171271. lajstromszámú szabadalom • Kétszeresen kiegyenlített modulátor kapcsolási elrendezés

MAGYAR SZABADALMI 171271 NÉPKÖZTÁRSASÁG IEÍRÁS A SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY fel Bejelentés napja: 1975. X. 17. (Hl—415) Nemzetközi osztályozás: H 03 C 1/54 H 03 K 7/02 Közzététel napja: 1977. VII. 28. '•-' . • i ' ' """<. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VI. 30. ""--.._ " '• ' íl" . ,& Feltlálók: Czirbesz Endre. oki. vili. mérnök, (20%) Kardos András szaktechnikus, (15%) Molnárka Zoltán oki. vili. mérnök, (10%) Száraz György oki. vili. mérnök, (55%) Budapest Tulajdonos: Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, Budapest Kétszeresen kiegyenlített modulátor kapcsolási elrendezés i A találmány tárgya kétszeresen kiegyenlített — úgy­nevezett balansz — modulátor kapcsolási elrendezés, főleg hibridtechnológiával való kivitelezésre, mely sze­rint megvalósított modulátorok a híradástechnikában, főleg a hírközlés terén előnyösen alkalmazhatók. 5 A legismertebb és változataiban elterjedten használt kétszeresen kiegyenlített — úgynevezett balansz — mo­dulátor a gyűrűsmodulátor. Ezt négy, egymással lehe­tőség szerint azonos paraméterekre összeválogatott, azonos vezetési irányba sorbakapcsolt diódából fel- 10 épített önmagába záródó áramkör valósítja meg, ahol az egyik egymással szembenlevő csatlakozási pontok­kal képzett kapocspárra többnyire transzformátoros csatoláson keresztül a modulálandó jel kerül beveze­tésre, a másik egymással szembenlévő csatlakozási 15 pontokkal képzett kapocspárról a modulált jel kerül el­vezetésre, többnyire transzformátoros kicsatolással, míg a diódák nyitását-zárását vezérlő moduláló vagy vivőjelet a kapocspárok villamos középpontjai, a már említett transzformátoros csatolások esetén azok kö- 20 zépmegcsatolásai közé adják. A gyűrűsmodulátor kapcsolásnak számos hátrányos tulajdonsága van. Egyrészt a diódák paramétereinek egymástól való eltérése, másrészt a transzformátorok keskeny átviteli sávja miatt csak keskeny frekvencia- 25 sávban alkalmazhatók, s itt sem kielégítő a vivőszivár­gás, valamint a modulációs jel elnyomás értéke. így a kapcsolási elrendezés alkalmazása csak a kevésbé igé­nyes berendezésekre korlátozódik. Fejlettebb kialakításoknál a csatolásokhoz nem 30 transzformátorokat használnak, hanem egyedi követel­mények szerint méretezett illesztő erősítőket. Ekkor azonban a kapocspárok közül csak az egyiknek lehet közösített potenciálra kötött pontja, ami a szórt para­méterek hatása miatt kedvezőtlen. Másik változat sze­rint a diódákat helyettesítik speciális unipoláris vagy bipoláris tranzisztorokkal, melyek bár egyszerűbb ve­zérlőáramkört igényelnek és paramétereik szórása is kisebb, de alkalmazásuk nem ad kielégítően alacsony értékű vivőszivárgást, illetve megfelelő modulációs jel elnyomás értéket. Úgy az alapkapcsolásnál, mint annak bármelyik fejlettebb kialakításánál megfelelően ala­csony értékű vivőjel szivárgás és modulációs jel elnyo­más érték eléréséhez egyaránt szükséges a modulátor üzemközbeni beállítása, hangolása. További közös hát­rányuk még, hogy az ilyen felépítésű modulátorok ki­menő ellenállásának értéke a szokásos jól illeszthető értékeknél jóval nagyobb, ami a modulátort követő egységek illesztését nehezíti meg. A felsorolt hátrányok gyakorlatilag gazdaságtalanná teszik a modulátorok hibridtechnológiával való kialakítását is. A monolit technológia fejlődése során, többek között modulátorként való felhasználási célra is, külön mo­nolit integrált áramkör típusokat, az úgynevezett ana­lóg szorzókat fejlesztették ki. Ilyen áramkör típusok pl. az MC 1594 L, MC 1595 L, MC 1596 G, AD 530, [AA 796 stb. A megvalósított modulátorkapcsolásokban ezeket az áramköröket úgy alkalmazzák, hogy az ana­lóg szorzó egyik bemenetére a modulálandó, másik be­menetére a moduláló, illetve vivőjelet szolgáltató ge-171271 1

Next

/
Thumbnails
Contents