Zemplén, 1895. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1895-07-07 / 27. szám

Sátoralja-Ujhely, 1895, julius 7. 27. (1331). Huszonhatodik évfolyam, ELŐFIZETÉS ÁBA: Egész évre 6 ft. Félévre 8 ft. Negyedévre 1 ft 50 kr Bérmentetien levelek csak ismert kezektől fo­gadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. Egyes szám ári. 15 kr. ^ nyílttérien minden gar- mond sor dijja 20 kr. Zemplén. Társadalmi és irodalmi lap. ZEMPLÉN VAEMEGYÉNEK HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK IMZIUSTIDIEnsr T7".^S.Á. ÍR, InT^IE3. HIEDETÉ3 DIJA hivatalos hirdetéseknél; Minden szó után l kr. Azonfelül bélyeg 80 kr. Petitnél nagyobb, avagy diszbetükkel vagy kör­zettel ellátott hirdetmé­nyekért térmérték szerint minden négyszög centim, után 8 kr. számittatik. Állandó hirdetéseknél kedvezmény nyujtatik. Hirdetések és pénzktilde- mőnyek a kiadóhivatal­hoz intőzendök. erkölcsi alapon. Kialakult egyéni, nemzeti büszkeségünk. Megjelent előttünk a haza szent képe, melynek szebbé tételéhez, ol­tárra helyezéséhez kicsiny bár, de minden erőnkkel mi is hozzájárulni akartunk. De mi éreztük, hogy ehhez a munká­hoz erő kell. Ereztük, hogy a boldogságot meg kell érdemelnünk. Erőt gyűjtöttünk hát. Szülőink, okta­tóink annak forrásaihoz vezettek és mi kö­vettük őket, felkerestük azokat. Mi bíztunk nemes szándékukban. Magunkba szívtuk sza­vaikkal lelkűket, tudásvágygyal csüngtünk ajkaikon, tisztelettel hajoltunk meg akaratuk előtt. Pedig hát: a mi szülőink, oktatóink is csak emberek voltak. Áldott legyen édes emlékük ! Mi dolgoztunk, tanultunk és engedel­meskedtünk. így lettünk férfiakká. Vannak-e még gyermekek? Figyeljétek meg csak őket. Hallgassátok meg beszé­deiket ! Az ártatlanságot talán már csak a bölcsőben ringatják ? A tudás emésztő féreg a zsenge kor­ban. E féreg most már a kis bimbóba is bekerül. Ott rágódik életerején, megfosztja zománcától. Hogyan fejlődjék aztán illatos virággá ? Szülők, óvjátok meg kicsinyeiteket az élet szennyes viharától! A ti gondatlanság­tok folytán esik féreg a még alig eszmélő lélekbe, mely aztán egész életre nyomorékká sebzi az erkölcsöt. Kötelességtek gyerme­keitek boldogságán fáradni, hintsétek hát el a még ártatlan keblekbe a tiszta erköl­csök magvait. Csakis ezekből fakadhat a boldogság virága. • Ez, a tiszta erkölcs, a legjobb, legnagyobb örökség, melyet gyer­mekeitekre hagyhattok. Mennyi fájdalomtól, keserűségtől óvnátok meg ilyképpen ön ma­gatokat, mennyi bajtól, csapástól szeretett gyermekeiteket ! Mert az élet kérlelhetetlen biró. Vas­következetességgel halad útján. Okot soha­sem hagy következmény nélkül. A legkisebb vétségért is lakokat. Felkapja olykor szár­nyaira, mert a szennyet is elhordja egy ideig, de végre mindig sárba tiporja. Minden tett­ünk avagy mulasztásunk, egész életünk kö­vetkezményképen önmagában hordja a ju­talmat vagy bűnhödést. Saját tetteinknek csupán önmagunkra kiható fájdalmas következményeit még csak elviseljük. De mily iszonyú lehet az a tudat, mily lelkiismeretet gyötrő az az önvád, hogy eljárásunkkal vagy mulasztásainkkal mások­nak, és éppen legszeretettebbjeinknek, saját vérünknek, édes gyermekeinknek boldogul- hatását akadályoztuk meg! Mert boldogulhat-e a mai ifjúság ? Van-e joga a boldogságra ? Ez egyedül a tiszta erkölcs, nemes életelvek, a köznek javáért ezek alapján fáradni akaró munkálkodás magvaiból fakadhat. Ezt igazolja a minden­napi élet. E mellett tanúskodik az emberi­ség ezer éves története, ezt hirdeti a vallás, ez lelkünk szent meggyőződése. Meg van­nak-e azok a mai ifjúságban, eljuthat-e erre a mai ifjúság? Ám lássuk. Vármegyei ügyek. Köszönőirat. A munkácsi gk. püspökség egyházmegyéjéhez tartozó újhelyi esperesség pap­sága nevében Miklósy István, újhelyi gk. lelkész­esperes, a következő nemeshangú köszönőiratot nyújtotta át főispánunk Öméltóságának : Méltóságos Főispán Vr, Kegyes Urunk ! Az újhelyi egyházkerület gör. kát. pap­sága hálás szívvel emlékszik vissza Méltóságod­nak ama mélyen lekötelező előzékenységére s kitüntető figyelmére, melyben a munkácsi egy­házmegye íöpásztorát, méltóságos és fötisztelendő Firczák Gyula püspök urat, vármegyénk szék­A mai ifjúság. — Két cikkely. — I. (B.) Visszaemlékezünk gyermekéve­inkre. Megtehetjük, mert mi még voltunk gyermekek is. Csak éreztük, hogy élünk. Mit sem tudtunk a létért körülöttünk folyó, sokszor oly szennyes küzdelmekről. Semmit annyi cudar érdeknek erkölcsöket tapodó tusájáról. A mi gyermek-lelkűnk előtt még ismeretlenek voltak a zsenge kebelt elsor­vasztó érzelmek, szenvedelmek, a bűnök forrásai. Édes szülőink gondossága, okos szere- tete őrt állott s megoltalmazott azoktól. És mi szerettük, imádtuk édes szülőin­ket. Ösztönszerü tiszteletünk földi istenünkké avatta őket. Vakon követtük akaratukat. Eszünkbe sem jutott volna, hogy bennük, szavaikban, jóságukban kétkedni is lehet. Édes tudatlanságban, vonzó naivsággal él­tünk szülőink örömére a boldog jelennek. Ifjakká serdültünk. Szemeink jövönkön függtek. Nemes vágyak szálltak meg, lel­künk ambícióval telt el. Eszményeket alkot­tunk. Szülőink iránt való ösztönszerű érzel­meink tudattá erősödtek. Egész lelkűnkkel mélyen átéreztük, tudtuk, hogy nekik vég­telen hálával tartozunk. Ennek lerovását életünk első feladatának tekintettük. Tiszta lelkűnkkel annyit, oly szépet tudtunk el-eltervezgetni. Mi lesz majd, ha iskoláinkat elvégeztük? Elálmodoztunk tiszta szeretetről, családi boldogságról. Ide mene­külünk majd az élet zajától megpihenni. Innen merítünk majd uj erót az élet küzdel­meihez. Pályát választottunk s ezért lelke­sedni is tudtunk. Kiemelkedtünk az önzés szűk köréből. Akartunk a köznek is hasz­nára lenni. Éreztük, hogy csakis igy szabad részt kérnünk a közjóból. Elveket alkottunk TÁBO k A viaszújjú ember. — A ^Zemplén« számára — Angolból: Lintz Géza. III. (Folyt, és vége.) Az ebédlő, melybe a nagy s díszes társaság lassankint gyülekezni kezdett, fejedelmi pompát mutatott, A művészies kandeláberek a gyertyák soka­ságával, melyeket a körüllevő remek tükrök mil­liárd számban sugároztak vissza, valóban felséges látvány volt. A hófehér damaszt térítőkről csak úgy ragyogtak a remek müvü ezüstkészletek, a kristály- és színes üvegek szemkápráztató fényt lövettek, mig a hosszú táblán, egyik végétől a másikig a legváltozatosabb színekben pompázó égaljí virágok s fölséges Farne-k fesledeztek s mindennek koronája a libériás szolgák díszes soka­sága volt. Mielőtt az asztalhoz ültünk volna, házigaz­dámat barátjaitól körülvéve találtam s hogy észre vett, egy igen nyájas fejbólintással adta tudtomra. — Egészen helyes, mondám magamban. Az a kevés, gondolám, mit magamról mondottam, elég. Ha valaki ily kietlen pusztaságban palotát épit magának, bátran be lehet hozzá jutni ajánló­levél nélkül is. Nagy gazdagságának egy váratlan szemlélője neki csak kellemes dolog és előtte szí­vesen látott lehet. Magamat szomszédom előtt meghajtva avval az elhatározással foglaltam el helyemet, hogy a dolgoknak ily váratlan jelenetét tőlem telhetöleg fel­használom. Összesen húszán voltunk. A társaság két arab törzsfőből, néhány francia tisztből, egy vig kedélyű öreg lelkészből és több napbarní­tottá telepitvényesből és polgárból állt, ez utób­biak, valószínű, hogy a közeli városr jegyzője és tanácsosai lehettek. Jó ideig tartott, mig a társalgás határozott irányt nyert. Úgy látszik minden egyes vendég ugyan abban a helyzetben volt, melyben én t. i. éhes. Az első félóra alatt az étkezésnek legfőbb kisérője a kések és villák csörömpölése volt. Midőn az éhségnek első kívánságát teljesí­tettük, házigazdámra fordítottam tekintetemet. Én tiz év lefolyása alatt külsőmre nézve igen megváltoztam, valószínű, hogy a felismerhetet- lenségig; ő azonban teljesen a régi maradt. Az én hajam már ezüstös fényt vett fel, ellenben az ő rövidre nyírt szakála és göndör haja most is oly fekete volt, mint tiz év előtt. Mikor utoljára láttam, én magas, szikár termetű, vékony dongájú 23 éves emberke voltam, most pedig meglehető­sen kiszélesedett és elhízott; ő azonban, ahogy nekem látszott, egy negyed hüvelyknyit sem szé­lesedett. Arcát vizsgálva, rajta kevés változást vet­tem észre, de azt, hogy ezt a változást mily ter­mészeti hatás okozhatta magamnak megmagya­rázni nem tudtam. Némi változás mégis észreve­hető volt rajta. Minél inkább igyekeztem képét a múltból visszavarázsolni, annál tisztábban ismer­tem fel. Arcának nyílt és csaknem egykedvű ki­fejezését, az elmúlt éveknek szeretettel teli udvari­asságát, az önuralomnak bizonyos kemény kifeje­zése váltotta fel, mely tiz év előtt Basilio Con- stantnál teljesen hiányzott. A boldogságnak és a szerencsének nagysága az én őszinte és szellemes utitársamat valóságos világfivá alakította át. Mihelyt az erős s gyöngyöző borokat ere­inkben pezsegni éreztük a banket is legott zajo­sabb s élénkebb hangulatú lett. Szavát a hangok egymásba zavarodása miatt nem voltam képes kivenni, a miért is társalgásba bocsátkoztam szomszédommal, a vígkedvű lel­készszel. Hanem azért tekintetemet az egész idő alatt folyton a tábla szemközt levő oldalára szegeztem. Figyelmemet sehogysem tudtam elvonni titokza­tosságba burkolt házigazdámról s bár lopva, de folyton figyelemmel kisértem ezt az embert, s még sem azt, kivel Marseillben a hófúvások alkal­mával oly bizalmas ismeretségre léptem. Amig ötét igy, minden feltűnés nélkül, folyton figyelem­mel kisértem, egyszerre csak egy alig említésre méltó eset szivemet heves dobogásba hozta. A ház ura, ki hirtelen nyúlt pohara után, kezét egy éles kés pengéjéhez érinté, melyet a szolga ép abban a pillanatban akart eltávolítani. Azt hiszem, hogy egyedül az én szemem vette észre a kö­vetkezést, hogy egy csepp piros vér serkent ki a kisujjából. E felfedezésre támadt ijedségtől megkapva, Zemplén mai száma nyolc oldal. '"^Bü

Next

/
Thumbnails
Contents