169911. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés televízió vevőkészülék képcsöve sugáráramának határolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. III. 24. Hollandiai elsőbbsége: 1968.111.26.(6804264) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. (PI-311) 169911 Nemzetközi osztályozás: H04N 3/16, 5/68, H03K 4/08, H04N 5/48 ' i ; r. s Feltalálók: Janssen Peter Johannes Hubertus technikus, Verhoeven Leonardus Adrianus Johannes mérnök, Eindhoven, Hollandia Tulajdonos: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hollandia Kapcsolási elrendezés televízió vevőkészülék képcsöve sugáráramának határolására 1 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés tele­vízió vevőkészülék képcsöve sugáráramának táro­lására, amely a képcső sugáráramát határoló fe­szültséget előállító egységet, világosságjel feldolgozó fokozatot tartalmaz, amely utóbbinak a videofrek- 5 venciás világosságjelet fogadó első bemenete és a sugáráram határoló feszültség betáplálására második bemenete is van. A világosságjel feldolgozó fokozat második be- 10 menete Össze van kötve a sugáráram határoló fe­szültséget előállító egység kimenetével, a kimenetén megjelenő világosságjelet a sugáráram határoló fe­szültséggel lehet szabályozni, amely szabályozó fe­szültség gyakorlatilag lineáris kapcsolatban van az 15 első bemenetre beadott videofrekvenciás világosság­jellel. Egy fent ismertetett rendszerű televízió vevőt ismertet a Radiomentór című folyóirat az 1967. évi 9. számának 700-701. oldalain, amelynél a sugár- 20 áram határoló feszültséget a világosságjel feldolgozó fokozatban hozzáadják a világosságjelhez. Ezen is­mert vevő világosságjel feldolgozó fokozata egyen­áramúan van csatolva a képcső vezérlőelektródá­jával, ezért a sugáráram határoló feszültség váltó- 25 zása a kép alapszintjének változását eredményezi. Ez az ismert vevő tartalmaz továbbá egy KF-erő­sítőt, amelynek egy szabályozó bemenetére sugár­áram határoló feszültséget is kapcsolnak, amely abban az esetben, ha a képcső sugáráram túl nagy, 30 akkor a megjelenítendő kép kontrasztját kisebb értékre csökkenti. A fent ismertetett sugáráram határoló rendszer hátrányai a következők. A megjelenített kép fekete szintje függ a kont­raszttól. A KF-erősítő kimenő feszültsége nem ál­landó, ezért a video detektor - különösen tranzisz­toros vevőkben — nincs mindig eléggé kivezérelve, és a szinkronizáló impulzusok amplitúdója nem állandó. A video detektor elégtelen kivezérlésének az a következménye, hogy az nem-lineáris tarto­mányban működik. A szinkronizáló impulzusok amplitúdójának nem-állandó szintje a kép instabi­litását okozhatja abban az esetben, ha a képcsövet nagy mértékben kivezérlik, és a sugáráram határoló rendszer alkalmazása következtében a szinkronizáló impulzusok amplitúdója kicsi. Továbbá a szinkro­nizálójel leválasztó áramkörnek alkalmasnak kell lennie nagy amplitúdótartomány feldolgozására, és ez a körülmény nagy követelményeket támaszt az áramkörrel szemben. Célunk, hogy a találmány segítségével ezen hát­rányokat kiküszöböljük. A találmány szerint a bevezetőben említett tí­pusú kapcsolási elrendezésben a világosságjel fel­dolgozó fokozat kimenetén megjelenő videofrek­venciás . világosságjel és ezen fokozat első beme­netén levő jel amplitúdói olyan arányának előállí­tására, amely befolyásolható' a sugáráram határoló feszültség útján, amelyet a második bemenetre ve-169911

Next

/
Thumbnails
Contents