Zemplén, 1891. január-június (22. évfolyam, 1-26. szám)

1891-01-04 / 1. szám

Vármegyei ügyek. Rendkívüli közgyűlés. A vármegye bizott­sága, múlt évi dec. hó 30 án, Matolay Etele alis­pán elnöklete mellett s egy-két bizottsági tag je­lenlétében rendkívüli, rövid közgyűlést tartott, mely alkalommal a vármegye főszámvevője refe­rálta a petrahai körjegyzőségének 1889 és 1890. évi ujjászerkesztett költségvetéseit, úgyszintén az agárdi és koloniczai körjegyzőséghez tartozó községeknek 1891. évi háztartását szabályozó elő­irányzatokat, melyek rövid vita után törvényha­tósági jóváhagyást nyertek. Első eset, s ezért ér­demes feljegyezni, hogy a vármegye területén lévő 451 község közül csak egyetlenegy község maradt el az év végéig 1891. évi költségvetésé nek benyújtásával s ez az egy: Tarczal nagy község! Erre is el lehet mondani: „igy lesz az első utolsóvá«. A vármegyei közigazgatási bizottság f hó 14-én, d, e, 9 kor ulest tart. A vármegyei tüzkárosultak javára az ország­szerte begyűlt könyöradományokból újabban 8000 ftot küldött a belügyminister főispán Öméltóságá­hoz. Az Oceánon-tul lakó magyarság körében az Amerikai Nemzetőr szerkesztősége 701 ft 75 krt gyűjtött. Ez az összeg e napokban érkezett meg az alispáni hivatalhoz. A m. k. földmivelési minister vármegyénk területén 1891. évre ménló fedeztetési állomásokat következő községekben rendszeresített: u. m. Ber- zék (3 ménlóra), B.- Újlak (6), Bulka (3), Cselei (3). Gálszécs (2), Kazsu (3), Nagy Mihály (2), S.-Patak (3), Varannó (2), B.-Szerdahely községben 2 ménlóra. A zemplénvármegyei közkórház napi ápo­lási diját 1891.évre a belügyminister 62 krban ál­lapította meg. Hírek az országból. ^Változás a ministériumban. Orczy Béla br, dr., Ófelsége személye körül álló minister, huszon­négy esztendőre terjedő szolgálat után nyuga­lomba vonult. Helyére ifj. Szögyény-Marich László, külügyministeri első osztályfő neveztetett ki mi- nisterré. Orczy B. br. minister a kötelességtudó legmagasabb hivatalnokoknak példaképe volt. Mi nisterségének egész ideje alatt csak háromszor mulasztott hivatalt, akkor is betegség miatt. Őfelsége a teljes odaadással végzett s kiváló szol­galatok elösmeréseül Orczy br.-nak a Szent-István- rend nagykeresz jet adományozta, egyszersmind főkamarási méltósággal és örökös főrendiházi tag sággal tüntette ki. Uj főispán Römer Ervin br., országgyűlési képviselő, Hont-vmegye főispánjává neveztetett ki. Magyarországon volt leghidegebb idő egész Európában az elmúlt hét folyamán A hőmérő leg­alacsonyabban állott Kézsmárkon — 20 fokot mutatott. A pozsonyi hidavatás őfelsége a király, a ministerek és óriási néptömeg jelenlétében múlt évi dec.^ hó 30 án tüntető lelkesedéssel ment végbe. Őfelsége a főispánok küldöttségének adott válaszában hangsúlyozta, hogy a korszellem által sürgetett s a közszolgálat fokozott igényeinek s egységének érdekében hozandó reformok küszöbén állunk. Szapáry Gyula gf., magyar ministerelnök ministertársai jelenlétében az országos szabadelvű párt uj évi üdvözletét fogadván, a kormány po litikáiát és munkarendjét hűen vázoló válasz-be­szédében kiemelte, hogy ő és ministertarsai az államszolgálat minden ágazatában létesíteni fogják mindazokat a reformokat, melyeket az ország fejlődése érdekében jónak Ítéltek s e reform-javas­latokat olyan sorrendben, amint azok a közszük­ségletnek megfelelnek, a legrövidebb idő alatt előtagja terjeszteni. sült a történendőkről, mikor a templomba belé­pett. Minden a megszokott. Szorongásig telt pad­sorok, szembe a katédrával és papszékkel (melye­ket Dókus Józsefné Öméltósága jóvoltából uj bár­sony-takaró ékesített) más vallásfelekezetüek, kik most is, mint máskor, ellátogatnak ide, hogy az isteni igazságokat a lánglelkü szónok ajkáról hall­hassák. Mindez, mondom, a megszokott környezet. Meghívót csak a helybeli r. k. és g. k. lel­készeknek küldött a prezsbiterium s jól eső öröm­mel látta, hogy főtiszt. Kecskés Antal szintén ott volt a jelenlétük között. Mikor az isteni tisztelet véget ért s ez ün­nepelt lelkész legszebb beszédeinek egyikét elmond­ván a katedrából leszállva lelkészi székében helyt foglalt, — a prezsbitérium élen Dókus Gyula egy­házi világi főgodnok előlépett s a következő beszéd­del mutatta be a hitközség hódolatát: Nagytiszteletű Ur I Szeretve tisztelt lelkipásztorunk I Ezen hely a vallás gyakorlására van szánva, s itt Te vagy hivatva hozzánk szólani. Ha mégis most, midőn bölcsen oktató szavaid elhangzottak, én szó’ok ; oka az, hogy ma híveid kivannak álta­lam Hozzád szólani ; Hozzad, ki 25 éven át híven és igazán toltéd be Péter apostol emez intését: »legeltessétek az Istennek seregét, mely a ti gond­viselésetek alatt vagyon, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest.« Kegyeletes ünnepet kívánunk ma ü'ni S azért választottuk e helyet, mert ezt tartottuk méltónak ünneplesedhez, megfelelőnek érzelmeink tiszta­ságához. Ez ünnepet lelkipásztorságod 25 éves fordu­lója alkalmából üljük. S ez ünnepen a hála. sze retet és elismerés igaz virágaiból font koszorút hozzuk eked. A hala virága azon munkád után nyílt szívünkből, melylyel 25 éven át egyházunkat atyailag gondozád; a szeretet virága tanításod ál­tal fakadt lelkűnkből ; az elismerés virágát meg nemesitett gondolkozásunk termeié. Boldogok vagyunk, hogy e három legneme­sebb virágból a 25 éven át font koszorút ma át­nyújthatjuk Neked, mert reményeink, miket egy­hangú megválasztásod alkalmával hírnevedre álla - pitánk, teljesülének. Hozzád való hiv ragaszko­dásunkat Te fényesen jutalmazád. Felelevenednek emlékeinkben azon idők vi­szonyai, mikor Téged, mint hódmezö-vrsárhelyi igazgató-tanárt, az elénk gördített akadályok da­cára, lelkészünkül megválaszthatánk, s azon közlel­kesedés, mely mindannyiunkat elragadt, midőn i86í, év október 4-én közöttünk megjelentél. Élén­ké emlékezünk arra a vallásos áhítatra, mely ug. mázon hó 8-án tartott beköszöntő szónoklatod alatt lelkünket elárasztá, s mely minden egyházi beszéded által azóta csak fokozódott, s igazolta itt is ama arany igazságot, hogy : nincsen semmi, mi nemcsak a vallás-, de az egész civilizációnak ki­fejlődésére nagyobb befolyást gyakorolt, mint az egyházi szónoklat.1 Kell, hogy a múltak eme emlékeit felidézzem; nem ugyan azért, hogy érdemeidet elősorolva, azokat méltányoljam, mert arra szóm gyönge, ha­nem azért, hogy rámutatva: példiul szolgáljon, mi az eredménye egy lelkes, hivatása magaslatán álló egyházi férfiú 25 évi önzetlen munkásságának. Hu­szonöt év egy ember életében nagy idő, de arra, hogy nagyot és sok jót munkáljon, vajmi kevés, Európába s Gábriellé, Garanger tanácsára, önként jelentkezett a hatóságnak Eyrand ezalatt a legsanyarubb helyzetben kínlódott Amerikában, mindent megkísértett, hogy pénzre tegyen szert, s ál utakon végre elvergődott Havannába, hol egv volt alkalmazottja felismerve öt, félj-lentette a rendőrségnél, mely őt elfogva, kiszolgáltatta a fráncia kormánynak. A nyár óta mindkét gyi'kos a Palais de Justice lakója s a vizs­galat alatt, mely alkalomból a gyilkosságot is re­konstruáltak a Rue T D. b n, amelyhez az áldo­zat szerepet egy rendőr adta, gyakran szembesí­tették őket, mely alkalommal nem hiányzottak a drámai jelenetek. Különben Gábriellé mentségéül azt hozza fel, hogy őt Eyrand hipnotizálta, s e be­folyás alatt vak eszközzé vált. Pontban déli 12-kor elhangzott az elnök ajká­ról a parancs: »vezessék be a vádlottakat!« Erre általános mozgás keletkezett. A cserepár egyszerre jelent meg a vádlottak padjához nyíló ajtón. Lön pedig erre olyanféle mozgás, minőt az ember a szinházban szokott tapasztalni a »premiére dán- seuse« megjelenésekor valame'y kihiresztelt balett­ben, csakhogy a hirtelen nekiszegzett minden kalibetü szinházicsovek éppen olyan hamar le is hanyatlottak méltó bizonyítékául, hogy még sem találták olyan szépnek a »csodálatos« la belle Gab- rielle-t. Hát bizony csak olyan közönséges kis »onoriére« benyomását teszi az emberre ez az alig huszonkét éves bűnös ; s mig fitos, égfelé kíván­kozó igazi francia orrocskáját kendője mellé dugja, nem a legcsekélyebb figyelemmel szemleli a »tisz­teletére« egybegyült fényes közönséget. Eyrand maga komor egykedvűséggel néz hol a mennye­zetre, hol pedig a szemközt ülő esküdtekre. Úgy látszik, nagyon is tisztában van a reá várakozó Folytatás a mellékleten A ragadós száj- és körömfájás újabban fel­lépett Kolbaszó községben, ellenben megszűnt : Fapina és V.-Csemernye község marhaállományában. Hírek a nagyvilágból. VTTT ' ó pápa ez idén az arany rózsát a aság elnöke feleségének, Carnot né ak 1 Idötte. nn Henrik, a világhírű régiségku alálója, nápolyi lakásán váratlanul li régiségeket, melyeket. Schliemann i mai Hinzarlik táján talált a ber- múzeomnak egy külön osztályában o> nn érdekes példája a »selt-made­át szorgalmával lett világhírű tu- •V g- boltosinasból. Indiánusok lázadása. Az északamerikai Egyesület-Államok területén élő benszülöttek lá­zadása napról-napra nagyobb terjedelemben s ve­szedelmesebb mértékben jelentkezik. Az Unió csa­patai négy napos harcot vfttak a fölkelőkkel s nem bírták meggátolni a Clay-creck méllett lévő hittéritö-telep elpusztítását. 111 »■wn miimji csengetett a lakás ajtaján s a közeli óra pont nyolcat ütött, midőn a látogató előtt az ajtót maga Gábriellé kinyitotta. — Szeretsz-é ? — volt Gouffe-hez intézett első kérdése, mire a válasz egy csattanó csók volt az áldozat részéről. Bevezetve őt a szobába, a chaisse-iongue-ra ültette, s maga is helyet foglalva mellette, tréfásan mondta neki: »hogyha megcsalsz, igy fojtalak meg!« s e szavakkal a derekát övedzö selyem- kötelet leoldva, azt az áldozat nyakára hurkolta, mindig a tréfát sziulelve. Egy pillanat müve volt Eyraud-nak, hogy a neki hátranyújtott kötél végét a csigán áthúzza, s a következő percben a szeren­csétlen »huissier« már a levegőben kapálódzott. A sokáig ^artó haláltusa kimerhette Eyrand-1, ki, dacára óriási erejének, kénytelen volt az áldozatot leereszteni. Minthogy az még némi életjelt mu­tatott, vasmarkával megfojtotta. Eyrand kiku tatta az áldozat zsebeit, nagy megdöbbenésére azonban alig százötven frankot s egy kulcscsomagot talált nála. Egy eszme villant át agyán ! Magára öltötte a Gouffe kabátját s a kulcsokat magához véve, elszaladt a »huissier* montmartrei irodájába, s miután ott minden fiokot kikutatott, a legcseké­lyebb eredmény nélkül, visszatért a gyilkosság szín­helyére, hol miután Gouffé-1 megfosztotta ruhájától, a csiga segítségével beleeresztette a hullát a Gab rielle által varrt és tartott viaszos vászonzsákba, melyet aztán a készen tartott málhába gyömöszölt bele. Megiván egy egész üveg konyákot, az éj részét szeretőjével a hulla mellett csen- ian töltötte el gél hazamenve feleségéhez (mert a gyil ember, illetve csak volt, mert a törvény asztotta őket), kétségbeesésében mindent Jubileom a templomban. / Uj-év délelőttjén, az isten-házában, lélekemelő örömünnepet ült az újhelyi ev, ref. egyház hivősége. Hőn szeretett papjának, nagyt. Fejes István­nak, abból az alkalomból, hogy itteni lelkipasztor- ságának huszonötödik évfordulóját túlhaladta, em­lékül, egyszersmind az iránta érzett hálás elösme- résnek jelképes nyilvánításául, díszkötésü bibliát, azonfólül remekmívű arany-tollat nyújtott át, az új-évi ájtatosság befejezése után. az ünnepelt dicső­ségének színterén, a templomban. Szívből örvendünk mi is az örvendezökkel! Hozsannát kiáltunk az Ur hív szolgájának — kalaplevéve köszöntjük az ihletett lelkű költőt — együttérezve az ünneplőkkel éltetjük a lelkes költő­papot. kinek, mint ilyennek, híre-neve túlszárnyalta Ujhely határait s valóban nagytiszteletüvé vált mész- sze földeken. ... A prezsbitérium új év napját választotta ki a hódolatnak illendő alkalmául. Aki uj életet, hirt, nevet, dicsőséget szerzett egyházának aranyszájú- ságával, úgy érdemelte, hogy ily kiváló alkalom­mal részesüljön az őt megillető ovációban. Teljes csendben, úgyszólván titokban készül* tek elő a beavatottak az érdemes lelkipásztor meg- jubilálásához, — aki talán még akkor sem érte­elmondott neki, ki aztán, hogy menekülhessen, 500 frankot adott neki, melylyel a gyilkos Gáb­riellel és a hullát tartalmazó bőrönddel Lyon-ba utazott. Majd egy egy-lcvas kocsit bérelve, Gáb­riellel és a málhával Millery-be, egy kis községbe, hajtatott s még az éjszakán a Rohne partjara menve a hullát kivette a málhából s a párról a vízbe gördítette. A bőröndöt pedig darabokra metélve, elszórta az erdőben. A hulla azonban a nem na gyón meredek parton fennakadt egy akácfában s pár hónap múlva a zsákból áradó bűz nyomrave- zetett egy útkaparót, ki a zsákot tartalmával együtt begörgette a községházához. E gördítés közben az amúgy is teljesen feloszlásban lévő hulla annyira eltorzult, hogy az áldozatnak odahívott sógora sem bírta felismerni. így a hullát, mint ismeretlent, a közös sir gödörbe temették el Egy szerencsés véletlen azon ban később lehetővé tette a kiásatáskor a hul'a megtalálását, amennyiben a sirásó pajzánságból, mikor a hullát eltemette, egy ócska kalapot nyo­mott fejébe, mely később aztán segített a meg­találásban. Eyrand és Gábriellé ekkor már Amerikában voltak, hol a legkalandosabb életet élték, s hol Eyrand szeretőjét lánya gyanánt vezette be ; utóbbi megismerkedett New-Yorkban egy gazdag francia magánzóval, Garanger vei, egy nyugalmazott fran­cia katonatiszttel, ki Gabriella kezét meg is kérte állítólagos apjától, mibe az, önként értetődik, bele is egyezett, tulaj^onképeni célja azonban az volt, hogy Garanger-X is eltegye láb alól. E tervet azonban meghiúsította Gábriellé, ki, úgy látszik, komolyan beleszeretett Garanger-be; mindent bevallott neki, mire együtt visszatértek

Next

/
Thumbnails
Contents