169194. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új, fájdalomcsillapító hatású N-alkenil-dekahidrozokinolinok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169194 JlÉfk. Nemzetközi osztályozás: HCW Bejelentés napja: 1975. V. 06. (EI-617) C 07 D 217/16 ^pp Amerikai Egyesült ÁHamok-beli elsőbbsége: 1974. V. 07. (467,707) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1976. V. 28. MVATAL Megjelent: 1977. VI. 30. Feltalálók: Zimmerman Dennis Michael vegyész, Mooresviífe, Marshall Winston Stanley vegyész, Bargersville, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, Amerikai Egyesült Államok Eljárás új, fájdalomcsillapító hatású N-alkenil-dekahidroizokinolinok előállítására A találmány tárgya eljárás új l-alkenil-3a-helyet­tesített fenil-dekahidroizokinolinok előállítására, amelyek fájdalomcsillapítóként, vagy fájdalom csilla­pító-antagonistaHnt alkalmazhatók. Régóta ismeretes, hogy a morfin-molekula kis­mértékű kémiai módosítása erősen eltérő poten­ciájú és hozzászokást kiváltó tulajdonságú fájdalom­csillapítókhoz vezet. A kodein például, a morfin metilétere aránylag enyhe fájdalomcsillapító hatás­sal rendelkezik, amelynek megszokásra vezető (ad­dikciós) kapacitása kismértékű. A heroin viszont, a morfin diacetil-származéka hatékony fájdalomcsil­lapító, amelynek addikciós potenciálja rendkívül magas. Ezenkívül, már 1915-ben Pohl azt találta, hogy ha a kodein N-metil-csoportját allil-csoporttal helyettesítik, a kapott vegyület, az N-allil-nor-ko­dein kábítószer-antagonista. 1940-ben szintetizálták az N-allil-nor-morfint vagy nalorfint és kimutatták, hogy rendkívül jellegzetes képessége a morfin dep­resszáns hatásának invertálása. A morfin molekula más egyszerű kémiai módosításai számos érdekes gyógyszerhez vezettek. így a továbbfejlesztett nagy­hatású analgetikumok kutatásának egyik gyümöl­csöző területe, amelyeket kisebb mértékű. függést kiváltó (addikciós) kapacitás jellemez, volt a mor­fin-molekula kémiai módosítása. A morfin gyűrűszerkezetének kémiai eszközök­kel való módosításán kívül a vegyészek kifejlesz­tettek egy második, rokon kutatási területet, bi­zonyos morfin-rész-szerkezetek előállítását, ugyan-10 15 ezzel a céllal, vagyis továbbfejlesztett fájdalom­csillapító hatású és/vagy fájdalomcsillapító-anta­gonista hatású anyagokat kívántak szintetizálni. A meperidin például, egy kiterjedten alkalmazott fáj­dalomcsillapító, morfin-rész-szerkezetnek tekinthető. Sok más morfin rész-szerkezetet állítottak elő, amelyek közül egyesek javított fájdalomcsillapító hatásúak, míg mások - különösen azok, amelyek a gyűrű-nitrogénhez kötve egy allil-csoportot tartal­maznak - kábítószer-antagonista tulajdonságúak. Azt remélték, hogy a morfin-rész-szerkezetek kuta­tása olyan vegyületet eredményez, amely kábító­szer- és kábítószer-antagonista-tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik, mivel a kábítószer-antagonista tulajdonság biztosítaná a felhasználót, hogy a ve­gyület hozzászokásra vezető képessége erősen csök­kent. Ugy találták, hogy két, újabban forgalomba hozott fájdalomcsillapító, a pentazocin és a fenazo­cin antagonista és agonista tulajdonságokkal egya-20 ránt rendelkezik, bár még mindig jelen van bizo­nyos mértékű kábítószer-hozzászokásra vezető ké­pesség. Potenciális morfin-rész-szerkezetnek tekinthető a dekahidroizokinolin, amely az izokinolin-nitrogén-25 nel p-helyzetben egy gyűrű-szénatomon helyette­sített hidroxifenil-csoportot tartalmaz. Boekelheide [J. Am. Chem. Soc. 69, 790 (1947)]. ír le egy kísérletet egy ilyen vegyület előállítására. Ez a cikk egy olyan vegyület előállítását ismerteti, amelynek 30 az akkor divatos számozási rendszer szerint 10-fe-169194

Next

/
Thumbnails
Contents