169283. lajstromszámú szabadalom • Háromfázisú, műanyagtokozású, függőleges elrendezésű biztosítószerelvény egy- és kétoldali vezetékcsatlakoztatással

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169283 Bejelentés napja: 1973. III. 16. (Tl-210) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. Nemzetközi osztályozás: H 01 H 85/00 ^•* Bejelentés napja: 1973. III. 16. (Tl-210) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. 1 ORSZÁG« ALALMA HIVATA f OS NYI L Bejelentés napja: 1973. III. 16. (Tl-210) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. Feltaláló: Prauda Béla villamosmérnök, Debrecen Tulajdonos: Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, Debrecen Háromfázisú, műanyagtokozású, függőleges elrendezésű biztosítószerelvény egy- és kétoldali vezetékcsatlakoztatással 1 A találmány tárgya ipari és áramszolgáltatói villamosberendezésekben előnyösen alkalmazható kisfeszültségű, háromfázisú biztosítószerelvény, amely műgyanta szigetelő anyagú tokozása és füg­gőleges elrendezése folytán egyfelől villamosan köz- 5 vétlenül a gyűjtősín rendszerhez csatlakoztatható, másfelől a biztosított vezetékek csatlakoztatására a tokozásban alul, vagy (és) felül válaszfalakkal kiala­kított, un. csatlakozó rekeszekben kerülhet sor. Az egyes fázisokhoz tartozó, üzemszerűen feszültség 10 alatt álló szerkezeti részeket, sínkivezetéseket a tokozás falai határolják, illetve választják el, mellső oldalról nyitható (eltávolítható) fedél védi, így a különböző feszültségű részek között funkcionális működés, vagy kezelési beavatkozás folytán átívelés 15 nem jöhet létre és az érintésvédelmi követelmények külön intézkedés nélkül megbízhatóan érvényesül­nek. Transzformátorállomásokból elosztókból indított vezetékeket, kábeleket a zárlatok, túlterhelések 20 pusztításától védelmi készülékekkel, általában ol­vadóbiztosítókkal védeni kell. Nagyáramú ipari be­rendezésekben 200-600 A névleges áramú Nm tip. biztosítóaljzatok és illeszkedő NOL, SNOL stb. olvadóbetétek használata terjedt el. A szóban forgó 25 biztosítókhoz két oldalról egy-egy vezeték csat­lakoztatható, emiatt háromfázisú leágazáshoz 3 db Nm aljzatból szerelvényegységet kell létesíteni. Ezen háromfázisú szerelvény és a teljes elosztó­berendezés szerkezeti kialakítása a megoldandó 30 feladathoz és a körülményekhez igazodva igen vál­tozatos. A biztosítószerelvények elrendezése, fel­szerelése tekintetében mégis két alapmegoldás szo­kásos. Az ún. tokozatlan szétterített szerelés esetén a biztosító aljzatokat csavaros kötéssel acélszerke­zethez erősítik. Az egysíkban elhelyezett, külön­böző fázisokhoz és leágazásokhoz tartozó aljzatok kerülhetnek egymás-mellé, vagy egymás-fölé. Az egymás-mellé, egy sorban elhelyezett biztosítókhoz a sínek, vezetékek egyszerűen, áttekinthetően csat­lakoztathatók, azonban az ilyen szerelési mód víz­szintes irányú helyigénye nagy. Fázisonként egy­más-fölé, leágazásonként egymás-mellé szerelt bizto­sítok helyigénye csekély, azonban a sínezés és vezetékbekötés bonyolult, áttekinthetetlen. Mindkét megoldási módnak az említetteken túl az a súlyos hátránya van, hogy a biztosítók feszültség alatti kezelése igen balesetveszélyes. A tokozott kisfeszültségű berendezéseket szinte kizárólagosan háromfázisúan szakaszolható, víz­szintes egység-elrendezésű, fiókos rendszerrel gyárt­ják és alkalmazzák. Ezek telepítési helyigénye azo­nos az előzőekben említett megoldásokéval. Külö­nösen bonyolult a biztosítók csatlakozó sínezése és a kábelek kivezetése többszintes elrendezés esetén. Ez szerelési és üzemviteli szempontból nagyon hát­rányos. Ugyancsak negatívumként említhető a to­kozott biztosítók igen magas beszerzési költsége. A háromfázisúan szakaszolható, fiókos rendszerű biz-169283

Next

/
Thumbnails
Contents