171293. lajstromszámú szabadalom • Anyagterítőgép

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1974. IX. 23. Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (KO—2681) 171293 Nemzetközi osztályozás: E 01 C 21/00 23/00 Feltalálók: CÜSERI István gépészmérnök, Budapest, KELEMEN József gépésztechnikus, MÓNUS Imre gépésztechnikus, Hódmezővásárhely Tulajdonos: KPM Közúti Igazgatóság, Hódmezővásárhely Anyagteríta gép A találmány tárgya anyagterítő gép, különösen út­alap-szélesítéskor megnyitott úttükörbe stabilizált útalapanyag, előnyösen kő, kavics, iszapos homok, kohósalak és/vagy ezek cementtel képzett keverékei­nek bevitelére és egyenletes elterítésére, amelynek erőleadó tengellyel rendelkező, előnyösen önjáró erőgépegysége, hajtott szállítóhevederes anyagkihor­dó egysége és kormányozható elülső futóműve van. Ismeretes, hogy a közúti közlekedés, különösen közúti áruszállítás napjainkban tapasztalható fellen­dülésével napirendre került különösen a meglevő, szűk átbocsátó keresztmetszetű közúthálózat korsze­rűsítése, elsősorban szélesítése. A meglevő útháló­zatra különösen az alsóbbrendű utak vonatkozásában az útalap keskeny sége, általában 3-5 m szélessége jellemző, amelyet általánosan elfogadott irányzat és hazánkban elfogadott kormányprogram szerint a fennálló igények kielégítése érdekében legalább 6 m-re szükséges szélesíteni. Az útalapszélesítés kidolgozott ismert technoló­giája szerint a meglevő útburkolat mindkét oldalán a szélesítésnek megfelelő úttükröt kell nyitni, amely a mindenkor meglevő burkolatszélesség és a kívánt korszerűsített burkolatszélesség különbségének felé­vel egyenlő szélességű és mintegy max. 30 cm mély földréteg kiemelését jelenti az útpálya mindkét ol­dalán. A földkiemelést követően a megnyitott úttük röt ún. stabilizált útalappal töltik ki, amely előnyö­sen kő, ennek hiányában kavics és cement, vagy a bevezetőben ismertetett egyéb ömlesztett anyagok keveréke lehet, és amelyet a teljes kívánt útpálya­szélességre kiterjedő új útburkolat felvitele előtt be­hengerléssel tömörítenék. A. fentiekben körvonalazott technológia lényeges 5 fázisát képező alapanyag-bevitel és -elterítés céljára ez idő szerint nem ismeretes és nem áll rendelkezés­re megfelelő célgép. Ismert és alkalmazott módszer szerint az útalap anyagát részint az út burkolatára, részint a megnyitott tükörbe billentik be az anyagot 10 szállító járművek. Ezt követően az elterítést általá­ban univerzális földgyaluval, ún. „gräder"-rel, majd a végsimítást kézi lapátos módszerrel végzik. Ezen ismert módszer hátránya, hogy az alkalmazott uni­verzális gépek, különösen „gräder"-ek nem használ-15 hatók ki gazdaságosan, a munkavégzés szakaszosan történik, és a kézi lapátos, tehát élőmunkaigény rendkívül magas. Ez utóbbi körülmény egyrészt az állandó munkaerőgond következtében jelent szinte megoldhatatlan nehézséget, másrészt azonban a be-20 vitt, elterített útalapanyag a munkavégzéssel elke­rülhetetlenül együttjáró taposás következtében már a behengerlést megelőzően egyenlőtlenül tömörödött lesz, s ennek következtében a hengerléssel nem ala­kítható ki a kívánt, a meglevő útburkolat síkjával 25 azonos síkba eső egyenletes alapfelület a későbbi út­burkolat számára. Könnyen belátható, hogy ez egy­részt a későbbi útburkolat egyenlőtlen rétegvastag­ság következtében beálló törési hajlamához, más­részt elkerülhető felesleges „fekete" anyagtöbblet-30 felhasználáshoz vezet. . 171293 1

Next

/
Thumbnails
Contents