171674. lajstromszámú szabadalom • Axiálventillátor, főleg porral szennyezett gáz szállítására és a por legalább részbeni leválasztására

MAGYAR SZABADALMI 171674 NÉPKÖZTÁRSASÁG IE ÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY jiBk Nemzetközi osztályozás: fSw Bejelentés napja: 1975. IV. 23. (SE—1779) B 01 D 46/00 *Rf Közzététel napja: 1977. IX. 28. VJSÍK umm ajJV í # &0 : * , ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. IX. 30. X^íiUlaií^X Feltalálók: ÁNGYÁN László oki. gépészmérnök, 35%, STIBRÁNYI Márton oki. gépészmérnök, 25%, JAKAB Elemér oki. gépészmérnök, 40%, Budapest Tulajdonos: Szellőző Művek, Budapest Axiálventillátor, főleg porral szennyezett gáz szállítására és a por legalább részbeni leválasztására A találmány tárgya olyan axiálventillátor, amely elsősorban porral szennyezett gáz szállítá­sára ajánlott és amelynek a por legalább részbeni leválasztására szolgáló szerkezeti részletei van­nak. 5 A műszaki gyakorlatban számos olyan beren­dezés ismeretes, amely gázban mint szállítókö­zegben levő szilárd vagy cseppfolyós részecské­ket választ le annak eredményeként, hogy a kö­zegnek perdülete van. Ilyen berendezések a kü- 10 lönböző ciklonok, örvénycsövek stb. Ezen beren­dezések üzemeltetésük során a közeg perdítésé­hez az elérni szándékolt perdület mértékétől és az átáramló közegmennyiségtől függő energiát igényelnek. Ennek az energiának túlnyomórésze 15 később súrlódás miatt hővé alakul. Az elmondot­tak alapján látható, hogy ezeknek a berendezé­seknek többnyire tetemes áramlási ellenállásuk van, amelyet megfelelő ventillátorral kell leküz­deni. Természetesen a leválasztó ellenállása hoz- 20 záadódik azon egész rendszer ellenállásához, amelybe az be van építve. Ismeretes az a körülmény, hogy túlnyomás lé­tesítésére alkalmas bármilyen turbógép azáltal állít elő túlnyomást, hogy a rajta átáramló közeg 25 perdületét növeli. Ezt a körülményt lényegében az Euler-féle turbinaegyenlet is kifejezésre jut­tatja. A turbógépen átáramló közeg perdülete ál­tal reprezentált kinetikus energiát alkalmasan megválasztott terelőlapátozással nyomássá lehet 30 alakítani, ellenkező esetben ez az energia ve­szendőbe megy. Gyakorlatilag tehát az a tény áll fenn a turbógépekkel kapcsolatban, hogy az azokban levő — például egy axiálventillátor já­rókereke és terelőlapátozása közötti — folyadék­tömegnek az előállítandó nyomástól függő per­dülete van, egyszerűen a működési elvből követ­kezően. A találmány szerinti megoldás azon a felisme­résen alapul, hogy mivel a turbógépben már per­dületét kap a rajta átáramló közeg, ezt a perdü­letét ki lehet használni porleválasztás céljára, így egyrészt nem kell külön porleválasztó berende­zést alkalmazni, másrészt az energiaátalakítás el­kerülése folytán a veszteségek is csökkenthetők. A találmány szerinti axiálventillátor lényege tehát, hogy a házat legalább részben övező, a há­zon kiképzett átömlő nyílás révén a belső térrel kapcsolatban álló leválasztó tere van. Az axiálventillátor tere és a leválasztó tér kö­zötti átömlő nyílás elhelyezésétől függően szóba­jöhet olyan kialakítás, ahol az átömlő nyílás a gáz áramlási irányában értelmezve a járókerék után van, illetve terelőlapátozással ellátott axiál­ventillátornál az átömlő nyílás kialakítható a já­rókerék és utóterelő között, vagy az előterelő és a járókerék között. A találmány szerinti axiálventillátort a csatolt rajzmellékleten bemutatott példaként kiviteli 171674 1

Next

/
Thumbnails
Contents