Zemplén, 1902. július-december (33. évfolyam, 64-140. szám)

1902-07-02 / Rendkívüli Kiadás

Sátoralja-Ujhely, 1902. julius 2. Rendkívüli kiadás. Harmincharmadik évfolyam. Megjelen minden második napon kedd, csütörtök és szombat este. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sátoralja-Ujhaly, főtér 9. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Ápvó hirdetéseknél minden garmond szó 4 fill., vastagabb betűkkel 8 fill. Nyilttérben minden garmond sor 30 üli. Zemplén POLITIKAI HÍRLAP. iij. Meczner Gyula főszerkesztő. Bíró Fái felelős szerkesztő. dr. Hám Sándor főmunkatárs. Előfizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 kor negyedévre 3 kor. — Egyes szám ára 8 fillér. — Hirdetési díj: Hivatalos hirdetéseknél minden szó után 2 fill. Petit betűnél nagyobb, avagy disz- betükkel, vagy kerettel ellátott hirdetések térmérték szerint egy négyszög centim, után 6 fill. — Állandó hirdetéseknél ár- kedvezmény. A Kúria döntése. — Az igazság győzelme. — Sátoraljaújhely, julius 2. Magyarország legelső birósága ma délelőtt hirdette ki döntését a sátoraljaújhelyi petició ügyében és ez a döntés egy áldatlan, hosszas politikai háborúban teljes és felebbezhetetlen igazságot szolgáltat. Ehhez szó nem férhet többé, ezt kritika és elfogult szenvedélyesség el nem homályosithatja: világit az és fényt dérit egy heccekből kovácsolt zűrzavar sötét tömkelegébe. Most első pillanatban, ahogy a táviró drótja elhozta hozzánk a hirt, lehetetlen minden értékes rész­letével kommentálnunk a hirt. Értékes az legeslegelső sorban azért, mert a győzelem jegyében elégtételt nyújt egy derék és a küzdelemben nem csüggedő erős férfiúnak, id. Meczner Gyula választási elnöknek. Értékes pedig azért is, mert egy mesterségesen felzaklatott választókerület közéletében a higgadt, tárgyilagos politika győzelmével letörte szószátyár hepciáskodás szarvait. A választási elnök víharedzett férfiú, a közélet minden terén fáradhatatlan buzgalommal, hazafias lelkese­déssel törekedett, hogy vármegyéjének és hazájának szolgálatokat tehessen. Most, hogy a választás megsemmisítésé­nek indokait az ő vállaira helyezték és hogy ő e vádakat az izmos önérzet erejével visszavágva ország-világ előtt történt meghurcoltatás után kivívta igazait és bebizonyította, hogy e választás megsemmisítésére nincs okszerű alap, legkellemetlenebb, legerősebb küzdelmét vívta, de egyszersmint a legfényesebbet is. Érdem illeti mellette a választástvédőket Nagy Dezső drt és Thuránszky Zoltán drt, ki szintén fáradha­tatlan igyekezettel törekedett ez ügy tisztázásán. És ime ma megadta küzdelmükre a feleletet az ország legelső birósága, amely kérlelhetetlen szigorral őrzi a választások tisztaságát, a sátoraljaújhelyi petició elutasításával pedig kimondta, hogy ez a választás tiszta volt, hogy annak megsemmisítésére az igazságérzet nem találhat indokot. Express táviratunk a következő: * Budapest, jul. 2. d. e. 11 ő. (A Zemplén saját távirata.) A Kúria tanácsa meghozta ítéletét a sátoraljaújhelyi petició ügyében és Paiss kúriai tanácselnök elnöklésével ma délelőtt 10 órakor tartott nyilvános ülésében kihirdette azt. Az ítélet tartalma a következő: A sátoraljaújhelyi választás ellen beadott peti- cziót a Kúria elutasította.

Next

/
Thumbnails
Contents