Zemplén, 1930. július-december (61. évfolyam, 47-84. szám)

1930-07-02 / 47. szám

Hatvanegyedik évfolyam. 47. szám. Sátoraljaújhely, 1930 juiius 2. Megjelenik hetenként kéteser szerdán ée szombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoraljaújhely (Vármegyékéi* II. ndv) I Zemplén í El9fizetési ár: Negyedévre . . 2 pengő Hirdetések: négyzetcentiméterenként. Kyllttár soronként 20 fillér TELEFON: MTI kirendeltség, szerkesztőség és kiadóhivatal 109. szám TELEFON: MTI kirendeltség, szerkesztőség és kiadóhivatal 109. szám Hiszek egy Istenben,hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában Amen 9 csorbától hudarc Azt hisszük nem csalódunk, ha a kisantant csorbatói kon­ferenciájában eme szövetség elparantálását látjuk. Kezdettől fogva egyetlen létjogosultsága volt ennek a szövetségnek: a Magyaroszág- tól való örökös félelem, szatu­rálva olthatatlan gyűlölettel. Ez a félelem és gyűlölködés tartotta ébren azt a látszatot, hogy a kisantant nemcsak tartalmatlan fikció, hanem élő valóság. Most a csorbatói konferencián letagadhatatlanul kirobbant e három állam kö­zötti ellentét. Ennek oka a fennálló európai gazdasági helyzetben található meg. Az agrár érdekeltségű Jugoszlávia és Románia érdekeiket tekintve nem élhetnek tartós szövetség­ben az iparos Csehországgal. Románia faji összetételénél fogva sem működhet együtt a két szláv állammal. Hogy ezek az ellentétek mennyire kiélezettek, azt a kisantant konferenciák hosszú sorozatá­val lehet igazolni. Ennek a szövetségnek spiri­tusz rektora kezdettől fogva Benes volt, aki ahány vállal­kozásba kezdett, annyi kudarc érte. Egy ponton tudtak csu­pán egységesen fellépni a fel­darabolt Magyarországtól való hisztérikus félelmükben. Pedig ennél többet akartak. Szerettek volna Európa közel keletén olyan szövetséget kiépíteni, amelyik valóban súlyt jelent világre'ációban. Édesgették Ausztriát, majd Lengyelorszá­got is, de hiábavaló volt min­den, magukra maradtak. Egy ideig mindenféle dajka mesékkel rémitgették Európa közvéleményét, vádaskodva Magyarország ellen, hogy mi háborúra törekszünk s az ő szövetségükre nagy szükség van Európa békéje érdékében. Az európai közvélemény ilyen irányú preparálása ment egy ideig, de ma már senki sem hiszi el nekik ezeket a ten­denciózus híreszteléseket. Köz­ben végig süvített a világon az a gazdasági depresszió, amelyik legerősebben Európát érintette. Ebben az adott hely­zetben az egyes államok két ségbeesve keiestek módokat népeik boldogulása érdekében. Diferenciálódtak a dolgok s az államérdekek mezején megütköztek az agrár és merkantil érdekek. A kisan tant két agrár állama egzisz­tenciális okoknál fogva köze lebb áll Magyarországhoz, hisz bennünket is ugyanaz a nagy gond tölt el leginkább, mint Romániát és Jugoszláviát: a gabona értékesítése. Ez a közbeékelődött nagy kérdés robbantó hatásúiéit a kisantant szövetség kebelében, úgy annyira, hogy szétmálasztotta ezt az amúgy is gyenge bá­zisra épitelt szövetséget. Ha a papíron fenn is marad továbbra a kisantant tessék- lássék formában, lényeget és erőt nem képvisel. Kitűnik ez abból is, hogy a lengyel dip­lomaták a múltban is mint figyelők részt vettek a kisan­tant konferenciáin, Csorba-tóra azonban már nem utaztak el. Ausztria magatartása szintén 9 „ZEMPLÉN" EREDETI Ts"CB]fl In Mer MajtH' „Éltünk" rögös niusz vezet: remény es A remény az élőké, az et a holtaké. Egy halott em, --téré szolgáljanak e szerény sorok, a melyeket az iskolatársi, rendtársi és baráti szeretet sugallt. Majthényi Géza 1877-ben szü­letett Baján. A gimnázium hat osz­tályát a ciszterciek kitűnő intézeté­ben végezte. 1894 ben a kegyes- tanitó-rendbe lépett. A kecskeméti kegyesrendi főgimnáziumban fe­jezte be a középiskolát. Már ekkor ő volt köztünk a legjobb magyar és latin stiliszta. A budapesti tu­dományegyetemen tanítványa lett Gyulai Pálnak, aki rövid idő múlva megkedvelte az élénk, gyors fel fogásu, szorgalmas „kegyes papot.“ Megengedte neki, hogy sétáin el­kísérhesse. Bizalmasan elbeszélge­tett vele nemcsak irodalmi, de egyházi és politikai kérdésekről is. Egyetemi tanulmányainak végezté­vel a podolini, nagybecskereki, sátoraljaújhelyi (1904—1912), ké- i sőbb tiz évig a kolozsvári főgim- • náziumban tanított. A világháború nemcsak hűvössé, de teljesen izoláltiá vált a kisantanttal szemben, amióta Schober Ró­mában járt, Ausztria külpoliti­kája uj utakat vágott magá­nak. A konferenciáról kiadott hivatalos jelentések nagy eről­ködéssel el akarják még hitetni, hogy a három állam delegáltja lényegbevágó, fontos s kül­politikai vonatkozásokban megfontolandó témákról ta­nácskoztak. Ezzel szemben a valóság azt mutatja, hogy Marinkovics külügyminiszter legnagyobb gondja — miként az újságírók előtt nyilatko­zott, — országa gazdasági kérdései körül forog. Az ame­rikai gabona, a gabona ára, piac kérdés, ezek azok a prob­lémák, amelyek Jugoszláviát Tudvalevő, hogy a trianoni ha­tár által területükben megosztott Törvényhatóságok vagyonának fel­osztását a békeszerződés 256. §- ának értelmében az illető utódál­lamokkal külön egyezmények utján Uián, 1923-ban a saját kérelmére j Sátoraljaújhelyre helyezték. Meg- 1 é kezése nagy örömet keltett régi larátai, ismerősei és volt tanitvá- •'ai közt, akik vendégszeretettel adták. Alig győzött eleget tenni sok szives meghívásnak. Hám oándor óta piarista nem volt olyan közkedvelt és népszerű, mint ő. Az idősebbek Gézukának, a fiata­labbak Géza bácsinak hívták. Ezt a nagy népszerűséget kiváló tu­lajdonságaival szerezte meg. Alapos tudással, világosan ügyes módszerrel tanított. Belátással, át­lag enyhén osztályozott, csak a feltűnő hanyagság és modortalan- ság esetén alkalmazott kíméletlen szigorúságot. Az önképzőköri gyű­léseket modern, haladó szellemben vezette. Egyike volt ama kevesek­nek, akik Ady Endre költészetét az Akadémia és a Kisfaludy-Társaság felfogásával szemben méltányolni tudta és diákjaival megismertette az ő idejében magas színvonalú Nyugat c. folyóirat fontosabb cik­keit. Irodalmi képzettségét folyto­nosan fejlesztette. Könyvekre, szak­lapokra sokat költött. Rendtársai­nak bizalmát megnyerte szives, közvetlen, jóindulatú, kedélyes ma­gatartásával, egyenes lelkű, sza­badelvű és nobilis jellemével. Szü­leit rajongással szerette, őket öreg­ségükben bátyjával közösen tetemes is foglalkoztatják. Népeik ér­dekében úgy Románia, mint Jugoszlávia bizonyára szíve­sebben tárgyalnának olyan gazdasági szövetkezésekről, amelyek nem szomszédos ál­lamok belügyeit firtatják, ha­nem a közös s minden irány­ban kiható gazdasági kérdések megoldását céloznák. Ha már a kisantant minden­áron konferenciázgatni akar, volna nekik egy közös témá­juk, amely valóban érdemes megvitatást igényel s ez a kisebbségi probléma. Sajnos a csorbatói konferencián, amint a hivatalos jelentésből játjuk, szóba sem hozták ezt az akut kérdést, amely a maga meg­oldatlanságában továbbra is mint feszitő erő fogja népeik nyugalmát zavarni. kellett szabályozni s mig ez egyez­mények Romániával és Jugoszlá­viával megköttettek, a Csehszlová­kiával ez iránt megindult tárgya­lások a cseh kormány halogató magatartása miatt egész a legutóbbi összeggel gyámolította. Őszinte, hü, önzetlen és áldozatkész barát volt. A társaságokban vidámsága, ötletessége, udvarias, figyelmes modora, finom Ízlése, szép éneke, bőkezűsége, vendégszeretete, szol­gálatkész, úri gondolkozásmódja miatt közkedveltségnek örvendett. Méltán nevezték az élet művészé­nek. Habár többször figyelmen kí­vül hagyta is a kellő önmérsékletet, 1 mégsem tartozott azok közé a közönyös, tétlen, önző hédonisták közé, akiknek jelszava: „A bölcseség Epikur tudománya, Egyetlen erkölcs az eszély; A közügyektől vonulj a magányba, Történjék bármi, tűrd el, vígan élj!“ Élvezte az élet javait, de érdek­lődött a kegyestanitó-rend, a város és a nemzet ügyei iránt. Ezekről határozott ítéletet alkotott magá­nak, nézeteit nyíltan, sekitői sem félve kimondta, a hitványságot ke­mény, gyakran nyers szavakkal bélyegezte meg. Életének legna­gyobb részében kormánypárti volt, azonban szolgalelküség nélkül. Büszke, önérzetes lelke nem ha­jolt meg mindenben a hagyomá­nyos, kinevezett tekintélyek előtt, még ha olyan magasan állottak is. így elitélte Lukács László mi­niszterelnök pénzügyi taktikáját, Tisza István házelnöki szereplését és 1913-i választójogi reformjá* 1 fi csehszlovák határon fekvő csonka vármegyék kártalanitása Rakovszky Endre abauji felsőházi tag akciója. Egyes szám ár a ÍO fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents