Felvidéki Magyar Hirlap, 1938. november (1. évolyam, 1-21. szám)

1938-11-27 / 19. szám

T2 telvipeKi J^\G^AR-HIR1>ÄB Viszonteladók Villanyfelszerelést lékek, rádióalk« legnagyobb lesi Vállalatéi részére! lámpák, rádiókészü- csövek stb. an, legelőnyösebben i PODMAN ICZKY-UTCA 39 Fióküzlete; Rákóczi-út 30 ^Nagydiófa-utca sarok) Kérj« árjegyzékeinket! Hírek Milyen idő várható? A Meteorológiai Intézet jelenti november 26-án. Várható időjárás a következő 24 órára: Élénkebb szél. Több felhő'. Holnap (fő­leg Dunántúl és a Felvidéken) sok helyen köd és eső. A hőmérséklet még alig vál­tozik. — (A KORMÁNYZÓ UR ÖFÖMÉLTÖ- SÄGA KOMÁROMSZENTPÉTEREN EL­FOGADOTT EGY KERESZT APASÁGOT.) Komáromból jelentik: Kossányi Józsefnek, az ismert, kiváló költőnek éppen abban a percben született első fiúgyermeke, amikor a felszabadító magyar honvédcsapatok be­vonultak Komáromszentpéterre. Kossányi a kormányzó úr ŐfÖméltóságát kérte fel keresztapául. A kabinetiroda most értesí­tette a költőt, hogy a Fömélóságú úr a ke- reszapaságot elfogadja. A gyermeket, akit természetesen Miklós névre keresztelnek, Róth alezredes, komáromi járási katonai parancsnok fogja keresztvízre tartani. — Hull külügyminiszter, a berlini nagy­követtel tárgyalt, Newyorkból jelentik: Az Egyesült Államok küldöttsége a Santa Clara-gőzös fedélzetén indult útnak a pánamerikai értekezletre. Közvetlenül a hajó indulása előtt Hull külügyminiszter rövid megbeszélést folytatott Wilson ber­lini nagykövettel, aki ezután továbbuta­zott a Georgia államban levő Springsbe, hg^y jelentést tegyen Roosevelt .elnöknek. — A belga kormány ügyvivőt küld Burgosba. Brüsszelből jelentik: A pén­teki minisztertanács Belgium és a nemzeti Spanyolország viszonyával foglalkozott. Hír szerint Spaak miniszterelnök kedden közli a szenátussal, hogy a belga kormány ügyvivőt küld Burgosba. — GÖBBELS A NÉMET KULTUR. ÉLETRŐL ÉS A NÉMET MŰVÉSZEK­RŐL. Berlinből jelentik: Göbbels birodalmi miniszter szombaton a birodalmi kultúr, szenátorok ülésén beszédét mondott. Göb­bels dr. konkrét esetre való utalással kije­lentette, hogy 01 nemzeti szocialista kultúr, politiká vezetősége a né-)‘et kultúréletre káros elemek kiküszöbölése után nagylel­kűen lezártnak tekintette a múltat. Ma a német művészek egész szívükből az új bi. rodalommal éreznek és azok közül, akik 1933-ban oi Német Birodalmat világnézeti okokból elhagyták, ma sokan levélben kér­nek engedélyt, hogy ismét visszatérhesse, nek Németországba.. — Menekülő kínai csapat próbálta meg­rohanni az angol őrszemeket. Londonból jelentik: A kínai-japán harcok már Hong­kong angol gyarmat határához is elértek. Többszáz főnyi kínai csapat fejvesztett meneküléssel arra a környékre érkezett, megpróbálták megrohanni az angol őrsze­meket, de azok lefegyverezték a kínaiakat és internálták őket. A japán légi bombák és égyulövedékek már lecsapnak a határ­menti angol katonai megfigyelők és őrsze­mek között. Az angol területre vezető uta­kon a menekültek ezrei vonulnak. Leg­alább százezer menekült érkezett angol te­rületre. — Amerika képviselője a londoni menekült- ügyi megbeszélésekre utazott. Londonból je­lentik: Myron Taylor, aki az eviani értekez­leten az Egyesült Államokat népviselte, szom- btaon a Normandie fedélzetén Newyorkból Angliába -indult, hogy az Egyesült Államok megbizottaként résztvegyen a londoni kormá­nyok közötti menekültügyi bizottság, megbe­szélésein. Roosevelt utasította, köttessen el minden lehetőt a menekül tok megsejtését és letelepítését célzó intézkedések meggyorsítá­sára. gacs mátyás lapest V., Nádor-utca 29. zs)ák9^sineg, ponyva nafykőresSfcdés, gyári bizományos Nagyobb felvidéki városokban helyi kép v^s élőt ke r. e. s­1938 NOVEMBER 27, VASÁRNAP — A Nemzeti Egység Pártjának fővárosi küldöttsége a polgármesternél. A Nemzeti Egység Fővárosi Pártjának küldöttsége szom­baton délben tisztelgő látogatást tett Szendy Károly polgármesternél, akivel több aktuális kérdést és a közelmúltban felszínre került kö­zös problémát beszéltek meg. A küldöttséget vitéz Tóth András országgyűlési képviselő vezette s tagjai voltak: Vályi Lajos, Kertész Elemér, Hajnóczy Béla, Hegedűs Bertalan, Nyáry Miklós. — Az érsekujvári tisztikar gyásza. Általá­nos mély részvétet, keltett Érsekujvárott a hír, hogy váratlanul elhúnyt az érsekujvári miagyar tisztikar egyik legnépszerűbb törzs­tisztje. Horváth Péter alezredes, érsekujvári áüomásparancsnok agyvérzést kapott s rövid szenvedés után elhúnyt. Horváth alezredes 1888-ban született Gyömörében, Győrmegyé- ben. A katonai iskola elvégzése után aktiv szolgálatba lépett s végigharcolta a világ­háborút, fogságot is szenvedett. Egész sor magais katonai kitüntetést szerzett, többek között a magyar érdemrend lovagkeresztjét, a haddéldtményes III. oszt. katonai érdemke­resztet stb. A váratlanul elhúnyt alezredes holttestét — a legteljesebb katonai pompá­val — az érsekujvári plébániatemplomban szentelték be és sokezer főnyi megindult tö­meg sorfala között szülőfalujába, Gyömörére szállították, hogy ott családja sírboltjában örök nyűg-alomra helyezzék. Horváth Péter alezredes halála mély részvétet keltett, mert a szeretetreméltó, puritán jellemű törzstisztet mindenki tisztelte és szerette, akinek csal? érintkezése volt vele. — Hitler köszöneté a közmunkák tanácsá­nak. A német birodalmi kancellár követe utján köszönetét fejezte ki a székesfővárosi közmunkáik tanácsának a Köröndnek Hit- ler-térre való elnevezéséért. — Újra fellángolt a kaliforniai erdőtűz. A viharos szél újból felszította Kalifornia egyes vidékein az erdőtüzeket, A tűz a San Berna- dino-hegység közelében mintegy 4000 lakóhá­zat, szállodát és más épületet pusztulással fenyegetett. Crestline községet egészen ki kel­lett üríteni, — A rozsnyój egyházmegye 42 plébániája került vissza Magyarországhoz. A trianoni határ tudvalévőén kettészakította a rozsnyói egyházmegyét is, amelyből mindössze 20 plé­bánia maradt magyar impérium alatt. Eze­ket az elmúlt év végéig apostoli kormányzói helytartó kormányozta, egy év előtt pedig e plébániákat az Apostoli Szentszék a bíboros­hercegprímás joghatósága alá rendelte, akit a rozsnyói és kassai egyházmegyék magyar im­périum alatt maradt részének apostoli kor­mányzójává nevezett ki. A bécsi döntőbíró­ság határmegállapítása után november 5— 10-ike között az alábbi 12 plébánia került vissza a rozsnyói egyházmegye székhelyével együtt Magyarországhoz: Abafalva, Baraca, Barka, Bolyk, Csoltó, Debröd, Deresk, Do bóca, Egyházasbást, Feled, Fülek, Fülekpilis, Fülekpüspölá, Füleksávoly, Galsa, Gesztete, Gömörpé tér falva, Guszona, Harkács-Sánk- falva, Hárskút, Jablonca, Jolsva, Kraszna- horka-Váralja, Lice, Losonc, Méhi, Osgyán, Pelsöc, Rapp, Rimaszécs, Rimaszombat, Rozs­nyó, az egyházmegye székhelye, Söreg, Sü- vete, Szádalmás, Torna. Tornagörgő, Torna- ujfalu, Uzapanyit, Várgede, Velkenye és Vüké. Ezzel tehát most a rozsnyói egyház­megye magyar impérium alatti részének 62 plébániája van. — Hétfőn kezdődik a Balkánszövetség ka­tonai értekezlete. Athénből jelentik: Szomba­ton délelőtt Athénbe érkeztek Törökország Románia és Jugoszlávia vezérkari főnökei hogy résztvegyenek a Balkánszövetség vezér­kari főnökeinek Paqtagos görög vezérkari fő­nök elnökletével hétfőn tartandó értekezletén — Földrengés Japánban. Japán északi, valamint középső részén pénteken földren­gést éreztek. A rengés Tokióban is észlel betű volt. A lakosság az utcákra tódult és ott várta meg a földrengés végét. Komo­lyabb karóikról nem érkezett jelentés. Ez már a harmadik rengés november 5-e óta. — Kivégezték a berlini hitvesgyilkost. Berlinben szombaton kivégezték az 53 éves Zunker Pétert, akit a berlini külön bíróság tegnap gyilkosság 'büntette miatt halálra ítélt. A többszörösen büntetett Zunker november 3-án kegyetlenül meg­gyilkolta 29 éves feleségét. — Francia nagykövetség Bukarestben, ro­mán nagykövetség Párizsban. Párizsból jelen­tik: Hivatalos jelentés szerint a francia kor­mány a bukaresti francia követséget nagykö­vetségi rangra emelte. A francia kormány ez­zel az intézkedésével akarta kifejezésre jut­tatni a Franciaország és Románia között fennálló kapcsolatok kivételesen baráti jelle­gét. A bukaresti francia követség nagykö­vetségi rangra való emelésével egyidőben a párizsi román követséget is nagykövetségi rangra emelték. — CSÜTÖRTÖKÖN ÖSSZEÜL A FA­SISZTA NAGYTANÁCS. Rómából jelentik: A fasiszta nagytanács november 30-án, csü­törtökön este római idő szerint 22 óra 30 perckor ül össze a Palazzo Veneziában. — Harmincmillió pengőbe kerül az angol flotta mozgósítása. Londonból jelentik: Geoffrey Shakespeare, a tengernagyi hi­vatal politikai államtitkára A. R. Southby tengernagy kérdésére előadta az alsóház­ban, hogy az angol tengeri haderő leg­utóbbi mozgósítása és az. ezzel kapcsolatos intézkedések körülbelül harmincmillió pen­gőbe kerültek. Az összes intézkedések si­mán folytak le és nagyon kevés ok volt a panaszra. Franco repülői katonai célpontokat bombáztak Perpignm, november 26. Három repülő­gép ma délelőtt tizenöt nagy bombát do. bott le Laselvia spanyol kikötőre. Ugyan­akkor egy cirkáló és egy torpedóhajó lőtte a katalán partot Gulera irányában. Céljuk valószínűleg a vasúti híd volt, amelyen az egyetlen Franciaországba vezető vasútvo­nal áthalad. Az ágyúzás után a hajók ki­futottak a nyílt tengerre, Az okozott kár­ról még nincs jelentés. A nemzeti csapatok pénteki hadi jelen, tése szerint ai nemzeti repülőgépek csü. törtökön éjszaka katonai célpontokat bom­báztak a katalóniai Mag raliban és Pinera ban. Ezenkívül bombázták a barcelonia.i kikötőt, ahol két hajót megrongáltak. A Cartagena, elleni légi támadás során három hajót eltaláltak a bombák. Ezenkí­vül a nemzetiek lelőttek egy köztársasági repülőgépet. A harctereken pénteken nem történt em. lítésreméltó esemény. A péntek ’élelőtti bombázás során talá­lat érte a Semenco és a Bobby angol ki sebb gőzösöket is. Két embert a bombas zi- lánkoik megsebesítettek. Felvidék A felvidéki magyarság találkozóhelye a BUDAPEST, IV., FEBENCIEK-T*BE 7. SZÓM, — Gyilkos hóvihar dühöng Newyorkban. Az Egyesült Államokban péntek este óta dühöngő hóviharnak az Atlanti-óceán part ján mintegy hatvan áldozata van. A hó réteg magassága Newyorkban eléri a húsz, Pennsylvaniában pedig a harminc centimé­tert. — Pirow, Funk miniszternél. Berliniből je­lentik: Pirow délafrikai hadügyi és gazdaság- ügyi miniszter pénteken délután hosszabb lá­togatást tett Funk birodalmi gazdasági mi­niszternél. A megbeszélések során, amelyeken Brinkmann államtitkár is résztvett, letár­gyalták a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kérdéseit, különös tekintettel Németország helyzetére a világgazdságban. Részletesen megvitatták továbbá a Délafrikai Unió és Németország közötti kereskedelmi kapcsola­tokat. — NYOLCVAN HALOTTJA VAN AZ AMERIKAI HÓVIHARNAK. Newyorkból jelentik: A legutóbbi jelentések szerint a pénteki napon az Egyesült Államok felett dühöngött hóvihar halálos áldozatainak száma több mint nyolcvanra emelkedett. — 2001 jelölt a jugoszláv képviselőválasztá­sokon. Belgrádból jelentik: A december 11-ére kitűzött képviselőválasztással kapcsolatban a semmitőszék hámom listát engedélyezett. Ösz- szesen 381 képviselőt választanak, míg a há rom listán 2001 jelölt neve szerepel. Sztoja- dinovics miniszterelnök listáján 746, Macsek dr. ellenzéki vezér listáján 1013, Ljotics el lenzéiki listáján pedig 242 jelölt indiuL. —^Nem változik a finn külpolitika. Helsin­kiből jelentik: Voionmaan, a finn kormány ideiglenes külügyminisztere, a pari apuén tbe) kijelentette, hogy Holsti külügyminiszter ta­rozása nem jelent változást a finti külpoliti­kában s a kormány az eddigi Külpolitika’ ' irányvonalat kívánja követni. *----------- 7~------­agyar! — Kárpátja étterem és sörözfr FELVIDÉKI ETELKÜLÖNLEGESSÉGEK! és 325 összes dohányzási eijdtek legolcsóbb heízerzési ftfrt-ása Tauszky Altat Budapest, VÜ., Ahécfa-u J3. — HAZAÉRKEZETT A NORVÉG KIRÁLYNÉ KOPORSÓJA. Oslóból je­lentik: A Royal Oak angol csatahajó Maud norvég királyné földi maradvá­nyaival és Haakon királlyal, valamint Olaf trónörökössel szombaton megérke­zett Oslo kikötőjébe. Az oslói fjord ten­geri határán három norvég hadihajó fogadta a Royal Oak-ot és kisérőhajóit. Mialatt a hajók átmentek a fjordon, az összes helységekben és valamennyi ha­jón félárbócra eresztették a lobogókat. A Royal Oak fedélzetén tartott gyász- szertartás után a koporsót csónakon szállították a feketével bevont és virá­gokkal feldíszített kikötőhídhoz. A ki- kötőhídnál a kormány tagjai, a hatósá­gok és a hadsereg képviselői várakoztak. A koporsót elhelyezték a gászkocsin s a menet elindult az oslói fjord mellett fekvő Akershus régi erőd vártemploma felé. Az oslói püspök gyászbeszéde után a holttestet felravatalozták a templomi, ban. — Halálos autószerencsétlenség ért egy olasz festőt. Aix en Provinceból jelentik: An­gelo Palazzi olasz festő, akit tegnap gép­kocsiszerencsétlenség ért, az éjjel a kórházban belehalt sérüléseibe. — Négy lwowi orvostanhallgatót megsebesí­tettek, egyikük meghalt. Lwowból jelentik: Négy orvostanhallgatót, amint az egyetem épületéből kilépték, ismeretlen tettesek meg­támadták és megsebesítették őket. Az egyik orvostanhallgató belehalt sérüléseibe. (MTI). — TÍZ FELKELŐ ELESETT A PA­LESZTINÁI HARCOKBAN. Jeruzsálem­ből jelentik: Angol csapatok és terrorista bandák között St. Jean de Acrenál össze­ütközés volt. Tíz felkelőt megöltek. A töb­bit repülőgépekkel üldözték. Közülük so­kan eldobálták fegyvereiket. Megnyílt a hassat magyar kereskedelmi iskola Kassa, november 26. Ünnepélyes kere­tek között nyílt meg húszévi szünetelés után a kassai m. kir. állami felsőkereske­delmi iskola. Az ünnepségen a meg­nyitó beszédet Kerekes György dr., volt kassai felsőkereskedelmi iskolai tanár, nyugalmazott igazgató mondta. Könnyekig megható szavakkal adott kifejezést örö­mének, hogy neki, mint az intézet volt tanárának, akit húsz évvel ezelőtt a cse­hek kiüldöztek az intézetből, adatott meg az elégtétel, hogy a távozó cseh igazgató­tól átvehette az épületet. A megnyitó beszéd után Létay Ferenc megbízott igazgató néhány magyarul ke­veset értő szlovák tanulóhoz szólott, akik tanulmányaikat kénytelenek magyarnyelvű iskolában befejezni. Nagyon sajnálom, —■ mondotta —, hogy csak oly kis számban jelentkeztetek, hogy részetekre külön Szlovák tagozatot nyitni nem lehet és így nem tanulhattok anyanyelveteken. Ha­zánk a magyar állam, amelynek nem célja az, hogy magyar iskolába kénysze­rítse a hazatért idegenajkú magyarokat, örömmel tette volna lehetővé, hogy anya­nyelveteken tanulhassatok. Neki ti ugyan­olyan gyermekei vagytok, mint a magya­rok és nem akar benneteket mostoha gyermekként kezelni. S* A bensőséges szép ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. Pehely-, vattás-, gyapjú­László paplangyar Budapest, V1IY, Vas-u. 14. Ajánlja elsóijendü készítményeit felvidéki Testvéreinknek igen olcsó árban Ijáfilatohat, mintát szívesen küld

Next

/
Thumbnails
Contents