Ujhelyi Hirlap, 1922 (25. évfolyam, 1-100. szám)

1922-01-04 / 1. szám

1. szám (2) ÚJHELYI HÍRLAP 1922. évi jan. hó 4. Es mindez Debreczeni Áron telhe- tetlensége vagy tudatlansága miatt. Szívesen hozzájárultunk mi is Deb­reczeni indítványához annak idején, de mi nem tudtuk' azt, amit Debreczeni- nek kötelessége tudni; — hogy a város semmiféle címen sem adhat segélyt a tanároknak. Nem használ és nem menti Debre- czenit a felelősség alól az a körülmény sem, hogy az általa készitett kimuta­tást a tanács terjesztette fel a minisz­tériumhoz. Debreczeni még azzal is megpró­bált kibújni a felelősség alól, hogy ösz- szekapcsolta az e cikk elejen említett nyilatkozatot a megvonással és úgy állította be a dolgot, mintha ez a le­irat annak a jele volna, hogy a mi niszter hajlandó újra megadni a fize- téskiegészitéseket. Ahogy mi a kereskedelmi iskola ügyét ismerjük, nem hisszük, hogy Így lenne a dolog. Örömmel fogadnók, ba igy volna. A mi véleményünk szerint azonban ez a leirat a kereskedelmi iskola szabályzatának • jóváhagyására vonatkozik, mely szabályzatban az is benne foglaltatik, hogy a város csak a kezdőfizetések 50°lo-it adja, mig az állam a mindenkori törzsfizetések 50°/a ához ragaszkodott és ezért már többször leirt a városra, mely mindig ragaszkodott erédeti álláspontjához, mig most, és ezt is Debreczeni urnák köszönhetjük, kénytelen volt elvi állás­pontját feladni, minek következtében a jövőben esetleg alapos terheket fog viselhetni, még akkor is, ha az állam a fizetéskiegészitéseket csakugyan meg adná. * De ha már szó van a kereskedelmi iskoláról, úgy nem hagyhatjuk említés nélkül a következőket: az iskolának még mindig nincs jóváhagyott szabály­zata ; — jó volna utána nézni, hogy a jóváhagyás végett felterjesztett sza­bályzat azonos e a város által elfoga dottal, mert tudtunkkal, az iskola er- tesitőjé en nyomtatásban megjelent szabályzat lényegesen eltér a tényle gesen elf- gadoti szabályzattól; — de mert nincs jóváhagyott szabályzat, eb­ből az is koveikeztk, hogy Debreczeni Áron csak ideiglenes igazgató, mert meg nem választhatták és tudtunkkal eddig se meg sem választották, se meg nem hívták á lására. Ugyancsak mindezekből az is kö­vetkezik, hogy Debreczeni eddig jog­talanul élvezett és a város jogtalanul adott neki évi 300 kororonáért ; — 5 szobás lakást, fűtést, világítást és vizet. Ismételjük, még ma is évi 300 koronáért, mint az Payer felszólalása nyomán kitűnt. Az igazgatónak ez a ja­vadalmazása békére vonatkozhatok de ma már abszurdum és sürgősen meg­változtatandó, annál is inkáb, mert ha benne is van a szabályzatban, akkor is jogtalan, mert a szabályzat még nem érvényes, a szabályzat még végre nem hajtható — legalább is nem a város terhére — mert a szabályzat még nincs jóváhagyva J Sajnos nincs terünk a kereskedelmi iskolával bővebben és Debreczeni ur ral érdeme szerint foglalkozni pedig talán szükséges is volna az elvállalt, de nem teljesített és a jövőben sem teljesíthető kötelezettségekkel foglal­kozni, melyek súlyos terhet képeznek a város nyakán és kétszeresen súlyos terhet fognak képezni a polgári fiú­iskolával együtt, melyet pontosan úgy alkottak meg — a régi recept szerint — mint a kereskedelmi iskolát. Most azután láthatja a közönség, hogy miért féltünk a polgári iskola ál lamositásától. Mert láttuk, hogy min­den a régi recept szerint ment. Hogy pedig ez a régi recept mit eredmé­nyezett — az itt van előttünk. * Nagyon érdekes kis história az ál­lami elemi iskola fűtésének ügye is. A város megegyezett az állammal hogy nem ad természetbeni fűtést, ha­nem megváltja azt évi 3000 koronával. Evekig igy is ment ez, mig az idén az állam természetbeni fűtést követelt, A város hiába protestál e ellene, fűte­nie kell az iskolát, — egyrészt, mert a megállapodást, (régi recept szerint) nem foglalták írásba; másrészt, mert a város elfogadta a múltban az állam­tól azt az összeget, mely a 3000 ko ronás átalányból fölöslegként mutat kozott s igy a minisztérium, és jog­szerűen, azon az állásponton van, hogy a város nem átalány megváltást fize­tett, hanem csak megtérítette az ál­államnak a fűtés készkiadásait. Ez a nemtörődömség és gondatlan­ság ez éven 80.000 koronánkba kerül és kitudja még mennyibe — a jövő­ben. * *> íme a régi gazdálkodás képe. Gon­datlanság, nemtörődés az egész vo­nalon. Csak két eset és ime mennyi pénzébe, gondjába kerül a városnak — és még vannak, akik vissza akarjak hozni a régi rendszert, a régi em­berrel. Uj ügybeosztás a rendőrségen. Ez év első napjától kezdve aziálíamrend őrség bűnügyi osztályának vezetését Tóth Elek rendőrkapitány vette át, mig a közigazgatási osztály vezetője, az internálási és cselédügyeket is meg­tartva, Thoronszkyj Miklós segédfogal- mazó lett. S Z 9 NJ3 A Z. *Lear király, * Az előadásról Írván, önkénytelenül is elsősorban a közön­ségről kell megemlékeznünk mely gyérségével ismét tanubizom ságát adta annak, hogy a komoly és értékes szinmüvek, ha a világon ismert leg­kiválóbbak is, nem vonzzák, nem ér­deklik. Nem érdeklik még akkor sem, ha Shakespeare-drámát játszanak, az egyébként oly vonzó erővel ható »vendéggel» a főszerepben. Nagy és nehéz feladat Shakespeare drámát vidéki színpadon előadni. Hi­szen hiányzik hozzá a ma már nélkü­lözhetetlen nagy és modern színpad, a kellő technikai berendezés és tér, melyek nélkül szinte groteszkül hatnak a szűk keretek közé szorított hatalmas- alakjai Shakespearenak: és hiányzik a kellő számú és kellő képességű szí­nész is. A tegnapi előadáson azonban nem éreztük a hiányokat. Egyrészt, mert szerencsésen választották meg az adott viszonyok figyelembevételével a dara bot, másrészt, mert Lear király sze­repe Dózsa Jenő személyében oly inter pretálót nyert, mely lefokozta, eltün­tette, észrevehetetlenné tette a mégis fennmaradt hiányosságokat. Dózsa Jenő — ismételjük — méltó interpretálója Shakespeare hatalmas és mély gondolatainak. Tudja szóról- szóra és minden apró ré zletében is meri és elemezi szerepét, beleéli ma­gát, egy test, egy lélek színpadi alak­jával. Nem állítjuk egy pillanatig sem, hogy jobb Shakespeare színészt nem ismerünk, de tény, hogy alakításával bármely szitipadon megállja helyét. \ Lehet tökéletesebben, mélyebben és fenségesebben is megjátszani Lear ki­rály alakját, de nagyon kevesen van­nak, akik Dózsa Leár k rályánál töké­letesebbet tudnak produkáln . Feltét­lenül kár, hogy rekedten volt kényte len játszani, azonban épp ebben a szerepben ez nem ártott, sőt sok he lyen hatásosabbá tette alakítását. A többi szereplők, kiknek szerepe elenyésző a főalak mellett, teljesen .Dózsa hatása alatt állottak. Tehetsé­gük legjavát nyújtották és eddigi leg jobb alakításaiknál ^is külömbet pro­dukáltak. Csak dicséret illeti Szalay, Deák, Fekete, Búza, Antal Nusi, Mol­nár K<;tó, Király és Zombory Ilonát, kik mindenben igyekeztek méltók lenni Dózsához. És dicséret illeti Heltai iaazgatót is, aki azt az értékes és éltetés estét megszerezte közönségének és aki — mint értesülünk — nem áil meg fél­úton, hanem tárgyalásokat folytat Strausz £ipót aranyműves, érás és ékszerész Sátoraljaújhely, Wekerle-tér 2. ElváliaS és készít Mindennemű ékszer, arany és eziisínemU, valamint őrajavitásokat Raktáron tart ezüstárukat, ékszereket, arany és aranydoublé tár­gyakat, drágaköveket. Pontos, gyors és megbizható kiszolgálás legolcsóbb napi árak. VEil: aranyat, ezüstöt és drágaköveket.

Next

/
Thumbnails
Contents