Zemplén, 1924. július-december (55. évfolyam, 53-102. szám)

1924-07-02 / 53. szám

Ötvenötödik évfolyam. 53. szám Sátoraljaújhely, 1924. július 2. Megjelenik hetenként kétezer szerdán ée szombaton Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoraljaújhely (Vármegyeház udvar) I Zemplén POLITIKAI HÍRLAP Előfizetési ár: Negyedévre . . 20000 K. Hirdetések: négyzetcentiméterenként. Nyilttér soronként 1500 K. Telefon : (szerkesztőség) 63. szám FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: Báró MAILLOT NÁNDOR Dr. MIZSÁK JÓZSEF Telefon: 63. szám. (kiadóhivatal) Hizssk egy istenben hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Egy kirándulás története A politika terén egy kis tallózás nem lesz érdektelen. Az ország nagy problémák megoldása előtt áll s a kor­mány valóban nagy szívós­sággal tesz eleget az idők követelményeinek. Ha csak egy rövid időre tekintünk is vissza — husvétig — azt látjuk, hogy egyik korszakos jelentőségű kéidés a másik után vetődött fel s ezek leg­jobb megoldása vagy meg­történt már, vagy pedig ko­moly megvalósulás előtt áll. Itt van a vámtarifa ügye. Gazdasági szempontból hor­ribilis jelentőségű kérdés. A másik, az indemnitás, amelyet most tárgyal a parlament. A legközelebbi idők problémája a tóvárosi törvényjavaslat, ami­nek fontosságát erősebben hangsúlyoznunk felesleges. Íme: a kormányon lévők minden porcikájukat az alkotó munka szolgálatába állították. Nem igy azonban a parla­mentnek egy-két tagja, akik szinte komikussá váló maga­tartást tanúsítanak a késhegyig menő ellenzékieskedésben. Ha ezt a politikai tallózást a köz­élet terére is kivisszük, egy nagyon érdekes, de amellett roppant elszomorító esetet kell megemlítenünk. Az egyik fővárosi lap durván rátámad a kultuszminiszterre, szemé­lyét pertraktálja a nyilvános­ság előtt, egyedül azért, mert a miniszter Hidegkuton villát vásárolt s azt renováltatta. Érdekes tünete a közéletnek, hogy a nyilvánosság egyes szó­csövei dehonesztálónak tartják egy miniszterre nézve, ha az villát merészel venni a maga számára. Az illető lapnak ez a magatartása egyebekben figyelemreméltó sem volna, ha a cikket nem azzal a kör­mönfont Yaffinériával irta volna meg, amelyik alkalmas arra, hogy a közvéleményben gya­nút keltsen: ez nem rendes dolog. A lapnak valóban nem le­hetett semmi más célja. Ez a magatartása azonban még a pése a múltban szent volt. Ma azonban politikai tőke. A parlament idejével a múltban takarékoskodtak, mert az idő drága. Ma ? ennek a felfogás­nak is antiapostolai vannak. A nemzet közvéleménye eb­ből az eklatáns példából is láthatja, hogy egyesek milyen célokra használják a mandá­tumukat, ahelyett, hogy an­nak a hivatásnak tennének eleget, amelyre megbizó leve­leik alapján küldettek. Ennek a három politikusnak szemé­lyes ügyek gyűjtése érdeké­ben történt kirándulásra mo­solyt csal az arcunkra, de hamar szomorú vonássá tor­zul, mert ezzel az esettel na­gyon sok társadalmi tünetet megmagyarázva látunk. InnzM Mm?X foíárgyisa Dr. Kiss Károly rendőrfeliigyelőt és Dr. Hóza Dániel s.-fogalmazót hivatali hatalommal való visszaélés vét­ségében mondotta ki bűnösnek a kir. Törvényszék s pénzbüntetésre ítélte őket. — Az ítélet nem jogerős. mai kissé lazultabb morális felfogás közepette is mélysé­gesen elitélendő, mert a tekin­télyek lejáratása s azok ellen a gyanú széthintése nemcsak az illető miniszternek szemé­lyes ügye, hanem magáé az országé is. Az egész ügy nyil­vános pertraktálása s annak körülményei nagyon érdekes fényt vetnek arra az oldalra, ahonnan ezt a gyanú-lavinát elindították. A napokban há­rom szélső ellenzéki politikus, akik egyebekben demagó­giájukról közismertek, politikai tőkegyűjtésre indultak Hideg- kutra, ahol a kultuszminiszter villája renoválás alatt áll. Ut- juknak tagadhatatlan célja az volt, hogy a miniszterről ada­tokat gyűjtsenek s azokat a parlament elé tálalva szóra­koztassák a közvéleményt sze­mélyes ügyekkel. Portyázá­suknak azonban rájuk nézve' nagyon szomorú, a közvéle­ményre pedig szerfelett humo ros vége lett. A miniszter látva az ólálkodó három férfiút, jó házigazda módjára felszólította őket: térjenek beljebb. Ezek azonban jobbnak látták, ha kereket oldanak. Ez az eset nagyon jellemző bizonyos oldalak magatartá­sára. A családi küszöb átlé­Sátoraljaujhely, julius 1. A múlt hó 30-án Kiss Károly dr. r. felügyelő, Hóza Dániel dr. r. s. fogalmazó és Sírompf Iván dr. r. fogalmazó törvényt ál­lottak mindazon — 1924.február 13-án éjjel — megtörtént és állí­tólag megtörtént eseményekért, amelyeknek ők és Horváth Ernő városi tisztviselő voltak a sze­replői. A főtárgyalását 9 óra­kor nyitotta meg Kun József tanácselnök, aki mellett szavazó bírók Fejes Ernő és Hegedűs Fe­renc voltak. A tárgyaláson a vá­dat Stépán Sándor kir. ügyész képviselte, Kisst Rácz Miklós dr., j Hózát Eckman János dr. és Strompfot Rochlitz Dezső dr. véd­ték, Horváth képviselője pedig dr. Adriányi Béla volt. A megnyitás után az elnök fel­olvasta az ügyész vádiratát, aki Kisst mint tettest, Hózát mint bűn­segédet személyes szabadság meg­sértésének vétsége miatt, továbbá mint tettestársakat hivatalos hata­lommal való visszaélés vétsége miatt, végül Strompfot közérdek­ből a vád képviseletének elválla­lásával becsületsértés címén vá­dolja, mert Kiss és Hóza Hor- váthot a Club kávéházban, annak kapualjában, az utcán a rendőr­A proletárdiktatúra Zemplén vármegyében Irta: Dr. Kossuth János (59) II. A diktatúra Sátoraljaújhelyben. A tanulókat integették, hogy vonják ki magukat a szüleik be­folyása alól, önállóan gondolkoz­zanak és cselekedjenek; a leány­tanulók között — már a 10—12 éves korban is — nagy erővel vetették reá magukat a nemi fel­világosításra : e célból külön mozi előadásokat rendeztek. A „polgári erkölcs lerombolása“ egyik főcélja volt a kommunista iskolának. Voltak olyan vérszomjas tanárok, akik arról beszéltek, hogy a bur- zsoá gyermekeket ki kell rúgni az iskolából. „Oroszországban — úgymond az emberbarom — ezek­kel röviden végeznek: falhoz ál­lítják és lelövik őket“. „Az egyetemen a tanárok nagy részét eltiltották az előadások tar­tásától s helyettük uj tanárokat neveztek ki: nagyrészt fiatal em­bereket, akik előbb radikálisok voltak, utóbb buzgó kommunis­tákká lettek. Ezeket még minisz­ter korában válogatta össze Kunfi Zsigmond. Mi sem természetesebb, minthogy ezeket a részben még kiforratlan egyéneket álmaik neto­vábbjának, az egyetemi katedrának reménysége megtántoritotta. Így lett egyetemi tanár Babies Mihály, akinek első munkája egy „vezér­fonál“ volt a Szózat tanításairól : ebben azt magyarázgatta, hogy a „haza“ ósdi ostoba fogalom“. De egyetemi katedrába került egy csomó, a tudományos világ­ban még alig vagy éppen nem ösmert nevű fiatalember, akiknek minden rátermettségük bitang őrü­letükből állott. Volt még egy „kultúrpolitikai akció“-juk a gazembereknek, amelyben mindjárt kezdetben re­mekeltek. A magángyűjtemények lefoglalása, amelyet Lukács György népbiztos egész tekintélyével tá­mogatott s végrehajtásához kar­hatalmat adatott. Amint kiderült, ez az akció is már a Károlyi uralom vége felé szervezkedett meg. Pogány Kálmán, Antal Frigyes, Kenczler Hugó előre megtervezték, hogy kiktől miket fognak elvétetni. Pogány Kálmán és Antal Frigyes aztán a „forra­dalom első éjjelén“ jelentkeztek a kormányzótanácsosnál, ahol meg­kapták a felhatalmazást és haj­nalra kelve, politikailag megbíz­ható tisztviselőkből sebtében ala­kított bizottságok autókon szágul­doztak be a várost s mire a mű­kincsek tulajdonosai megtudták, hogy proletárdiktatúra van, egy­ben ki voltak fosztva műkin­cseikből. A fővárosi minta után fogott hozzá az újhelyi direktórium is az újhelyi iskolák brutalitásához s nem akaratán múlt, hogy ke­vésre ment. Ujhelyben hiányzott az, amiben a főváros kommunista vezérei bővelkedtek, a romlott elem, amit Ujhelyben a proletár­diktatúra vezetőin kivül túlnyomó többségben a barakcsőcselék kép­viselt s ez utóbbi nem volt alkal­mas arra, hogy az iskolákat meg­ronthassa. A direktórium miután rendele­tileg betiltotta a város összes is­koláiban a tanítás végén elhang­zani szokott rövid imádságot s a hittan oktatást, az összes tanerő­ket szakszervezetbe kovácsolta össze, amely fölé részint Szabó János fiatal tanitót, aki ellen a harcszintéren való gyáva viselke­dése miatt elfogató parancs ada­-i

Next

/
Thumbnails
Contents