171256. lajstromszámú szabadalom • Szabaddugattyús motor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. VII. 19. (EE—-2157) Elsőbbsége: Észak-amerikai Egyesült Államok: 1972. VII. 21. (273 665) Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. 171256 Nemzetközi osztályozás: F 01 B 9/02 11/00 J Feltaláló: TÖTH JÓZSEF oki. gépészmérnök, tud. aspiráns, Miskolc Tulajdonos: Energiagazdálkodási Intézet, Budapest Szabaddugattyús motor Az irodalomból és a gyakorlatból számos du­gattyús motor megoldás ismeretes, amelyekben a gáz vagy gőz nyomóereje a dugattyút lengő­mozgásra kényszeríti, amely lengőmozgás for­gattyús mechanizmus segítségével alakul forgó­mozgássá. Ezen dugattyús motorok nagymérvű tökéletességét fejezi ki az a tény, hogy napjaink­ban a világ valamennyi országában járműmoto­rok céljaira túlnyomórészt, de beépített stabil motorok céljaira is jelentős arányban kerülnek alkalmazásra. A dugattyús motorok különös előnye, hogy tetszőleges kis egységekben is kialakíthatók és biztonságosan üzemeltethetők. Nagyszámú előnyös tulajdonságai mellett a du­gattyús motorok több hátrányos tulajdonsága is ismeretes. Igen jelentős hátrányok a következők: a forgattyús mechanizmuson az áthaladó kine­tikai (mozgási) energia jelentős része elvész, a forgattyús mechanizmus a dugattyúra olyan len­gőmozgást kényszerít, amely nem teszi lehetővé a hajtó közegnek a terheléshez igazodó expanziós munkavégzését, ami főleg a lengési véghelyzetek­ben előálló jelentős erőhatásokban érzékelteti ha­tását, a motor az igényeknél szűkebb fordulat­szám intervallumon belül üzemel stabilan, ami­nek következtében külön sebességváltómű beépí­tése szükséges, belsőégésű megoldásoknál a keve­rék elégése igen kedvezőtlen, aminek következ­tében megengedhetetlen mértékű elégetlen égés­termék kerül a szabadba. Elsősorban a forgattyús mechanizmus kedve­zőtlen energiaátadásának kiküszöbölésére szület-5 tek a bolygódugattyús motorok, azonban a ter­heléshez igazodó optimális expanzió lefutást ezek sem tudják biztosítani, valamint több kivitelezési nehézségük jelentkezése miatt nem terjedtek el jelentős mértékben. 10 Legújabban jelentkeztek megoldásokkal, ame­lyek a dugattyúnak a terheléshez igazodó szabad lengési lefutását és így ideális expanziós munka­végzést célozzák, azonban ezek a megoldások még igen kezdetlegesek, és a motor egészének 15 összehangolt működését, különös tekintettel a szabad lengőmozgásnak forgó mozgássá alakítá­sát egyáltalán nem oldják meg. Diesel Rudolf korszakalkotó megállapítása sze­rint a belsőégésű motor teljesítményfokozásának 20 leghatékonyabb és leggazdaságosabb módszere a kompresszióvégnyomás fokozása. A kompresszió­végnyomással arányosan fokozódik a dugattyúra ható elégési gázok nyomása, vagyis a dugattyú­ra ható hajtóerő. A bolygódugattyús motorokban 25 a rossz tömítési viszony miatt szó sem lehet magas kompresszióvégnyomásról, míg a klasszi­kus dugattyús motoroknál a kompresszióvégnyo­mást a forgattyús mechanizmus felső holtpont­ban vett rendkívül kedvezőtlen szögállása kor-30 látozza. 171256 1

Next

/
Thumbnails
Contents