Zemplén, 1923. október-december (54. évfolyam, 79-102. szám)

1923-10-06 / 79. szám

1923. okt. 6. ZEMPLÉN 3. oldal. XX X 3B3E 2KZ. Október 6. A múlt avarja sohasem fogja feledésbe takarni ezt a napot, melyen a tizenhárom tábornok halála keresztté avatta a bitófát. Hiába viharzott át lelkűnkön azóta sok pusztító, véres ferge- teg, uj mártírok százezreit Írva be a magyar történelem véres könyvébe, az aradi mártírok ne­vét soha el nem halványuló dicsfénnyel övezi a magyar ke­gyelet. Diadal és csatavesztés után a mi lelkünk sírjukhoz zarán­dokol erőt meríteni uj győze­lemhez, vagy uj talpraálláshoz. Az ő sírjuk könnyel áztatott hantjába ver gyökeret a magyar jövő zöldleveles fája. A „Zemplén" közönségének. A mai gazdasági viszonyok arra kényszeritettek, hogy a „Zemplén“- től és nyomdájától megváljak. — Eladtam a „ZemplénM azon re­ményben, hogy a vevő Részvény- társaság több áldozattal bírja majd megóvni tisztes tradícióit. Búcsúzom tehát. Kérem mind­azokat, kikkel a Zemplén révén évek hosszú során összeköttetésbe kerültem, hogy jóemlékezetükben megtartsanak és törekvéseimben ezután is támogassanak. Sátoraljaújhely, 1923. okt 6, Kroö Mór. — Halálozás. Korch'máros Já- nosnosné szül. Hordó Erzsébet életének 40., boldog házasságának 14. évében ez év szeptember 30-án Taktaharkánypn rövid szenvedés után elhunyt.'Október 2-án te­mették el a vidéki intelligencia és Taktaharkány népének nagy rész­véte mellett a taktaharkányi sír­boltba. Az elhunytban Korchmá- ros János taktaharkányi vezető­jegyző nejét gyászolja. — Bajnoki mérkőzések. A D. V. T. K. első csapata vasárnap délután 8/43 órai kezdettel bajnoki futbal mérkőzést tart a dohány­gyár mögötti sportpályán az Egyet­értés Sport Klub első csapatával. A Sac. ugyanakkor a diósgyőri pályán mérkőzik a Dac. első csa­patával, — Eljegyzés. Schwartz Elzát, Schwartz N. József tekintélyes új­helyi iparos leányát eljegyezte Szigeti Sándor Budapestről. (Min­den külön értesítés helyett.) — Ismertető előadás. A .Sá­toraljaújhelyi Kereskedelmi Társu­lat“ felkérésére Hollós István mi­niszteri tanácsos pénzügyigazgató, Mészáros Bálint pénzügyi taná­csos és Hoffmann Barna pénzügyi titkár urak f. hó 7-én d. e. 11 órakor az újabb közérdekű pénz­ügyi rendeletekről (adóvalorizáció, illetékek, fogyasztási adópótlékok) ismertető előadást tartanak a „Kaszinó“ helyiségében. Az elo­közérdekű voltára való te- 'rsulat tagjain kívül szívesen lát a Ke- írsulat. A idéki községi vá a mandátumok 72 erte el az ellenzék s zalékát a kormány­dőri bűntető biró­i számvevőségen birt a városháza földszint­ZEMPLÉNI GAZDA A Zemplénvármegyel Oazdtiági Egyesület Hivatalos Közlönye Szerkesztő: 1LLÉSHÁZY ENDRE A Zemplén vára. Qazd. Egye­sület ügyv. titkár* f Értesítés. A félévszázados múltra vissza­tekintő s a Tokajhegyalja érdekei körül a múltban annyi érdemeket szerzett Zemplén lapot s a lapot előállító Zemplén nyomdát a most megalakult „Zemplén könyvnyom­da és lapkiadó részvénytársaság“ megvevén, a „Zempléni Gazda“ — mert a részvénytársaság veze­tőségének Gazdasági Egyesületünk vezetői állanak élén — mától kezdve a „Zemplén“ lap kereté­ben jelenik meg mindaddig, mig Egyesületünk abban a helyzetben lesz, hogy a „Zempléni Gazdát* önállóan jelentesse meg. Felkérjük Zemplén vármegye gazdaközönssgét s egyesületünk tagjait, hogy a „Zemplén “-t s a Zemplén nyomdát, melyben Egye­sületünk anyagilag is érdekelve van, támogatni szíveskedjenek azáital, hogy a lapot rendeljék meg s minden szükségelt nyom­tatványt a „Zemplén könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaságinál (Sátoraljaújhely, Széchényi-tér 9.) szerezzenek be, illetve nyomtas­sanak. A Gazdasági Egyesület (elnöksége. Kormányrendelet a bortörvény kiegészítésére. A nemzetgyűlés elnapolása miatt a bortörvény novella letárgyalható nem lévén, a kormány az ez idei must feldolgozásának lehetővé té­tele végett a következő rendeletét bocsájtóttá ki: A m. kir. minisztériumnak 6720. M. E. számú rendelete az 1923. évi szüretelésből származó must és bor előállításának és ke­zelésének szabályozásáról. A m. kir. minisztérium a bor értékesítéséhez fűződő fontos köz- gazdasági érdekekre figyelemmel az érdes bornak kiviteli célokra való készítéséről 5514/1914. M. E. szám kiadott (Magyarországi Ren­deletek Tára 1919. évfolyam, 842. lapján közzétett) rendelet rendel­kezéseinek módosításával és ki­egészítésével az 1923. évi szüre­telésből származó must és bor előállításának és kezelésének sza­bályozása tárgyában az 1920. évi I. t.-c. 10. §-ában kapott felha­talmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. Az 1923. évi szüretelésből származó mustot — kivéve a tokajhegyaljai borvidék zárt terü­letén termelt mustot — bárki kü­lön engedély nélkül besűrítheti. A tokajhegyaljai borvidék zárt területén termelt must besűrítésé­hez külön engedély szükséges. Ezt az engedélyt a földmivelésügyi miniszter adja a Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület véleményé­nek meghallgatása után. 2. §. Az 1923. évi szüretelés­ből származó musthoz, borhoz, vagy vörösbor cefréjéhez a ter­mészetes cukorhiány pótlására — a tokajhegyaljai borvidék zárt te­rületét kivéve — bármely hazai borvidéken termelt és szőlőből készült besűrített mustot vagy szárított (fonnyasztott) szőlőt a mennyiségben szabad hozzáadni, hogy az igy megjavított mustból (cefréből) származó bor teljesen kierjedt állapotban legfeljebb 3 (három) térfogat % szesztarta­lommal emelkedhessék, de 14 (tizennégy) % szesztartalmat meg ne haladjon. Oly mustot vagy bort, amelyet más borvidékeken származó be­sűrített musttal vagy szárított sző­lővel javítottak, csak általános elnevezéssel (pl. asztali bor, pe­csenyebor stb.) szabad forgalomba hozni, ellenben valamely borvi­dékre, nemkülönben valamely sző­lőfajtára (jellegzetes borfajtákra) utaló megjelölésük egyaránt tilos. Termelők ugyanannak a köz­ségnek a szőlőterületéről származó szárított szőlővel a jelen §. első bekezdésében meghatározott kor látok között mustjukat engedély nélkül is kijavíthatják. A must javítását csakis a szü­ret kezdetétől az engedélyokirat­ban esetről-esetre megállapítandó időben szabad végezni. A must javításának engedélye­zése iránti kérelem benyújtására és kezelésére az 1908 : LXVII. te. 4. §-a, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 112,000/1908. számú rendelet, 16—24. §-aiban megállapított rendelkezések irány­adók. A tokajhegyaljai borvidék zárt területén az 1923. évben termett mustnak besűrített musttal vagy szárított szőlővel javításához csu­pán a földmivelésügyi miniszter adhat engedélyt. A tokajhegyaljai borvidék zárt területén termett mustnak javítá­sához csak az ott termett szőlőből származott besűrített mustot vagy fonnyasztott szőlőt szabad fel­használni. A besűrített mustnak ipari fel­dolgozás céljára felhasználását a földmivelésügyi miniszter rende­lettel szabályozza. 3. §. A tokajhegyaljai borvidék zárt területén az 1923. évben ter­mett asszu és édes szamorodni bor szesztartalmának emelése leg­alább 70 (hetven) térfogatszázalé­kos hibátlan borpárlat hozzáadá­sával szabad, úgy azonban, hogy hektoliterehkint legfeljebb 4 (négy) térfogatszázalékos mennyiségű bor párlat használható és hogy ekként a bor szesztartalma 18 (tizennyolc) térfogatszázafékot meg ne halad­jon. A borpárlatnak a jelen §. ér- jelmében használatát a községi elöljáróságnál előzetesen be kell jelenteni. 4. §. A földmivelésügyi minisz­ter felhatalmaztatik, hogy az 1923. évi termésből állandó minőségű, jellegű és összetételű, úgynevezett tipusboroknak állami ellenőrzés alatt előállítása céljából a bor szesztartalmának emelését legalább 70 (hetven) térfogatszázalékos hi­bátlan borpárlat hozzáadásával megengedhesse. A borpárlat alkalmazásának, valamint a párlási célra szolgáló bor (Brennwein) előálltiásának módozatait a földmivelésügyi mi­niszter rendelettel állapítja meg. Besűrített musttal vagy szőlővel javított mustból erjedt borra azon­ban ily engedélyt nem lehet adni. 5. §. Az 1923. évi termésből csemegeborok előállításához a földi szárított szőlő, besűrített must vagy legalább 70 (hetven) térfogat ü/o-os hibátlan borpárlat használható. Csemegebori más, akár bel- akár külföldi borral házasítani tilos. 6. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető bezárás­sal, valamint százhúszezer koro­náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 1. Aki a jelen rendeletben engedélyhez kötött must- vagy borjavitást engedély nélkül, vagy nem a meghatározott feltételek megtartásával'végez; 2. aki az 1. pont alá eső mustot vagy bort raktáron tart vagy forgalomba hoz; 3. aki más borvidékről szár­mazó besűrített musttal vagy szárított szőlővel javított mustot vagy bort valamely borvidékre vagy szőlőfajtára utalással hoz forgalomba; 4. aki csemegebort más, akár bel- akár külföldi borral házasít. Az 1908. XLVII. t.-c. a munka­adó vagy felügyelettel megbízott egyén felelősségére, a mintavételre és a zár alá vételre, a denaturá- lásra, az elkobzásra, a hatóság által értékesítésre, a megsemmi­sítésre, továbbá a büntető, a bor­vizsgáló és a borellenőrző eljárásra vonatkozó s ezidőszerint is ha­tályban levő különleges rendelke­zéseit a jelen rendelet alá eső kihágások esetében is tneg> eleiden alkalmazni kell. 7. §. A jelen rendelet életbelé­pésével az édes bornak kiviteli cé­lokra való készítése tárgyában 5514/1919. M. E. szám alatt ki­adott rendelet hatályát veszti. Budapest, 1923. szept. 19. Dr. Vass s. k. A földmivelésügyi minisztérium a fenti kormányrendelet alapján nyilatkozatra hívta fel a Zemplén­vármegyei Gazdasági Egyesület elnökségét, hogy „kívánatosnak tartja-e az ez idei must besűríté­sét s annak borjavitási célokra való felhasználását.“ A Gazdasági Egyesület elnök­sége a rendelet helyes értelmezé­sére hivatkozva kijelentette, hogy véleményt esetről esetre óhajt adni, mert adandó véleményére nem egyedül az időjárás, de a kérvé­nyező egyéni megbízhatósága is befolyással leend. Az egyesület általánosságban e nagyfontosságu kérdésben nem nyilatkozhat, mert nem nyithatja meg egy általános­ságban tett véleményadással a bor- pancsolás zsilipjeit, nem akarja kockáztatni ezáltal a Tokajhegy­alja jó hírnevét. KEVE Mezőgazdasági Hitelintézet és Iparfejlesztési R.-T. Budapest, V., Nádor-ucca 20. Elfogad megbízásokat ter­mény értékesítésre minden mennyiségben. — Kesögazda- ságl hitelt nyújt kedvező feltételekkel. Meeögazdaaágl többtermelés és Iparfej-

Next

/
Thumbnails
Contents