Felvidéki Magyar Hirlap, 1938. november (1. évolyam, 1-21. szám)

1938-11-06 / 1. szám

A kormányzó kiáltványa a Felvidék felszabadult népéhez Piros fehér zöld zászló alatt Irta: Jaross Andor Ü lumoédség bmxmulásu vtén minden felszabadított községben magyarul, néme- m és szlovák nyelven nemzetiszínű keret­ben Horthy Miklós kormányzó következő kiáltványát ragasztották ki: Magyarok! Újra. szabadak vagytok. A gjötretoek és megpróbáltatások ideje lejárt! A ti szenvedéstek, törhetetlen akarás- tok és mfndnyájmtk küzdelme (Hadaira juttatta ez igazságot. Iámét a Szent Korona fénye «agára Félétek, ne ezer- éve« magyar múlt mreközöeségénedc éj­ből rémmel lettetek. A magyar ham méretet* és gondos­ról vidéki magyar Testvéreink! Bánk köszöntöttek a visszatérés, az (egyesülés nagy napjai. Menetelnek Horthy Miklós katonái és e napok mindegyikén ezer és ezer testvért öle­lünk njra szivünkre. Ezekben a felejthetetlen napokban a oagyar szellemnek áj harcosa indul út­ira, a Felvidéki Magyar Hírlap, a Ti ipotok és egyben valamennyiünkké, innék a lapnak a hasábjairól köszön­itek Benneteket, igaz, hűséges ma- yar szívvel. Köszönjük Ttoéktek a magyar vír- víist, mely férfias helytállásban, ma­gyarságtokhoz való ragaszkodásban syflváímit meg. Köszönjük mindast & kodása, vár benneteket! A magyar királyi honvédség lép első­nek a rabságból felszabadult ősi magyar földre, hogy megvédelnwze és soha többé el ne hagyja. Szeretettel öleljük magunkhoz e terü­leten élő valamennyi nép fiái, hogy ve­lünk örvendezzenek és részesei legye­nek a felszabadulás ünnepének. Legyen mindenütt rend, nyugalom és becsületes magyar munka. Ne feledjé­tek, hogy a világ szeme rajtunk van. Isten áldása legyem e hazán! HORTHT MIKI/ékS, Magyarország kormányzója Imrédy Béla miniszter- elnök üzeni: szenvedést, mindazt a harcot, amit vál­laltatok, hogy visszatérhessetek az ott­honba. Érzem, tudom, erősebbek tettünk. Nemcsak számban, nemcsak területben, hanem lélekben is, mert a Ti, küzdel­mekben és törésben megedzödött ma­gyarságtok még keményebbé, még acé­losabbá teszi a nemzetet. Ünneplő lélekkel köszöntünk hát és hívniuk Benneteket, sorsunknak máris mindenben osztályosait, hogy egy beol­vadva, együtt szolgál jók a közös célt: a népi egység és szociális igazság .je­gyében megujhodő szebb, boldogabb, hatalmasabb Magyarországot! A novemberi bágyadt napsütésben, vagy borongásban új élet indul. E la­pók, melyeket a menetelő magyar hon­védek nyomán adunk a kezetekbe, nem ismeretlenek előttetek. Olyan szellem gyermekei, mely húsz év minden lemon­dása, keserűsége és elesettsége köze­pette veletek volt, mint gondbaráz­dát simogató kéz, mint a csíiggedést munkaakarássá átváltó biztatás, mint magyar életmegnyilvánulás és veletek volt akkor, mikor kezdett a nyugati firmamentum derengeni és az igazság érlelő melege leolvasztani készült ellen­séges jéghegyeket, melyek oly vigaszta­lanul zárták el előlülik a jövőt. Ez a szeljem eddig Prágából szólj, hozzánk a Prágai Magyar Hirlap ha­sábjain, mely befejezte hivatását a nem­zetmegtartás frontján. Egy pillanatra megáll'a toll a kezemben ós a nemzet nevében tisztelegve gondolok a magyar ujságesinálás prágai pionírjaira. Ma­gyar szellem volt, melyet hirdettek, fel­vidéki magyar szellem, mely csodálatos fluidumként vonta be a mi aránylag kicsi magyar világunkat, volt benne a pozsonyi nyugati magyar levegőből, benne lüktetett a csallóközi szántóvető magyar sors, a garammenti öntudatos magyar önérzete, a gömöri dombok al­ján elmélyült nemzetszeretet, Kassa Rákóczi kultusza, a Bodrogköz és Kár­pátalja kuruc, hagyományokból táplál­kozó jövőtformáló fantáziája. A háttér pedig a Kárpát koszorúja volt, mely a maga nagy realitásával az élet egészsé­ges fenyöszagát adta ennek a magyar kaleidoszkópnak. A Prágai Magyar Hirlap győzött, mert győzött a szellem, mely táplálta, de újjá kellett születnie, mint ahogy újjászületik az egész magyar élet a be­vonuló honvédek nyomán. A Prágai Ma­gyar Hirlap meghalt és helyette itt ad­juk a kezetekbe a régi szellem új gyer­mekét : a Felvidéki Magyar Hírlapot. Fogadja minden magyar nemzettest­vér a régi szeretettel, régi hűség és lé­lek szól belőle hozzátok. A felszabadult magyar Felvidék húsz év alatt kialakult acélos politikai szellemiségét, egységessé kiformálódott lelkét, Önvédelemben kitermelt munka­készségét, mélységes nemzetszere tétét, a minden magyar embertestvért felka­rolni kész szocális felelősségérzetét akarja hirdetni, fenntartani és az új magyar élet nagy* tartályába bele­önteni ügy érezzük és meg vagyunk róla győződve, hogy ez a szellem nemcsak nálunk, a szükebb magyar élettérben, a Felvidéken volt alkotóképes és jövőt, • formáló, hanem az új nagyobb magyar keretben is lesz hivatása és terméke­... 1 0 nyitó tulajdonsága. A Dunántúl, a Nagyalföld és a'Tisza­fa j magyar romanticizmusa, nagy aka­rásokat elindító,, sok. helyen még szuny- nyadó népi, nemzeti tudata vegyülve a Felvidék reális bázison felépült szociá­lis érzésvilágával és széles síkon elin­dított nemzeti mozgalmával egy olyan új szellemi közösség kifejlesztője lehet, mely egy népi tömegekre biztosan tá­maszkodó nemzetszervezet alapjait rak­hatja le. Érezzük hivatásunkat- az új magyar életben, tudjuk, hogy a Trianon utáni magyar sors meghatározta a lehetősé­geket. A trianoni Magyarország a kom­munista tetszhalálból feltámadva, las­san, de biztosan valósított meg felada­tokat, melyek a magyar ember hitelét és elalkudott becsületét szerezték először is vissza, majd helyet teremtettek a magyar államnak „a Nap alatt”. Ma már tényező vagyunk a Középeurópai térben és súlyunk, tekintélyünk emelke-' dobén van. Ilyen körülmények közt jöttünk az anyaország segítségére, illetve jön az anyaország a mi segítségünkre, mert erre is égetően szükségünk van. Szegé­nyek vagyunk, le vagyunk rongyolódva, intézményeink megnyomorítva, az utol­só napok eseményei által idegileg kimerítve. A felszabadulás boldog má­morában borulunk az anyaország me­leg kebelére, mert húsz éven át a kö­zöny, a hideg nemtörődés, sőt ellenér­dekeltség olyan páncélja zárt körül az idegen államhatalom részéről, hogy az elrabolt és újból visszaszerzett és szü­lőt találó gyermek önfeledt örömérzete árad szét minden tagunkon, örömünnep van. Harangzúgás tölti meg a léget, őrülni akarunk szabadon, nyütan, könnyesen, de mégis férfiasam Elmerülünk az örömtől könnyes imá­ba. mert tudjuk és érezzük, hogy olyan holnapért tesszük, melyért érdemes volt húsz év minden megaláztatását, szenvedését elviselni. Húsz év minden, nyilt és befelé elsírt könnyét odatesz- szük áldozatnak a magyar történelmi jövő serpenyőjébe. Váljék belőle drága­kő 3 nemzet kincsestárában. így köszöntjük a magyar mát és így érezzük a magyar jövőt

Next

/
Thumbnails
Contents