet, természetes az igazoló Írások őszerintük nincsenek rendben és próbálkoznak kötekedni, de nem sikerül. Az istentisztelet befejezése után Bekényi József csarnahói pártelnök a kerületi elnök legszivélyesebb üdvöz­Magyarok voltunk és azok is maradunk örökké, ettől nem foszthat meg bennünket sem­mi és senki. (Nagy éljenzés) Majd rátér az egészséges gazdasági élet fontosságára, rámutat arra, hogy milyen fontos alapkövét képezi az országnak a gazdatársadalom Meg­világítja azt, hogy ez a párt kezde­ményezte és terjesztette elő azt a javaslatot, hogy mondja ki Szlo- venszkó országos képviselőtestülete, mikép szükségesnek tartja, hogy a mező, erdő, szőlő vagy kertgazdasági ingatlanok és házas beltelkek tulaj­donosainak tartozásai szabályoztas- sanak. Felsorolja a gazdamoratórium már nálunk életben lévő elveit, to­vábbá egyenlő bánásmódban része- sitendők az eladósodott iparosok és kereskedők. Magyar testvéreim! Itt a 12-ik óra, cselekednünk kell, mert különben elpusztulunk. (Ál­landó nagy éljenzés) Jöjjetek e zászló alá, mert ez párt­ravaló hivatkozás nélkül az igazságért küzd és ne engedjelek a csábitó rá­beszéléseknek. Befejező szavait nagy, lelkes éljen­zés fogadta. A gyűlés ntán nagy vita keletkezik a két tábor között, sőt majdnem tettlegességre kerül a sor, azonban a közbelépők idejekorán el­fojtanak mindent. ■ A kiküldöttek rövid ottartózkodá- suk után autóba szálltak és folytatták útjukat a rabszolgasorsot élő magyar gazdatársadalom, a kereskedők és kisiparosok felszabadítása érdekében. Eladó gillaipotor! „G ASZ“ gyártmányú, váltó­áramú 3X380 vagy 3X220 volt feszültségű áramhoz 4 2 HP telje­sítményű 1440 fordulatszámú, a hozzá szükséges „GANZ“ kapcso­lóval és féminditóval szabad késből eladó. Cim a kiadóhivatalban. 26 *a I. Fűtő-kokszot x | Központi-fűtések, etage-fütések és ipari Szemek részére a budapesti gázgyárból darabos, dió I. és II. (kovácsoláshoz) osztályozásban szállít a : Kőszén-Fii főanyag Kereskedelmi és Ipari K. T. I Budapest, V. Nádor-utca 18. a Budapest—Székesfővárosi Gázmüvek Abauj és zemplénmegyei kizárólagos egyedárusitója. Komlói kovácsszén, szén, brikett, tűzifa eladás waggonrakományokban. FrdŐkitermelést veszünk !

Next

/
Thumbnails
Contents