169889. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet folyadékban szuszpendált részecskék granulometrikus meghatározására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. X. 04. (ME-1668) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. X. 20. (WP G 01 n/166 361) Közzététel napja: 1976. IX. 28. Megjelent: 1977.X. 31. 169889 Nemzetközi osztályozás: G01N 15/06 Feltaláló: Schumann Günter oki. mérnök, Drezda, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Medizin- und Labortechnik Leipzig, Lipcse, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet folyadékban szuszpendált részecskék granulometrikus meghatározására 1 A találmány tárgya szerkezet folyadékban szusz­pendált részecskék granulometrikus (szemcsenagyság szerinti) meghatározására amely elektrolitikus folya­dékban elhelyezkedő részecskék biológiai és műsza­ki analíziseihez egyaránt felhasználható. 5 A modern részecskeszámlálók és analizátorok napjainkban már döntően az impulzuseljárás elve alapján működnek. Ez a mérési elv az analizálandó részecskéken keresztül kialakított mikrofuraton (amelyet mérőfúvókának is neveznek) keresztül 10 bekövetkező ellenállásváltozáson alapul, amikor is a mikrofurat belsejében erős villamos tér van. Ez az ellenállásváltozás jó közelítéssel arányos a részecs­kék térfogatával. Az ellenállásváltozást feszültség vagy áramimpulzusként is kimutathatjuk és az IS impulzusokat erősítés és kiértékelés után kijelezhet­jük, valamint regisztrálhatjuk. Az impulzusok füg­genek annak az elektrolitikus folyadéknak a veze­tőképességétől, amelyekben a részecskék szuszpen­dálva vannak, továbbá függenek még az elektródo- 20 kon keletkező polarizációs feszültségtől. Ezen befo­lyások ingadozásai kihatnak a mérési eredményekre is, ha ezen hibás befolyások elnyomására vagy kiküszöbölésére egyéb intézkedéseket nem fogana­tosítunk. 25 A folyadékok vezetőképessége függ koncent­rációjuktól és hőmérsékletüktől. A szuszpenziót tartalmazó vizsgálópoháron belül termosztatikus úton állandó hőmérsékletet tarthatunk fenn. A koncentráció állandó értéken való tartása nehe- 30 zebb feladat, és a koncentráció értéke mintánként és vizsgálópoharanként nem mondható biztonsággal állandónak. A koncentrációkülönbségek következ­tében keletkező vezetőképességingadozások miatt minden mérés előtt a részecskeszámlálót illetve az analizátort hitelesíteni kell, hogy reprodukálható mérési eredményeket kaphassunk. A részecskék számlálására és analizálására ismert már olyan szerkezet, amelynél kis belső ellenállású feszültségforrás az elektródokból, a szuszpenzióból és a mérőfúvókából képzett elektrolitikus ellenállás és áram-feszűltség átalakító soros kapcsolásából képzett áramkört táplál. Az áram-feszűltség átala­kítóval párhuzamosan nagy bemeneti impedanciával rendelkező jeldetektor van párhuzamosan kapcsolva. Áram-feszültség átalakítóként induktivitást alkal­maznak. Ez a szerkezet kiküszöböli ugyan a vezetőképesség ingadozásából származó hatásokat, de nem szünteti meg a polarizációs ingadozásokból származó bizonytalanságokat. Ennél a szerkezetnél hátrányosan jelentkezik az a tény is hogy a hálózatból nyert egyenfeszültségekre a hálózatból származó zavaró feszültségek és zajok szuperponá­lódhatnak, amelyek a mérési eredményt befolyásol­hatják. Célunk a találmánnyal a részecskeszámlálás és analizálás mérési pontosságának a megnövelése és a minden mérés előtt elvégzendő hitelesítések kikü­szöbölése. 169889

Next

/
Thumbnails
Contents