169902. lajstromszámú szabadalom • Mozgó mérőberendezés sínek helyzetének, illetve magasságának mérésére

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. VI. 30. (PA-1106) Ausztriai elsőbbsége: 1970. VII. 02. (A 5960/70) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977. X. 31. 169902 Nemzetközi osztályozás: B 61 K 9/08 // %^, /(.'hücn Feltalálók: Plasser Franz kereskedő, Wien, Eglseer Franz, Ohlsdorf, Ausztria Tulajdonos: Plasser Franz Bahnbaumaschinen-Industriegesellschaft mbH., Wien, Ausztria-Mozgó mérőberendezés sínek helyzetének, illetve magasságának mérésére 1 A találmány tárgya mozgó mérőberendezés sínek helyzetének, illetve magasságának mérésére, külö­nösen sínen levő egyenetlenségek vertikális irány­ban keletkezett egyenetlenségeinek megállapítására, például sínek ütközéskor, mely berendezésben több, magassági irányban mozgó letapogató szerv van elhelyezve, - ilyenek lehetnek a kerékkoszo­rúk, mérőkocsik, stb. - melyek a mindenkori sín­helyzetet mérik meg, a berendezésben van elhe­lyezve továbbá egy adóberendezés, mely ezeknek a letapogató szerveknek a jármű alvázához viszonyí­tott relatív elmozdulását arányos villamos jelekké alakítja át, mimellett az adóberendezés kijelző és/vagy regisztrálóberendezéssel van összekapcsolva. Ismertek azok a berendezések, amelyek segítsé­gével sínek magassági méretét, illetve ütközés ese­tén elfoglalt helyzetét lehet mérni. Ezekben a berendezésekben a berendezést hordozó jármű al­vázának a mérési eredményeket hátrányosan be­folyásoló rezgések elkerülése érdekében, a három­tengelyű járműalváz mindegyik tengelyéhez egy-egy adóberendezés van hozzárendelve. Ezek az adóbe­rendezések úgy vannak kapcsolva, hogy a két külső tengely egy mérési bázist képez, melyhez viszo­nyítva a középső tengely, tehát a tulajdonképpeni mérőtengely kitérései jelzésre és.regisztrálásra kerül­nek. Ez az elrendezés mindenesetre — különösen az adóberendezések sokféleségét véve figyelembe — na­gyon költséges és meglehetősen bonyolult. A találmány révén azt a feladatot kívánjuk elérni, hogy a bevezetőben említett rendeltetésű, olyan egyszerű berendezést állítsunk elő, mely sí­nenként egy-egy adóberendezéssel működik, annak 5 ellenére azonban, a jármű alvázának rezgéseitől, lengéseitől, vagy egyébirányú mozgásától függet­lenül a sín vertikális irányú egyenetlenségét, pél­dául azokat az egyenetlenségeket méri és kijelzi, amelyek sínek összeütköztetésénél keletkeznek. Ezt 10 a találmány szerint úgy érjük el, hogy az adó­berendezés a jármű alvázán csapágyazott, a sín által meghatározott síkba függőlegesen kilendíthető, azonos emelőkar-viszonyok szerint kialakított két szögemeltyű között van elrendezve, mimellett 15 mindegyik szögemeltyű egyik emelőkarja az adó­berendezéssel össze van kötve, míg az egyik szög­emeltyű második emelőkarja közvetve, vagy köz­vetlenül a jármű alvázát rugók közvetítésével tar­tozó egyik futóműre, a másik szögemeltyű második 20 emelőkarja pedig valamely letapogatószervhez, pél­dául egy mérőtengelyhez, vagy egy mérőkocsihoz támaszkodik, illetve fekszik fel. r Az adóberendezéssel együttműködő emeltyűka­rok a jármű alvázának lengéseinél, vagy az alváznak 25 a rugózó futóművekhez viszonyított relatív elmoz­dulása esetén egymáshoz képest relatíve nem moz­dulnak el, úgyhogy ezek az alvázrezgések teljesen kiegyenlíthetők és a mérési pontosságot nem befo­lyásolják. Csupán a főfutómű és a letapogatószerv 30 közötti, relatív, függőleges irányú elmozdulás ese-169902

Next

/
Thumbnails
Contents