Zemplén, 1926. július-december (57. évfolyam, 48-99. szám)

1926-07-04 / 48-49. szám

ezek a jelek : a hősi halottak emlékművei. Városok, L^ak emelik egymásután. A wmös fájdalom és a közös hála összeforrasztják a szegény és gazdag szivét, mint ahogy a közös sors testvérekké tette a tisztet és a közkatonát, összeadják a sokat és a ke­veset — és újra egy jellel több, ami emlékeztet és fel­emel. F. hó 27-én, vasárnap Bodrog- keresztur lakossága ünnepelte a hősi halottainak állított emlékkő felavatását. Meleg, bensőséges ün­nepély volt, az élők tisztességtétele azoknak, akik a hazáért haltak. Részt kért belőle minden egyház és minden rétege a társadalomnak. A leventék kürtjele szólalt meg először: imára. Utána felzendült a minden magyarok imádsága, a Himnusz, melynek befejeztével az egyházak képviselői tették le ko­szorúikat szép beszédek kísére­tében. Először Payer Ferenc püspöki helynök, a róm. kath — majd Varga János bodrogkereszturi plé­bános a gör. kath. gyülekezet ne­vében szólt és beszentelte az em­lékművet, utána Batta János hely­beli ev. ref. lelkész mondott imát. Az izraeliták koszorúját egy kis zsidó hadiárva tette le. A tes­tületek és hozzátartozók koszorúi következtek. Bernáth Aladár alis­pán Zemplén vármegye, Ara- nyossy Béla alezredes a vitézi szék, Paksy őrnagy a honvédség kegyeletét és virágait hozta el. Ekkor az első sorból kiállt egy őszhaju aggastyán. Nyolcvannégy­éves, de a tartása most is kato­nás. Uralkodik a hangján, a keze reszketésén; Wolkenstein Oswald gróf, v. b. t. t., a hetes huszárok koszorúját teszi a talapzatra. És még egy koszorút: rózsák, bim­bók, ki nem nyillottak. Ezt az apa hozta elesett fiának, egy régi csa­ládfa bimbójában letört hajtásá­nak. Utána jönnek a többiek. Egy feke*“*-,,*'ác iffinnvps szemű asz- szoi < ' >V‘ it hoz eg anyókák gás v; k n ■ «rit' . ; apró gyerekkezek szó­rón n köz a :.•! : ’ •-met z éde iát A leventék jönnek, a koszorújuk fehér juhar és t virá tiszti b 1­let (: - le­fogadnál í i. 1. cs Má Dr „Hósök* cimü költeményét :g közvetlenséggel, rf y kis hadiáré? pec g Kiss Imre . ,özvtgyas, iy dal szavalja ^z állami el. iskola énekkara el­ém írt a r ta •ízt m ár V. y ép Jura íi- t;. te, eih . !uí:ak .1 hős te­ából, .nit 'ig­en t n in­ET gy< véj a ír a ' ni? ah me ret*' anie; H< de ér:- ári 3! és pereg a magyar fájdalom köny- nye, majd kigyulnak az arcok és a fájdalmon keresztültör a hit. — BajtársakJ — szenvedtetek, meghaltatok a hazáért s életetek­nek, halálotoknak jutalmát elvetté­tek a feltámadásban s mert „van földön jog s égben irgalom*, el fog jönni a mi magyar ha­zánkra is a feltámadás! A szónok Bodrogkeresztur ko­szorúját teszi le s az emlékművet ünnepélyesen átveszi a közönség nevében. Már a magyar Hiszekegy is el­hangzott, már a sastollas leventék vonulnak az emlékoszlop előtt, feszesen tisztelegve, az lenéz rá juk, elnéz a Bodrog felett, a kéklő sátorhegyek, a trianoni or­szághatár felé: a feltámadást várja, a magyar jövőtől várja. A fehér osztop, melyen 54 hősi halott neve van megörökítve, szép kis park közepén áll, melyet gróf Széchényi- Wolkenstein Ernőnek és feleség nek közismert áldozat- készsége varázsolt köré, mint ahogy egyáltalán az egész mü létrehozásában őket illeti az orosz­lánrész. Az ő vendégszerető kas­télyukban az ünnepély után pom­pás buffet volt. Az ünnepély résztvevői közül a következők nevét jegyezhettük fel: Br. Waldbott Frigyesné Mária Alice kir. hercegnő, gr. Wolken­stein Oswald v. b. t. t., Payer Ferenc püspöki helynök, Széli Jó­zsef főispán, Bernáth Aladár alis­pán, Aranyossy Béla és Taugner József alezredesek, Paksy őrnagy, zászlóaljparancsnok, Köröm László őrnagy, Szinte Gábor csendőrőr­nagy, Széchényi Wolkenstein Ernő gróf és felesége, özv. báió Liptay Frigyesné, iff, gr. Széchényi Re- zsőné, özv. Máriássy Lászlóné, Schell Ernő báró és felesége, özv. Bessenyey Béláné és leánya, Má­riássy Mihály és felesége, Vaskó János pápai kamarás, mádi espe­res-plébános, Izsépy Zoltán fő­szolgabíró, Kolumbia Lajos tan- felügyelő, Hegedűs Sándor, a tar- cali vincellériskola igazgatója, va­lamint a vidéki papság és Bod­rogkeresztur intelligenciájának szá­mos tagja. Ki kell emelnünk az ünnepély agilis rendezését, mely körül dr. Sáray Béla községi főjegyző, Gruber Andor főintéző és Jakab József az áll. el. iskola igazgatója buzgólkodott, valamint a leventék kitünően fegyelmezett szereplését, mely vitéz Bodroghi István, Szath- máry Kálmán és Beszterczey Ala­dár áll. isk. tanító érdeme. Jutalomé Az fl HESSE cigarettapapír fogyasztói javára. Gyűjteni / Gyűjteni! Gyűjteni!! fi polgári leányiskola 25 éves jubileuma Huszonöt esztendővel ezelőtt 72 tanuló iratkozott be az uj városi leány polgáriba és ma, az első negyedszázad után -• nem tudja befogadni a jelentkezőket. Életerős fejlődés, de szomorú jelenségek bizonyítják ezt a gyönyörű fejlő­dést és a jubiláris ünneplés jogo­san büszke hangulatát egy tola­kodó kérdés izgatja: hát még ak­kor mi lenne itt, ha !... ha a néhai Fejes István esperes, néhai Székely Elek polgármester és Dókus Ernő gondnoksági elnök akkor látott és dolgozott lelke élne még mindég bennünk, önzetlen mun­kások, áldozatkész polgárok után következettekben. . . Kikényszeríti e sóhajt polgári iskoláink jelen állapota minden ünnepi emlékezés dacára, mert minden örömet elhárít annak lá­tása, hogy egy életszükségletté hatalmasodott kultúrintézménynek emberi hibáink akadályozzák a hatalmasodását. Váddá s legyünk őszinték, sú­lyos önváddá komolyodik a sóhaj; de jó volna súlyát minél terhe­sebbre fokozni, hogy az a huszonöt év, amely leány polgárink életé­ben ezután következik, szabadabb fejlődési lehetőséget hagyjon azok előtt, akik erősödését munkálják. Hogy megérdemlik e segítséget lelkes munkásai, annak meggyőző tanúja volt a kétnapos jubiláris ünnepély, melyen közreműködött a fiú-, valamint a szerencsi és tokaji polgári iskola is. Bevezetőül a leány és fiú polgá­risták négy napos rajz- és kézi­munka-kiállítása figyelmeztetett a reális élethez való nevelés foko­zására irányuló csendes, de ered­ményes munkára, mely polgári iskoláinkban folyik, amiért első­sorban Sebestyén Antónia és Hircsu Gabriella tanárnőket, valamint Veres István tanárt illeti elösmerés. A jubiláris ünnepély első része, a zászlószentelés vasárnap délelőtt, az esős időtől kényszerítve az in­tézet tornatermében folyt le. Széli József főispánnal az élén, aki a kultusztuszminisztert képviselte, megjelent Ujhely valamennyi hi­vatal és társadalombeli számot­tevő személyisége, ami az ese­ménynek ritka szép és előkelő külsőt kölcsönzött. A zászlóanya tisztét Széli Józsefné főispánná vállalta el, de mert gyengélkedése megakadályozta abban, hogy az avatáson személyesen részt ve­gyen, férje Széli József főispán díszítette föl helyette szalagjával a pompás fehér brokát zászlót a felekezetek lelkészeinek áldása után. Az énekszámokból, szava­latból összeállított műsor lelkesen tapsolt kiemelkedő pontja Kiss Gábor igazgató ünnepi beszéde volt, — aki elösmeréssel emlé­kezve azokról, akik az intézet első érdeklődéss huszonöt évét pergő müs< dozásaikkal, mát a do nak elragadé megnyilatkozó sai­énekkar t( val ígéretéül nutatkozott annak, kitünően elő.; hogy az intéz Ünnepi bit eredményekb tartott, a fog. találva azt A vasárna.; •J inra te; vez t zönségéne tornaünnepé:yt ílmosta az es" s •ébb férkő e hétfőn lébe víiitVíi a tf kaji s vetlen, meb g szerencsiek!. kiirt versenyek# is az adó keddre halasz ották az ujhe k mellyel ő a ; számait. Gnädig . ieáuyci: vezetője és Vera riet' tanára, hálás íinru része­sültek a csapata •>’ t ai.tatot' gyönyörűen fegy» ;zf*t at. gyakorlatokért, l : iln y.„, senyszámok lev .se a; licska Károly és ;cí tanácsnok segíti nek szívesen adi <,•:•*! ’ nui' kel. A jubiláris ün <■;«' !* gabb és legpom ,, r főn délután foly ahol az újhelyi ság közremükö' gy haza­fias ifjúsági da t. növendékek. A műnk válogatót ték meg és a I pr-’gá mar kara, mely oly sen betanított ütött színpadra lett sok elösme S dohányg] műsora Csak dicsér3 elismerésünk illet heti — elsősort - a ;/:b, ;/ munkásságot ; elő­adásért, melye ján rendeztek , ; egyik erre ; . .i szűknek bizon nemes öncélú olt- k gődött ezzel : kel egyaránt : i‘/ adással dohá _ - :■ a mur. sága, mélynél --.ivei • n, radhatatlanok leknemésuesri akár a táisad i, u ; *v \é kapcsolatokra így a neme; telemben vett szocializmus esz vagy anyagi t ■ j 1 i Nem kévés heti azokat, ezen értékes a . ne‘.no. hatásra megáii-piiLatóan csoportjának lelki kiképzését gong­jaikba vették. Elsőnek kell itt megemlítenünk Széli Józsefné főispánnét, akinek a társadalmi szociális élet minden nyilvánulására kiterjedő figyelme a legrokonszenvesebb formát ta lálta meg a munkásság érdeklő­désének felkeltésére. Buzgó segítői e munkában: Pokomándy Imréné, akinek hoz­záértő fáradozását dicséri az első műsoros előadás szép sikere, melyben osztoznak vele Kiss Sán dór, Lipcsey Tivadar tanítók, Schweitzer Leopoldina tanítónő és Dobay Sándor, aki nagyon ügyes egyfelvonásosának betanításával végzett nagy és minden elismerést érdemlő munkát. Az előadásra zsúfolásig meg­töltötte a közönség az ez alka­tomra csinosan feldíszített termet. Széli Józsefné, Payer Ferenc püs-, pöki helynök s a nagyszámú in­mindvégig nagy i ~vőrs??*? ?Ívnek több szá­íhe uza iad.i

Next

/
Thumbnails
Contents