171685. lajstromszámú szabadalom • Készülék testek hőmérsékletének fönntartására adott hőmérsékleti tartományban, valamint ilyen készülékkel ellátott higrométer

3 171685 4 forrás által szállított energia mennyiségének függvényében vezérlő egysége van. A találmány további részleteit a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány szerinti készü­lék két példakénti kiviteli alakját tüntettük föl. Nevezetesen: Az 1, ábra a találmány szerinti készülék egyik példakénti kiviteli alakját higrométerbe beépít­ve tünteti föl, amikor is a hidegforrást Peltier­elem alkotja. A 2. ábrán a találmány szerinti készülék oly példakénti kiviteli alakja látható, amely ugyan­csak higrométerbe van beépítve, de amelynél a hidegforrás fagyasztó folyadékból áll. Mindkét ábrán olyan készülék kapcsolási váz­lata látható, amelynél valamely testet higromé­terben adott hőmérsékleti körzetben lehet tarta­ni. Magát a higrométert ezeken az ábrákon vi­szonylag részletesen tüntettük föl. Amint a rajzon látható, 1 melegforrás 2 testbe melegenergiát, 3 hidegforrás pedig hidegenergiát szállít. A találmány szerinti készülék ábrázolt példakénti kiviteli alakja esetén továbbá 4 detek­tort alkalmaztunk, amelynek 5 kimenetén a 2 test hőmérsékletére jellemző jel jelenik meg. Ezt a jelet az 1 melegforrás 6 vezérlő bemenetére ad­juk, ami lehetővé teszi, hogy a melegforrás által szállított melegenergiát szabályozzuk és változ­tassuk. Ez az energia a 4 detektor által adott jel értékének függvénye. A találmány szerinti ké­szülékben továbbá a melegforrás által szolgál­tatott melegenergia mennyiségét megállapító el­ső 7 egység, továbbá a hidegforrás által a me­legforrásból származó melegenergia mennyisé­gének függvényében szolgáltatott hidegenergia mennyiségét vezérlő második 8 egység van, ame­lyeknek részletesebb ismertetésére a rajzon rész­leteiben föltüntetett higrométerek leírásakor ke­rül sor. Az előbbi leírás szerinti példakénti kiviteli alak esetén a hidegforrást a melegforrás vezérli. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a találmány szerinti készüléket olyan detektorrral is ellát­hatjuk, amelynek jelét a hidegforrás vezérlő be­menetére adjuk, amikor is a hidegforrás által szolgáltatott hidegenergia mennyiségét vezérlő első egység és a melegforrás által a hidegforrás­ból származó hidegenergia mennyiségének függ­vényében a melegforrás által szállított meleg­energia mennyiségét vezérlő második egység van. A fentiekben leírt készülékkel viszonylag egy­szerű feladat, hogy a 2 testet meghatározott egyensúlyi hőmérsékleten tartsuk. A 2 test hő­mérséklete ugyanis a hidegenergiának és a me­legénergiának az energetikai veszteségeket pon­tosan kiegyenlítő kiegyenlített egyensúlyából származik. Ehhez járul, hogy a találmány szerin­ti készülék esetén a 2 testet valamely hőmérsék­leten tarthatjuk még akkor is, ha ez a hőmér­séklet viszonylag széles skálán változik. A hő­mérséklet állandósításához elegendő, ha mind­egyik energiaforrás a 2 testet a sk'ála szélső pont­jaihoz tartozó hőmérséklet fönntartásához önma­gában is elegendő energiát ad le. Így például a leghidegebb pontot majdnem egyértelműen kizá­rólag hidegenergiával érjük el. Mindössze kis mennyiségű melegenergiára van szükség ahhoz, hogy jó szabályozást biztosítsunk. Ezzel szemben 5 a legmelegebb pont eléréséhez a melegforrásnak kell önmagában a maximális energiát szolgáltat­nia, mialatt a hidegforrás csak a jó szabályozás­hoz szükséges viszonylag kis energiamennyiséget biztosítja. 10 Közbenső hőmérséklet biztosítása végett a hi­; deg- és melegenergiák állandóan kiegyenlítik egymást és így a testet minimális fogyasztás mel­lett tartják a kívánt hőmérsékleten. A találmány szerinti készülék egyik legfőbb 15 előnye tehát, hogy a test lehetséges hőmérsékle­teinek igen széles skáláján a lehető legkisebb energiamennyiséget igényli. Ehhez további előny járul és lehetséges, hogy ennek az előnynek van a legnagyobb jelentősége. Amikor ugyanis a 20 testnek első hőmérsékleti egyensúlyból más hő­mérsékleti egyensúlyba kell lépnie, a találmány szerinti készülék lehetővé teszi, hogy az egyik energia csökkentésével egyidejűleg a másik ener­giát növeljük és ezzel a testet az újonnan kije-25 lölt hőmérsékletre hozzuk. Erre akkor kerül sor, amikor az energiaforrások egyikén jel jelenik meg, minthogy a másik forrást nem a test által elnyelt energia, hanem az első energiaforrás ál­tal szolgáltatott energia mennyiségének függvé-30 nyében vezéreljük. A találmány szerinti készü­lék dinamikusan szabatos működése tehát kiváló és a test viszonylag igen rövid megszólalási idő­vel hűen követheti a hőmérséklet-változásokat. Előnyei és tulajdonságai alapján a fentiekben 35 leírt találmány szerinti készülék különösen jól alkalmazható a higrométerekben. Az 1. ábrán egy ilyen higrométer részletei lát­hatók. A higrométer 3 hidegforrását Peltier-elem alkotja. A részletekre kitérve láthatjuk, hogy a 40 higrométerben 2 test van, amelynek egyik felüle­te 11 tükörfelületként van kialakítva. A 2 test olyan környezetben, például bizonyos százalékos mennyiséget tartalmazó gázban van elrendezve, amelyet vizsgálni kívánunk. 45 A harmatpontos higrométerek működési elve jól ismert. Ezért elég, ha egyszerűen utalunk ar­ra, hogy a higrométerrel meghatározzuk a gőz kondenzációs hőmérsékletét. Ennek a hőmérsék­letnek ismerete megadja a százalékos értéket. 50 Természetesen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez a százalékos érték idővel változhatik. Ezért célszerű, ha a testet, amelynek tükörfelü­letén a gőz kondenzálódik, a harmatpontnak megfelelő hőmérsékleten tartjuk. 55 Az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén a higrométernek a 11 tükörfelületen harmatot megállapító 4 detektora van, amely közvetve a higrométerben elhelyezett 2 test hőmérsékletét állapítja meg. A 4 detektornak például 12 fény­g0 forrása van, amely a 11 tükörfelületre 13 fény­csóvát vetít. A 11 tükörfelületről visszaverődő vagy ezen szétszóródó 13 fénycsóva 14 fotocellád ra esik. A 14 fotocella 5 kimenetén lecsapódás jelenlétére vagy távollétére jellemző jel jelenik 65 meg, amely esetleg a kérdéses lecsapódás meny-2

Next

/
Thumbnails
Contents