Felvidéki Magyar Hirlap, 1939. július (2. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-01 / 147. szám

Ma: Rádiómelléklet Ára; 10 ittlét II. évfolyam 147. szám. Budapest, 1939 július 1. Szombat Előfizetési ár évente 36,— P, félévre 18— P, negyedévre 9.— pengő, havonta 3.— pengő, •gyes szám ára 10 fillér, vasárnap 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili. kerület, József-kőrűt 5, szám Telefon: 144*400 o Telefon: 144-400 Tomboló lelkesedéssel ünnepelte a képviselőház a 36 felvidéki magyar, szlovák él magyar-orofz képviselő bevonulását Darányi Kálmán házelnök üdvözlőbeszéde — Király Józset a fel­vidéki magyarok, Kadlee Antal a s Bródy András a magyar-orosz nemzet nevében tett hűségfogadalmat — Betöl­tötték a megüresedett bizottsági helyeket Teleki Pál gróf miniszterelnök a nemzet nevében üdvözölte a Felvidék ét Kárpátalja képviselőit Ünnepi külsőség, meleg, meghatott han­gulat fogadta pénteken a képviselőházban azt a 36 képviselőt, akik a nemzet aka­ratából meghívás útján kerültek az or­szággyűlés házába a Felvidékről és a Kárpátaljáról. A Ház legutóbbi ülésén megszavazták a miniszterelnöknek erre Vonatkozó indítványát, melyet a felsőház Országos határozat erejére emelt s a mai ülést kizáróan a meghívott képviselők fo­gadtatására és ünneplésére szánták. A képviselőház tagjai ünneplő fekete ruhá­ban, a többségi párt a sokásos magyaros ruhában jelentek meg és már tíz óra után gyülekeztek a Ház folyosóin. A felvidéki és kárpátaljai képviselők a képviselőház társalgótermében gyűltek össze, szintén fekete ünneplőben. Sokan vették körül a Ház új tagjait, akik Jaross Andor mi­niszterrel az élükön várták a terembehívó jeladást. Tizenegy óra után szólaltak meg a te­rembehívó csengők és a Ház tagjai elfog­lalták helyüket a padsorokban. A kormány valamennyi tagja megjelent szintén fe­kete ünneplőben, egyedül Bartha Károly honvédelmi miniszter viselt tábornagyi jattilát. Az ülésterem fényárban úszott, a hall­gatóság karzatai megteltek, a főispánok karzatán ott láttuk Révay István gró­fot, aki a délelőtt folyamán hosszasan tanácskozott Teleki Pál gróf miniszterel­nökkel. Darányi Kálmán házelnök az ülés meg­nyitása után jelentette, hogy a felvidéki képviselők megbízói levelei megérkeztek. Felolvasta a névsor* és mikor Jaross An­dor miniszter nevéhez ért, felzúgott az él­jenzés és felcsattant a taps. Ebben a pil­lanatban az elnöki emelvénnyel szemközt lévő bejárón Putnoki Móric háznagy ve­zetésével bevonultak a felvidéki és kár­pátaljai képviselők és a Ház tagjai he­lyükről felállva, lelkesen és hosszasan ün­nepelték a visszacsatolt országrészek kép­viselőit. A házelnök meleghangú, emelkedett szellemű beszédben üdvözölte az új kép­viselőket, akiknek nevében Király Jó­zsef a felvidéki magyarok nevében, Kad­lec Antal a szlovák nemzet képviseleté­ben, Bródy András pedig a magyar-orosz nemzet vezéreként mondott beszédet. Mind a három beszéd alkalmat adott arra, hogy a Ház tagjai mélységes hálá­val és tisztelettel '.epeljék Horthy Mi':- lós kormányzót ős a dicsőséges magyar hadsereget. A szlovák és magyar-orosz nemzet nevében elhangzott nyilatkozatok Darányi Kálmán házelnök negyed 12 órakor nyitotta meg az ülést. Bemutatta a felsőház átiratát, mely szerint a felvi­déki és kárpátaljai képviselők behívásá­ról szóló miniszterelnöki indítványt meg­szavazták s ezzel országos határozat ere­jére emelték. Bemutatta ezután a 36 fel­vidéki és kárpátaljai képviselő megbízóle­velét. Amikor az elnök felolvasta a behívott képviselők névsorát, az új képviselők Put- noky Móric háznagy vezetésével az elnöki a hűség, a testvériség, bizalom és együtt­működés jegyében hangzottak el és a Ház hosszan ünnepelte a nyilatkozat előadóit. Az elhangzott beszédekre Teleki Pál gróf miniszterelnök röviden válaszolt és a nemzet nevében üdvözölte a hazatért felvidéki és kárpátaljai képviselőket, majd utána a Ház tagjai elénekelték a Him­nuszt. A bensőséges és meleg ünnepség után a házelnök rövid szünetet rendelt el. A szünetben az új képviselők bemutatkozó látogatáson jártak a házelnöknél, azután pedig megválasztották a folytatólagos ülésen a megüresedett bizottsági tagsági helyekre az új tagokat, továbbá a har­minchatos bizottságba küldendő 24 kép­viselőt. A Ház mai ünnepélyes üléséről alább számolunk be. emelvénnyel szemben lévő bejárón bevo­nultak az ülésterembe. A Ház tagjai he­lyeikről felállva, hosszasan éljenezték és tapsolták a hazatért országrészek képvi­selőit, akik a kormánypárt melletti, szá­mukra fenntartott szektorban elfoglalták helyeiket. Ekkor Darányi Kálmán az el­nöki székből üdvözölte őket? — T. Képviselőház! Alig félesztendeje annak, hogy Magyarország törvényhozása meghívta és az országgyűlés tagjaivá fo­gadta az anyaországhoz visszacsatolt ma­gyarlakta felvidéki részek képviselőit éq húszévi idegen uralom alól felszabadult felvidéki testvéreink kép­viselőit itt üdvözölhettük. (Általános élénk éljenzés és taps.) Most már megnC'^kedett létezd .......I jelentek meg közöttünk a visszacsatolt felvidéki é$ kárpátaljai területről a magyarok, ruszinok, valamint a szlo­vákok képviselői (Általános éljenzés és taps), hogy az országos kérdések megoldásában, de különösen a maguk országrészének, problémái tekintet’' tanáccsal s javas* latokkal támon' -sanak bennünket és ,Te* lünk együtt vegyék ki részüket a törvény* hozás alkotó munkájában. (Helyeslés.) — Azt hiszem t. Képviselőház, vala* mennyiünk szívéből szólok, amikor melegj testvéri szeretettel köszöntőm őket tör* vényhozói munkásságunkban történt be* kapcsolódásuk alkalmából. (Általános &* jenzés és taps.) Utalt a házelnök ezután a magyarok, ruszinok és szlovákok évszázados törté* nelmi kapcsolataira, hálás szívvel mon* dott köszönetét Kárpátalja népének hűsé* ges ragaszkodásáért. (Viharos éljenzés ék taps.) Majd így folytatta a házelnök: — Amikor kezet szorítunk s egymással szembe nézünk, ünnepszentelésünk áldást hozó lesz. Fenyőillat, szabadság levegője, régi harcok emléke, a Sursum corda ma* gasztos érzése hatja át lelkünket. — Ebben az ünnepélyes pillanatban arra kérem t. képviselőtársaimat, hogy a húsz esztendei szenvedés alatt megedzett és kipróbált hazaszeretetükkel dolgozza­nak velünk vállvetve e3y szebb és bold/*! gabb magyar jövő érdekében, ahogy Darányi Kálmán házelnök az elnöki szókból üdvözli a felvidéki, szlovák és kárpát­aljai magyar-orosz képviselőket

Next

/
Thumbnails
Contents