171319. lajstromszámú szabadalom • Berendezés zakók, kabátok és egyéb ruhaipari termékek nedves hőmegmunkálására

MAGYAR SZABADALMI 171319 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS ' #^% SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ' #^% ISP Bejelentés napja: 1975. IX. 22. (OE—226) Nemzetközi osztályozás: D 06 F 69/00 ^^ Közzététel napja: 1977. VII. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI [ HIVATAL Megjelent: 1978. VI. 30. -- ' \.-~ ' Feltalálók: KALMIKOV Genjudij Vjacseszlavovics, SZALISCSEV Szergej Nyi­kolajevics, PUDOV Viktor Alekszandrovics, OZEROV Arkagyij Petrovics, IZOTOV Alekszandr Grigorjevics, SZMIRNOV Alek­szandr Alekszandrovics mérnökök, Orel Szovjetunió. TARJÁNI Jó­zsef, KÉSMÁRKI Ferenc, FARKAS György, BARANYAI Lajos mérnökök, Budapest Tulajdonos: Oreli Könnyűgépipari Intézet, Szovjetunió és Cs. M. Jármű-és Konfekcióipari Gépgyár, Budapest Berendezés zakók, kabátok és egyéb ruhaipari termékek nedves hőmegmunkálására A találmány tárgya berendezés zakók, kabátok és egyéb ruhaipari termékek nedves hőmegmun­kálásának műveletei elvégzésére. A ruhaiparban sokféle berendezés használatos a felsőruhák nedves hőmegmunkálásához, Ezek 5 egyike például különböző ingek vasalására szol­gáló berendezés (402 798 sz. svájci szabadalom). Ez négy munkahelyet tartalmaz, amelyeknél egymást követően történnek a különböző vasa­lási műveletek. A munkadarab forgatható ver- 10 tikális munkadarab-hordozókon mozdul el. Ismeretes a bélések és betétek vasalására al­kalmas berendezés is (1 256 617 sz. NSZK szaba­dalom). Itt egyetlen munkadarab-hordozó van, amely körül a munkavégző és segédmechaniz- 15 musok helyezkednek el. A munkadarab négy megmunkáló állomás között forog. Ezen beren­dezés hátránya a kis termelékenység és a mun­kadarab nem teljes megmunkálása. A berende­zésben különösen az ujjak maradnak megmun- 20 kálatlanul. Ismeretes felsőruha-megmunkáló berendezést ír le az 1 961 611 sz. NSZK szabadalmi leírás. Ez­zel a megoldással több technológiai művelet vé­gezhető el. A munkadarab pozícióról pozícióra 25 halad, munkadarab-hordozó nélkül, kézi továbbí­tással. Alapvető hátrány itt is a munkadarab nem teljes megmunkálása, a kis termelékenység és a jelentős mennyiségű kézi munka. További hátrány, hogy a munkahelyek közötti kézi hor- 30 dozás következtében a munkadarab előzetesen megmunkált formáját elveszíti. Ismeretes zakók és más termékek vasalására szolgáló vasalóprés (2 138 490 sz. NSZK szabada­lom) is. Ezt változtatható részekből álló vertiká­lis munkadarab-hordozókból lehet összeállítani, ahol a munkadarab-hordozók változtatják pozí­ciójukat a leterhelés és megmunkálás igénye sze­rint. A megmunkáló pozícióban különböző prések találhatók, melyek segítségével a nedves hőmeg­munkálás történik. A berendezés hátránya a munkadarab nem teljes felületi megmunkálása, a kis termelékenység és a kényelmetlen kiszol­gálás, amely a helyzetüket változtató munkada­rab-hordozók következtében jelentkezik. Ismeretes olyan férfi zakó vég-nedves hőmeg^ munkálására szolgáló vasalóprés-sor is, amely­ben a munkadarab teljes felülete megmunkál­ható. Ugyanakkor ez több önálló berendezést tartalmaz, nagy területet foglal el és működte­téséhez nagy létszámú kiszolgáló személyzet szükséges. Mindez az adott folyamat gazdasá­gosságát csökkenti. Alkalmaznak a ruhaiparban részben, illetve teljesen automatizált vezérlésű berendezéseket is. Ilyen például egy férfi zakó befejező vasalá­sára szolgáló, három különálló gépegységből ál­ló berendezés, amelyben az első gépegység két vasalórészből áll. Az egyik vasalórész a munka-171319 1

Next

/
Thumbnails
Contents