171890. lajstromszámú szabadalom • Gömbcsuklós tagos lánc

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 171890 Bejelentés napja: 1972. IV. 27. (FE-868) Svájci elsőbbsége: 1971. IV. 30. (6435/71) Közzététel napja: 1973. IX: 27. Megjelent: 1978. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: F16G 13/07, Bejelentés napja: 1972. IV. 27. (FE-868) Svájci elsőbbsége: 1971. IV. 30. (6435/71) Közzététel napja: 1973. IX: 27. Megjelent: 1978. XI. 30. 15/12 1 ORSZÁGOS ALÄLMÄNY HIVATAL I Bejelentés napja: 1972. IV. 27. (FE-868) Svájci elsőbbsége: 1971. IV. 30. (6435/71) Közzététel napja: 1973. IX: 27. Megjelent: 1978. XI. 30. 111 rí Feltaláló: Reist Walter mérnök, Hinwil, Svájc Tulajdonos: Ferag AG., Hinwil, Svájc Gömbcsuklós tagos lánc 1 A találmány tárgya gömbcsuklós tagos lánc, amelynek egyik végükön csuklótesttel, míg másik végükön a szomszédos lánctag e csuklótestének fogadására alkalmasan kiképzett befogórésszel ellá­tott lánctagjai vannak. 5 A hajtó- és szállítószerkezetekben alkalmazott, egymással egytengelyű csuklókkal kapcsolt tagokból álló csuklós láncokkal szemben a gömbcsuklós tagos láncok különös előnye, hogy ez utóbbiak járulékos nehézségek nélkül háromdimenziós, tehát 10 térbeli nyomvonal mentén is vezethetők. A fenti láncok ily módon egymással tetszőleges szöget be­záró tengelyű terelőgörgők körül, vagy három­dimenziós térbeli görbületekkel kialakított vezető­csöveken is átvezethetők. Mindezen előnyök el- 15 lenére sem tudtak a gömbcsuklós tagos láncok a bevezetőben említett műszaki területeken széles körben elterjedni. Ennek egyik oka, hogy a vala­mely gömbcsukló-testből, valamint az ezt körülfogó gömbhéjból kialakított gömbcsuklók a fellépő 20 igénybevétel jellege és az alkalmazható szerkezeti anyag terhelhetősége következtében sugárirányban meglehetősen nagyméretűek. A fentieken túl­menően a gömbcsuklók a lánc összeszerelhetősége miatt jelentős konstrukciós ráfordítást követelnek 25 meg, amelynek következtében a fellépő előállítási költségtöbbleten túlmenően a láncok már különben is meglehetősen nagy súlya, illetve tömege még tovább növekszik. A fenti körülmények vezető­csövek alkalmazása esetén a lánchajtás nyomott 30 ágában is problémákat okoznak, mivel e vezető­csövek görbületeiben jelentős súrlódó erők lépnek fel. A lánchajtás tolóüzemeltetésére tehát a legtöbb esetben nincsen reális lehetőség. A fentiek teljes mértékben vonatkoznak például a 410 551 sz. svájci szabadalmi leírásban ismertetett gömbcsuklós tagos láncra is. Ezen lánc gömbcsukló­teste mintegy félgömb alakú gömbsüvegből áll, amely a szomszédos lánctagban kialakított gömb­héjjal kapcsolódik. Húzott láncüzem esetén a gömbsüveg a gömbhéjba a csuklótest behelyezése után bepattintott csuklóhéjra fekszik fel. Ezen sze­relési mód eleve feltételezi, hogy a gömbhéjjal bezárt belső üreg hosszirányban a csuklótest meg­felelő méreténél nagyobb. Ily módon tehát a toló­üzem szempontjából az egyes lánctagok között olyan játék, illetve hézag van, amelyek a lánctagok torlódásakor a lánc megrövidülését eredményezik. Ugyanakkor a gömbcsuklóhatás is elvész, mivel a csuklók a csupán mintegy félgömb alakú csuklótest kialakítása következtében csak félgömbcsuklót kép­viselnek. A fentiek miatt az ismertetett ismert lánc tolóüzemben nem alkalmazható. Bizonyos módosí­tással a csuklótestek kiegészíthetők lennének ugyan teljes gömbbé, s ugyanakkor a gömbhéjat is meg­felelő szférikus támasztófelülettel kellene az ellen­tétes oldalon is ellátni. Ez utóbbi módosítás azon­ban a csuklóhéj bepattintása következtében vi­szonylag egyszerű szerelési lehetőség egyidejű el­vesztését vonná maga után. Elképzelhető lenne ter-171890

Next

/
Thumbnails
Contents