Ujhelyi Hirlap, 1922 (25. évfolyam, 1-100. szám)

1922-01-04 / 1. szám

Huszonötödik évfolyam 1. sz. Ara 3 Korona Sátoraljaújhely, 1922. január 4 (FELSŐMAGYARORSZÁGI HÍRLAP) Szorkesztőstjg ős kiadóhivatal Sátoraljaújhely, Kasínczy-utcz» 5. szám. Telefonszám : 10. E L 0 F 1 Z E 1’ E S T ARAK: Egész évre . . 160 korona. Félévre . . . 80 korona. Negyedévre .................45 korona. S y e s szám ára 3 korona. Megjelenik: szer d á n é 3 szombato 11 FE L.TRGY Z ÉS E IC Kutkafalvy Röviden és tár- beszámolófa. gyilagosan kívá­nunk a beszámolóval foglalkozni, mely — véleményünk szerint — eló'szele a közelgő választásoknak. Kijelent­jük, hogy főbb vonásokban aláírjuk mindazt, amit Kutkafajvy beszámoló­jában kifejtett. Hisz lényege a beszé­dének ez a pár mondat volt: „puska- ropogás nélküli, de forradalmi hely­zetben élünk“ . . „olyan politikát kívánunk, mely először a gazdasági kríziseket oldja meg . . „az anyagi gondok nyomán jár a nemzeti öntu­dat ernyedése“ .... a mai politiká­nak, mely a jogrend államában nyer szerves, egészet két iránya van: a társadalmi konszolidáció megterem­tése és azután az integritási politika“, „a társadalmi konszolidációnak útjá­ban van a keresztény politikának helytelen inangurálása .. „a ma­gam részéről perhorreszkálok min­den rablást, zsarolást, jogfosztást, egyéni akciót és kívánom a jogrend megvalósítását.“ Ezekhez a kijelentésekhez nekünk nincs hoszátenni valónk. Ugyaneze­ket hirdetjük mi már több mint két esztendeje és ezért dicsértek minket destruktivokká ’Kutkafalfy leghűbb csatlósai. Ami már most a beszéd többi ré­szét illeti, elismerjük, hogy sokat dol­gozott az integritás érdekében, de viszont kénytelen vagyunk megálla­pítani, hogy a gazdasági válság okai­ról nagyon kevés fogalma van és az integritási politikát, hogy enyhén szól­junk, nagyon dilettáns, éppenséggel nem politikusra valló módon folytatta és folytatja, mint ezt hétfői beszédé­vel sikerült is bebizonyítania. Kime­rítően éppen e politika érdekében nem bizonyítgatjuk ezen álláspontunk helyességét. A királykérdésben összeütközésbe jutott saját itteni pártjával, ő legiti­mista, inig pártjának zöme szabad- királyválasztó, abban azonban feltét­lenül igaza van, hogy nem volt a nemzethez méltó saját királyát elfogni és idegeneknek kiszolgáltatni. A hallgatóság — 350—400 ember — nagyon hűvösen viselkedett. Csak a királykérdés tárgyalásánál hangzott el egy pár éljen és közbeszólás, mely utóbbiak Gömbösék ellen irányultak. Végül még csak azt jegyezzük meg, hogy Kutkafalvy környezetében csupa értékes, egyenes és következetes em­ber volt és a háttérben fel-feltünt Szentgyörgyinek mindent megma­gyarázó és értékeltető alakja. Egyéb­ként nagyon stilszerü volt, hogy szín­padon mondotta el beszámolóját. Rendkívül érdekes ügy volt a leg­utóbbi képviselőtestületi közgyűlés pót- tárgysorozatának első pontja. A vallás és közoktatásügyi minisz tér leirt a városnak és kötelező nyi­latkozatot kért arra vonatkozólag, hogy a város vállalja-e a kereskedelmi is­kolai tanárok mindenkori törzsfizeté­sének 5O°/0 át fedezni. Ebből az ügyből azután a követke­zők sültek ki Payer püspöki heiynök felszólalása nyomán Az állam beszüntette a kereskedelmi iskolai tanárok összes állami fizetés kiegészítését, mert a város a tanárok­nak az elmúlt év folyamán drágasági segély gyanánt megadta összes jöve­delmük öCh/g-át. A miniszter fölhívására Debreczeni Áron igazgató felterjesztett egy ki­mutatást, melyben ez a segély is sze­repelt. A kultuszminisztérium erre — tel jesen okszerűen — arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tanároknak nem fiz országos már hetek óta nem fog­politikával lalkozunk pedig azért, mert ugylátjuk, hogy országos érdekű po­litikáról szó sincs azokon a helye­ken, ahol a politikának egyedüli irá­nyítója az ország érdeke kell, hogy legyen. A mai politikát mi, a bo­szorkánykonyhától távol állók, aki­nek pedig meg van az ehhez szük­séges távlatunk, nem és nem ismer­jük. Mi például képtelenek vagyunk megmagyarázni magunknak, hogy mi az, hogy Bethlen a demokratikus és szabadkirály választó kisgazdapártra támaszkodik, együttműködést óhajt a kereszténypárttal, kacérkodik a zsidók­kal és tárgyalásokat folytat a volt munkapárttal, arról nem is beszélve, hogy legitimista elveket hirdetett és kiverte, elfogatta és idegeneknek adta ki saját, törvényesnek elismert kirá­lyát. — Hiába; a politika ma már nem úri huncutság. Ennél sokkal rosz- szabb huncutság. ad többé államsegélyt, mert hisz, ha a város elég gazdag arra, hogy a ta­nároknak 50°/a-kal emeli a fizetését az állami tanárok^ fizetése télé, akkor nincs szüksége az üllami segélyre, me­lyet épen azért kapott meg, mert nem volt képes a tanárokat fizetni. Kitűnt itt az is, hogy éppen Deb­reczeni Áron igazgató, akinek pedig tudnia kellett, hogy ha a város bár­minő segélyt ad a tanároknak, akk r az állam az összes tizetéskiegészitése- két beszünteti, éppen ez a Debreczeni Áron volt az, aki az 50'70-os segély megad isit a képviselőtestületben for­szírozta. A város gavallér volt, a kért se­gélyt megadta, ezt Debreczeni Áron -— pedig tudnia kellett a következ­ményeket — a kultuszminisztériumnak bejelentette ; és az eredmény — hogy a város az egyszer s mindenkorra gavallériából vállalt 48 000 korona he­lyett, esetleg évenkint fizethet 150000 koronát Városi gazdálkodás. Három virágszál egy csokorban. — ©andatianság, nemtörődömség. FEK E TE ÉS KÉ K legjobb férfi és női gyapjúszöveteket NŐI COSTVM ÉS gyapjúszövetek és posztók legolcsóbban szerezhet be tßrünner JOajostiál Sáioraljaujfícly, cTő-utca 16. ruhaszövet újdonságok. a legjobb minőségben. FÉRFI ÖLTÖNY Szabott árak! és felöltő szövetek a leg­(■Megyeházzal szemben.) Kérem cégemre ügyelni jobb kivitelben.

Next

/
Thumbnails
Contents