Zemplén, 1908. január-június (38. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Sátoraljaújhely, 19C Meg jelen hetenkint kétsz r szerda és szombat este. 1. Harmini íii' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoralia-Ujüely, lótér 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. apró hirdetéseknél minden garmond szó 4 fill., vastagabb betűkkel 8 fill. Nyílttérien minden garmond sor 80 fill. POLITIKAI HÍRLAP, ííj. Maczner Gyula főszerkesztő. Majtényi Géza főmunkatárs. óv . ... 8 Hivatalos l fill. Pel betűkkel, térmérték után 8 fii isái!-. *>.£ v* '.te-: 1908. jan. 1. Reményekkel eltelten, egy jobb jövőbe vetett bizalommal üdvözöljük az uj évszáraot és kívánunk e határkőnél mélyen tisztelt olvasóinknak, munkatár­sainknak, barátainknak és elv­társainknak boldog uj évet! Nem siklik át az ember, bár­mily tartózkodó és érzéketlen legyen is az eseményekkel szem­ben, — szó nélkül egy ilyen nevezetes dátum fölött. A múlt emlékeit felidézi, a jövőre rend­szerint reménykedve tekint. Ez már az ember természetében fekvő dolog. Hiszen a lélek leg­nemesebb hajtásai közzé tarto­zik a reménység, nélküle vajmi sivár, kietlen, vigasztalan volna az egész élet. Még a csapások súlya alatt megtört s magát re­mény- és hitvesztettnek valló em­ber lelke mélyéről is felcsillan az a fénysugár, mellet az Alkotó oltott a küzdelmekre teremtett emberbe, nehogy erőt vegyen rajta az önmagával és a nagy összeséggel való meghasonlás. És ez igen jól van igy. A munkára teremtett s az élet örökös nagy harcára kárhoztatott embernek legnemesebb feladata valóban csak a munkásság lehet, éspedig az olyan irányú munkás­ság, mely a közjó előmozdítá­sára irányul. A „Zemplén“ a mai nappal 36-ik évfolyamába lépett. Egy emberöltőnél hosszabb időből álló múlt van mögötte. A vidéki lapok között alig akad még egy- kettő, mely hosszabb pályafutásra tekinthetne vissza. Hogy mit je­lent pedig a vidéki hírlapiroda­lomban 35 esztendő, azt magya­ráznunk fölösleges. Ott állott a Zemplén a magyar kultúra ébre­désénél, midőn nagynevű alapí­tója szinte lehetetlennek látszó küzdelmet vett föl a tespedéssel szemben. Ott harcolt a szabad eszmék táborában mindig, ahol a haza java és főleg a vármegye közönségének érdekei megkíván­ták az egyenes szót, a becsüle­tes nyíltságot. Soha sem tarto­zott az oktalanul hadakozók közzé, mert akkor elvesztette voln® ° n el vív pl | ma oly nagy közönség részéről találkozik. Ez a mi legnagyobb j erősségünk és büszkeségünk, e-: a 35 éves mull, — mert ez hogy lap un tv ne ra csak és megizmosodott or­gánum,-de annyira egybeforrott I a közönség középületével, hogy I lap és olvasó kölcsönösen ni igazolja, életképes értik egymást és utaik soha sem kereszteződnek. Ott állottunk éber szemmel, hazafias hévvel a legnehezebb csaták füzében. Az 1905. éven lefolyt nagy nemzeti küzdelem­ben ébrentartottuk a jobb jövő­ben való hitet. Biztattunk, rémé- j nyékét keltettünk még a már- ! már csüggedőkben is. Büszkén tekintve tehát visz- sza a lefolyt hosszú időre, az uj esztendő küszöbén programmot adunk, mert kell adnunk, — mi is, a közélet szerény munkásai. Programmunkat két szóban foglaljuk össze: „dolgozni aka­runk“. Hogy milyen irányban, kikért és miért, az már olyan ismert valami, amely bővebb fej­tegetésre nem szorul. Múltúnk nyitott könyv Zem­plén vármegye nagyközönsége előtt. Dolgoztunk eddig is a köz­érdekért, vármegyénk közönsé­gének érdekvédelmében. Az igaz­ság kérlelhetlen szavával osto­roztuk a rosszat, a buzdítás igéi­vel siettünk a jónak támogatá­sára. Dolgozni akarunk és dol­gozni fogunk ezután is ugyan­azon a mezőn s ugyan azon alap­elvek szerint, melyek eddig irá­nyították hirlapirodalmi tevékeny­ségünket. A higgadtságnak, ala-, pos megfontoltságnak vagyunk barátai minden konzervativizmus nélkül. Megértjük a fejlődő kor hivő szavát, de nem hagyjuk ma­gunkat elkapatni pillanatnyi fel- bevülésektől, sem múló jellegű események hatása alatt nem ál­lunk, hanem Ítéletünket teljes tár­gyilagossággal csak akkor mond­juk ki, midőn meggyőződtünk a leszürődött igazság cáfolhat- lau voltáról. — Soha sem volt toliunk személyi harcra kapható. Nem utazunk szenzációkban. Egy komoly, teljes hitelre számot- tartó vidéki lap legnemesebb hivatását abban találjuk, hogy olvasó közönségünk teljes hite­lességgel legyen a közérdekű eseményekről tájékoztatva. Ép­pen ezért polémiába is csak olya­nokkal és olyan események fe­lett bocsátkozunk, akik és ame­lyek arra megérettek és érdeme­sek s valóban közérdeket kép­viselők. Politikai tekintetben haladni fno-nnb- c>r!d*"i "Gin’nn üz alkot ! mánypárt programra,iát vallva, — j Megyei és városi ügyeket illető ! tudósitásaiükban nerc állunk ár j tok szolgálatában. A közigazga- I táska politikát nem vegyítünk, j itt van az a tei, ahol Köteles ! minőén elfogulatlan, +isztességesl * p levetni a pártíegyeímet és .inden embert értéke szerinti mérlegelni. Tiszteletben tartjuk | mindenkinek a politikai meggyő­ződését s ugyanezt elvárjuk má­soktól is a magunk részére. A társadalmi életbe, vagy a köz- igazgatási s a vallási térre soha sem szabad a politikát bevinni; aki ellenkezőleg cselekszik, el­tévesztette hivatását s letért az igazság útjáról. A politika olyan tudomány nézetünk szerint, amely teljes lelkiismereti szabadságot tételez fel. A társadalom tudo­mány nem kevésbbé kívánja ezt meg. Csakis ilyen elvek szem- előtt tartásával lehet a becsüle­tes őszinteség és igazságosság utján haladni. Megjelöltük az 1908. évre magunk elé tűzött útvonalat. — Dolgozni akarunk, kedvvel, igaz­ságos tollal. Éhez a. munkálko­dásunkhoz kérjük a nagyközön­ség támogatását a reánk virradt uj évben is, mely hogy legyen mindnyájunkra a boldogság esz­tendeje : arra kérjük a sorsun­kat intéző Gondviselést ! A. „Zemplén“ szerkesztősége. 9 „Kazinczy-köp“-ből. A „Kazinczy-kör“ estélye. — Saját tudósítónktól. — Sátoraljaújhely, 1907. dec. 30. Á zemplénvármegyei Kazinczy- kör 1907. évi december hó 29-én dél­után 6 órakor szépszámú közönség érdeklődésétől kisért estélyt rendezett a vármegyeháza nagytermében, mely- lyel egyidejűleg lezárta 1907. évi ál- dásdus működését. A közönség érdeklődése folyto­nosan fokozódik a kör estélyei iránt s mind nagyobb számban vesznek azon részt a vendégek is, kiknek javarésze reményeink szerint a jövő évben már szaporítani fogja a kör tagjainak gárdáját. * A folyó hó 29-én lezajlott estély első műsor számában ifj. Juhász Jenő lépett pódiumra, hogy hangula­tos, eszme- és tartalomgazdag költe­ményeiből olvasson fel a közönség­nek. A költeményekben, melyekben erősen nyilvánul meg a szerző lyrai tehetsége s contemplativ hajlama: való­ban gyönyörködött közönségünk. Kü­lönösen a Férfi cimü költemény az, mely ügyes poenttal hatott s az is­métlést kivánó közönség tapsaira fel­olvasott költemény, meiy a tölgye­ket aposztrofálja, melyeket a szerző sírja felett élni, virulni óhajt. Rokonszenves tapssal jutalmazta a kör közönsége a fiatal szerzőt ked­ves ’ .iga töltenn'nvnnek lelolvasá- ,. suért, melyeknek ugv 'br-’ongő alap- tónusa, min: i fogas tál an formai tö­kélye méltán váltották ki tetszését. UicLváry Ernő adott elő azután dr, Kasztriner Árpád finom zongorf '■»érető mellett két müvet Wyniavs « lói, a Tarantella-1 s Legendá-t íz ügyes, kópze't hegedűs bizto mi ■ ése, interpretáló Képessege közvetítő ereje róván teljes’szíuségc bon bontakoztak ki előttünk a hatul más müvek i tott közvetíti gedüsben. „ nyilvánult e Olchváry Eri dr. Kasztrine i Isépy Z képességét ai tette már élői szavalta el as számában Fai költeményét, tette leány : rajza, kit az í ­gúnya elől ke ;! 1 ■ i(­zéseiből fakac megbocsátó A A közvei .y Isépy Zoltánn z j 1 a • ji.sági ■> szavalta el, ílrmzője í diámon. Kell párosul a k' ; juttatandó érz lásával, a költemény le;, sével, szabatoi tanghort mindenkor hel, . el ka! sulylyal: mint • nak számára; volt. Gyulai El dl, ki zongorán elő egy pár G t* v o-, méltánylással ' • biztonsággal szeműek is ke ^ , r ír ff _ 1 ' . i J m.4y tek •: ,e Képzett zongor loizu gulalcan vartá lép" peicekért• tak hálósak. Az »ofólv vnen vo íme; szép ’7 eme emum a n.az léí-. Orvén

Next

/
Thumbnails
Contents