Felsőmagyarországi Hirlap, 1903. július-december (6. évfolyam, 52-100. szám)

1903-07-01 / 52. szám

Hatodik év 52. szám. Sátoraljaújhely, 1903. Szerda, julius 1. POLITIKAI ÚJSÁG. Megjelen minden szerdán és szombaton este. Kéziratokat Yiésza nem adunk. Szerkesztőség:: Vekerle-tér 502. Felelős szerkesztő: Dr. Búza Barna Előfizetési ár: egész évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egyes szám ára 10 fillér Kiadóhivatal: Landesmann Miksa és Társánál. Wekerle-iér 502. Hirdetéseket a legjutányosabb árban közlünk. €lő/izetési /elhívás. „Hazánkat csak a közszellem ereje tarthatja fenn“ — mondá pártunknak kiváló országos vezére, Kossuth Ferencz, midőn a zemp- lénmegyei tiltakozó küldöttséget a képviselőház elnökének bemu­tatta. A közszellem fejlődésének és nyilvánításának legfő tényezője; a sajtó. Egészséges közszellem és egészséges sajtó ok és okozati összefüggésben állanak. Közszel- lem sajtó nélkül nem élhet, nem létezhetik. Ott, ahol nincs, ily egészséges sajtót teremteni és ahol van, a meglévőt minden erővel támo­gatni, nagygyá fejleszteni: ez ha­zafias kötelesség és okos csele- j kedet mindazoktól, kik egyedül hazánk és népünk közjavát mun­káló közszellem ébrentartását he­lyesnek és szükségesnek vallják. S ki ne vallaná helyesnek és szükségesnek főképp itt Zemplén- megyében, hol a »Felsőmagyar­országi Hírlap« rövid pályafutása alatt is oly fényes bizonyítékát és sikereit szolgáltatta az egész­séges sajtó erejének?! és a hol másfelől még nagy feladat vár oly újságra, minő a »Felsőma­gyarországi Hirlap«, mely a nem­zeti ébresztés, a közéleti tisztes­ség szócsöve a közügyek egész vonalán. Országgyűlési pártunk óriási küz­delme, az egész magyar nép nagy­szerű fellángolása, a korszakalko- tóan érdekes politikai helyzet ál­tal pedig minden egyes sajtóor­gánum, mely ezt a hazafias köz­szellemet ápolja, érték- ésj jelen­tőségben emelkedik. S különösen fontos szerep jut a vidéki sajtónak nemcsak azért, mert a fővárosi sajtó a tapaszta­latok szerint túlnyomóan a hata­lom szekerét tolja, hanem főképp azért, mert kétségtelen, hogy az országházban folyó epochális küz­delem sohasem fejlődhetett volna oly nagygyá és nagyszerűvé, ha a vidék közszelleme nem segiti; a vidéki közszellem ily gyönyörű ébredése pedig az utóbbi években hatalmasan fejlődött vidéki füg­getlen sajtónak a műve. Pártunk érdeke megkívánja te: hát, hogy a párt sajtója erős le­gyen, vagyis azt, hogy a Kossuth eszméit hirdető egyetlen megyei lapot mindenki támogassa, ki a párt hű emberének vallja magát. Amit Zemplénvármegye függet­lenségi elemei szellemi és anyagi tá­mogatásban lapunknak nyújtanak; önmaguknak, pártunknak a magyar nemzetnek nyújtják azt. Minket a fokozott támogatás csak nagyobb odaadásra buzdít, és könnyebbé, kellemesebbé te­szi a nehéz feladatot, melyet vil­láinkon viseUink és melyet hiven, lelkesen törekszünk teljesíteni, fi felsőmagyarországi jíirlap szerkesztősége. * Julius hó elsejével lapunkra uj elő­fizetést nyitunk. Felkérjük azokat, kiknek félévi vagy negyedévi előfi­zetése június végén lejár, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenaka- dás legyen. Kérjük továbbá lapunk barátait, hogy azt terjesz­teni méltóztassanak. A Felsömagyárországi Hirlap kiadóhivatala. fi leszerelt függetlenségi párt. Az országgyűlési függetlenségi pártnak a katonai javaslatok ügyé­ben történt leszerelése, vagy ha úgy tetszik fegyverszünete oly je- lentőségeljes mozzanat, amely fe­lett elmélkedni még mindig idő­szerű, s amelyről minden valószí­nűség szerint még ezután is igen sok szó fog esni. Attól ugyanis igen távol állunk, hogy mindenki oly megnyugvással fogadná a füg­getlenségi párt leszerelését, mint e b. lapok igen tisztelt szerkesz­tője. Sőt merem mondani, hogy valamint az országgyűlési függet­lenségi párt nagy része a lesze­relés tényével nincs megelégedve és abba csupán a vezér nyomása folytán kénytelen-kelletlen ment bele: épen úgy nincs azzal meg­elégedve az ország függetlenségi érzelmű polgárainak legnagyobb része, s a párt eljárása miatt ha­rag, bosszúság méltatlankodás és elkeseredés lángja él szivünkben. Sőt még azt az állítást is még merem kockáztatni, hogy akik úgy nyilatkoznak is a lezzerelés dol­gában, mint a t. szerkesztő úr: azok is főképen azétt teszik ezt, hogy ellensúlyozzák a független közvéleménynek a függetlenségi párt ellen irányuló ellenszenvét és támadásait, hogy megmentsék a pártot az elnépszerűtlenedés ve­szedelmétől, s úgyis bevégzett ténynyel állván szemben: a még nagyobb bajnak elejét vegyék és a méltán bosszús közvéleményt megnyugtassák, elcsititsák, s hí­veinket a csiiggedés és elkesere­dés béklyóiból kiszabadítva, őket összetartani s a függetlenségi párt­ba eddig helyezett bizodalmok- ban megerősíteni igyekezzenek. Épen azért úgy vélem nem csa­lódom, ha azt gondolom, hogy a Szerkesztő úréhoz hasonló meg- nyugvásban leledző függetlensé­giek a vezető szerepre hivatottak és kisebb-nagyobb körben vezető szerepet vivő függetlenségiek so­rából kerülnek ki, akik tehát missiót teljesítenek azzal, ha az ország függetlenségi érzelmű pol­gárait a csüggedéstől megóvni, a párt iránt való bizalomban újra­éleszteni s megtartani törekednek a leszerelés tényéből kifolyólag is; de akik épen ezért nem annyira az országos függetlenségi párt ténye bírálatának tárgyilagossá­gával, mint inkább a párt jövő­jének érdeke szempontjából nézik és ítélik a dolgokat. De mi, kik a függetlenségi esz­mének szerény közkatonái vagyunk, s kik függetlenségi érzelmeinket nem féltjük a függetlenségi párt tényeinek tárgyilagos bírálatától sem, kik értjük bár a vezérek féltékenykedését, de viszont tud­juk magunkról, hogy a független­ségi eszmékért való lelkesedést nem olthatja meg bennünk pár­tunk botlása, s annak világ elé állítása sem: mi igenis hivatásunk megsértése nélkül kimondhatjuk, s hisszük, hogy a tér nem vona- tik meg tőlünk, hogy ki is mond­hassuk minden kötöttség nélkül, minden tekintet korlátozó befo­lyása nélkül, pártunknak minden eljárása feletti ítéletünket, kifeje­zésre juttassuk közelebbről a mos­tani leszerelést illető ítéletünket is. Mert ezáltal, ha már a múlt hibáit jóvá nem tehetjük is, de legalább okulást meríthetünk be­lőle a jövendőre. Bármennyire magasan is lán­goljon bennünk a függetlenségi eszmék szeretetének lángja, sőt talán épen azért: igenis ki kell mondanunk nekünk egyformán gondolkozóknak, hogy a függet­lenségi párt súlyos hibát követett el, amikór leszerelt, vagy fegy­verszünetre lépett. Elfogadjuk szerkesztő úrnak azt az állítását, hogy a függet­lenségi párt azt az alternativát állította a kormány és pártja elé : vagy visszavonják a katonai ja­vaslatokat, vagy nem vonják vissza, de akkor adjanak nemzeti en­gedményeket. Teljesen érteni és méltányolni tudjuk, ha a párt, hogy magától az ex-lex ódiumát elhárítsa, az indemnitás lejárata előtt, május elseje előtt azt a ha­tározati javaslatot nyújtotta be, hogy a katonai javaslatok egye­lőre napirendről levétessenek, s más határidőhöz kötött és elsőbb­rangú fontossággal biró javasla­tok tárgyaltassanak. Ezt tehát nem is hibáztatjuk. Hiszen ha akkor, az exlex előtt elfogadja a kormánypárt azt a határozati ja­vaslatot: akkor az ország egy­részről az exlex alkotmányjogi veszedelmétől, másrészt az azál­tal okozott anyagi károktól meg- szabadúl. És tekintve azt, hogy az ország közvéleménye a nem­zeti követelmények hangsúlyozása által még nem volt túlon-túl fel­izgatva : a visszavonás nemcsak a függetlenségi pártnak igazi dia­dalát jelentette volna, de az or­szágnak a javét is az ex-lex eltá- voztatása által nagy mértékben előmozdította volna. Azonban ez a javaslat a kor­mány részéről nem fogadtatott el. Jött az ex-lex, s bénáé a késhe­gyig menő harcz, s most már a nemzeti követelések fokozott han­goztatásával, s mintegy egyene­sen azoknak az érdekében. A százra menő, 30 ezer tekintélyes honpolgárt számláló küldöttsége, két nem a katonai javaslatok 4 hónapi, tehát ideiglenes visszavo­násának eszméje, de egyenesen a nemzeti követelmények mellett való állásfoglalás sorakoztatta és vitte Budapestre. Ezek a kül­döttek, s az ő állásfoglalásukat helyeslő és támogató közvélemény többé már nem 4 hónapi időtar­tamra való visszavonását várta a katonai javaslatoknak, de igenis várt nemzeti vívmányokat. És mi történt? Mikor már Bécs is megsokalta a dolgot, mikor Bécs is belátta, hogy hibát kö­vetett el, mikor a visszavonásra vonatkozó határozati javaslatot el nem fogadta: akkor már tulaj­donképen a nemzeti követelése­kért folyt a harcz, dacára annak, hogy az egész nemzeti közvéle­mény tisztán nemzeti követelmé­nyekért vívott harezot látott és támogatott már a parlamenti küz­delemben, s ezek érdekében mint egy ember állott már a függet­lenségi párt háta megett: — a függetlenségi párt Rückwärts- koncentrirungot fú, s megismétli az ex-lex előtti határozati javas­latát, a küzdelemnek ennyire elő­rehaladott stádiumában Megbukik a passiva resiszten- cia, fucscsot mond »az erős kéz* politikájának kísérlete, a korona megszakítja a magyar politikusok­kal való tárgyalást, a kamarilla ágenseivel tárgyal csupán, s ide küld egy idegent, egy horvát granicsárt békét csinálni: és a függetlenségi párt szóba áll az idegennel, sőt megköti a parla­menti békét azzal, aki a magyar parlamentnek nem tagja, megköti az exlex előtt felajánlott határo­zati javaslat elfogadásával, legki­sebb nemzeti engedmény kivívása nélkül. Ott követett el a független ségi párt nagy bibát, hogy ezt Lapunk 6 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents