171635. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vékonyréteg-kromatográfia tökéletesítésére

3 171635 4 egyetlen lemezen való kifejlesztésének és a lemez kivétele nélküli detektálásának lehetővé tétele egy­szerű berendezéssel. Találmányunk azon a felismerésen alapul, hogy a cél eléréséhez egyrészt az oldószer kádban levő eluens polaritását futtatás közben folyamatosan vál­toztathatóvá kell tenni, másrészt a foltok helyzetét futtatás közben érzékelni kell tudni, végül is az eluens polaritását futtatás közben a foltok elhe­lyezkedésének függvényében kell megfelelően vál­toztatni. Az eluens polaritását oly módon tesszük változtathatóvá, hogy az oldószer kádnak folya­matos hozzávezetése és elvezetése van, a hozzá­vezetéshez különböző eluenseket tartalmazó, egyen­ként nyitható-zárható kifolyású tartályok csatlakoz­nak. A foltok helyzetét ibolyántúli fényt sugárzó eszközzel való besugárzással tesszük láthatóvá. Ez a módszer a szerves vegyületek döntő többségére alkalmazható. Felismerésünkben részletezett megoldáshoz be­rendezést készítettünk, amelynek lényege tehát, hogy legalább két oldószer tartálya, ezeket az oldószer káddal összekapcsoló csővezetéke, az oldó­szer kádnak elvezető csöve és végül az adszorbens réteg előtt elhelyezett ibolyántúli fényt sugárzó szerve van. A találmányunk szerinti berendezést egy példa­képpeni kiviteli alakjának működésével kapcsolat­ban ismertetjük. Az 1. ábra a berendezés oldal­nézetét, a 2. ábra a Botran, a 3—5. ábrák az Abate vizsgálatánál nyert vékonyréteg kromatogramokat ábrázolják. Az 1 adszorbens réteggel ellátott 2 hordozó lemez, a 3 takaró lemez és a távolságtartó 4 keret képezik a kromatográfiai kamrát, amely az 5 oldó­szer kádba kerül. Az oldószer hozzávezetésére a 6 csővezeték, elvezetésére a 7 elvezető cső szolgál. A csővezetékhez csatlakoznak az eluáló szereket tar­talmazó 8, 9 és 10 tartályok. Az oldószer front lehajtására szolgál a 11 vil­lamos hősugárzó, amelynek teljesítménye - cél­szerűen toroid transzformátor közbeiktatásával — szabályozható. A 2 hordozó lemez visszahűtésére szolgál a 12 kilépő nyílással ellátott 13 levegőcső, amely a 14 ventillátorhoz csatlakozik. A 3 takaró lemez előtt van elhelyezve a 15 izzólámpa és az ibolyántúli fényt sugárzó 16 pálca. A berendezést a 17 ablakkal ellátott 18 burkolat takarja. A többszörös kifejlesztést úgy végezzük, hogy az egyes futtatási ciklusok között az 1 adszorbens réteget a 2 hordozó lemeznek all villamos hő­sugárzóval való melegítésével kiszárítjuk, majd a 2 hordozó lemezt a 13 cső 12 nyílásán át befúvatott hűtőlevegővel visszahűtjük. Technikai Botran vizsgálatát végezzük 0,45 mm vastag Kieselgel GF254 szilikagél 1 adszorbens ré-A kiadásért felel: a Közgazdasá 784526 - Z tegen. A vizsgált 10 mm átmérőjű 19 csepp (2. ábra) alakjában visszük fel az 1 adszorbens rétegre és három kifejlesztési ciklust hajtunk végre oly módon, hogy az egymás után kifejlesztett 5 oldószer frontok 10 mm távol vannak egymástól. Az alkalmazott eluens benzol. A futtatás teljes a hossza 35 mm, a 20, 21 és 22 foltok függőleges kiterjedése 2,5—3 mm. A hagyományos mószerrel a futtatás hossza 120 mm, a foltok átmérője JQ 11-12 mm. Technikai Abate vizsgálatát végezzük az előb­bivel azonos 1 adszorbciós rétegen, gradiens elú­cióval, a 8 tartályban benzolt, a 9 tartályban kloroformot, a 10 tartályban acetont helyezve el. 15 Az oldószer frontok közötti magasságkülönbség az egymás után következő ciklusokban 10 mm, vagyis minden következő front 10 mm-rel van maga­sabban, mint az előző volt. Az 5 kádba a 6 csővezetéken át folyamatosan 0,7 ml/min. oldószert -,0 csepegtetünk. A futtatást a 17 ablakon át ellen­őrizzük, a 3 takarólemez felhúzásával és az 1 adszorbens rétegnek az ibolyántúli fényt sugárzó 16 pálcával való besugárzásával. Az első három ciklus alatt a 8 tartályból ben-25 zolt csepegtetünk az 5 kádba. A harmadik ciklus végén a 3. ábra szerinti kromatogram látható. Te­kintve, hogy az alapvonalon levő 23 folt helyén még maradt anyag, a következő két ciklus során az 5 kádban levő benzol oldószerhez változatlan tér-30 fogatsebességgel a 9 tartályból kloroformot csepeg­tetünk. Az ötödik ciklus végére az alapvonalon levő 23 foltból további három folt vált ki, de a 23 folt helyén még mindig maradt anyag (4. ábra). Ezért a hatodik futtatási ciklust is lefolytatjuk, 3S amelynek során az 5 kádban levő oldószerhez változatlan térfogatsebességgel a 10 tartályból ace­tont csepegtetünk. A hatodik ciklus végére a 23 foltból még egy folt vált ki. 40 Ily módon egyetlen lemezen mintegy 60 mm lemezhosszon hétféle komponenst sikerült szét­választani és amellett a detektálás érzékenysége a többszörösére növekedett. 45 Szabadalmi igénypont: Berendezés a vékonyréteg-kromatográfia töké­letesítésére, amelynek adszorbens vékonyréteget 50 hordozó lemeze, emögött elhelyezett hősugárzója és oldószer kádja van, azzal jellemezve, hogy leg­alább két oldószer tartálya (8—10), ezeket az ol­dószer káddal (5) összekapcsoló csővezetéke (6), az oldószer kádnak elvezető csöve (7) és végül az 55 adszorbens réteg (1) előtt ibolyántúli fényt sugárzó szerve (16) van. »i és Jogi Könyvkiadó igazgatója ínyi Nyomda 2

Next

/
Thumbnails
Contents