Zemplén, 1924. január-június (55. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-02 / 1. szám

1924. január 2. ZEMPLÉN 3. oldal. csolatban említjük meg, hogy ! folynak a tárgyalások a szini ke­rület megalakítását illetőleg s az eddigi jelek szerint Ujhely, Nyír­egyháza s egy harmadik nagyobb város fognak egy kerüietet al­kotni. A tárgyalások lefolytatása céljából Nyíregyháza város pol­gármestere a hó második felében Ujhelybe érkezik. — Újévi ajándék a Máv. Sport Klubnak. „Piros-fehér szin után rajongó kis leányok“ aláírás­sal egy levelet hoztak ma szer­kesztőségünkbe. A levélhez egy csomag volt mellékelve, ügyes és gondos himzésmunka: tizenegy darab nagy magyar cimerpaizs piros, fehér, zöld selyemszálakkal hímezve. A derék, magyarszivü, sportszerető kis leányok a Máv. Sport Klub tizenegy futballistájá­nak mellére szánták ezt a gyö­nyörű nemzeti jelvényt, hogy ez is lelkesítse őket s erőssé tegye győzelmek kivivására, hogy amint ők mondják, „viseljék a klub meg­érdemlő fiai egészségben és dicső­ségben.“ Készséggel teszünk ele­get a derék magyar honleányok kérésének és a szép ajándékot el fogjuk juttatni a klub vezetősé­géhez s hisszük, hogy a Máv. Sport Klub csapatát lelkes és odaadó küzdelemre fogja serken­teni a kedves és szorgos leány­kezek munkája. — Az új postatarifa. A ke­reskedelmi miniszter a posta, táv­iró és távbeszélő díjszabást janu­ár elsejével felemelte. Levél 20 grm.-ig helyben 300, vidéken 500. Levelezőlap 200, vidéken 300 ko­rona. Nyomtatvány 10 grm.-ig 50 kor., további 50 grammonkint 100 korona. Lengyelország, Né­metország, Románia és Olaszor­szágba 1000 korona, ez országok­ba^ levelezőlap 600, egyéb külföl­di államokba 1400, a levelezőlap pedig 800 korona. Ajánlási díj helyben 300, vidékre 500 kor, kül­földre 1400 konona. Postai utal­vány dijak: belföldre 100 ezer ko­rona után 1000 korona, a küld hető legmagasabb összeg 5 mil­lió korona. A távirati szódijak a belföldön 150 korona Ausztriá­ba, Csehországba, Jugoszláviába és Romániába, valamint Német- és Lengyelországba 600 korona. A távbeszélő éyi előfizetési dija a rendes állomások után Budapes­ten nem változott, vidéken 432 ezer, illetőleg 216 ezer korona. Helybeli beszélgetés dija Budapes­ten és yidéken 40Q, Budapesttől 25 km. távolságig 1200, 50 km. távolságig 3500, 100 km. távol­ságig 4500, 150, km távolságig 5500, 200 km. távolságig 6500, ezenfelül 7000 korona. a VISZKETEGSEQ, rühesség, sömör ellen használja a rég bevált ANTISKABIW-t, “•““Borókakenőcs. Kapható minden gyógyszertár­ban. Gyártja : Kozmochemla rt. Bpest, VII. Dembinszky-u. 4 J link Akut kii’egásiiaiauul tisztit, minden szilire lest Rakovszfej.BercNéuji-ntca 5. hx. Bérlő: Sárkány. — Fakészletek bejelentése. A városi hatóság értesíti az érde­kelteket, hogy az 1923. év októ­ber hó 1-től 1924. január 1-ig terjedő idő alatt a fa és faszén­készletekben beállott változásokat kitüntetni hivatott forgalmi „Jegy­zék“ és az 1924. évi január hó 1-én még meglevő fa- és faszén­készletek bejelentéséhez szükséges „Bejelentőlap“ nyomtatványokat a városháza 5. sz. hivatalos helyi­ségben az érte jelentkező érde­kelteknek díjtalanul szolgáltatják ki. — Januárban felszabadít­ják az állatkivitelt. A mezőgaz­dasági érdekképviseletek, mint értesülünk, széleskörű mozgalmat indítottak a kivitel-politika gyö­keres megreformálása érdekében és memorandummal fordultak az illetékes minisztériumokhoz. Leg- elsőbben azt kérték, hogy az élő­állat kivitelét tegye szabaddá a kormány és minden kiviteli kor­látozást szüntessen meg. Hir sze­rint a kormány megértette a gaz­datársadalom kívánságát és január első felében szabaddá teszik az élőállat kivitelét. — Válságba jutott az argen­tínai marhatenyésztés. Argen­tínában nagy gazdasági válságot idézett elő a konzervált hús kivi­telének megszüntetése. Az euró­pai államok ugyanis nem tudják megfizetni a fagyasztott húst s e- miatt az argentínai állattenyésztők az értékesítés lehetősége nélkül, ezerszámra kénytelenek leölni a szarvasmarhákat. Legutóbb is há­romezer darab kétéves marhát ö- letett le egyik tenyésztő az álla­toknak azonban csak a bőrét hasz­nálhatta fel, a húst mindenestől elfödelték. Boldog ország, ahol ilyen „elviselhetetlen“ a husbőség, nálunk meg milliószámra nő fel most egy uj generáció, akik a húst csak hírből vagy legfeljebb kósto­lóból ismerik. . . — A természet szeszélyes­ségének egyik érdekes jelensége, hogy ugyanakkor, amikor nálunk beállott a hideg tél, azalatt Kiev- ben virágzik az orgona, Odesszá­ban a virágkereskedők friss ibo­lyát árulnak. Ukrajna fehér cse- resznyevirágárban pompázik. Ezzel szemben Szibériában szokatlanul hideg tél van. — Móricz Zsigmond uj re­gényét közli a Pesti Napló. Újév napján 75-ik;févfolyamába lépett a Pesti Napló, a müveit magyar családoknak ez a legrégibb reggeli lapja. A jubileum alkal­mából a?zal a páratlan meglepe­téssel viszonozza a Pesti Napló hűséges olvasótáborának szerete- lét, hogy pompás nagy regényso­rozatot nyit és újévtől kezdve napról-napra való folytatásokban állandóan eredeti magyar regé­nyeket fog közölni A mai magyar jrocjalom legjelesebb mester*- jr. nak a Pesti Napló számára érde­kesnél-érdekesebb uj regényeket. A hatalmas uj regénysorozátot, amely eseménye lesz a magyar irodalomnak, Móricz Zsigmond legújabb regénye nyitja meg. Cime: Kovilágos kiviriadatig. A modern magyar szép próza nagymesteré­nek ez a legfrisebb alkotása az elcsúszott, lefelé züllő magyar zsentrivilág drámai erővel tömö­rített rajza, amelynek lihegő gyor­saságú meséje egyetlen éjszaka alatt játszódik le egy vidéki jó­szágigazgató házában. —■ Móricz Zsigmondnak ebben a gyönyörű legújabb a kotásában először a Pesti Napló olvasói fognak gyö­nyörködni. Mutatványszámot in­gyen küld a kiadóhivatal Buda­pesten VII. Erzsébet-körut 20. — A Kriegner-féle Reparator évtizedek óta kipróbált legjobb szer köszvény, csuz, rheuma, szu rás, szaggatás, csontfájdalmak enyhítésére. Kapható a gyógy­szertárakban. Egyedüli készítő : KRIEGNER-gyógyszertár, Buda­pest, Cálvin-tér. Póstai szétküldés naponta. — Üzletátvétel. Értesítem t. közönséget, hogy a Vörös Ökör épületében (bejárat a kapu alatt) levő Első saujhelyi késmüves és müköszörüs üzletet átvettem. El­vállalok köszörülésre és javításra minden a szakmába vágó dolgot: korcsolyát, ollót, borotvát, kése­ket, hajvágógépeket, orvosi mű­szereket stb. A legfigyelmesebb és legjobb kiszolgálást biztosítja a n. é. közönségnek Hajagos Nán­dor késmüves és müköszörüs. 2^3^11 t-tér­E rovat alatt alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. J — Az Uj Idők-nek, Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjá- ; nak újévi számában kezdetét ve- szí Erdős Renée uj, érdekes re- ; génye, a Borsóhercegnő. Közli I azonkívül a lap Herczeg Ferenc drámai jelenetét, a Két ember-t, Bónyi Adorján Dobosi Pécsi Má­ria és W. W. Jacobe elkeszélé- seit, Ernőd Tamás Nadányi Zol­tán verseit, Porkoláb István cikkét, számos művészi és időszerű ké- | pet és a lap rendkívüli nép- ' szerű rovatait, a szerkesztői üze- j neteket és a szépségápolást. Az ; Uj Idők előfizetési ára negyedévre I 12000 K. Mutatványszámot kivá- : natra ingyen küld a kiadóhivatal: i Budapest VI. Andrássy-ut 16. — Fiatal úri lányok egyetlen ! képes lapja a Magyar Lányok, j Minden száma kedves és kelle­mes szórakoztató olvasmány. Elő­fizetési ára negyedévre 8000 kor., j aki 1924. február—március ne- ; gyedre díjtalanul megkapja a rendkívül tartalmas karácsonyi ; számot, melyből mindenki meg­tanulhatja, hogy lehet házilag ru­hát varrni, kalapot csinálni. Ki- adóhivatal Bpest, VI., Andrássy- ut 16. ! — Egeret és patkányt bizto- J san kiirt a huskonzervából készült 1 szabadalmazott „Radikál“ irtó- j szer. Készíti: Standard Laborato- j rium, Budapest, IV, Kossuth Lajos- utca 14. Kapható: Sátoraljaúj­helyben Kluger Jenő cégnél. — Dr. Kállay Zoltán jogi j szemináriuma Budapest, An- t drássy-ut 8. és Szeged, Pallavicint- utca 3., felelősséggel és biztos sikerrel készít elő bármely egye­tem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgákra. > Jegyzet-bérlet! Rekapituláció ! Min­den felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazga­tóság. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete Sá­toraljaújhelyi Fiókja 1'Boldog uj évet kivan a nagyérdemű vásárló közönségnek. Kosztpénz! Felhívom T. vidéki üzletfe­leim figyelmét arra, hogy Bank- és Tőzsdebizományi .irodám a mai naptól kamatoztatás céljá­ból valorizálva is elfogad kísebb- nagyobb összegeket heti 4—10 %-os kamatokra. Eljárás: Cégemtől kérjen postatakarékpénztári csekklapot, melyen az összeget megküldi. Cégem Önnek a pénz beérke­zésével egyidejűleg úgy a pénz­ről, valamint annak biztosítá­sára 200°/o-os értékpapirfede- zetről letétjegyet küld. A kosztba adott összeg 8 napra felmond­ható. — Tőzsde megbízásokat, pénzt vidéki bankoktól, tőzsde­bizományosoktól is elfogadok. Válaszbélyeget feltétlen kérek. László Dániel I bank és tőzsdebizományos Budapest, Szabadság-tér 2. sz. Telefon: 201-30, 23 - 64. Estélyi, utcai, lakk- és antilopp-cipök (érd-, női- és gyermek-cipók kiváló minőségben nagy választékban legolcsóbb árakban Schwarzbunt Lipót cipő nagyáruházában Sátoraljaújhely „ZEMPLÉN“ könyvnyomda és kiadóhivatal helyiségei Sátoraljaújhely Vármegyeház III. udvar. I

Next

/
Thumbnails
Contents