171300. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés etilén polimerizációjának szabályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. október 14. (LE—759) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság: 1973. október 18. (WP C 08 f/174 152) Közzététel napja: 1977. július 28. Megjelent: 1978. VII. 31. 171300 Nemzetközi osztályozás: C 08 F 3/04 Feltalálók: Dr. HÖNNICKE Helmuth mérnök, Drezda Dr. REICHEL Wolfgang mérnök, Drezda Dr. BAUER Herbert, mérnök, Halle-Neustadt GEHRMANN Klaus oki. fizikus, Halle-Neustadt, Német Demokratikus Köztársaság Dr. WOLTER Boleslaw Wladimirovitsch tudományos munkatárs, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht", Leuna, Német Demokra­tikus Köztársaság Eljárás és berendezés etilén polimerizációjának szabályozására 1 2 A találmány tárgya eljárás és berendezés etilén poli­merizációjának szabályozására reaktorban, amelynél etilént, iniciátorokat, polimerizációs szabályozókat, és esetleg további adalékokat tartalmazó nagynyomású ke­veréket, adott esetben komonomerek alkalmazásával is, 5 egy több zónából álló reaktoron vezetnek át. A zónák hőátadóval vannak ellátva, és azok között táplálható be az etilén, a polimerizációs szabályozók, a további adalé­kok és komonomerek. Ismeretes, hogy etilén polimerizációjánál a reakció- 10 sebesség és a polimer termék tulajdonságai a polimeri­zációs folyamat kémiai és fizikai lefolyásától, azaz a re­aktor működésmódjától függenek. A reaktor működés­módját a kiindulási keverék és a közben betáplált anya­gok összetétele, hőmérséklete és mennyisége, valamint 15 a reakciós nyomás és a fűtő- valamint hűtőközeg hő­mérséklete befolyásolja az egyes reaktorzónákban. A re­aktor beállítható bemeneti mennyiségeinek nevezett em­lített mennyiségek mellett még különböző zavaró ténye­zőknek is szerepük van. 20 A nem mérhető tényezők befolyása olyan jelentős, hogy nem lehetséges az előreszabályozás. Ezért általá­ban a reaktor beállítható bemeneti mennyiségeit a zava­ró tényezők befolyásának kompenzálása céljából a ter­méktulajdonságok mérési és analizálási eredményeiből 25 kiindulva szükség szerint úgy változtatják, hogy a ter­méktulajdonságok viszonylag állandóak maradnak, illet­ve ismét a kívánt értékre állnak be. Javasolták már etilén polimerizációjánál a polimer termék tulajdonságainak szabályozásához az előrelátó 30 szabályozás alkalmazását. A reaktor legerősebb reakció­zónájában mért hőmérséklet alapján egy modell segítsé­gével megjósolhatok a terméktulajdonságok, és ezen ér­téknek a megjósolt értéktől való eltérésétől függően a reaktor egy vagy több beállítható bemeneti mennyiségét úgy változtatják meg, hogy az előírt értéktől való eltérés minimális legyen. Az ehhez szükséges modellt a termék­tulajdonságok és a reaktor legerősebb reakció-zónájá­nak hőmérséklete közötti összefüggéshez időben eltolt mérési értékek segítségével illesztik. Ezt a múltból a jö­vőbe extrapolálják. Az előrelátó szabályozórendszer a minőségellenőrző készüléken és a reaktor hőmérséklet­eloszlását érzékelő hőmérsékletérzékelőn kívül a legerő­sebb reakció-zóna hőmérséklete alapján a minőségi ér­ték felbecslésére szolgáló modellt, a modell korrekciójá­hoz az érzékelt hőmérsékleti értékek és a mért minőségi tulajdonságok alapján működő modellkorrigáló készü­léket és egy beállítójel-készüléket tartalmaz legalább a reaktor egyik beállítható bemeneti mennyiségének vál­toztatásakor, i Az említett eljárás hátránya a nagy időbeli eltolás a zavaró tényezők és a beállítási értékváltozás között egy vagy több bemeneti mennyiség be- vagy átállításnál. Ez az egy vagy több zavaró tényezőnek a reakciós folya­matra való hatásának kezdete és egy hozzá tartozó ter­méktulajdonság analíziseredményének nyerése közötti időbeli különbségből adódik, melyekből a megfelelő be­állítási értékváltozások meghatározhatók. Ennél az el­járásnál nem érhető el az etilén polimerizációjánál a po­limer termék tulajdonságainak kielégítő pontosságú sza-171300 1

Next

/
Thumbnails
Contents